Aktuell information om coronaviruset - COVID-19

Tillbaka till framsidan/Go back

Scroll down for English

Coronaguiden:

  • I Coronaguiden kan du göra en symtombedömning där du får information om coronavirusets symtom och exponering.

  • Du kan boka en tid åt dig själv eller ditt barn (under 16 år) till ett coronavirustest om du är bosatt i Nyland eller Kymmenedalen. 

HUS Coronaguide  

Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Därför fortsätter de nuvarande begränsningarna till och med slutet av januari. Genom begränsningarna bekämpar man epidemin och spridningen av den nya virusvarianten samt hotet att social- och hälsovården överbelastas. De tidsbundna rekommendationerna och begränsningarna fortsätter vid behov också efter den nya utsatta tiden.

I Kyrkslätts kommun fortsätter följande coronabegränsningar till och med 31.1.2021:

Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förlängs till och med 31.1.2021. 

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Offentliga lokaler

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 31.1.2021. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

·       biblioteken

·       ungdomslokalerna

·       simhallen

·       skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar

·       gymmen

·       invånarparkerna

·       klubbarna inom småbarnspedagogiken

·       kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 5.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen.

Hobbyverksamhet i grupp

All hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen för under 20 år fyllda inomhus, och för över 20 år fyllda inomhus och utomhus är avbruten och avbrottet förlängs till och med 31.1.2021. Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.   

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar inom sina kunder antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Ordnande av undervisning

För abiturienterna och andra som deltar i studentskrivningarna öppnas möjligheten att förbereda sig för studentskrivningarna i närundervisning. I huvudstadsregionen har abiturienterna redan länge varit beroende av distansundervisning.

Förberedelser inför studentskrivningarna

För likabehandlingens skull erbjuds alla abiturienter möjlighet till närundervisning från och med 18.1.2021 till och med slutet av tredje perioden. Systemet Abitti som används i studentskrivningarna kan man till exempel endast öva att använda i läroanstaltens lokaler.

Abiturienter och andra som deltar i studentskrivningarna förpliktas inte att delta i närundervisningen, utan de kan själva välja om de deltar i distansundervisning eller närundervisning.

        o Lektionerna ordas som hybridundervisning så att de som deltar i närundervisningen är i klassrummet                 och de som är deltar på distans deltar i undervisningen via nätet.

Abiturienterna erbjuds också möjlighet att delta i bedömningsveckans undervisning i närundervisning.

För de som deltar i studentskrivningarna rekommenderas frivillig karantän i två veckor före studentskrivningarna.

Abiturienter som har ogenomförda kurser eller nödvändig närundervisning övergår till distansundervisning senast från och med 1.3.2021, så att de genom frivillig karantän har möjlighet att trygga sitt deltagande i studentskrivningarna som börjar 16.3.2021.

Den nödvändiga närundervisningens behov tryggas fortfarande på andra stadiet. På så sätt äventyras inte studierna och avläggandet av examen för sådana studeranden som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

De gamlas dans flyttas och ordnas senare på våren om situationen tillåter.

Bänkskuddarfesten inhiberas.

Situationen bedöms kontinuerligt och beslut som fattats kan snabbt omvärderas om situationen ändras.f

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· Antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler är inte tillåtet. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

·Om det är möjligt, rekommenderas besök utomhus.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Mat- och utskänkningsställen

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) begravnings- och minnesstunder.

Rekommendationen gäller till och med 31.1.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att de som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

Fem trumfar för att bekämpa coronaviruset, kom ihåg följande:

1) om du får symtom, boka tid för coronatest (Coronaguiden) och stanna annars hemma

2) håll ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter

3) tvätta händerna, hosta i armvecket

4) använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd

5) ladda ner Coronablinkern – anvisningar för att ladda ner och använda appen Coronablinkern

Kyrkslätt rekommenderar att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är särskilt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna. Dessutom rekommenderar vi användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrummen hos social- och hälsovårdstjänsterna.  

Med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) begränsade Kyrkslätts kommun användningen av sina lokaler för hobbyverksamhet för vuxna inomhus under tiden 3–17.11.2020.

De som bor på HUS-området kan nu själva reservera en tid för coronavirusprovtagning via HUS Coronaguide på adressen koronabotti.hus.fi/sv.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor som bedömer symtomen och exponeringen kan användaren reservera en lämplig tid till provtagningsstället. Före tidsbeställningen fyller klienterna i förhandsuppgifterna.

För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.

Från och med 15.10.2020 kan en förälder reservera tid för en person i sin vårdnad som är under 16 år. I tjänsten frågas om man vill sköta ärenden för en annan person eller reservera en tid för sig själv. En vårdnadshavare som väljer att sköta ärenden för en annan identifierar sig, och rätten att sköta ärenden för den andra kontrolleras i befolkningsdatasystemet och fullmaktsregistret med hjälp av Suomi.fi-fullmakter.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Patient med luftvägsinfektion: Om självårdsmedlen inte räcker till, boka på förhand tid till vårdbedömningen per telefon 09 2968 3401. Det finns en separat väntsal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Telefonnumret till HUS Jourhjälp 116 117 är i bruk 24/7.

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

Coronatestblankett för dem som kommer från utlandet

HUS Coronaguiden - beställ själv testtid

THL:s Coronablinkern 

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker (på finska)/youtube

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Information om coronaviruset på olika språk

Information about Corona in other languages:

Albanian, Amharic, Arabic, Bambara, Bengali, Chinese, Edo, English, Esan-Ishan, French, Fula, Georgian, Hausa, Igbo, Italian, Kurdish-Sorani, Mandinka, Pashto, Pidgin, Romanian, Russian, Somali, Soninke, Spanish, Tigrinya, Urdu, Wolof and Yoruba.

Coronavirus test form for those arriving from abroad

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Read more and download Koronavilkku

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)