Aktuell information om coronaviruset 7.4.2020

07.04.2020 15:55

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Här sammanställer vi aktuell information om coronavirussituationen:

7.4 Vårdare inom hemvården i Kyrkslätt i karantän på grund av coronaviruset

Inom hemvården för de äldre i Kyrkslätt har flera vårdare blivit exponerade för coronaviruset. En del av dem har fått ett positivt testresultat. De är alla i karantän. Flera klienter har blivit exponerade, och smittkedjorna spåras.

6.4 Anställda vid Kyrkslätts kommun ringer upp alla personer över 70 år

Kyrkslätts kommun vill se till att ingen av de äldre som är isolerad hemma blir utan hjälp. Därmed ringer anställda vid kommunen till varje kommuninvånare över 70 år och frågar hur de mår.

Uppringningsomgången inleddes med personer över 80 år fredag 27.3. Målet har varit att nå alla de personer som inte omfattas av kommunens service för äldre – det vill säga de vars situation är okänd. Inom en vecka har man hunnit ringa upp cirka 900 av tusen personer. Av dem har man fått kontakt med över 700. Mellan fem och sju personer har ringt dagligen. Den som ringer berättar alltid i början av samtalet vem han eller hon är och varför han eller hon ringer. Uppringingarna till de äldre fortsätter denna vecka.

Man har frågat de äldre hur de klarar sig hemma, hur butiks- och apoteksärenden uträttas, för hur lång tid maten räcker till hemma och om deras närmaste krets omfattar personer som kan hjälpa med uträttande av ärenden. Dessutom har man frågat hur de äldre får dagen att gå och om de känner sig ensamma.  Man tipsar dem om instanser av vilka de kan få hjälp för att uträtta ärenden och berättar vart de kan ringa om de i fortsättningen behöver hjälp.

Responsen om samtalen har huvudsakligen varit positiv. Många hade redan läst om det kommande samtalet i medierna och kunde vänta på det.  De flesta som svarat klarar sig väl trots undantagsförhållanden. De följer också flitigt medierna och internet. De flesta har tagit karantänanvisningarna på allvar och hållit sig så isolerade som bara möjligt.  Isoleringen har å andra sidan ökat mångas ensamhet.

Uppringningarna till alla personer över 70 år har börjat fredag 3.4. På denna lista finns 3000 namn, så det tar sin tid innan de alla har nåtts. Uppringningen sker vardagar kl. 9–15. Samtalen kommer från okänt nummer, eftersom uppringarnas nummer inte är kommunens egentliga servicenummer.

Seniorlinjen040 1269 900 betjänar kommuninvånarna i frågor som gäller de äldre vardagar kl. 9-15.

6.4 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

I Kyrkslätt har 27 fall av coronavirus konstaterats hittills, 93 personer har exponerats (6.4.2020). Alla som blivit smittade är vuxna personer. I verkligheten finns det fler fall av smitta eftersom alla personer som har symtom av luftvägsinfektion inte testas.

En del av de som insjuknat i coronaviruset har redan tillfrisknat. För en del av de exponerade har karantäntiden tagit slut.

6.4 Du kan ta kontakt med ungdomsledarna via sociala medier

Du når oss från måndagar till torsdagar kl. 14–18 på Instagram: kirkkonumminuorisojaliikunta och Facebook: kirkkonnummennuorisojaliikunta. Dessutom har du möjlighet att WhatsAppa följande nummer:

Förebyggande rusmedelsarbetare Katri Lahtinen 040 729 0838

Specialungdomsarbetare Eija Rajavaara 040 832 1906

05.04 Direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätts lägesrapport angående coronavirussituationen

Coronapandemin har påverkat vardagen för oss alla. I daghemmen är bara ett fåtal barn närvarande och i skolorna har man ”under en natt” övergått till distansundervisning. Vi har tillfälligt tvingats avstå från många bekanta, självklara och trevliga fritidsaktiviteter.

Daghemmen håller öppet och småbarnspedagogikens tjänster kan användas av alla barn som behöver dem. Vårdnadshavarna bedömer vårdbehovet. Statsrådet rekommenderar dock, att barnen i mån av möjlighet sköts hemma. Närvarostatistik förs dagligen. En viss variation förekommer, men närvaroprocenten har lagt sig vid ca. 13 – 17 %. Vi utvärderar dagligen vilka adekvata åtgärder skall vidtas. Vissa förändringar har redan gjorts, t.ex. har gruppen i tillfälliga utrymmen i Lappböle flyttats till Haapajärvi daghem och grupperna i Ravals daghem till Neidonkallio. Orsaken har varit det låga antalet barn i daghemmet och serviceåtgärder som utförs i byggnaden. Vårdnadshavarna har alltid informerats om förflyttningarna. Förundervisningen ges på distans. Förundervisningens kurator och psykologer tillhandahåller rådgivning per telefon för alla familjer med barn under skolåldern. Informationsgången har effektiviserats, antingen som riktad information genom Päikky eller genom kommunens övriga informationskanaler. Vi har också förberett oss på att de barnskötare som har närvårdarutbildning, kan övergå till vård- och omsorgssektorn, om där finns behov av tilläggspersonal.

Dagvårdsavgifterna har oroat och många frågor om dessa har ställts. Bildnings- och fritidsnämnden håller ett extra sammanträde 15.4.2020 under vilket både dagvårds- och övriga avgifter behandlas.

Skolorna och läroinrättningarna är stängda. Det betyder att också den utomstående användningen avbrutits och t.ex. idrottsföreningarna kan inte använda gymnastiksalarna under kvällstid.

I grundutbildningen sker undervisningen huvudsakligen per distans. Eleverna i årsklasserna 1 – 3, elever med beslut om särskilt stöd och/eller förlängd läroplikt och elever i förberedande utbildning får komma till skolan. Också för dessa elever gäller rekommendationen att de, i mån av möjlighet, hellre skall delta i distansundervisningen. I närundervisning är dagligen 120 - 170 elever av sammanlagt ca. 2000. För de elever som är i skolan är undervisningsgruppen högst 10 elever. Grupperna är i egna utrymmen och rasterna hålls enlig egen tidtabell. Skollunchen organiseras så, att så få elever som möjligt äter samtidigt. För eleverna i närundervisning ordnas eftermiddagsverksamhet vid behov. För eleverna i distansundervisningen har, i samarbete med kosthållsservicen, getts möjlighet att från vissa skolor avhämta en förpackad lunchportion.

I Kyrkslätt var beredskapen för distansundervisningen goda. Lärarna har under senaste år systematiskt utbildats i ikt-undervisning. Då beskedet om övergången till distansundervisning kom, uppdaterades och intensifierades snabbt lärarnas och skolgångshandledarnas beredskap för distansundervisning. De s.k. tutorlärarna ordnar live-utbildningar och ger stöd vid akuta problem. Speciallärarna arbetar riktat och enligt enskilt behov med elever som behöver extra stöd och också brett i alla årskurser. En del av skolgångshandledarna deltar i distanslektionerna. Efter lektionerna ger de distansstöd åt elever med behov av detta. Det är också möjligt att få stödundervisning. Lärarna har fått direktiv att hålla kontakt med sina elever dagligen. Kontakten kan hållas på olika sätt, med beaktande av elevernas ålder och kunskaper. Elev- och studerandevårdens tjänster är också tillgängliga på distans. För att distansstudierna skall förlöpa friktionsfritt är det mycket viktigt att elevens normala dagsrutin upprätthålls.

Utbildningsstyrelsen har nu gett direktiv om hur elevbedömningen för läsåret 2019 - 2020 ska ske. Kunskapskraven är de samma som under normala förhållanden, men man ska inte kräva att eleverna kan sådant de inte fått handledning och undervisning i. Ingens examen får riskeras och speciell uppmärksamhet kommer att läggas vid att säkerställa att eleverna och studerandena kan avsluta sin skolgång och att övergången till följande utbildningsstadium sker så smidigt som möjligt. Eftersom övergången till distansundervisning skett i slutet av läsåret känner lärarna sina elever, vilket underlättar bedömningen.

Erfarenheterna från de senaste veckorna är i det stora hela goda. Klara direktiv har underlättat verksamheten och skolornas beredskapsplaner har varit ett bra stöd. Eleverna och studerandena har ivrigt deltagit både i planeringen och genomförandet av undervisningen. Också vårdnadshavarna har gett positiv respons och hemmens uppmuntrande och positiva hållning och stöd till lärarna har varit viktig. Det finns relativt bra med apparatur som behövs i distansundervisningen och dessa har kunnat lånas hem till elever. Informationsgången har effektiverats, i första hand som riktad genom Wilma, men också på kommunens hemsida och genom andra informationskanaler. Dock märks en ökande grad av trötthet, vardagens krav i familjerna och oro över att ojämlikheten mellan eleverna ökar. Vi kommer att göra en förfrågan riktad till alla vårdnadshavare. Målet är att få information och respons om hur distansstudierna förlöper och vilka ändringar borde göras.

Gymnasisterna studerar enbart på distans eller självständigt. Också gymnasiestuderandena har möjlighet att avhämta lunchportion.

Studentskrivningarna genomfördes lyckat i försnabbad tidtabell.  Varma gratulationen till denna exceptionella vårs blivande nya studenter.

I kommunens fritidstjänster syns undantagsförhållandena tydligt.

Biblioteket erbjuder endast e-tjänsterna normalt. Dessa är alltså kostnadsfria elektroniska tjänster, genom vilka man kan läsa och lyssna på böcker, tidningar och musik samt titta på filmer.

Musikinstitutets närundervisning har upphört och gruppundervisningen och konserterna inhiberats.  Enskild undervisning och musikteoristudier sker på distans. Också bildkonstskolan har övergått till distansundervisning. Bildkonstskolans och handarbetsskolans gemensamma vårutställning ”På väg” stängdes. Medborgarinstitutets närundervisning är avbruten. En del av vårterminens kurser fortsätter som distansundervisning till påsken. Sommarterminens kurser fr.o.m. 14.4 är inhiberade.

Simhallen och idrottshallen är stängda. Man kan naturligtvis motionera ute, men man bör komma ihåg att hålla rekommenderat avstånd till medmotionärerna.

Ungdomslokalerna är stängda. All ledd verksamhet inom ungdoms- och idrottstjänsterna har avbrutits. Ungdomsledare kan nås genom sociala medier.

Ragvalds museiområde är stängt. Också nationella veterandagens medborgarfest 27.4 har tyvärr avbokats. De traditionella Kyrkslätts-dagarna sista veckoslutet i augusti planeras att hållas.

Tiden för begränsningsåtgärderna har förlängts och fortgår enligt det vi nu vet till 13.5.

Jag vill tacka vår personal och våra kunder för visad flexibilitet och förståelse samt önska kraft och entusiasm till fortsatt gott arbete under våren.

Hannele Kujala

bildningsdirektör

3.4 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

Socialtjänster

Familjetjänster och barnskyddet

Barnskyddet fungerar. Socialtjänster erbjuds för barnfamiljer enligt behovsprövning. Vi har ökat mängden telefonrådgivning och det finns nu två telefonnummer på vilka man kan nå socialvårdens sakkunniga vardagar kl. 8–15.

Telefonnumren är 040 573 9193 och 050 588 0990.

Det finns ett ambulerande team som svarar för familjernas olika behov av hjälp. Samarbetsparter och familjer kan ta kontakt med både journumren och socialarbetarna som ansvarar för familjer.

Vuxensocialarbete och integrationstjänster för invandrare 

I första hand telefonrådgivning må, on, fr kl. 9.00–11.00 och ti, to kl. 12.00–14.00, tfn 040 1269 563

Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18–64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor om vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Personalens telefontider vardagar kl. 12–13:
Arbetsföra (18–64 år)

18–34-åringar socialarbetare tfn 040 126 9560

35–64-åringar socialarbetare tfn 040 126 9569

Teamet för äldre (65 år fyllda) socialarbetare tfn 040 126 9676, socialarbetare tfn 040 126 9509

Kunder hos integrationstjänsterna för invandrare

Tag kontakt med socialhandledarna:

socialhandledare 040 126 9814, må–fr 12–13

socialhandledare 040 126 9803, må–to 8–16, fr 8–15

socialhandledare 040 126 9698, må–to 8–16, fr 8–15

 Hälso- och sjukvårdstjänster

Akutmottagningen (första hjälpen) är öppen varje dag kl. 8.00–20.00

Hälsocentralens telefonnummer i coronavirusärenden är 09 2968 3401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Tyvärr är våra telefonlinjer mycket upptagna på grund av många olika slags förfrågningar. Man kan också ringa HUS Jourhjälp som är öppen 24/7 på numret 116 117. Den riksomfattande rådgivningen på numret 0295 535 535 ger allmän information om coronavirusärenden och är öppen vardagar 8–21 och lördagar 9–15.

Det finns ett separat väntrum för luftvägsinfektionspatienter i Kyrkslätts huvudhälsocentral. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Tiderna till den icke-brådskande tidsbeställningsmottagningen gäller i huvudsak. Om du inte får meddelande om avbokning kan du komma till mottagningen. Vi rekommenderar att du själv avbokar tiden om du får symtom av luftvägsinfektion.

Rådgivningsverksamheten fortsätter normalt så länge omständigheterna och personalresurserna tillåter. Kom till rådgivningen endast om du är helt frisk. Lämna syskon hemma om det bara är möjligt och tillbringa så lite tid som möjligt i rådgivningens väntrum. Du kan kontakta hälsovårdarna per telefon. Vi har strävat efter att minimera antalet hembesök, familjehandledarna handleder i huvudsak per telefon eller genom hembesök utomhus. Tidsbokningar till rådgivningspsykologen har inte avbokats och psykologen är anträffbar per telefon.   

I ärenden som gäller skolelever kan du kontakta skolhälsovårdaren via Wilma eller per telefon. Skolhälsovårdarna är anträffbara i skolorna genom tidsbeställning. Om du har reserverat en tid hos skolhälsovården och den inte har avbokats kan du komma till mottagningen.  

Vi strävar också efter att i det här skedet genomföra försvarsmaktens förhandshälsogranskningar. Notera att du kan komma till en reserverad tid endast om du är helt frisk.

Munhälsovård 

·Tidsbeställning 

Vi önskar att tidsbeställningar och ändringar av dem i första hand görs per telefon tfn (09) 2968 3269. Man kan också lämna ett meddelande på tidsbeställningsnumret. 

Tidsbeställningen är öppen normalt vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fr kl. 8.00–15.00. 

Tider kan annulleras dygnet runt genom samtal till telefonsvararen tfn (09) 2968 3338.  

·Icke-brådskande vård 

Vi måste annullera tider för icke-brådskande vård, och vi ger för närvarande inga nya tider för icke-brådskande vård på grund av den förhöjda risken för spridning av coronaviruset i och med munhälsovårdsverksamhetens natur. Genom begränsningen av den icke-brådskande vården strävar vi efter att säkerställa arbets- och patientsäkerheten samt tillräckligheten av personalresurser och skyddsutrustning i epidemins alla skeden.  

·Brådskande vård 

Den brådskande och nödvändiga munhälsovården fortsätter huvudsakligen normalt. Undantag är vård av personer som hör till riskgrupperna samt personer som har symtom av luftvägsinfektion, där en del ändringar gäller. Närmare information finns på Munhälsovårdens webbsida.  

Stödtjänster för funktionsförmågan

Gruppverksamheter, arbetscentralen för utvecklingsstörda och den rehabiliterande arbetsverksamheten har avbrutits och stängts men vi är vid behov i kontakt med kunderna per telefon. Inom sysselsättningsenheten Toimari fortsätter de anställdas ”KotiToimari”-verksamhet (bl.a. butiks- och måltidstjänst).

I andra än de ovannämnda tjänsterna betjänar vi normalt. Du kan gå till en reserverad mottagningstid, men i arbetet med kunder använder vi också distansförbindelser om det är möjligt med beaktande av kundens situation. Vi kommer alltid överens om detta i förväg tillsammans med kunden. Telefonjouren har utvidgats och utökas vidare enligt behov. Aktuella uppgifter om de olika verksamheterna finns på webbsidan för varje ifrågavarande tjänst på kommunens webbplats.

För mental- och missbrukarvårdstjänsternas kunder finns en ”Ta kontakt”-knapp på kommunens webbplats.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15, Tjänstevägen 1, dörr B, tfn 050 4140 979.

Mentalvårdstjänsternas telefontider må–fr kl. 12–14, tfn 040 535 4919

Handikappservicens telefontid 23.3–12.4.2020 effektiverat kl. 13–14 alla vardagar (måndag–fredag) tfn 09 29 671.

Rådgivningstelefonen till välfärdsstationen för unga 040 772 8124, ti kl. 10–11 och to kl. 12–18. Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande.

Familjerådgivningens telefontid må–to kl. 12–13, fr kl. 9–10, tfn 040 1269 249

Service för äldre personer

Enheterna för dygnetruntvård fungerar normalt, men besök är förbjudna.

Hemvården betjänar sina nuvarande kunder såsom hittills och nya kunder antas till tjänsten enligt de ikraftvarande kriterierna för hemvård.

Seniorlinjen betjänar per telefon på numret 040 1269 900.

De äldres dagverksamhet och fredags- och onsdagscaféerna håller paus.

Intervallperioder inställs såvida det är möjligt.

Minnespolikliniken fungerar huvudsakligen med telefonkontakter.

3.4 På Navigatorn jobbar vi fullt ut också under undantagsläget

På Navigatorn jobbar vi fullt ut också under undantagsläget. Arbetsformerna har förändrats, och vi är anträffbara på fler sätt än tidigare. Kundbesök på Navigatorn är möjliga, dock med iakttagande av anvisningarna på grund av coronavirusepidemin. Vi träffar kunder enskilt och endast när de är friska. Vid kundbesöken håller vi tillräckligt avstånd och iakttar god hygien.

Personalen på Navigatorn är anträffbar och hjälper, handleder och stöder de unga varje dag på Navigatorn, per telefon, per e-post och via WhatsApp. Dessutom har vår chatt öppnats på adressen https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-kirkkonummi/etusivu, dvs. ohjaamot.fi → sökning → Kirkkonummi. Vi svarar på chatten må–fr kl. 12–16.

Navigatorns filialer i Masaby och Veikkola är för tillfället inte öppna. Navigatorns nätverk är anträffbart på distans, och vi kan fortfarande ge handledning i ekonomi- och skuldfrågor, bostadssökning, arbetssökning osv.

2.4 Behandlingen av de ungas ansökningar om sommarjobb och beslut om dem fördröjs på grund av coronavirussituationen

Behandlingen av de ungas ansökningar om sommarjobb och beslut om dem fördröjs på grund av coronavirussituationen.

Tyvärr fördröjs det tidigare utlovade beskedet (17.4.2020) om sommarjobb i kommunen på grund av coronavirussituationen. Navigatorn ger mer information när situationen klarnar.

Aktuell information finns alltid på www.kyrkslatt.fi/navigatorn-kyrkslatt, på Facebook och på Instagram.

30.3 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

I Kyrkslätt har 19 fall av coronavirusinfektion hittills konstaterats (30.3). Alla dessa är vuxna. I verkligheten finns det fler fall av smitta eftersom alla som har luftvägssymtom inte testas.

29.3 Ungdomsledarna är anträffbara på sociala medier

Nu när vi inte kan mötas ansikte mot ansikte. Vi finns på linjerna från måndag till fredag inom ramen för vår arbetstid. Ungdomsledarna vid Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster är anträffbara på följande kanaler: Instagram: kirkkonumminuorisojaliikunta och Facebook: kirkkonnummennuorisojaliikunta

Du kan nå oss på webben enligt följande:

Må 30.3. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta

Ti 31.3. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta

On 1.4. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta

To 2.4. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta

Fr 3.4. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta

Dessutom finns det möjlighet att WhatsAppa följande nummer:

Förebyggande rusmedelsarbetare Katri Lahtinen 040 729 0838

Specialungdomsarbetare Eija Rajavaara 040 832 1906

29.3 Hur har distansundervisningen kommit igång? Förvånansvärt smidigt!

I skolorna övergick man till distansundervisning onsdag 18 mars och man har nu nästan två veckor av distansstudier bakom sig. Vi frågade några lärare hur övergången till distansundervisning har gått.

Början har gått förvånansvärt smidigt

Janne Kyllönen undervisar fjärde klassen i Vuorenmäen koulu. Han anser att distansundervisningen har börjat förvånansvärt bra när man tänker på hur mycket man hunnit göra på en så här kort tid. ”Få av oss har använt alla de här verktygen tidigare. Under den första veckan har man märkt vilken utrustning som fungerar bäst och skolorna har delat ut elektronisk utrusning till eleverna och fått igång olika arbetsmiljöer. Eleverna har snabbt kommit in i systemet och distansstudier verkar också motivera eleverna”, säger han.

Veera Kojola, också hon från Vuorenmäen koulu, berättar att hon lärde sina elever grunderna i att använda Classroom redan på tvåan förra året. ”Att bifoga en bild är nytt för det här året och likaså Googles andra verktyg som Hangouts och Meet”, fortsätter hon. Kojolas klass har redan hunnit göra ett modersmålsprov på distans och det var en lyckad upplevelse. Hon gläder sig också för alla uppmuntrande meddelanden som kommit från elevernas hem. Då man till exempel gett respons angående mängden uppgifter har den justerats enligt behov.

Specialklasslärare Anniina Joki (i bilden) vid Veikkolan koulu börjar alltid dagen med sin klass med ett distansmöte i Google Meet. Där talar man om vad som hänt sedan sist och hon berättar om dagens uppgifter som hon har skapat för eleverna i Qridi. Joki berättar att hon innan distansskolan började hann öva användningen av Google Meet i en dag tillsammans med klassen och Qridi med några elever. Trots det har alla eleverna och deras familjer fint tagit till sig den nya inlärningstekniken. Första- och andraklassarna behöver så klart ännu föräldrarnas stöd både med att använda utrustningen och med att göra uppgifterna.

Joki är särskilt stolt och imponerad av hur fint barnen och familjerna har kommit med i distansundervisningen. En del av barnen gör sina uppgifter på dagen medan andra gör dem senare tillsammans med sina föräldrar när det passar dem. ”På lång sikt utvecklar den här typen av arbetande barnets självständighet och förmåga att evaluera och styra sin egen inlärning”, bedömer hon.

Tuija Collander, som också undervisar i Veikkolan koulu, säger att undervisning på distans lär en otaliga nya sätt att arbeta. Man kommer säkert att fortsätta att använda många av dessa goda arbetssätt i klassens vardag när man återvänder till skolbyggnaderna. Hon anser också att eleverna lär sig självständighet och ansvar på ett helt nytt sätt. ”Själv tycker jag att det är viktigt att uppgifterna jag ger eleverna får dem att tänka kreativt, iaktta sin omgivning och stanna upp och njuta av stunden”, säger Collander. 

Också lärarna i de högre årskurserna har positiva erfarenheter av övergången till studier och undervisning på distans. Anna Pomoell som undervisar årskurserna 7-9 i matematik, naturvetenskap och kemi i Winellska skolan berättar att det har varit både intressant och lärorikt att övergå till distansundervisning.

”Att undervisa på distans har sina egna utmaningar som det har varit roligt att försöka hitta lösningar på. Det har varit problemlösning varje dag och det känns bra när man har hittat lösningar på de utmaningar man har ställts inför”, berättar hon.

Även Pomoells elever jobbar antingen via Hangouts eller Meet. Detta har överlag fungerat fint. Eleverna har antingen skapat egna möten eller så har hon skapat möten åt dem. Hon är med i alla gruppers möten i bakgrunden och hon tycker det är trevligt att höra flera olika gruppers diskussioner på en gång. ”Det känns nästan som om man är i vanliga klassen”, skrattar hon.

Den smidiga övergången till distansundervisning har möjliggjorts av de redan befintliga förutsättningarna för distansundervisning och det tillhörande utvecklingsarbetet som vi redan hade i Kyrkslätt. Bildnings- och fritidstjänsternas utvecklingschef Antti Sankala berättar att man mot vårdnadshavarnas kvittering har överlåtit ca 1 250 bärbara datorer för elevernas inlärningsbehov. Det här är en beaktansvärd mängd utrustning. Undervisningen och inlärningen sker med hjälp av o365 och G-Suite som öppnas via Edison och som redan tidigare varit i användning i Kyrkslätts kommun. Kommunikationen med vårdnadshavarna sker fortsättningsvis via Wilma.

Ett nytt arbetssätt medför också nya dimensioner

Kyllönen berättar att möjligheten att göra sina uppgifter i lugn och ro har klart förbättrat resultaten hos en del av eleverna. För en del elever är det utmanande att arbeta i en stor klass och vissa elever har verkligen nytta av distansundervisningen. Också Pomoell har liknande erfarenheter. Provsituationer kan till exempel vara stressande för en del elever och ett prov som gjorts i hemmets lugn kan inverka mycket positivt på slutresultatet.

Många saknar vännerna

Collander påminner om att eleverna har möjlighet att hålla kontakt med varandra genom Meet under den här undantagstiden. ”När man inte får se kamraterna på gården är det verkligen viktigt att se den egna klassen och läraren. Man kommer alltid i tid till Meet och många kommer redan innan mötet börjar för att tala om ditt och datt med läraren”, berättar hon. ”Jag får styrka av varje möte och min egen trötthet försvinner när jag ser de bekanta ansiktena i rutan. Det är viktigt för oss alla att bli hörda och sedda under de här exceptionella tiderna” fortsätter hon. 

Också Joki berättar att eleverna under den första veckan var ivriga inför möjligheten att gå i skola på distans, men att man nu redan hör hur de saknar skolan och vännerna. Hon upplever att de dagliga träffarna via distansförbindelsen är viktiga för eleverna. I skolan är studierna ändå mycket strukturerade, eleverna är vana att göra saker på ett visst sätt och rasterna och lunchen hör till dagens gång. Dagen förlöper annorlunda hemma då föräldrar och syskon gör sina egna distansuppgifter.

Tips och uppmuntran till alla i hemmen

Joki tipsar om att det lönar sig att göra upp en hemmaläsordning, åtminstone för de yngre barnen, där det framgår när familjen gör uppgifter, när man leker, när man håller paus och när man äter, när man ska ge arbetsro åt de andra som arbetar på distans därhemma. Hon uppmuntrar föräldrar att vara nådiga gentemot sig själva och barnens skolgång - dagarna är annorlunda och ibland lönar det sig att sänka ribban och bara göra de viktigaste uppgifterna. Det är viktigt att upprätthålla kontakten mellan hemmet och skolan. Föräldrar ska gärna be om hjälp från skolan om det verkar som om eleven behöver mer stöd i att göra uppgifterna än vad hemmet kan ge. Tillsammans med läraren kan man fundera ut sätt att stöda distansskolgången.

I fråga om praktiska ärenden, vill Pomoell påminna om att det fortfarande är viktigt att meddela om till exempel sjukfrånvaro via Wilma eftersom eleverna förväntas vara närvarande också i distansundervisningen.

Kojola vill för sin del påminna om att vårdnadshavare inte behöver lära barnen hemma, det är fortfarande lärarna som ansvarar för skolinlärningen. Hon hoppas också att man lätt tar kontakt med läraren så att man genast kan reda ut om till exempel uppgifterna är för utmanande eller för många.

Janne Kyllönen hoppas att hemmen ska orka i den här nya situationen! Han hoppas också att man har förståelse för lärarna. ”Det är en ny situation för oss alla och det kommer säkert att ta en stund innan alla får distansundervisningen helt att fungera. På samma sätt som hemmen kan ha det mycket annorlunda är också lärarna olika. Det är ju också en helt annan sak för en lärare att ordna distansundervisning om de egna barnen är hemma i distansundervisning och också behöver hjälp”, säger han.

”För oss alla kom allt det här nya med snabb tidtabell och det är omöjligt att smälta allt det nya på en gång”, påminner Tuija Collander. ”Vi ska ge oss själva tid och skratta åt dom där tabbarna på kvällen! Hälsar läraren som en dag undervisade med skjortan avig och ganska mycket tandkräm i ansiktet”, avslutar hon.

Kämpa på alla - elever, vårdnadshavare och lärare!

27.3 Kommunhuset stängs för kunder måndag 30.1.2020 på grund av coronasituationen

Kyrkslätt är stängt tills vidare från och med måndag 30.3.2020 på grund av coronasituationen.

Under den tiden gäller följande:

 • Alla kundbesök ska avtalas om på förhand och kunder mötas vid sidodörrarna.

 • Byggnadstillsynens beslut sänds för påseende på basis av begäran.

 • Miljövårdsenhetens kungörelsehandlingar finns till påseende på kommunens webbplats.

 • Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsreservering.
  Begäran om tidsreservering sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi

 • Hushållsvattenprov levereras direkt till laboratoriet.

 • Ansökningstiden för bidrag för enskilda vägar fortsätter till 30.4 och bilagor kan tillställas t.o.m. 14.8.2020. Bilagor och väglagens fakturor kan lämnas i kommunens postlåda. 

All inkommande post till kommunen kan lämnas i kommunens postlåda som finns på vänstra sidan av huvuddörren. Kommunens registratur betjänar per telefon  040 836 7769 och e-post kirjaamo@kirkkonummi.fi. Kommunens telefonväxel 09 29671 betjänar normalt vardagar 8.30–15.30. Vaktmästaren nås per telefon på numret 040 126 9605.

Stängningen av kommunhuset tryggar arbetsförmågan hos den personal som arbetar i kommunhuset. En del av personalen har övergått till distansarbete, men de nås normalt per telefon och e-post.

27.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 28–29.3.2020

Akutmottagningen vid hälsostationen är öppen som normalt dagligen kl. 8–20.

Vi ber patienter med luftvägsinfektion att ta kontakt med oss per telefon på numret 09 2968 3400 före de kommer till akutmottagningen så att vi kan ge anvisningar om hur de ska gå till väga. Skilda vänt- och undersökningssalar har ordnats för patienter med luftvägsinfektion, adress Tjänstevägen 1.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15.00.

Journumret är 050 4140 979
Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån.
02400 Kyrkslätt

Brådskande munhälsovård

Social- och krisjouren i Västra Nyland dejourerar för Kyrkslättsbornas del utanför tjänstetid och på veckoslut, tfn 09 816 42439. Till social- och krisjourens uppgifter hör situationer som kräver omedelbara åtgärder av socialmyndigheten.

27.3 Kommundirektörens översikt över den aktuella ekonomiska situationen

Under den gångna veckan har vi fått höra allt flera bedömningar gällande coronavirusets ekonomiska konsekvenser. Efter de praktiska åtgärderna som orsakas av det mest akuta krisskedet är det skäl att rikta blicken lite längre framåt i tiden.

Våren till trots är utsikten verkligen dimhöljd och rent av skrämmande stormig. Även om forskningsinstituten, som till sitt huvudsakliga arbete undersöker ekonomin och dess utvecklingsutsikter, ännu är mycket försiktiga i sina prognoser placerar sig till exempel scenarierna för nedgången av det här årets BNP mellan 1–5 %. Och om situationen och de nuvarande restriktionerna fortsätter fram till sommaren kan siffrorna multipliceras med två.

I prioritetsordningen för statens åtgärder är det primära att sörja för medborgarnas trygghet. Det här är naturligt och motiverat; kommunerna har för sin del förverkligat den här målsättningen bland annat genom att stänga skolor, bibliotek, simhallar och andra offentliga samlingsplatser. När situationen i något skede normaliseras måste man bedöma hur dessa restriktionsåtgärder har påverkat å ena sidan antalet som insjuknat i viruset, och å andra sidan vår nations förmåga att klara sig undan med ens rimliga ekonomiska skador. Att vara efterklok är karakteristiskt för de flesta av oss och i bedömningen av en kris av det här slaget är det också nödvändigt.

Samhällsekonomi som ord kanske låter avlägset, men nu kommer dess effekter alldeles inpå oss alla. Företagen har hittills meddelat om samarbetsförfaranden för sammanlagt cirka 200 000 anställda och av Finlands kommuner har cirka två av tre meddelat om olika slags åtgärder för att avhjälpa sin ekonomi. Situationen underlättas inte alls av att kommunens utgifter nu sannolikt kommer att öka i och med att skatteintäkterna från företag och invånare minskar. Också kommunens uppskattade avgifts- och försäljningsintäkter underskrider de prognostiserade. Inom hela kommunsektorn talar man också enligt försiktiga bedömningar om underskott på över 1,5 miljarder euro; också i Kyrkslätt talar vi om flera, om inte upp till tio miljoner för år 2020.

Och det är inte allt, skulle en sann affärsman säga. Före situationen som uppkommit under de senaste två veckorna har vi redan haft flera ekonomiskt svåra år. Till följd av dessa har också Kyrkslätts kommunekonomis motståndskraft försvagats mycket redan utan de nya utmaningarna som coronaviruset har medfört - vår förmåga att ta emot extra slag är nedsatt. Nästa måndag godkänner kommunstyrelsen för sin del bokslutet för år 2019 som uppvisar ett negativt resultat på 20,3 milj. euro. Situationen för det här årets del ser minst lika dålig ut.

I Kyrkslätt kommer vi under de närmaste veckorna och månaderna att undersöka hur vi kan ta oss ur den här situationen. Vi är ändå tvungna att utreda vilka medel som finns och själva fatta beslut om dessa inom vår kommun. Som optimist tror jag att det till och med är möjligt. För att lyckas behövs mycket arbete, att vi åsidosätter stötar, att vi har både viljan och förmågan att koncentrera oss på det väsentliga - yhdessä – tillsammans!


TARMO AARNIO
Kommundirektör

25.3 En del av barnen i Kantvikin päiväkoti har försatts i karantän

Uppdaterad 25.3.2020, kl. 16.45

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har försatt en del av Kantvikin päiväkotis barn i karantän på grund av att en anställd har COVID-19 (coronaviruset). Alla daghemmets barn berörs inte av karantänen eftersom exponeringen har skett i en reservvårdssituation utanför daghemmet.

Enligt Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är närkontakterna kända och man har kontaktat/kontaktar vårdnadshavarna till barnen i fråga.

Kantvikin päiväkotis verksamhet fortsätter som normalt.

24.3 Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektörs överblick över coronavirussituationen

I Kyrkslätt har vi tagit på största allvar statsrådets mål att skydda särskilt personer över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre personer som insjuknar löper en klart större risk än unga att få allvarliga symtom som kräver sjukhusvård. Statsrådet uppmanar över 70-åringar att undvika närkontakter och att undvika att röra sig utanför hemmet eftersom dessa ökar risken för att bli smittad. Om det absolut är nödvändigt att själv gå till affären, apoteket eller hälsocentralen eller uträtta andra ärenden är det bra att göra det vid sådana tider då det är få andra kunder i rörelse.

Under den här veckan startar vi ett projekt där vi till en början försöker nå alla över 80-åriga kommuninvånare per telefon. Genom samtalet kartlägger vi de äldres behov av hjälp. Under de närmaste dagarna strävar vi efter att också ringa till alla som är över 70 år.

Under dessa undantagsförhållanden får man social- och hälsovårdstjänster i Kyrkslätt nästan som vanligt. I enlighet med statsrådets anvisningar har vi ändå varit tvungna att stänga en del av våra tjänster. Sådana är till exempel dagverksamheten för äldre, arbetscentralen och den rehabiliterande arbetsverksamheten. Dessutom har vi tills vidare inhiberat olika gruppverksamheter och strävar efter att i mån av möjlighet betjäna kommuninvånarna per telefon.

Den här avvikande situationen kräver väldigt mycket av oss alla. Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna är hårt pressad just nu. Vi strävar ändå efter att hålla kommuninvånarna underrättade och meddelar så fort som möjligt om avvikelser i tjänsterna.

Jaana Koskela

Kyrkslätts kommuns tf. vård- och omsorgsdirektör

22.3 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

Socialtjänster

Familjetjänster och barnskyddet

Barnskyddet fungerar. Socialtjänster erbjuds för barnfamiljer enligt behovsprövning. Vi har ökat mängden telefonrådgivning och det finns nu två telefonnummer på vilka man kan nå socialvårdens sakkunniga vardagar kl. 8–15.

Telefonnumren är 040 573 9193 och 050 588 0990.

Det finns ett ambulerande team som svarar för familjernas olika behov av hjälp. Samarbetsparter och familjer kan ta kontakt med både journumren och socialarbetarna som ansvarar för familjer.

Vuxensocialarbete och invandrartjänster

Telefonrådgivning må, on och fr kl. 9.00–11.00 och ti, to kl. 12.00–14.00, tfn 040 126 9563

Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18–64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor som har att göra med vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Personalens telefontider vardagar kl. 12–13:

Teamet för unga (18–29 år) socialarbetare 040 126 9561

Arbetsföra (30–64 v.) socialarbetare (efternamnen A - Le) 040 126 9560, socialarbetare (efternamnen Lf - Ö) 040 126 9569

Teamet för äldre (65 år fyllda) socialarbetare 040 126 9676, socialhandledare 040 126 9509

Telefontiderna för socialhandledarna inom invandrararbetet:

socialhandledare 040 126 9814, må–fr 12–13

socialhandledare 040 126 9803, må–to 8–16, fr 8–15

socialhandledare 040 126 9698, må–to 8–16, fr 8–15

Hälsovårdstjänster

Akutmottagningen (första hjälpen) är öppen varje dag kl. 8.00–20.00

Hälsocentralens telefonnummer i coronavirusärenden är 09 2968 3401 må-to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Tyvärr är våra telefonlinjer mycket upptagna på grund av många olika slags förfrågningar. Man kan också ringa HUS Jourhjälp som är öppen 24/7 på numret 116 117. Den riksomfattande rådgivningen på numret 0295 535 535 ger allmän information om coronavirusärenden och är öppen vardagar 8–21 och lördagar 9–15.

Det finns ett separat väntrum för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts huvudhälsocentral. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Tiderna till den icke-brådskande tidsbeställningsmottagningen gäller i huvudsak. Om du inte får meddelande om avbokning kan du komma till mottagningen. Vi rekommenderar att du själv avbokar tiden om du får symtom av luftvägsinfektion.

Rådgivningsverksamheten fortsätter normalt så länge omständigheterna och personalresurserna tillåter. Kom till rådgivningen endast om du är helt frisk. Lämna syskon hemma om det bara är möjligt och tillbringa så lite tid som möjligt i rådgivningens väntrum. Du kan kontakta hälsovårdarna per telefon. Vi har strävat efter att minimera antalet hembesök, familjehandledarna handleder i huvudsak per telefon eller genom hembesök utomhus. Tidsbokningar till rådgivningspsykologen har inte avbokats och psykologen är anträffbar per telefon.   

I ärenden som gäller skolelever kan du kontakta skolhälsovårdaren via Wilma eller per telefon. Skolhälsovårdarna är anträffbara i skolorna genom tidsbeställning.  Om du har reserverat en tid hos skolhälsovården och den inte har avbokats kan du komma till mottagningen.  

Vi strävar också efter att i det här skedet genomföra försvarsmaktens förhandshälsogranskningar. Notera att du kan komma till en reserverad tid endast om du är helt frisk.

Den brådskande munhälsovården fungerar. Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet görs per telefon. För personer som hör till riskgrupperna är vi tvungna att annullera icke-brådskande tidsbokningar, för andra personer fungerar den icke-brådskande vården begränsat. Ingång till tandkliniken i centrum via huvuddörren eller dörren på Tjänstevägens (tågstationens) sida.

Stödtjänster för funktionsförmågan

Gruppverksamheter, arbetscentralen för utvecklingsstörda och den rehabiliterande arbetsverksamheten har avbrutits och stängts men vi är vid behov i kontakt med kunderna per telefon.

I andra än de ovannämnda tjänsterna betjänar vi normalt. Du kan gå till en reserverad mottagningstid, men i arbetet med kunder använder vi också distansförbindelser om det är möjligt med beaktande av kundens situation. Vi kommer alltid överens om detta i förväg tillsammans med kunden. Telefonjouren har utvidgats och utökas vidare enligt behov. Aktuella uppgifter om de olika verksamheterna finns på webbsidan för varje ifrågavarande tjänst på kommunens webbplats.

För mental- och missbrukarvårdstjänsternas kunder finns en ”Ta kontakt”-knapp på kommunens webbplats.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15, Tjänstevägen, dörr B, tfn 050 4140 979.

Mentalvårdstjänsternas telefontider må-fre klo 12-14 tfn 040 535 4919

Handikappservicens telefontid 23.3–12.4.2020 effektiverat kl. 13–14 alla vardagar (måndag–fredag) tfn 09 29671

Rådgivningstelefonen till välfärdsstationen för unga 040 772 8124, ti kl. 10–11 och to kl. 12–18. Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande.

Familjerådgivningens telefontid må-to kl. 12–13, fr kl. 9–10, tfn 040 1269 249

Service för äldre personer

Enheterna för dygnetruntvård fungerar normalt, men besök är förbjudna.

Hemvården betjänar sina nuvarande kunder såsom hittills och nya kunder antas till tjänsten enligt de ikraftvarande kriterierna för hemvård.

Seniorlinjen betjänar per telefon på numret 040 1269 900.

De äldres dagverksamhet och fredags- och onsdagscaféerna håller paus.

Intervallperioder inställs såvida det är möjligt.

Minnespolikliniken fungerar huvudsakligen med telefonkontakter.

20.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

I en knapp vecka har vi nu levt med de kraftiga begränsningarna som coronaviruset har orsakat. Att undvika kontakter, distansarbete för föräldrar och distansstudier för skolelever har betytt att vardagen har blivit mycket annorlunda för många familjer. Hoppeligen hittar alla tålamod och ett godmodigt sinne i den här nya situationen.

Den här veckan har man talat om att skydda de äldre och tilläggstjänster som eventuellt berör dem. I Kyrkslätt ordnas tills vidare inga gruppsammankomster eller -evenemang för de äldre och vi uppmanar dem att undvika situationer där de kan exponeras för coronaviruset. Det är säkert inte möjligt för alla att helt sluta att uträtta ärenden; i sådana situationer kan en närståendes hjälp visa sig vara guld värd. Det lönar sig i och för sig för alla åldersgrupper att gå ut och röra på sig, så länge man beaktar de rekommenderade försiktighetsåtgärderna. Inom kommunen bedöms också behovet av service i den här exceptionella situationen hos också andra äldre än de som får hemvårdstjänster.

Genom en enkät riktad till elevernas vårdnadshavare kartlägger vi under veckoslutet behovet av skollunch för eleverna som får undervisning på distans. Situationen ändras en aning av rekommendationen som statsrådet idag utfärdade om att alla elever i klass 1–3 tillåts delta i närundervisning oberoende av om deras vårdnadshavare arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Information om detta skickas till hemmen via Wilma. Jag uppmanar personer som behöver social- och hälsovårdstjänster att besöka till exempel kommunens webbplats för att få information om vilka tjänster som finns tillgängliga under veckoslutet.

I det här skedet riktas kommunens tjänster särskilt till sådana invånare som är i den mest sårbara ställningen - och så ska det också vara. Under den gångna veckan kommer meddelanden om samarbetsförfaranden som inleds i både företag och kommuner att påverka vår samhällsekonomi på ett sätt vars effekter vi bara kan gissa oss till. Att efterfrågan på service kraftigt minskar tillsammans med den allmänna osäkerheten håller på att orsaka stora problem särskilt för ensam- och småföretagare. Inom ramen för våra möjligheter och begränsningar gör vi vårt bästa för att hålla hjulen i rullning i vårt samhälle och i Kyrkslätt.


Tarmo Aarnio
Kommundirektör

20.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 20–22.3.2020


Akutmottagningen vid hälsostationen är öppen som normalt kl. 8–20.

Vi ber patienter med luftvägsinfektion att ta kontakt med oss per telefon på numret 09 2968 3400 före de kommer till akutmottagningen så att vi kan ge anvisningar om hur de ska gå till väga. Separata vänt- och undersökningssalar har ordnats för patienter med luftvägsinfektion, adress Tjänstevägen 1.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15.00.

Journumret är 050 4140 979
Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån.
02400 Kyrkslätt

Brådskande munhälsovård

https://www.kyrkslatt.fi/forsta-hjalpen-och-akut-tandvard

Social- och krisjouren i Västra Nyland dejourerar för Kyrkslättsbornas del utanför tjänstetid och på veckoslut, tfn 09 816 42439. Till social- och krisjourens uppgifter hör situationer som kräver omedelbara åtgärder av socialmyndigheten.

19.3 Uppdaterade anvisningar: Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Om du misstänker att du har coronaviruset kan du först göra ett test på Omaolo https://www.omaolo.fi/ . När du har gjort testet får du anvisningar för hur du ska göra. Vi rekommenderar att man regelbundet besöker THL:s och HUS webbplatser, där man hittar uppdaterad aktuell information om coronaviruset. På HUS webbsidor finns bland annat uppdaterade anvisningar om kriterierna för provtagning för coronavirus.

Telefonnumret till kommunens hälsocentral för ärenden som gäller coronaviruset är 09 2968 3401. Tyvärr är våra telefonlinjer upptagna på grund av många olika slags förfrågningar. Man kan också ringa HUS Jourhjälp som är öppen 24/7 på numret 116 117. 

Fr.o.m. 18.3 finns en separat väntesal för lufvägsinfektionspatienter på centralhälsostationen. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

I frågor som gäller barn kan du ringa till rådgivningens hälsovårdare och i frågor som gäller skolelever till skolhälsovårdaren. Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga på numret 040 1269 900. Vi håller på att ordna flera telefontjänster. I frågor som gäller arbetet rekommenderar vi att du är i kontakt med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.


19.3 Statsrådet har preciserat sina anvisningar: Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

Statsrådet uppmanar personer som är över 70 år att undvika närkontakter och att undvika röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken för smitta.

Om man nödvändigtvis måste gå till butiken själv eller ut på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra kunder i rörelse. Man bör hålla minst en meters avstånd till andra människor.

Man bör också i övrigt försöka undvika situationer som ökar smittorisken. Det är viktigt att iaktta noggrann handhygien.

Statsrådet preciserar att personer över 70 år får röra sig utomhus ensamma eller tillsam-mans med en närstående och till exempel rasta hunden, förutsatt att avståndet till andra människor är minst en meter. 

Statsrådets mål är att skydda i synnerhet personer som är över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper nämligen betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård.

Därför uppmanas alla människor att följa de allmänna anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att minimera smittorisken. 

Var och en har skäl att begrunda det egna beteendet och vanorna med tanke på spridningen av smittsamma sjukdomar och att vid behov ändra beteendet för att förhindra onödiga risker.

Anvisningar för anhöriga och närstående till äldre personer och till personer som tillhör en riskgrupp

Alla människor ombeds att beakta smittorisken och genom sitt eget förfarande hindra att viruset sprids. 

Var och en ska särskilt beakta äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Man ska inte göra onödiga besök hos personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Man kan hålla kontakt med dem till exempel via telefon eller Skype. 

Om det är absolut nödvändigt att göra ett besök, ska handskakning, kramar och annan nära kontakt undvikas, om det inte är nödvändigt till exempel för vårdpersonalen för att trygga vården och omsorgen. Under ett besök är det viktigt att skydda andningsvägarna till exempel med en scarf eller på något annat sätt.

Även närståendevårdare och personliga assistenter till personer över 70 år eller personer som tillhör en riskgrupp uppmanas beakta att de kan smittas av viruset genom andra sociala kontakter. 

Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållanden.


19.3 Meddelande om coronavirussituationen i Kyrkslätt

I Kyrkslätt finns fyra bekräftade coronavirusfall (19.3.2020 kl. 10). Alla insjuknade är vuxna.

Tyvärr är våra telefonlinjer upptagna på grund av många olika slags förfrågningar. Vi önskar att kommuninvånarna i första hand använder internet som informationskälla. Vi rekommenderar THL:s och HUS’ webbplatser, som regelbundet uppdateras med aktuell information.

Om du misstänker coronavirusinfektion kan du göra ett test på Omaolo https://www.omaolo.fi/ . När du har gjort testet får du anvisningar för hur det lönar sig för dig att handla.

I frågor som gäller barn kan du ringa till rådgivningens hälsovårdare och i frågor som gäller skolelever till skolhälsovårdaren.

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga på numret 040 1269 900. Vi håller på att ordna flera telefontjänster. 

I frågor som gäller arbetet rekommenderar vi att du är i kontakt med arbetsgivaren och företagshälsovården.

18.3 Munhälsovårdens uppdaterade anvisningar för riskgrupperna

Social- och hälsovårdsministeriet har på grund av risken för att insjukna i coronaviruset gett anvisningen att personer som hör till riskgrupperna nedan kan erbjudas endast brådskande mun- och tandvård.

Personer som hör till riskgrupperna ska annullera sina icke-brådskande tandvårdsbokningar. Var god och kontakta munhälsovårdens tidsbeställning tfn 09 2968 3269, om du hör till riskgrupperna nedan och du har en reserverad tid till munhälsovården. På basis av ditt samtal kan vi bedöma hur brådskande din vård är och vid behov annullera en icke-brådskande bokning. Var god och kontakta oss också om du är osäker om du hör till riskgruppen.

Personer som fyllt 70 år och personer som har följande kroniska sjukdomar hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom:

·Hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering (inte lindrigt blodtryck)

·Lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering (till exempel astma som kräver regelbunden medicinering)

· Diabetes som kräver regelbunden medicinering

· Kronisk lever- eller njursvikt

· Sjukdom som försvagar motståndskraften, till exempel leukemi, lymfom, HIV

· Sjukdom för vilken du får vård som försvagar motståndskraften (till exempel organtransplantation, cellhämmande medel, TNF-alfamedel, kortikosteroider > 15mg/dygn i mer än 2 veckor, annan vård som försvagar immunförsvaret)

· Kronisk neurologisk sjukdom eller neuromuskulär sjukdom (till exempel MS, ALS)

· Sjuklig fetma (BMI > 40)

· Personer som röker dagligen

Märk att friska barn och unga som är i vårdbalans i relation till sin primärsjukdom, till exempel astma och diabetes, inte hör till riskgruppen för sjukdomen.

18.3 Ungdomsledarna anträffbara på sociala medier

Hej du ungdom och ni unga vuxna – vi är på trådarna för er!
Förtillfället är Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsters ungdomsutrymmen stängda, men vi är anträffbara på nätet nu, när vi inte kan träffas face-to-face. Vi är på linjerna från måndag till fredag under våra arbetstider. Vi har i användning vår gemensamma kanal och för alla ungdomsutrymmen egna kanaler, därtill hittar du här nedanför en lista på våra arbetares telefonnummer som du kan skicka meddelanden till via Whatsapp.

Ons 18.3. kl. 16-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta, på tråden Eija och Raffu

Tors 19.3. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta, på tråden Eija och Raffu

Fre 20.3. kl. 14-18 instagram kirkkonumminuorisojaliikunta, på tråden Eija och Raffu

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsters ungdomsledare är anträffbara genom följande kanaler


Instagram

kirkkonumminuorisojaliikunta
masalannuokka
laajakallionnuokka
kantvikinnuokka
veikkolannuokka
raffu.of.knummi

Facebook

kirkkonnummennuorisojaliikunta

Kontaktuppgifter


Ansvarig ungdomsledare Joni Laine 040-511 8172

Förebyggande rusmedelsarbetare Katri Lahtinen 040-729 0838

Specialungdomsarbetare Eija Rajavaara 040-832 1906

Svenskspråkig ungdomsledare Raffu (Rafaela) Nyholm 040-574 3913

Ungdomsledare Hannu-Petteri Leinonen 040-126 9817

Ungdomsledare Hashim Osmani 040-837 9727

Ungdomsledare Mikko Nissinen 040-779 4781

Ungdomsledare Emma Pekkanen 040-776 1345

Ungdomsledare Mikko Kärppä 040-772 7143

Ungdomsledare Pauliina Piirainen 040-772 7142

Ungdomsledare Minna Sunnarborg-Viljanen 040-832 0408

Ungdomsledare Jonni Saarela 040-513 2544

18.3 Bibliotekets e-tjänster fungerar normalt 18.3-13.4

Du kan oberoende av tid eller plats använda bibliotekets e-tjänster även under stängningstid på adressen https://www.kyrkslatt.fi/e-biblioteket. Till ditt förfogande finns flera e-tjänster via vilka du kan läsa eller lyssna på böcker, tidningar och musik eller se på filmer. Du loggar in i tjänsterna med ditt bibliotekskort och PIN-kod. Tjänsterna kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon och till somliga kan du ladda ner en gratis applikation. Behöver du hjälp, tag gärna i första hand kontakt via e-posten på adressen kirjasto@kirkkonummi.fi.

Du kan läsa och lyssna på e-böcker i tjänsterna Biblio och Ellibs. Biblio är en svensk e-boks- och e-ljudbokstjänst som erbjuder en omfattande samling svenska böcker. Tjänsten innehåller också litteratur på finska samt många ljudböcker för barn både på svenska och finska. I Biblio kan du för tillfället låna 4 böcker per vecka. I Ellibs består utbudet mest av finska böcker, men tjänsten innehåller också i någon mån böcker på svenska och engelska. I Ellibs kan du ha sammanlagt 5 böcker lånade i gången. I Naxos Spoken World Library tjänsten kan du lyssna på ljudböcker på engelska, franska, tyska och portugisiska. Tjänsten består främst av klassiker både för barn och vuxna.

I tjänsten PressReader kan du läsa tidningar och tidskrifter hemma på din egen dator. I PressReader finns över 3600 tidningar och 3800 tidskrifter från hela världen som kan läsas i faksimil.

Biblioteket erbjuder dig också biokvällar. I filmtjänsterna Viddla och Kirjastokino kan du kolla på ett varierat utbud av filmer. I Kirjastokino kan du se så många filmer som du vill, i Viddla kan man för tillfället se sex filmer i månaden.

Välkommen att njuta av e-bibliotekets mångsidiga urval!

17.3 Goda förutsättningar för distansstudier i Kyrkslätt

De elektroniska inlärningsmiljöerna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Kyrkslätt möjliggör distansstudier genom användningen av @edu -användarkoderna. Elever och studeranden loggar in med sina användarkoder via den elektroniska inlärningsmiljön Edison. Undervisning kan förverkligas och instruktioner ges bl.a. genom inlärningsmiljöerna Wilma, o365, Googlen G-Suite- samt Qridi. Undervisningen och inlärningen lyckas bra med alla IKT-apparater, som är kopplade till internet.

Lärarna har redan förra veckan fått instruktionsvideon samt material och stödlänkar både på finska och svenska för att underlätta ordnandet av undervisningen. Detta material har producerats av tutorerna inom bildningstjänsterna i Kyrkslätt. 

Vårdnadshavarna har via Wilma fått närmare information om hur undervisningen ordnas under tiden 18.3-13.4. Tilläggsinformation skickas ut an efter och vid behov.

Bildnings- och fritidstjänsterna 17.3.2020 

17.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

Coronaviruset har tvingat staten och kommunerna till alldeles exceptionella åtgärder. Begränsningen och stängningen av kommunens verksamheter som inleddes under veckoslutet utvidgas nu bland annat till den grundläggande utbildningen och skolorna, med vissa undantag. För att trygga samhällets funktionsförmåga kommer daghemmens verksamhet ändå att fortsätta normalt, vilket möjliggör att föräldrarna kan arbeta.  I och med ibruktagandet av beredskapslagen ökar statens styrningsmakt, vilket förenhetligar kommunernas beslut om begränsningar som tidigare avvek från varandra. Kyrkslätt följer naturligtvis statens och myndigheternas bestämmelser och anvisningar för tillämpning av dessa. Vi fortsätter att vid behov informera invånarna om dessa i vår egen kommunikation.

Genom att begränsa fysiska kontakter strävar vi efter att minska exponeringen för coronavirussmitta. Tack vare de elektroniska system som vi redan har i användning har vi goda förutsättningar för att på distans genomföra utbildningen för eleverna i den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Lärarna har fått anvisningar och olika slags material för undervisning på distans.

De äldre är coronavirusets största riskgrupp, och särskild uppmärksamhet fästs vid att skydda dem. Därför måste vi tills vidare begränsa bland annat dag- och annan gruppverksamhet för de äldre och även besök av närstående och vänner i Volshemmet, Lindgården och Servicehemmet är tyvärr nu förbjudna, med vissa undantag. Hemvårdens tjänster fungerar ändå som tidigare.

Jag vill redan i det här skedet tacka vår kommuns anställda för att de snabbt, ansvarsfullt och professionellt har reagerat på situationen som snabbt har eskalerat. Jag är övertygad om att vi som kommun kan möta dessa exceptionella förhållanden och för vår del säkerställa våra invånares trygghet och välmående.  För att försäkra förmedlingen av information uppmanar jag fortfarande alla att följa med kommunens olika informationskanaler.

Tarmo Aarnio

Kommundirektör

17.3 Tillfälliga ändringar i Kyrkslätts vård- och omsorgssektors serviceutbud

Vård- och omsorgssektorns tjänster fungerar i huvudsak normalt. I verksamheten har ändå gjorts följande ändringar på grund av coronavirussituationen:  

Välfärdstjänster för de äldre

- Anhöriga och vänner får inte besöka Volshemmet, Lindgården och Servicehuset.  I fråga om patienter i terminalvård och andra kritiskt sjuka kan man dock separat förhandla med personalen om undantag.

-  Dagverksamheten för de äldre har paus. Hemvården ökar besöken hos dagverksamhetsklienterna.

- Fredags- och onsdagskaféerna är stängda tills vidare.

- Starten på fotklubben skjuts upp från april till en tidpunkt som meddelas senare.

- Intervallperioder inställs såvida det är möjligt. I stället för dem erbjuds vid behov hemvård eller dygnetruntvård för en längre period.

- Seniorlinjen betjänar tills vidare endast per telefon.

- Minnespolikliniken ändras under de närmaste dagarna till telefonkontakt.

- För övrigt fortsätter servicen för äldre personer på normalt sätt.

Stödtjänster för funktionsförmåga

- Kundarbetet inom terapitjänsterna (fysio-, ergo- och talterapi) samt kundarbetet inom mentalvårdstjänsterna, missbrukarvårdstjänsterna, Navigatorn och sysselsättningsenheten har begränsats. Kunder kontaktas i första hand per telefon eller per e-post. 

- Alla grupper för funktionsförmåga har ställts in och arbets- och dagverksamheten (Luotsi, Ankkuri och arbetscentralen för utvecklingsstörda) har begränsats. Kunderna till arbets- och dagverksamheten i Ankkuri och Luotsi kontaktas vid behov per telefon. Kunderna till arbetscentralen för utvecklingsstörda för vilka vård inte kan ordnas på något annat sätt, vårdas i arbetscentralen.

- Hjälpmedelsservicen sköter brådskande uppdrag. KotiToimari-servicen (måltids- och butikservice) inom rehabiliterande arbetsverksamhet sköts av de anställda.

- Serviceproducenterna av personlig assistans har fått en anvisning om att bara ge nödvändig hjälp. 

Hälsovårdstjänster

- Tills vidare ordnas inte förlossningsförberedelse och grupprådgivning.

- Adhd-strategigruppens verksamhet flyttas till en tidpunkt som meddelas senare.

- Tills vidare hålls inte mottagningsverksamhetens grupper för levnadsvanehandleding.

- Icke-brådskande tider till skötare har annullerats.

- Om servicebehovet i fortsättningen ökar avsevärt eller det uppstår otillräcklighet på grund av insjuknande blir man tvungen att prioritera vård av sådana som behöver brådskande vård. Det kan bli nödvändigt att begränsa icke-brådskande tjänster inom alla hälsovårdstjänsterna, inklusive rådgivningarna, skol- och studenthälsovården och munhälsovården.

Socialtjänsterna

- Kamratgruppsverksamheten har avbrutits tills vidare.

- Infomöten om invandrararbete med låg tröskel har avbrutits tills vidare.

Tjänster som enligt socialvårdslagen förs hem till barnfamiljer har begränsats. Familjer har meddelats om tillfälligt journummer tfn: 050 588 0990, därifrån man får brådskande hjälp. Dessutom finns ett journummer för barnfamiljer tfn: 040 573 9193. Nödvändigt barnskyddsarbete sköts.

17.3 Åtgärder för att skydda de äldre i coronavirussituationen


De äldre är coronavirusets största riskgrupp, och därför ska särskild uppmärksamhet fästas vid att skydda dem.

Den mest betydande ändringen i de äldres liv åtminstone under den följande månaden är att personer som fyllt 70 år i mån av möjlighet ska hålla sig hemma och undvika närkontakter till andra människor.

Kommunen strävar till att skydda de äldre så mycket det är möjligt, och därför görs det vissa ändringar i de tjänster som kommunen erbjuder. Med ändringarna försöker vi undvika att äldre personer utsätts för närkontakter och därmed smittas.

Rådgivningstjänsterna (Seniorlinjen 040 1269 900) sköts endast per telefon. Man kan vända sig till seniorlinjen också i sådana situationer då man inte kan sköta sina matbutiksärenden genom att själv beställa varorna från butiken eller t.ex. genom hjälp av grannar.

De äldres dagverksamhet och fredags- och onsdagscaféerna är inställda tillsvidare. Minnespoliklinikens verksamhet ändrar under de närmaste dagarna till telefonkontakt. Istället för korttidsvård (intervall) rekommenderas huvudsakligen hemvård eller långvarigare dygnetruntvård utan avbrott.

Anhöriga och vänner får inte besöka Volshemmet, Lindgården och Servicehuset. I fråga om patienter i terminalvård och andra kritiskt sjuka kan man dock separat förhandla med personalen om undantag.

Hemvården betjänar fortfarande sina nuvarande kunder såsom tidigare och nya kunder tas emot i enlighet med de ikraftvarande kriterierna för hemvården.

Äldre ska inte längre komma till hälsocentralen för icke-brådskande tidsbeställda besök. Tidsbeställningen kan flyttas eller annulleras. Ärendet kan även ändras att bli skött per telefon genom att ringa tidsbeställningsnumret.  Brådskande vård tryggas förstås för alla. Fr.o.m. 18.3 finns det en skild väntsal för patienter med infektioner i andningsorganen. På så sätt minimerar man risken för patienter som vårdas för andra symtom och sjukdomar att smittas.

Dessa åtgärder baserar sig på statsrådets riktlinjer 16.3 med vilka man försöker jämna ut coronavirusets kommande epidemitopp så att hälsovårdens och hela samhällets verksamhet skulle vara tryggad under de närmaste månaderna.

17.3 Separat väntesal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation fr.o.m. 18.3

Fr.o.m. 18.3 finns en separat väntesal för lufvägsinfektionspatienter på centralhälsostationen. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

De som har luftvägssymptom ombes fortfarande behandla sjukdomar med lindriga symptom hemma. Du kan fylla i enkäten ”Misstänker du coronavirus?” på Omaolo https://www.omaolo.fi/ för att kunna bedöma om du behöver hjälp eller rådgivning av en yrkeskunnig.  Också Jourhjälpen 116 117 ger handledning och råd.

Om egenvården inte räcker, ring till hälsocentralen 09 2968 3401 för att beställa tid. Om skötaren efter att ha bedömt vårdbehovet anser att det är nödvändigt får du en riktgivande tid att komma till centralhälsostationen via E-trappan (parkeringshallens gavel) till väntesalen som är reserverad för patienter med luftvägssymptom. Om du inte klarar av att gå upp för trappan kan du komma in genom huvuddörren och be vaktmästaren om ett andningsskydd. När du har satt på dig andningsskyddet leds du till väntesalen där skötaren kallar dig till undersökning.

Om det finns en stark misstanke om att du kan ha fått coronavirusinfektion konsulterar vi HUS-infektionsläkaren om provtagning. Coronaprover tas fortfarande endast inom den specialiserade sjukvården.

Det är tryggt att komma på överenskommen tidsbeställningsmottagning, till laboratoriet eller till röntgen enligt tidigare tidsplaner om du inte har luftvägssymptom

17.3 Misstänker du coronavirus? – gör ett Omaolo-test


Gör ett Omaolo-test, där du själv kan göra en bedömning av coronavirussymptom. Med hjälp av testet kan du bedöma ett enskilt symptom eller ett enskilt hälsoproblem. Utgående från dina svar får du en behandlingsrekommendation och vårdanvisningar.

Vad är Omaolo?

Tjänsten Omaolo är en elektronisk tjänst av hälsovården, socialväsendet och munhälsovården. På Omaolo hittar du social- och hälsovårdstjänsterna snabbt och hinderfritt på nätet. Omaolos rekommendationer är alltid lämpliga för din situation och personliga och grundar sig på det mest aktuella vetenskapliga beviset eller nationellt fastställda kriterier.

Anvisningar för behandling av coronavirussjukdomen COVID-19

Coronavirussjukdomen: när ska du söka vård


17.3 Biblioteken stänger fr.o.m. 18.3

Kyrkslätts alla bibliotek håller stängt fr.o.m. onsdag 18.3. Stängningen gäller också det meröppna biblioteket i Masaby. Lån kan inte återlämnas och reserveringar kan inte avhämtas. Under tiden biblioteken är stängda uppbärs inga förseningsavgifter.

Webbiblioteket och bibliotekets e-tjänster fungerar normalt under stängningen. Webbiblioteket hittar du på adressen https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/web/arena.

I webbiblioteket finns en länk till e-tjänsterna. Du loggar in till bibliotekets e-tjänster med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod. Har du frågor om hur du använder e-tjänsterna eller om bibliotekets övriga verksamhet, tag i första hand kontakt via e-posten på adressen kirjasto@kirkkonummi.fi.

16.3 Kyrkslätt stänger ner verksamheter i enlighet med statsrådets rekommendationer

Enligt kommundirektör Tarmo Aarnio är åtgärderna som statsrådet idag beslutade om mycket exceptionella och kraftfulla. -Det bra att åtgärderna förenar hela landet, men det är klart att det här betyder stora förändringar i vardagen för Kyrkslätts familjer, arbetstagare och företag. Tillsammans med dessa aktörer vill kommunen trygga så fungerande och trygga omständigheter som möjligt i denna unika situation. För att få detaljerad information uppmanar jag alla att följa med kommunens och skolornas olika kommunikationskanaler, säger Aarnio.

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset:

Genom rekommendationen tryggar man småbarnspedagogiken och undervisningen samt avläggandet av examina och studerandeurvalen då coronavirussituationen fortgår.

Rekommendationer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. 

Rekommendationer för den grundläggande utbildningen

Skolornas utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang. 

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Rekommendationer för gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet och det fria bildningsarbetet

Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Studentskrivningarna framskrider med komprimerad tidtabell  

Tidtabellen för studentskrivningarna tidigarelades med beslut av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13 mars. Regeringens uppdaterade rekommendation ändrar inte beslutet.

Studentexamensnämnden har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg arbetsmiljö för  examinanderna och övervakarna.

Övriga utrymmen

Statens och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbussar, Riksarkivets kund- och forskartjänster, hobbyutrymmen och -ställen, simhallar och andra idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler stängs fram till den 13 april. Det rekommenderas att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund även agerar på samma sätt.

16.3 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

De svenskspråkiga psykologerna och kuratorerna inom småbarnspedaogik, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiet erbjuder rådgivning med låg tröskel för barnfamiljer, elever och deras vårdnadshavare. Elevvårdarna kan nås via olika medier; telefon, e-post, Wilmameddelanden, Whatsapp. Det går också att ringa för att fråga råd anonymt och ingen klientkontakt uppstår då.

Kontakt kan tas om barn eller ungdomar reagerar genom exempelvis stor oro, ångest, rädslor, sömnsvårigheter eller om ni som föräldrar funderar över hur ni skall prata med era barn om deras oro.

Råd för hur föräldrar kan prata med sina barn kan fås exempelvis via följande länkar:
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/13/hur-ska-du-tala-med-ditt-barn-om-coronalaget-mirjam-kalland-det-viktigaste-ar-att#&gid=0&pid=39-5507685c94c68e0650d

https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/ 

Kontakt med kurator eller psykolog kan tas oberoende av om ert barn är närvarande i daghem/skola, föräldrarna har ansökt om ledigt för barnet/eleven eller om barnet/eleven är i karantän. Om barnet/eleven är sjuk ansvarar hälsovårdspersonal för rådgivning gällande sjukdomen.

Om vi inte genast kan svara på ert kontaktförsök strävar vi efter att återkomma så snabbt som möjligt!

Med vänlig hälsning!

Kontaktuppgifter:

Helena Björkqvist, skolpsykolog tfn. 040 729 0524 eller e-post: helena.bjorkqvist@kirkkonummi.fi
Björnens förskola, Hommas daghem + förskola, Prästgårdsbackens daghem + förskolor,  Bobäck skola, Karuby skola, och Winellska skolan åk. 1-6

Jenny Selenius, skolpsykolog tfn. 040 126 9743 eller e-post: jenny.selenius@kirkkonummi.fi
Sjökulla daghem och förskola, Winellska skolan åk. 7-9 och Kyrkslätt Gymnasium

Clary Corander, skolkurator tfn. 040 126 9868 eller e-post: clary.corander@kirkkonummi.fi
Björnens förskola, Hommas förskola, Prästgårdsbackens förskolor, Sjökulla förskola och skola, Bobäck skola, Karuby skola och Kyrkslätt Gymnasium

Jessica Hellman, skolkurator tfn. 040 729 0523 eller e-post: jessica.hellman@kirkkonummi.fi
Winellska skolan åk. 1-9

16.3 Skötsel av friluftsområden under coronaepidemin

Underhållstjänsterna effektiverar skötseln av idrotts- och friluftsområden. Skötseln av Meiko friluftsområde och friluftsön Linlo har effektiverats inom ramen för de befintliga personalresurserna.

Respons om skötsel av friluftsområden i första hand via det elektroniska responssystemet

Ytterligare information:

 • ungdoms- och idrottsdirektör Seppo Savikuja, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 588 4925
 • underhållschef Ylva Wahlström, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi, tfn 0400 442 330
 • planmästare Marko Roiha, tfn, marko.roiha@kirkkonummi.fi, tfn 040 506 1426

16.3 Regeringens riktlinjer för att sköta coronavirussituationen i Finland

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Kyrkslätts kommun informerar så snart som möjligt om vilka praktiska åtgärder som med anledning av detta vidtas i kommunen.

Statsrådet och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen.

Åtgärder som regeringen fastställt

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset (Undervisnings- och kulturministeriets meddelande 16.3.2020)

Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

I fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

16.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 16.3

Coronavirussituationen har inte eskalerat i Kyrkslätt under det gångna veckoslutet, men sakkunniga bedömer att mängden smittade kommer att öka avsevärt - både hos oss och i hela Finland. På måndag förmiddag (16.3.2020) är det bekräftade antalet smittade 3, och 6 personer är försatta i karantän. Antalen torde ändå vara större än de ovannämnda eftersom virustestningspraxisen har ändrat i HNS-området och en del fall därför inte konstateras.

På fredag och under veckoslutet meddelade kommunen om betydande indragningar av funktioner, särskilt för fritidssektorns del. Dessutom beslutade vi minska smittorisken för abiturienterna som deltar i studentskrivningarna som började idag genom att överföra gymnasiets lägre årskurser till undervisning på distans. Kommunernas beslut om att dra in verksamheter har varit förvånansvärt lika. Vi fortsätter att följa med situationen i realtid och meddelar om eventuella nödvändiga nya åtgärder via alla våra kommunikationskanaler. För tillfället förväntas ändå inga nya åtgärder. I det här skedet är det viktigaste att begränsa antalet som utsätts och på så sätt minska spridningen av viruset. Kommunens hälsovård fungerar i huvudsak normalt och kan således sköta också invånarnas övriga sjukdomar och behov.

Kommunens och myndigheternas åtgärder har sin egen verkan, men vars och ens ansvar för sitt eget, familjens, arbetskamraternas och sin närmaste omgivnings välmående är minst lika viktigt. Här är utöver myndigheternas anvisningar också sunt förnuft till hjälp, vilket jag tror att vi Kyrkslättsbor säkert har även i den rådande situationen.

Tarmo Aarnio
Kommundirektör

15.3 Gymnasierna i Kyrkslätt övergår till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna 

Svenska utbildningstjänsternas information till Kyrkslätts gymnasium gällande övergåendet till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna.

Kyrkslätts gymnasium övergår till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna

P.g.a. rådande situation med coronaviruset, vill utbildningstjänsterna i Kyrkslätts kommun för sin del trygga att vårens studentskrivningar kan förverkligas ändamålsenligt och enligt anvisningarna. För att minimera virussmittan, övergår Kyrkslätts gymnasium till distansundervisning från måndag 16.3.2020 till fredag 20.3.2020, under vilken tid de återstående studentproven, i vilka studerande från Kyrkslätts gymnasium deltar, ordnas.

Om fortsättningen fr.o.m. veckan som börjar 23.3.2020 informeras senare.

Målsättningen är att trygga genomförandet av studentskrivningarna

Med alla till buds stående åtgärder för distansundervisningen strävar vi efter att förhindra spridningen av coronaviruset bland de studerande som deltar i studentskrivningarna samt bland de lärare som övervakar skrivningarna.  Samtidigt förverkligas kursundervisningen som distansundervisning så kvalitativt som möjligt genom mångsidiga, för gymnasiestudier lämpliga, arbetssätt.

Fem dagar av distansstudier

Separata direktiv för hur distansundervisningen under vecka 12 arrangeras skickas ut från Kyrkslätts gymnasium. Gemene lärare ger anvisningar till de studerande via de kommunikationskanaler som används under kursen.

Läraren meddelar även hur distansperioden beaktas i bedömningen av kursen samt om ev. andra förändringar i de krav man meddelat i början av kursen. Varje studerande har själv ansvar för de egna studieprestationerna enligt lärarnas anvisningar och hen bör aktivt följa med Wilma.

De studerandes möjligheter till lunch på skolan

De studerande har möjlighet till lunch på skolan dagligen. Ifall den studerande deltar i skollunchen under distansperioden, bör hen meddela rektor därom på förhand via Wilma. 

Huom! Porkkalan lukion käytännöistä suomenkielisessä versiossa.

Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning

15.3 Utbildningstjänsternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset i skolorna i Kyrkslätt

Coronaviruset drar fram i snabb takt i Finland och antalet personer som insjuknat växer dagligen. Kyrkslätts kommun försöker, på flera olika sätt, sakta ner spridandet av viruset. Om åtgärderna har vi informerat elevernas vårdnadshavare och skolornas personal under senaste vecka.

Skolorna är dock öppna och undervisningen fortsätter som normalt, åtminstone tillsvidare.

Då man är sjuk, kommer man inte till skolan

Det är viktigt med tanke på att förhindra smittan att eleven stannar hemma ifall hen har minsta förkylningssymptom.

Flexibla verksamhetsformer är möjliga inom den grundläggande utbildningen

Situationen med coronaviruset kan leda till att vårdnadshavare ber om lov för deras barn att vara frånvarande från skolan, även om barnet inte är sjukt eller inte har blivit försatt i karantän. Lov till frånvaron ska beviljas. Rektorn eller en lärare kan bevilja en elev lov att tillfälligt vara borta från skolan. Utbildningstjänsterna ger riktlinjen att man, under rådande omständigheter, förhåller sig positiv till dessa frånvaron. Läraren ger eleven uppgifter att utföra under frånvaron. I ett senare skede är det möjligt att även i sådana här fall ordna stödundervisning för att svara på stödbehoven till följd av skolfrånvaron.

Anvisningar och åtgärder i utbildningstjänsterna för att sakta ner/förhindra att viruset sprids (givna senaste vecka)

 • Eleverna håller alla sina läroböcker hemma och tar med sig de läroböcker de behöver för dagen till skolan och sedan tillbaka hem. Det här, för att man har böckerna hemma, ifall man individuellt eller senare, möjligen i större utsträckning, blir tvungen att ty sig till distansundervisning.
 • Planerade elevutbyten utomlands eller andra utlandsresor inhiberas för den här vårens del.
 • Lägerskolor, klassresor och simundervisningen inhiberas/flyttas till en senare tidpunkt.
 • Även inom skolsamfundet är det skäl att undvika samlingar och evenemang för hela skolan.

  Bildnings- och fritidstjänsternas ledningsgrupp och kommunens ledningsgrupp bedömer situationen dagligen. Vi informerar om möjliga förändringar via Wilma och på kommunens webbplats, www.kyrkslatt.fi.

Vi tackar vårdnadshavarna för flexibiliteten och önskar alla krafter i den här krävande situationen.

15.3.2020, Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning


14.3 Uppdaterade anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Coronavirusprov på HNS-området tas av:

1. En person som är i karantän som har symtom av coronavirusinfektion.

2. En person som inom 14 dygn varit i kontakt med ett bekräftat coronavirusfall som har luftvägssymtom.

3. En jourpatient på sjukhus, som har en luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård, och som misstänks ha lunginflammation, vars orsak inte är känd.

4. En patient på sjukhus eller som tas in på sjukhus som har symtom av luftvägsinfektion.

5. En anställd inom hälso- och socialvården (räddningsväsendet, hemvården, långtidsvården inklusive omsorgen) som har symtom av akut luftvägsinfektion (inte endast snuva) OCH som återvänt från en utlandsresa inom 14 dygn eller varit i kontakt med ett bekräftat coronavirusfall (uppfyller båda kriterierna)

6. En person över 70 år som har symtom av akut luftvägsinfektion såsom feber och/eller hosta och/eller andnöd.

7. I verksamhetsenheter för långtidsvård och omsorg vid misstanke om luftvägsinfektionsepidemi (mer än 2 anställda och/eller patienter har symtom) och orsaken inte är känd.

8. En person som har symtom av akut luftvägsinfektion och som har vistats i Italien eller Tirol i Österrike inom 14 dygn före symtomen började.

Om personen inte har fått andra anvisningar, ska man söka sig till provtagning genom att ringa till den egna hälsocentralen eller då den är stängd till Jourhjälpen, tfn 116 117. En del kommuner har servicenummer som personer som misstänker coronavirussmitta kan ringa till.

Efter att kriterierna för provtagning ändrat tas inte prov om personen inte hör till de ovan nämnda grupperna. Personer som har luftvägssymtom, men som är i god kondition, ska stanna hemma och följa de allmänna anvisningarna för egenvård vid luftvägsinfektion.

Kontakta Jourhjälpen eller hälsovårdsenheterna endast om tillståndet är sådant att man inte klarar sig med hjälp av anvisningarna för egenvård. Misstanke om coronavirussimtta är inte längre en orsak att ringa till Jourhjälpen eller hälsocentralerna. Det är viktigt att undvika att belasta Jourhjälpen i onödan så att de personer som behöver brådskande vård snabbare får hjälp.

Alla som misstänker coronavirusinfektion eller influensa ska stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började. Om symtomen fortsätter längre ska man stanna hemma så länge man har symtom, och efter att de tagit slut ska man stanna hemma ytterligare en symtomfri dag.

14.3 Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare, som en del av förberedelserna inför coronaviruset

Kyrkslätt kommun begränsar ungdoms- och idrottstjänsternas ledda verksamhet samt alla planerade evenemang from den 13.3.2020, att gälla tillsvidare, på grund av förberedelse inför coronaviruset

Tilläggsinformation: ungdoms och idrottsdirektör, Seppo Savikuja 040 588 4925

13.3 HNS: Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

Testandet av coronavirus koncentreras i fortsättningen till provtagning av vissa grupper. Personer med luftvägssymtom som i övrigt mår bra ska inte längre ringa hälso- och sjukvårdens enheter eller Jourhjälpen, även om de misstänker coronavirusinfektion.
 
Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppdaterade de nationella handlingsåtgärderna 12.3 kl. 20.20. I fortsättningen tas coronavirusprov inte i anslutning till resande, utan man koncentrerar provtagningen till sådana grupper för vilka utredning av infektion är allra mest kritiskt. 


I fortsättningen tas prov av
• jourpatienter på sjukhus, som har en luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård, och som misstänks ha lunginflammation, vars orsak inte är känd
• anställda inom hälso- och sjukvården, som har symtom på luftvägsinfektion. Om det enda symtomet är snuva, tas inget prov, men den anställda uppmanas stanna hemma enligt arbetsgivarens anvisningar
• patienter inom specialistvården och kunder inom långvården, som har symtom på akut luftvägsinfektion, och ingen klar orsak till den hittas
• personer över 65 år och/eller personer med en grundsjukdom som har luftvägssymtom
• personer i hemkarantän som får luftvägssymtom
• Utöver detta, om resurserna tillåter, kan prov tas av lärare och övrig personal inom läroanstalter som har symtom på akut luftvägsinfektion, om personen har vistats utomlands inom 14 dygn före symtomen börjat
 
Nu då kriterierna för provtagning ändrats testas alltså inte längre personer som inte hör till ovannämnda grupper. Om en person har luftvägssymtom men i övrigt mår bra ska han eller hon stanna hemma och följa allmänna anvisningar om egenvård vid luftvägsinfektion.

Jourhjälpen eller hälso- och sjukvårdens enheter ska kontaktas bara om läget är sådant att anvisningar för egenvård inte räcker till. Misstanke om coronavirusinfektion är inte längre orsak att ringa Jourhjälpen eller hälsostationerna. Det är viktigt att undvika att i onödan belasta Jourhjälpen så att de personer som behöver brådskande vård snabbare får hjälp.

Vid misstanke om coronavirusinfektion eller influensa ska man stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började. Om symtomen fortsätter längre ska man stanna hemma så länge man har symtom, och efter att de tagit slut ska man stanna hemma ytterligare en symtomfri dag. HUS har infört restriktioner gällande besök till patientavdelningar.


13.3 Fritidstjänsterna begränsar verksamheten och ordnandet av evenemang på grund av coronaviruset

Kyrkslätts kommun begränsar ordnandet av verksamhet och evenemang inom fritidstjänsterna från och med 13.3.2020 tillsvidare

Bibliotekstjänster

Alla evenemang och den ledda verksamheten i biblioteken ställs in. Biblioteken tar inte heller emot elevgrupper eller andra grupper på besök.
Biblioteksbussens verksamhet upphör.
Biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola håller öppet som vanligt.

Tilläggsinformation: biblioteksdirektör, Margareta Kull-Poutanen 050 577 4799

Musikinstitutet, medborgarinstitutet och bildkonstskolan

All utbildningsverksamhet är inställd utom musikinstitutets lektioner för enskilda elever.
Musikinstitutets alla konserter ställs in.

Tilläggsinformation: rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning, Satu Ylönen 040 831 2742

Idrottstjänsterna

All ledd gruppverksamhet inom idrottstjänsterna har ställts in.
Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare. (ändrats 14.3.2020)

Tilläggsinformation: ungdoms och idrottsdirektör, Seppo Savikuja 040 588 4925

Ungdomstjänsterna

Ungdomslokalerna stängs.

Den ledda verksamheten och evenemangen inom ungdomstjänsterna ställs in.
MyHobby -grupperna ställs in.
Ungdomsteaterns ledda verksamhet och uppvisningarna ställs in.
HobbyHjältarna -evenemangen på skolorna ställs in.

Tilläggsinformation: ungdoms och idrottsdirektör, Seppo Savikuja 040 588 4925

Invånarparkerna

Kyrkslätts kommun begränsar verksamheten inom den öppna småbarnpedagogiken från och med 16.3.2020 tillsvidare.

Invånarparkerna Stubboet, Veikkosvinden och Släntgården är stängda. Daghemmen, familjedagvården och klubbarna i den öppna småbarnpedagogikens regi ordnar verksamhet i normal ordning.

Kulturtjänsterna

Kulturforum 17.3.2020 ställs in.
Den nationella veterandagens medborgarfest 27.4.2020 ställs in.
De öppna planeringsmötena för Kyrkslättsdagarna 24.3, 28.4, 26.5 ordnas inte som öppna tillfällen. Vi utreder möjligheterna att ordna planeringsmötena så att man kan delta på distans.

Tilläggsinformation: kulturdirektör, Maaret Eloranta 040 001 2872

Uthyrningen av kommunens utrymmen för utomstående upphör tillsvidare
Detta gäller all uthyrning av ungdomslokaler, skolornas gymnastiklokaler, simhallens motionsutrymmen,  allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum och den uppblåsbara fotbollshallen i Masaby, dvs. kuplan.

Tilläggsinformation: ungdoms och idrottsdirektör, Seppo Savikuja 040 588 4925

13.3 Tillfälliga ändringar i vård- och omsorgssektorns serviceutbud

Vård- och omsorgssektorns tjänster fungerar i huvudsak normalt. I verksamheten görs ändå följande ändringar på grund av coronavirussituationen: 

Välfärdstjänster för de äldre

-Vid enheterna med heldygnsomsorg tas gäster inte emot förutom enligt separat överenskommelse med de anställda.

-Dagverksamheten för äldre håller paus fr.o.m. 16.3.2020. Inom hemvården ökas antalet hembesök hos personer som inte kan komma till dagverksamheten.

-Fredags- och onsdagskaféerna är stängda fr.o.m. 13.3.2020.

-Inledningsdatumet för fotklubben flyttas så att klubben inte börjar ännu i april, utan först senare.

-Intervallperioder inställs såvida det är möjligt.

-Seniorlinjen betjänar tills vidare endast per telefon.

-För övrigt fortsätter servicen för äldre personer på normalt sätt.

Stödtjänster för funktionsförmågan

-Gruppverksamheten inom fysio- och ergoterapin ställs in tills vidare. Gruppdeltagarna är i huvudsak äldre personer.

-För arbetscentralens, Luotsis och Ankkuris del rekommenderas att kunderna stannar hemma om det är möjligt med beaktande av deras funktionsförmåga.

-För övrigt fortsätter verksamheten inom stödtjänsterna för funktionsförmågan på normalt sätt.

Hälsotjänster

-Tills vidare fr.o.m. 16.3.2020 ordnas inte förlossningsförberedelse och grupprådgivning.

-Adhd-strategigruppens verksamhet flyttas till en tidpunkt som meddelas senare.

-Tills vidare fr.o.m. 16.3.2020 hålls inte mottagningsverksamhetens grupper för levnadsvanehandleding.

-Om servicebehovet i fortsättningen ökar avsevärt eller det uppstår otillräcklighet på grund av insjuknande blir man tvungen att prioritera vård av sådana som behöver brådskande vård. Det kan bli nödvändigt att begränsa icke-brådskande tjänster inom alla hälsovårdstjänsterna, inklusive rådgivningarna, skol- och studenthälsovården och munhälsovården.

Socialtjänster

-Antalet hembesök minskas.

-För övrigt fortsätter socialtjänsternas verksamhet på normalt sätt.

13.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

I Kyrkslätt har den första coronavirusinfektionen konstaterats. Fastän fallet ännu är enstaka har coronaviruset därmed bevisligen kommit också till Kyrkslätt. Vi följer utvecklingen av situationen i realtid.

Kyrkslätt har liksom andra kommuner beredskapsplaner som styr kommunens verksamhet i störningssituationer. Dagens situation ska absolut definieras som en sådan. Coronavirussituationen förändras dock snabbt, och därför har också expertgrupper tillsatts i vår kommun. På basis av deras bedömning informerar kommunen om de åtgärder som behövs och som inverkar på kommunens verksamhet och invånare. Verksamheten koordineras och leds av kommundirektören tillsammans med andra ledande tjänsteinnehavare.

Personalen och de förtroendevalda i kommunen har redan informerats om ändringar i arbetslivet samt i sammankomst- och sammanträdespraxis. Naturligtvis ser vi också till att dessa anvisningar är aktuella. Med hjälp av dem strävar vi efter att säkerställa kommunens funktionsförmåga och minska situationer där människor exponeras för coronaviruset.

Med anledning av coronaviruset begränsar Kyrkslätts kommun massevenemang och sammankomster. Vi rekommenderar också att andra instanser, föreningar, sällskap mm. i kommunen handlar lika. Dessutom ställs in kommunens evenemang för seniorer i princip tills vidare. 

Kyrkslätts kommun följer dagligen situationsbilden och informerar regelbundet om coronavirussituationen samt de åtgärder och anvisningar som den förutsätter. Följande lägesrapport publiceras måndag 16.3.2020 på eftermiddagen.

Aktuell information finns också på kommunens webbplats på adressen kyrkslatt.fi samt på kommunens Facebook- och Twitter-konto. Föräldrar till skolelever ska också följa den skolspecifika kommunikationen via Wilma, småbarnspedagogiken kommunicerar via Päikky.

Dessutom ska var och en av oss bedöma konsekvenserna av våra egna åtgärder: att undvika folkmassor, handskakning och onödigt resande samt att tvätta händerna är gamla men också i denna situation nyttiga råd. 

Tarmo Aarnio
Kommundirektör

13.3 Meddelande: Coronavirussmitta i Kyrkslätt

En Kyrkslättsbo har insjuknat i coronaviruset. Den som smittats är en person i arbetsför ålder. Utöver det är två personer som utsatts för coronaviruset i karantän. Personerna som utsatts är under ändamålsenlig uppföljning. Vi har inte en epidemi i Kyrkslätt.

Om en kommuninvånare misstänker att den själv eller en närstående har coronaviruset ska du kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

12.3 Regeringens rekommendationer

Regeringen har vid sina förhandlingar idag torsdag den 12 mars diskuterat situationen gällande coronaviruset och beslutat ge bland annat följande rekommendationer och beredskapsanvisningar:

Regeringens rekommendationer för evenemang för allmänheten

Regeringen rekommenderar att alla evenemang för allmänheten för över 500 personer ställs in fram till utgången av maj. Dessutom rekommenderar man att också arrangörerna av andra sammankomster överväger ordnandet av motsvarande evenemang utgående från riskbedömningen. Statens stora seminarier och evenemang ställs in till utgången av maj.

Regeringens rekommendationer för arbetsplatser och närkontakter

Regeringen rekommenderar att alla som återvänder från epidemiområden tillsammans med sin arbetsgivare kommer överens om tidpunkten då de återgår till arbetet och om frånvaron (två veckor). Distansarbete rekommenderas om arbetsuppgifterna möjliggör det. Det är dessutom skäl att avstå från alla resor förutom de nödvändigaste arbetsresorna, och senarelägga semesterresor.

Barn, unga och studeranden som återvänder från epidemiområden ska tillsammans med serviceproducenten eller utbildningsanordnaren avtala om tidpunkten då de återgår till daghemmen och läroinrättningarna och om frånvaron (två veckor).

För att minska smittor ska man också begränsa icke-nödvändig verksamhet så som närkontakter inom hobbyverksamhet och i övrigt på fritiden.  Detta är speciellt viktigt för att skydda de som hör till riskgrupper. Medborgarna ska iaktta noggrant övervägande och försiktighet vid umgänge med riskgrupper. Till riskgruppen hör äldre och personer med primärsjukdomar.

Beredskap inom social och hälsovården

Man säkerställer en högklassig och ändamålsenlig vård för de som smittats med coronaviruset.

Beträffande coronavirustesten övergår man till normal praxis där man tar test på basis av läkarbedömning och infektionsläkarkonsultation.  På så sätt försäkrar man sig om att testen säkert finns tillhanda för alla som behöver dem. 

Utomlandsresor

Medborgarna bör följa med och iaktta reseföreskrifterna och göra en reseanmälan om det är nödvändigt att resa. Man ser till att resemeddelandena är à jour och att det finns informationsdiskar om corona också vid landgränserna.

Kommunikation

Den riksomfattande telefonrådgivningstjänsten utvidgas att motsvara efterfrågan, och man ökar kanalerna. THL skickar hem ett infopaket om coronaviruset till alla finländare på båda inhemska språken. THL:s resurser ökas för att säkerställa expertarbetet och den riksomfattande rådgivningen och stödet för medborgarna. Dessutom tar man i bruk en mobilapplikation med coronavirusinformation för medborgarna.

Läs hela regeringens pressmeddelande (på finska)

8.3 Bekanta dig med THL:s anvisningar

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset (på finska)

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningen telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

28.2 Om du har symtom, ring hälsocentralen eller journumret

Om du uppvisar symptom för någon infektionssjukdom såsom influensa, mässling, coronavirus eller någon annan virussjukdom, kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Handtvätt är ett effektivt sätt att förhindra spridning av sjukdomar. Skydda din mun och din näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av skjortärmen, inte i händerna.

logo