Aktuell information om coronaviruset - COVID-19

Tillbaka till framsidan/Go back

Scroll down for English

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger stängningen av idrotts- och rekreationslokaler i Nyland till och med 7.2

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger bestämmelsen om stängning av vissa idrotts-, rekreations- och fritidslokaler i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område för perioden 25.1–7.2.2022 efter att det nuvarande beslutet upphör att gälla 24.1.2022.

Det nya stängningsbeslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar fortfarande alla de lokaler som enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar kan förordnas att stängas och gäller de aktörer som disponerar över utrymmen i fråga om motions-, idrotts- nöjes- eller rekreationsverksamhet i följande lokaler:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
 • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande
 • hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokalerna som beordrats hålla stängt kan användas för fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller yngre. I verksamheten ska också deltagarnas hälsosäkerhet iakttas.

Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, till exempel medicinsk rehabilitering, skolors gymnastikundervisning och ordnande av coronavaccineringar. Också röstningen i välfärdsområdesvalet kan ordnas i lokaler som i övrigt är stängda. Dessutom omfattar inte besluten om stängning av lokaler vare sig professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privat- eller familjeliv.

Coronabegränsningar i Kyrkslätts kommuns lokaler

Kyrkslätts simhall är stängd till och med 7.2.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas och ungdomslokalernas motionslokaler, gym och alla kommunens motionslokaler inomhus är stängda till och med 7.2.2022.

Lokalerna som nämns ovan kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster.

Beslutet begränsar inte heller den professionella idrotten.

I kommunens lokaler följer man för dessa målgruppers del gällande beslut om turer för varje lokal.

Biblioteket är fortfarande öppet. Offentliga tillställningar kan inte ordnas i biblioteket.

Ungdomslokalverksamhet bedrivs i Fyyri och ungdomslokalerna i Masaby och Veikkola. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten.

Masalan nuorisoteatteri fortsätter sin verksamhet enligt begränsningarna. Ungdomsteatern informerar sina kunder om verksamheten.

Medborgarinstitutets undervisning fortsätter som distansundervisning. Medborgarinstitutet informerar sina kunder om undervisningen.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

Coronasituationen i Kyrkslätt

Under den senaste veckan har 607 nya coronavirusfall kommit till kännedom i Kyrkslätt (21.1.2022). Förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 2 896/100 000 invånare. Ungefär hälften av alla tagna prover är positiva. Det totala antalet smittfall är 3 562.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland bedöms nästa vecka

Inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gäller även regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut, enligt vilket alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus är förbjuda oberoende av deltagarantal. Beslutet gäller till och med 31.1.2022. Deltagarantalet i evenemang som ordnas utomhus har inte begränsats genom beslut av regionförvaltningsverket.

Coronakoordinationsgruppen bedömer förlängningen av sammankomstbegränsningarna nästa vecka och beslutet ges sannolikt på fredag nästa vecka. Regionförvaltningsverket informerar separat om beslutet.

Om du har en infektion i luftvägarna ska du hålla dig hemma – praxis för isolering förändras

Coronavirusläget har snabbt förändrats och kräver att de som smittats isolerar sig på eget initiativ och berättar om smittan för alla som de varit i nära kontakt med. På kommunernas webbplatser finns anvisningar för dem som fått ett positivt resultat på coronavirustestet. Man avstår från användningen av beslut om isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar som primärt bevis på insjuknande i coronavirus.

Den nya strategin tas i bruk i Kyrkslätt från och med 24.1.2022.

Isoleringar som förordnats av myndigheten för smittsamma sjukdomar har förlorat sin effekt

Varianten omikron, som nu dominerar, har orsakat ett mångdubblat antal dagliga smittor sedan början av december och allvarligt överbelastat tjänsterna inom coronavirustestning, smittspårning och primärvården. Det kan ta flera dygn innan man får en testtid inom primärvården.

Omikronvarianten smittar redan innan symtomen börjar och på grund av dröjsmål i provtagningen har smittan i de flesta fallen redan hunnit föras vidare när myndigheten för smittsamma sjukdomar underrättas om testresultatet. Då finns det ingen epidemiologisk grund för att förordna en person i karantän för att hindra fortsatt smitta. Myndigheten för smittsamma sjukdomar underrättas inte alls om smittor som fastställs genom hemmatest.

Enligt anvisningen publicerad av Institutet för hälsa och välfärd 13.1.2022 ska personer med symtom som tyder på coronavirussjukdom undvika kontakter med andra än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn. Myndigheten för smittsamma sjukdomar underrättas i det rådande epidemiläget allt oftare om smittan först när isoleringstiden har löpt ut. Man kan inte förebygga smittspridning med beslut om isolering i efterhand.

Hemmatest och att undvika kontakt med andra bidrar till att begränsa epidemin

Det är nödvändigt att kommuninvånarna agerar ansvarsfullt för att skydda sina närstående, bromsa epidemin, minska belastningen på sjukvården och skydda sin närmaste krets. Det är viktigare än någonsin att stanna hemma med lindriga symtom och snabbt informera de närstående om en eventuell exponering.

Institutet för hälsa och välfärd har 13.1.2022 utfärdat nya anvisningar om isolering vid coronavirussjukdom.  Även sådana som inte har symtom ska följa gällande rekommendationer och begränsningar.

Personer som fått bekräftelse om coronavirussmitta genom laboratorietest får anvisningar per sms. På kommunernas webbplatser finns anvisningar för personer som fått positivt testresultat och för deras närstående.

Coronatestning för personer i riskgrupper prioriteras

Enligt den senaste nationella beredskapsplanen för en influensapandemi, som uppgjordes före coronapandemin, är det inte längre under en pandemi nödvändigt att identifiera vad som orsakat sjukdomen hos en enskild patient utan utredningen ska koncentreras till allvarligt sjuka patienter.

Av den anledningen riktas testning inom hälsovården just nu på bland annat riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom och de som arbetar inom social- och hälsovården. På kommunernas webbplatser finns ytterligare anvisningar om vilka som rekommenderas testa sig hos hälsovården.

Beslut om isolering fattas i regel inte längre

Lagen om smittsamma sjukdomar uttrycker att, om det finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom ska spridas och sjukdomsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt, kan den läkare i kommunen eller i samkommunen för sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att en person ska hållas i karantän.

Ett beslut som begränsar individens grundläggande rättigheter är en sista åtgärd för att begränsa en epidemi. Begränsningar av grundläggande rättigheter ska vara effektiva och nödvändiga för att uppnå syftet. Enligt ett utlåtande 17.1 av THL kan man med den hybridstrategiska modellen testa–isolera–spåra inte längre bromsa spridning av smittor. Det finns således inte längre någon epidemiologisk grund för omfattande beslut om isolering, såsom förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar.

Normal praxis för sjukfrånvaro tas i bruk

Det är viktigt att alla med symtom i luftvägarna kan utebli från arbetet utan att oroa sig över förlust av inkomster. Behov av att ersätta inkomstförlust är inte en motivering till att sätta en person i isolering. Arbetsgivaren har inte rätt att kräva ett beslut om isolering av arbetstagaren. Inkomstförluster ska ersättas på annat sätt. Alternativ praxis kunde till exempel vara normal praxis för sjukpenning eller utvidgad rätt för arbetstagaren att vara frånvarande efter egen anmälan. Social- och hälsovårdsministeriet utreder saken.

Isoleringsbeslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar tillämpas framdeles endast i lägen där man med förvaltningsbeslut genuint kan förhindra vidare smittor. De kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar fortsätter att bekämpa epidemin även på andra tillgängliga sätt.

Coronastatistik för Kyrkslätt 20.1.2022

Hittills har 31 178 kommuninvånare fått den första vaccindosen, 30 019 kommuninvånare har fått den andra dosen och 12 549 kommuninvånare den tredje dosen. Allt som allt har 89,1 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos, 86,0 procent fått sin andra dos och 36,0 sin tredje dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 76,7 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 73,9 procent den andra dosen och 31,0 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 95,2 procent fått den första vaccindosen, 89,8 procent den andra dosen och 76,1 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,9 procent fått den första vaccindosen, 94,7 procent den andra dosen och 80,6 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,5 procent fått den första vaccindosen, 95,0 procent den andra dosen och 77,1 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,5 procent fått den första vaccindosen, 92,1 procent den andra dosen och 68,3 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,4 procent fått den första vaccindosen, 91,8 procent den andra dosen och 64,4 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,3 procent fått den första vaccindosen, 91,9 procent den andra dosen och 51,7 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,0 procent fått den första vaccindosen, 90,6 procent den andra dosen och 39,5 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,1 procent fått den första vaccindosen, 88,7 procent den andra dosen och 33,4 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 88,1 procent fått den första vaccindosen, 85,8 procent den andra dosen och 26,5 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,2 procent fått den första vaccindosen, 80,4 procent den andra dosen och 19,3 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 79,6 procent fått den första vaccindosen, 75,0 procent den andra dosen och 11,4 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 78,7 procent fått den första vaccindosen, 72,5 procent den andra dosen och 8,2 procent den tredje dosen. Av 20-24 -åringarna har 80,6 procent fått den första vaccindosen, 74,6 procent den andra dosen och 6,7 procent den tredje dosen.  

Av 16-19-åringarna har 90,7 procent fått den första vaccindosen, 85,6 procent den andra dosen och 3,9 procent den tredje dosen. Av 12-15-åringarna har 85,8 procent fått den första vaccindosen och 79,6 procent den andra dosen.

Allt som allt 82 804 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  51 prosent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 3 424.

Veckorna 52 + 1 var incidensen 2 444 och veckorna 1 + 2 var incidensen 2 888. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 3 527 (veckorna 1 + 2).

Eftersom karantäns- och smittspårningspraxisen ändrat, meddelar vi inte längre antalen personer som exponerats och som är i karantän. Istället meddelar vi hur stor del av proverna som varit positiva under de senaste sju dagarna.

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Aktuellt om coronavaccinationer 20.1.2022

Kyrkslätt har börjat ge de tredje coronavaccindoserna till alla över 18 år. Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Tidsbeställningen till den tredje vaccindosen är för närvarande öppen för alla som fyllt 18 år. Du kan reservera tid i det elektroniska tidsbeställningssystemet coronavaccinbokning.fi

En fjärde coronavaccindos ges till dem som fyllt 12 år och har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Den fjärde boosterdosen kan ges då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Tider till coronavaccinering kan reserveras i Centrum (Kirkkonummen Ostari), Veikkola (Veikkola hälsostation) och Masaby (Masaby hälsostation). Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 2968 3401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Vaccinering inom företagshälsovården

Det är också möjligt att få coronavaccin via företagshälsovården. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.

Tredje vaccindosen och tillfrisknande från covid-19

Den största delen av människorna behöver inte skydd av en tredje dos om de har tillfrisknat från coronavirussjukdom och fått två vaccindoser.

För 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderar vi en tredje vaccindos, även om hen har tillfrisknat från coronavirussjukdom. En tredje dos rekommenderas för den här gruppen inom 3–4 månader från den förra vaccindosen eller tillfrisknande från sjukdom, enligt vilket som varit senast.

Vaccinering av barn

Vaccineringen av 5–11-åringar har börjat bra. Det finns ännu rikligt med lediga tider.  På Veikkola hälsostation ordnas lördag 5.2 en vaccinationsdag för barn och till den finns också lediga tider.

I Kyrkslätt ordnas inga separata coronavaccineringstider inom skolhälsovården eller rådgivningen, utan vaccineringarna har koncentrerats till vaccineringsstället. Du beaktar väl att vårdnadshavarnas samtycke till coronavaccinering av minderårig behövs i samband med vaccineringen. Om barnet kommer till vaccineringen med en vårdnadshavare, ska den andra vårdnadshavarens samtycke vara med skriftligt. Här är länken till blanketten för samtycke.

Om barnet insjuknat i Corona kan vaccinet ges 4-6 månader efter insjuknandet.

Coronastatistk för Kyrkslätt 13.1.2022

Hittills har 31 149 kommuninvånare fått den första vaccindosen, 29 942 kommuninvånare har fått den andra dosen och 8 836 kommuninvånare den tredje dosen. Allt som allt har 89,0 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos, 85,7 procent fått sin andra dos och 25,4 sin tredje dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 76,6 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 73,7 procent den andra dosen och 21,8 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 95,1 procent fått den första vaccindosen, 89,6 procent den andra dosen och 74,4 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,9 procent fått den första vaccindosen, 94,4 procent den andra dosen och 72,6 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,5 procent fått den första vaccindosen, 94,6 procent den andra dosen och 68,1 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,3 procent fått den första vaccindosen, 91,9 procent den andra dosen och 56,9 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,3 procent fått den första vaccindosen, 91,6 procent den andra dosen och 46,8 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,3 procent fått den första vaccindosen, 90,9 procent den andra dosen och 31,5 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,0 procent fått den första vaccindosen, 90,5 procent den andra dosen och 20,1 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,1 procent fått den första vaccindosen, 88,7 procent den andra dosen och 16,2 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 87,9 procent fått den första vaccindosen, 85,6 procent den andra dosen och 12,3 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,2 procent fått den första vaccindosen, 79,9 procent den andra dosen och 10,0 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 79,3 procent fått den första vaccindosen, 74,6 procent den andra dosen och 5,8 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 78,4 procent fått den första vaccindosen, 72,3 procent den andra dosen och 4,6 procent den tredje dosen. Av 20-24 -åringarna har 80,5 procent fått den första vaccindosen, 74,1 procent den andra dosen och 2,8 procent den tredje dosen.  

Av 16-19-åringarna har 90,5 procent fått den första vaccindosen, 85,1 procent den andra dosen och 1,7 procent den tredje dosen. Av 12-15-åringarna har 85,7 procent fått den första vaccindosen och 79,6 procent den andra dosen.

Allt som allt 81 205 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 2 799.

Veckorna 51 + 52 var incidensen 1299 och veckorna 52 + 1 var incidensen 2454. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 3324 (veckorna 52 + 1).

I Kyrkslätt har 8 366 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 28.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Man avstår från förordnande av karantän i de flesta fallen - Man rekommenderar att personer som exponerats undviker kontakt med andra


Den snabbt försämrade coronavirussituationen kräver kraftig begränsning av närkontakter. Myndigheternas smittspårning har förlorat sin effektivitet då smittfallen mångdubblats. Man rekommenderar att personer som exponerats undviker kontakt med andra. Smittspårningen koncentreras till enheter inom hälsovården, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper

Det är inte längre möjligt att begränsa epidemin genom smittspårning

Omikronvarianten som blivit den huvudsakliga varianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna. Antalet smittfall per dag har mångdubblats sedan början av december och detta har lett till allvarlig stockning av smittspårningsverksamheten.

Då epidemiläget försvåras är hälsovårdens testningskapacitet överbelastad och det dröjer flera dygn innan man får en testtid.  Myndigheterna får med betydande fördröjning kännedom om smittfall som konstaterats genom laboratorietest och då har fortsatt smittspridning redan hunnit ske. Därför kan man inte längre förhindra smittspridning genom karantän som i efterhand förordnas av infektionsläkaren.

Smittspårningen har förlorat sin effektivitet eftersom det dröjer innan man får testtid och kontaktas av smittspårningen. Myndigheterna för smittsamma sjukdomar får inte kännedom om en allt större del av smittfallen.

Att avstå från spårning av exponeringar och karantän då pandemin utvidgas följer den nationella beredskapsplanen för en influensapandemi som uppgjordes före coronaviruspandemin. Också Institutet för hälsa och välfärd har i sitt utlåtande 5.1.2022 konstaterat att smittspårningen är effektivast när det finns relativt få smittade. Om det dröjer flera dagar innan man får testa sig eller får sitt testresultat, eller om smittspårningssamtalen eller förordnandet av karantän dröjer flera dagar eller till och med en vecka, förhindras smittspridningen inte särskilt effektivt av smittspårningen.

Man avstår från merparten av förordnande av karantän

Personer som genom laboratorietest har konstaterats vara smittade av coronaviruset får anvisningar per textmeddelande och beslut om att försätta dem i isolering kan vid behov fattas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Det är möjligt att beslutet når dem med flera veckors fördröjning.

Det är inte längre möjligt att individuellt ge råd till personer som bor i samma hushåll som sådana som är smittade och till andra motsvarande närkontakter eller försätta dem i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med 10.1.2022 utförs myndighetsspårning stegvis endast i boendeenheter med riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, vårdanstalter och enheter för hälsovård. I övriga situationer, såsom inom familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken försätts exponerade inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Personer som exponerats rekommenderas att på eget initiativ agera för att minska på smittrisken. 

Epidemiläget kräver att alla agerar ansvarsfullt

Det är absolut nödvändigt att kommuninvånarna agerar på ett ansvarsfullt sätt för att bromsa epidemin och minska på belastningen inom sjukvården samt för att skydda sin närmaste krets. Det är viktigare än någonsin att stanna hemma och informera sina egna närkontakter om eventuell exponering också vid milda symptom. Också personer som inte har symptom ska följa de rådande rekommendationerna och begränsningarna.

Personer med milda symptom ska inte söka sig till laboratorietest om de inte hör till riskgrupperna i förhållande till coronaviruset. Hälsovårdens testningskapacitet ska inriktas på personer som på medicinska grunder behöver testas samt på enheter för hälsovård, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper. Övriga kan göra snabbtest om de vill.

Det är viktigt att notera att snabbtestens känslighet för omikronvarianten är lägre än jämfört med de andra virusvarianterna och därför rekommenderar man att en person med symptom som testat negativt ska göra ett nytt hemtest senare för att försäkra sig om negativt resultat. Personer som har symptom ska inte vara i kontakt med andra ens efter att de fått ett negativt resultat. Anvisningarna för sådana som insjuknat och blivit exponerade uppdateras på kommunens webbplats under vecka 2.

I det rådande epidemiläget är det motiverat att övergå till normal sjukledighetspraxis

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som i tjänsteförhållande ansvarar för infektionssjukdomar besluta att en person ska hållas i karantän eller isolering om det finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom ska spridas och sjukdomsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt. Betydelsen av att personer sätts i karantän eller isolering i relation till begränsningen av epidemin har försvagats. Den praktiska betydelsen av ett förvaltningsbeslut som fattats i efterhand har närmast att göra med utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren. Socialtryggheten är dock inte ensam ett hållbart skäl att fatta beslut som kraftigt begränsar den individuella friheten.

Beslut om isolering fattas endast i fråga om personer inom hälsovården som bekräftats vara smittade. Detta försätter människor i en ojämlik position i situationer där laboratorietestning inte erbjuds för alla. Hälsovårdens testningskapacitet ska inriktas på personer som på medicinska grunder behöver testas samt på enheter för hälsovård, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper. Att man söker sig till testning inom hälsovården endast för att bekräfta smitta för utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom belastar hälsovårdens tjänster och orsakar rusning på alla kanaler för kontakttagande. På grund av detta fördröjs vården av personer med allvarlig coronavirusinfektion och andra sjukdomar. Det blir också svårare att inrikta testningskapaciteten på rätt sätt.

Istället för att försätta personer som insjuknat i coronavirusinfektion i karantän borde man övergå till normal sjukfrånvaropraxis.

Detta förfaringsätt tas stegvis i bruk från och med 10.1.2022 i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Tusby och Vanda.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger coronabegränsningarna – stängningen av idrotts- och rekreationslokaler i Nyland fortsätter ända till 24.1

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger den gällande bestämmelsen om stängning av idrotts- och rekreationslokaler i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område för perioden 11–24.1.2022. Samtidigt förlängs den gällande sammankomstbegränsningen, enligt vilken tillställningar inomhus är förbjudna, ända till slutet av januari.

 Det nya stängningsbeslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar fortfarande alla de lokaler som enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar kan förordnas att stängas och gäller de aktörer som disponerar över utrymmen i fråga om motions-, idrotts- nöjes- eller rekreationsverksamhet i följande lokaler:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
 • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande
 • hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.
 • Lokalerna som beordrats hålla stängt kan ändå användas för fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller yngre. I verksamheten ska också deltagarnas hälsosäkerhet iakttas.

Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, till exempel medicinsk rehabilitering, skolors gymnastikundervisning och ordnande av coronavaccineringar.
Också förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåten i lokaler som i övrigt är stängda.
Dessutom omfattas inte besluten om stängning av lokaler vare sig professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privat- eller familjeliv.
Regionförvaltningsverket förlänger sammankomstbegränsningarna till och med 31.1
Regionförvaltningsverket förlänger med sitt nya beslut den gällande sammankomstbegränsningen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område till och med 31.1.2022.

Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjudna. Antalet personer i sammankomster utomhus har inte begränsats, men i utrymmena måste deltagarnas hälsosäkerhet ändå även i fortsättningen iakttas enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Coronabegränsningar i Kyrkslätts kommuns lokaler


Skolorna börjar som normalt i närundervisning 10.1.2022 med beaktande av att begräsningarna i sista hand utfärdas för barn och unga.  Användningen av munskydd under skoldagen utvidgas att gälla elever i årskurserna 3–5 från och med 10.1.2022. Vi följer fortfarande UKM:s, THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar om ordnande av hälsosäker undervisning.

Kyrkslätts simhall är stängd till och med 24.1.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas och ungdomslokalernas motionslokaler, gym och alla kommunens motionslokaler inomhus är stängda till och med 24.1.2022.

Lokalerna som nämns ovan kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster.

Beslutet begränsar inte heller den professionella idrotten.

I kommunens lokaler följer man för dessa målgruppers del gällande beslut om turer för varje lokal.

Biblioteket är fortfarande öppet. Offentliga tillställningar kan inte ordnas i biblioteket.

Fyyri har för närvarande ungdomslokalsverksamhet. Ungdomslokalsverksamheten i Masaby och Veikkola fortsätter från och med 10.1.2022. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten.

Masalan nuorisoteatteri fortsätter sin verksamhet enligt begränsningarna 10.1.2022. Ungdomsteatern informerar sina kunder om verksamheten.

Medborgarinstitutets undervisning fortsätter som distansundervisning från och med 17.1.2022, om rekommendationen om distansundervisning fortsätter. Medborgarinstitutet informerar sina kunder om hur undervisningen inleds.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten. Vårterminen börjar 10.1.2022.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

Coronasituationen i Kyrkslätt


Förekomsten av coronavirusinfektioner i Kyrkslätt har under de senaste två veckorna varit 2030/100 000 invånare (7.1.2022). Under de senaste två veckorna har antalet nya covid-19 sjukdomsfall varit i medeltal 58 per dag, och under sen senaste veckan i medeltal 62 per dag.

Under den senaste veckan har nästan alla fall varit av omikronvirusvarianten, som smittar lättare.

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan bokas

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan nu reserveras.

Alla tidsbokningar i första hand elektroniskt via coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.


 

THL rekommenderar att 5–11 åriga barn på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper tar coronavaccin

Följande sjukdomar eller tillstånd kan öka risken för svår coronasjukdom hos 5–11-åriga barn:

 • övervikt, barnets viktindex (ISO-BMI) över 30
 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • kraftig immunsuppressiv behandling som försämrar immunförsvaret 
 • medfödd eller sjuklig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • hjärtsjukdomar
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver daglig medicinering.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats.

 

Kyrkslätt tar i bruk coronapass 13.12 i simhallen och en del av sina andra verksamheter 

Under de senaste två veckorna har det i Kyrkslätt framkommit 119 nya fall av coronasmitta, och incidensen är  (9.12) 297,5/100 000 invånare.

I Kyrkslätts simhall förutsätter vi coronapass av kunderna från och med måndag 13.12.2021. Coronapass krävs av alla som fyllt 16 år. Personen bör ha ett intyg över coronavaccin, intyg över färskt negativt covid-19-test eller intyg över tillfrisknande från covid-19. Samtidigt kontrollerar vi också identitetsbevis. Införandet av coronapass gäller också verksamhet i simhallen utanför simhallens öppettider. Simhallen meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Kommunen förutsätter coronapass från och med 13.12.2021 också inom idrottstjänsternas ledda verksamhet och ungdomsteaterns gruppverksamhet av alla deltagare som fyllt 16 år. Kunderna informeras separat.

Vid musikinstitutens konserter och ungdomsteaterns föreställningar förutsätter vi också coronapass från och med 13.12.2021. Coronapass kontrolleras av personer som fyllt 16 år i samband med att man anländer till evenemanget. Coronapass kontrolleras inte av personal eller dem som uppträder. Musikinstitutet och ungdomsteatern informerar separat kunderna om verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjöd 4.12 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer i Nyland på grund av det försämrade coronaläget. Dessutom ska de aktörer som svarar för kund- och publikutrymmen ordna användningen av utrymmena så att man kan förebygga risken för coronasmitta som förorsakas av närkontakter med kunder och dem som deltar i verksamheten samt sällskap. Begränsningarna gäller till och med 31.12.2021. Coronapasset är ett alternativ till begränsningarna i situationer som definieras i lagen.

 I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation


I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6. Rekommendationen om munskydd är i kraft till och med 16.1.2022.

EU-coronaintyg det vill säga coronapass

EU-coronaintyget, det vill säga coronapasset, består av tre olika intyg:

-          intyg om coronavaccin,

-          intyg om covid-19-test,

-          intyg om tillfrisknande från covid-19.

I Finland får man coronaintyget på Mina Kanta-sidor. I intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska.

Du får EU-coronaintyget behändigt via Mina Kanta-sidor (kanta.fi). Intyget om coronavaccin syns på Mina Kanta-sidor inom några dygn efter att du har fått vaccinet. Av intyget framgår preparatnamnet på det vaccin som du senast fått och datum då du fått det samt antalet vaccindoser. Om du har fått två eller tre vaccin syns bara preparatnamnet på den senaste vaccindosen.

Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidor kan du hämta intyget ur arkivet på hälsostationen i centrum (adress: Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt). EU-coronaintyget kan skrivas ut i arkivet när du visar upp ditt identitetsbevis eller FPA-kort. Hälsocentralens arkiv är öppet måndag–fredag kl. 8–15. Tfn 040-1269465.

Barns och ungdomars EU-coronaintyg

En vårdnadshavare till ett barn under 10 år ser och kan skriva ut ett EU-coronaintyg via Mina Kanta-sidor kanta.fi).

Ett barn över 10 år får själv coronaintyget nedladdat eller utskrivet från Mina Kanta-sidor, om barnet har tillgång till stark autentisering, till exempel nätbankskoder eller mobil ID. En vårdnadshavare till en minderårig över 10 år kan för närvarande inte se, ladda ner eller skriva ut ett coronaintyg för sitt barn på Mina Kanta-sidor.

Om ett barn eller en ung över 10 år behöver ett coronaintyg och han eller hon inte kan ladda ner eller skriva ut det på Mina Kanta-sidor, kan han eller hon då hämta intyget ur hälsocentralens arkiv.

Observera att EU-coronavaccinintyget fås från det land eller den kommun i Finland där vaccinet har getts. I Finland kan man få ett coronaintyg bara om vaccinpreparat som getts i Finland och som används i Finland. För närvarande kan intyg om vaccin som man fått utomlands inte beviljas, utan man får intyget från det land där man har fått vaccinen.

25.11 Kyrkslätt drog upp riktlinjer för en strängare munskyddsrekommendation och omfattande distansarbete

Coronaläget i Kyrkslätt har försvårats under de senaste veckorna, och kommunen är i spridningsfasen av coronaepidemin. Kommunen rekommenderar i stor utsträckning användning av munskydd för alla över 12 år både i offentliga och i privata lokaler där det finns andra människor. Dessutom rekommenderas att arbetsgivarna ordnar distansarbete när det än är möjligt.

Rekommendationen om munskydd och distansarbete är i kraft till och med 16.1.2022.

Coronaläget har försvårats


Förekomsten av coronasmitta har ökat, och 22.11 var den 177,5/100 000 invånare.

Enheten för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om flera gruppexponeringar bl.a. i skolor och daghem.  I enstaka smittfall har smittkällan varit känd bara i ungefär vartannat fall. Under den senaste veckan har det förekommit sju gruppexponeringar med sammanlagt 132 exponerade. Spårningsarbetet har blivit belastat. De insjuknade nås inom 1–3 dagar. De exponerade får ett textmeddelande, men det tar nu över en vecka att personligen få kontakt med dem. Fördröjningen begränsar brytningen av smittkedjorna.

Försämringen av coronaläget belastar förutom spårningsarbetet också andra tjänster på hälsocentralen: akutmottagningen, telefonservicen och tidsbeställningsköerna.

Strängare munskyddsrekommendation i Kyrkslätt


I Kyrkslätt återgår man till omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6.

Dessutom rekommenderas att också privata verksamhetsutövare tar munskyddsrekommendationen i bruk i stor omfattning. Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter att både personalen och kunderna använder munskydd till exempel på offentliga tillställningar, i butiker och i andra kundutrymmen.

Rekommendation om distansarbete


Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. På arbetsplatserna ska måltider och kaffepauser delas upp, och det är skäl att noggrant bedöma behovet av närmöten.

Kom ihåg de gamla bekanta hälsosäkerhetsanvisningarna


Det är fortfarande viktigt att följa de bekanta hälsosäkerhetsanvisningarna för att tygla epidemin.

Vi önskar fortfarande att kommuninvånarna följer god hälsosäker praxis. Vi använder munskydd, tvättar händerna, hostar i ärmen och håller avstånd till andra människor. Det är viktigt att man stannar hemma och med låg tröskel söker sig till coronatest också när man har små symtom som tyder på coronavirus.

Coronavaccinet skyddar effektivt mot allvarlig coronasjukdom och minskar avsevärt avsöndringen av viruset och spridningen av det från en människa till en annan. Genom att ta båda och vid behov ett tredje vaccin skyddar du dig själv och andra.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Anvisningar till dem som insjuknat i och exponerats för coronan 12.1.2022

Anvisningar till dem som insjuknat i coronaviruset

Anvisningar till dem som satts i karantän/coronapositiva exponerade

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

HUS Coronaguiden - beställ själv testtid

Tidsbokningen av coronavaccinationerna

EU-coronaintyg det vill säga coronapass – hur får jag det

Coronaintyg och coronapass (Kanta.fi)

Coronatestblankett för dem som kommer från utlandet

Intyg över resultatet av HUS coronatest

Ask about corona vaccinations

THL: Corona information

THL: Broschyr åt den 12–15-åriga unga

THL: Broschyr åt den 12–15-åriga ungas vårdnadshavare

THL: Samtyckesblankett åt den 12–15-åriga ungas vårdnadshavare

THL:s Coronablinkern 

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker (på finska)/youtube

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Coronavirus test form for those arriving from abroad

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Read more and download Koronavilkku

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)