Småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Stark rekommendation att använda ansiktsmask

Kyrkslätts kommun rekommenderar att alla som fyllt 12 år använder ansiktsmask inom kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är speciellt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till bland annat eleverna och personalen i grundskolans sjätte klass, högklasser samt gymnasiet. Även vårdnadshavarna för barn inom småbarnspedagogiken rekommenderas vårdnadshavarnma att använda ansiktsmask vid hämtning/avhämtning.

Det är fortfarande viktigt att iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd. Kom ihåg att stanna hemma om du har symptom eller är sjuk och sök dig till coronatest även vid lindriga symtom som kan tyda på coronavirusinfektion.

THL:s maskrekommendation

Närundervisning inom förskoleundervisningen och grundskolan

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen tillämpas normal gällande lagstiftning. Utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning. Det här betyder att eleverna och de studerande kommer till förskolan och skolan som vanligt men beaktande av givna anvisningar om hygien och avstånd. Till småbarnspedagogiken/skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom. Dessutom följer vi Utbildningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd, THL:s, anvisningar.

Hybridundervisning i gymnasiet - förberedelser inför studentexamen

Gymnasierna fortsätter med distansstudierna t.o.m. 28.02.2021.

För likabehandlingens skull erbjuds alla abiturienter möjlighet till närundervisning från och med 18.1.2021 till och med slutet av tredje perioden. Systemet Abitti som används i studentskrivningarna kan man till exempel endast öva att använda i läroanstaltens lokaler.

Abiturienter och andra som deltar i studentskrivningarna förpliktas inte att delta i närundervisningen, utan de kan själva välja om de deltar i distansundervisning eller närundervisning. Lektionerna ordas som hybridundervisning så att de som deltar i närundervisningen är i klassrummet och de som är deltar på distans deltar i undervisningen via nätet.

Abiturienterna erbjuds också möjlighet att delta i bedömningsveckans undervisning i närundervisning.

För de som deltar i studentskrivningarna rekommenderas frivillig karantän i två veckor före studentskrivningarna.

Abiturienter som har ogenomförda kurser eller nödvändig närundervisning övergår till distansundervisning senast från och med 1.3.2021, så att de genom frivillig karantän har möjlighet att trygga sitt deltagande i studentskrivningarna som börjar 16.3.2021.

Den nödvändiga närundervisningens behov tryggas fortfarande på andra stadiet. På så sätt äventyras inte studierna och avläggandet av examen för sådana studeranden som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

De gamlas dans flyttas och ordnas senare på våren om situationen tillåter.

Bänkskuddarfesten inhiberas.

COVID-19 och skolskjutsar

Som alternativ till den lagstadgade avgiftsfria skolskjutsen erbjuder Kyrkslätts kommun på grund av coronavirusepidemin möjlighet till ledsagarbidrag. Närmare anvisningar för sökande av ledsagarbidrag för tiden 8.1–19.2.2021 har skickats till vårdnadshavarna per e-post.

THL rekommenderar att barn över 15 år använder munskydd bl.a. inom kollektivtrafiken där det är svårt att undvika närkontakter.

Vid sjukdomssymptom och allergisymptom

Till småbarnspedagogiken och skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom (snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsjuka och/eller huvudvärk). Personer med sjukdomssymptom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning. Undvik kontakt med andra innan du fått testresultatet. Ifall testresultatet är negativt och symptomen tydligt har minskat och barnet är så gott som symptomfritt kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan, t.ex. om barnet ännu har lite hosta. Ifall symptomen senare ökar eller börjar på nytt bör man göra ett nytt coronavirustest.   

För personer som insjuknat i samma familj samtidigt räcker det med ett negativt coronatest. Alla familjemedlemmar behöver inte testas. Om barnets symptom i andningsvägarna blir långvariga behöver barnet inte testas upprepade gånger, så länge symptombilden förblir densamma.

Ifall symptomen beror på allergi och tydligt lättar med hjälp av allergimedicin kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan trots att symptomen inte helt försvunnit. Ifall symptomen inte lättar trots medicinering måste man göra ett coronavirustest. Ifall testresultatet är negativt kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan.

I ovan nämnda situationer är det att skäl att vara i kontakt med personalen innan ni återvänder till småbarnspedagogiken/skolan för att undvika eventuella missförstånd.

Sjukdomssymptom hos barn inom småbarnspedagogiken

Lindriga symptom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test. Barnets symptom är lindriga ifall barnet är piggt och orkar leka, trots snuva, hosta eller feber. Ett barn med symptom kan trots det inte delta i småbarnspedagogiken. Om symptomen försvinner helt under uppföljningen behöver testet inte utföras, utan barnet kan återvända till småbarnspedagogiken efter en symptomfri dag. Om symptomen fortsätter är det bra att undersöka ifall de beror på coronavirus. Småbarnspedagogiken får inte kräva intyg över negativt test.

Vid coronavirussmitta

Den som smittats med coronaviruset måste vara borta från småbarnspedagogiken/skolan åtminstone i 14 dygn från det att symptomen börjat, men vid behov längre så att personen varit symptomfri i åtminstone 2 dygn innan hen återvänder till verksamheten i småbarnspedagogiken/skolan.

Resor och coronavirusepidemin

Regeringen rekommenderar att man undviker onödiga resor till länder som omfattas av begränsningar av inresa. Om man återvänder från ett land, för vars del resebegränsningarna gäller, rekommenderas en frivillig karantän på 14 dygn. Du kan bedöma behovet av karantän efter en utlandsresa med hjälp av trafikljusmodellen. Trafikljusen uppdateras varje vecka, på THL:s sidor kan man läsa de senaste anvisningarna.

Observera att rekommendationen om frivillig karantän gäller även om man låtit testa sig för corona och fått ett negativt resultat. Detta för att testresultatet gäller situationen vid genomförandet av själva testet. Ett negativt testresultat utesluter inte att man fått smittan efter att testet tagits eller att viruset ännu gror.

Ett barn som är i frivillig karantän deltar inte i småbarnspedagogiken. Även gällande barn inom den grundläggande utbildningen rekommenderas att man stannar hemma och tillsammans med utbildningsanordnaren kommer överens om särskilda undervisningsarrangemang.