Aktuell information om coronaviruset - COVID-19

Tillbaka till framsidan/Go back

Scroll down for English

 

Pfizer BioNTechs vaccin ges till sådana som är födda 1951 eller tidigare och till närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbokningen för denna grupp är öppen och vi blir klara med vaccineringen av gruppen under nästa vecka. Med Pfizer BioNTechs vaccin vaccineras i fortsättningen 16–64 åringar som hör till riskgrupp 1 och 18–64-åringar som hör till riskgrupp 2. Tidsbokningen för riskgrupperna öppnas 7.4 kl. 9. Veckorna 14 och 15 öppnar vi en vaccineringslinje för de här grupperna och från och med vecka 16 öppnas flera linjer.

Med AstraZenecas vaccin vaccineras personer födda 1952–1956. Detta gäller såväl personer som på grund av sjukdom hör till riskgrupper 1 och 2 och s.k. i övrigt friska personer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 6.4 gett som anvisning till kommunerna att AstraZenecas coronavirusvaccin som försiktighetsåtgärd inte ska ges till personer som fyllt 65 år och tidigare har haft sinustrombos, eller med andra ord ventrombos i hjärnan, eller heparin-inducerad trombocytopeni (HIT). Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte hinder för att ta vaccinet. Tidigare lungemboli eller djupventrombos i till exempel nedre extremiteterna hindrar inte heller att man vaccineras.

Tidsbeställning i första hand på webben

Vi rekommenderar att man bokar tid för vaccinering på nätet, www.coronavaccinbokning.fi. Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

Kommunen får vaccin på basis av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ålders- och riskgruppskalkyler. Kommunen kan inte påverka mängden vaccin som den får. Vaccineringarna planeras enligt de tillgängliga vaccinmängderna.

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

Anvisningar till den som kommer till vaccinering

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

- Kom inte till vaccinering om du har symtom som motsvarar coronavirusinfektion

- Kom till vaccineringsstället bara lite före din vaccineringstid

- Tänk på klädseln, ta i beaktande att vaccinet ges i armen

- Ta med ditt FPA-kort eller identitetsbevis

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.4–30.4.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Ökningen i antalet nya smittfall har avtagit/stannat, men antalet smittfall är fortfarande högt. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 345/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 102/100 000 invånare. Virusvarianten som smittar lätt orsakar uppskattningsvis mer än hälften av alla smittfall i Kyrkslätt.

De flesta coronabegränsningarna och rekommendationerna som givits tidigare fortsätter i Kyrkslätt till och med 30.4.2021.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 14.4.2021. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster borde undvikas alltid då det är möjligt.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst sex personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst sex personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Kommunens offentliga lokaler hålls stängda

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 30.4.2021 (vård- och omsorgsnämnden fattar ett separat beslut i ärendet 30.3.2021). Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

·       biblioteken

·       ungdomslokalerna

·       simhallen

·       skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar

·       gymmen

·       invånarparkerna

·       klubbarna inom småbarnspedagogiken

·       kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 30.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Begränsningar för hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen inomhus och utomhus för barn födda år 2007 och barn som är äldre än det är avbruten till och med 30.4.2021.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.

I inomhus- och utomhuslokaler som förvaltas av kommunen tillåts hobbyverksamhet i grupp i begränsad utsträckning för barn födda 2008 och yngre. Turernas innehavare har meddelats om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Kommunen rekommenderar att barn som är födda år 2007 och barn som är äldre än det inte heller deltar i hobbyverksamhet i andra lokaler än kommunens lokaler, och inte heller i andra kommuner.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar sina kunder närmare antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, för landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning så som hittills. Klubbarna inom småbarnspedagogiken och invånarparkerna hålls fortfarande stängda.

Distansundervisningen för årskurserna 7–9 fortsätter till 5.4

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 25.3.2021 beslutat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar att läroanstalterna inom Nylands sjukvårdsdistrikt stängs på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9 eller för påbyggnadsundervisningen under tiden 29.3–5.4.2021. Således fortsätter eleverna i årskurserna 7–9 och i påbyggnadsundervisningen med distansstudier åtminstone t.o.m. 5.4.2021. Skolorna informerar noggrannare om undervisningsarrangemangen.

Gymnasieutbildningen fortsätter på distans

Spridningen av coronaviruset och smittsituationen kräver att de nuvarande begränsningsåtgärderna fortsätter och därför fortsätter gymnasieutbildningen i Kyrkslätt på distans till och med 11.4.2021.

Studentskrivningarna fortsätter i enlighet med det som tidigare meddelats. Rektorerna/gymnasierna meddelare separat om hur provveckan genomförs.

Äldre och riskgrupper skyddas noga

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Begränsningar gällande passagerarantal inom kollektivtrafiken

Traficom har fattat ett beslut om begränsningar i passagerarantal under tiden 27.3–25.4.2021. Antalet passagerare i väg- och spårtrafiken begränsas till hälften i HUS-området.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Det rekommenderas fortfarande att deltagande i begravningar eller minnesstunder begränsas till endast ett mycket litet antal närstående.

Rekommendationen gäller till och med 30.4.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

 

Coronaguiden:

  • I Coronaguiden kan du göra en symtombedömning där du får information om coronavirusets symtom och exponering.

  • Du kan boka en tid åt dig själv eller ditt barn (under 16 år) till ett coronavirustest om du är bosatt i Nyland eller Kymmenedalen. 

HUS Coronaguide

Intyg över resultatet av HUS coronatest

  • Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg över negativt resultat av coronatestet på engelska åt dig själv via koronatietoni.fi.
  • För att logga in dig behöver du bankkoder eller mobil ID.

Fem trumfar för att bekämpa coronaviruset:

1) om du får symtom, boka tid för coronatest (Coronaguiden) och stanna annars hemma

2) håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter

3) tvätta händerna, hosta i armvecket

4) använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd

5) ladda ner Coronablinkern – anvisningar för att ladda ner och använda appen Coronablinkern

Kyrkslätt rekommenderar att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är särskilt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna. Dessutom rekommenderar vi användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrummen hos social- och hälsovårdstjänsterna.  

Med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) begränsade Kyrkslätts kommun användningen av sina lokaler för hobbyverksamhet för vuxna inomhus under tiden 3–17.11.2020.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Patient med luftvägsinfektion: Om självårdsmedlen inte räcker till, boka på förhand tid till vårdbedömningen per telefon 09 2968 3401. Det finns en separat väntsal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Telefonnumret till HUS Jourhjälp 116 117 är i bruk 24/7.

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

Coronatestblankett för dem som kommer från utlandet

Intyg över resultatet av HUS coronatest

HUS Coronaguiden - beställ själv testtid

THL:s Coronablinkern 

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker (på finska)/youtube

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Information om coronaviruset på olika språk

Information about Corona in other languages:

Albanian, Amharic, Arabic, Bambara, Bengali, Chinese, Edo, English, Esan-Ishan, French, Fula, Georgian, Hausa, Igbo, Italian, Kurdish-Sorani, Mandinka, Pashto, Pidgin, Romanian, Russian, Somali, Soninke, Spanish, Tigrinya, Urdu, Wolof and Yoruba.

Coronavirus test form for those arriving from abroad

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Read more and download Koronavilkku

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)