Aktuell information om coronasituationen 28.10.2021

28.10.2021 12:30

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Du kommer till den senaste corona- och vaccinstatistiken via denna länk.

Hit sammanställer vi viktiga coronameddelanden:

28.10 Coronapositiv kund i caféet Mummola kahvila fredag 22.10 ca kl. 12

Ungefär klockan 12 på fredagen den 22 oktober besökte en coronapositiv kund caféet Mummola kahvila i Veikkola.

Vi rekommenderar att de andra cafébesökarna vid tidpunkten observerar sina symtom och söker sig till coronatest med låg tröskel ifall av luftvägsinfektions- eller magsjukdomssymtom eller förändringar i smak-/luktsinnet.

25.10 Pop-up-coronavaccinationer on 27.10 på Kirkkonummen Ostari

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första vaccindos på vaccinationsstället i Ostari utan tidsbokning onsdag 27.10 kl. 16–19.30. Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter. På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Antalet vaccindoser är begränsat.

Kirkkonummen ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

22.10 Nya målgrupper i Kyrkslätt för en tredje coronavaccindos

Kyrkslätts kommun erbjuder i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer nedan nämnda målgrupper en tredje vaccindos när det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen. Du kan på Mina Kanta-sidor kontrollera när du fått din andra vaccindos.

För närvarande kan tid bokas endast per telefon. Be om återuppringning på numret 0929683401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj 1, coronavaccineringar.

Vi meddelar när det är de ovan nämnda grupperna har möjlighet att boka tid på www.coronavaccinbokning.fi.

20.10 Nya rekommendationer om användning av munskydd - den allmänna munskyddsrekommendationen för skolor upphör i Kyrkslätt 25.10

Risken för coronavirussmitta inom småbarnspedagogiken, på skolor och på läroanstalter har enligt Institutet för hälsa och välfärds uppföljning varit liten. Därmed upphör den allmänna munskyddsrekommendationen för sjätteklassare och äldre elever i skolornas lokaler i Kyrkslätts kommun efter höstlovet, det vill säga från och med 25.10.2021. Samtidigt upphör också munskyddsrekommendationen för skolornas personal.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas dock fortfarande att man alltid använder munskydd när det är möjligt. Eftersom barn inte är vaccinerade är det fortfarande möjligt med epidemier i daghem och andra verksamhetsplatser för småbarnspedagogik.

Enligt THL och undervisnings- och kulturministeriet finns det inte längre något behov av att utfärda någon allmän rekommendation om användning av munskydd för den riksomfattande undervisningssektorn.

Munskydd rekommenderas fortfarande till exempel i kollektivtrafiken


Det rekommenderas att munskydd används i samma situationer som anges i rekommendationerna om användning av munskydd som givits för hela huvudstadsregionen.

Användning av munskydd rekommenderas alltid i offentliga lokaler om personen inte har fullständigt vaccinskydd eller om personen inte har haft covid-19 inom de sex föregående månaderna. Det finns också alltid skäl att använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir färdigt, om personen har en nödvändig orsak att röra sig utanför hemmet. 

I situationer där risken för coronavirussmitta och virusets spridningspotential har ökat rekommenderas fortfarande användning av munskydd trots vaccinskyddet.  Således rekommenderas användning av munskydd i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus där det finns många människor nära varandra, så som på offentliga tillställningar inomhus, på religiösa sammankomster och på restauranger.

Dessutom gäller rekommendationen om munskydd också i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakt. Munskydd rekommenderas också utomhus i situationer där det är trängsel under en längre tid. Rekommendationerna gäller alla som fyllt 12 år.

Var du på Subway söndagen den 17.10?

 Sö 17.10 ca kl. 12.30 har en coronapositiv person utan munskydd besökt Subway i Kyrkslätt för cirka 20 minuter.

Personer som befunnit sig samtidigt på platsen kan ha blivit exponerade för coronaviruset. Vi rekommenderar personerna att observera sina symtom och att söka sig till coronatest även när de uppvisar lindriga symtom som tyder på corona.

Gruppexponeringar i daghem 7.-15.10.

I ett daghem i Kyrkslätt har totalt 29 personer exponerats 7–8.10 och 12–13.10. Barnens vårdnadshavare har informerats elektroniskt. De anställda som blivit exponerade får ett samtal från enheten för smittsamma sjukdomar i sin hemkommun.

I ett annat daghem i Kyrkslätt har totalt 22 personer exponerats 14–15.10. Barnens vårdnadshavare har informerats elektroniskt. De anställda som blivit exponerade får ett samtal från enheten för smittsamma sjukdomar i sin hemkommun.

15.10. Eventuell exponering för coronaviruset på Joo.Arena 

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt Joo.Arena i Masaby on 6.10.2021 ca kl. 17–20 och lö 9.10.2021 ca kl. 10.30–12.45.

Den coronapositiva personen har varit i omklädningsrummet och på yogalektioner. Smittorisken för dem som varit på plats anses liten. Vi rekommenderar ändå att de som befunnit sig på platsen blir hemma och uppsöker coronatestning vid lindriga symtom av infektion i luftvägarna eller magsjuka eller störningar i lukt- / smaksinnena. 

Eventuellt exponerade personer har på uppdrag av Joo.Arena fått ett meddelande från enheten för smittsamma sjukdomar.

14.10  Gruppexponeringar för coronaviruset på privata fest och byggarbetsplats

Under den senaste veckan har kommunens enhet för smittsamma sjukdomar fått kännedom om nya gruppexponeringar för coronaviruset. Vid en privat fest 2.10 exponerades 16 personer. De har försatts i karantän.  Enligt uppgifter man fått 13.10 har 11 personer exponerats på en byggarbetsplats i Gesterby 6–8.10. De har tillställts karantänanvisningar och instruktioner.

Var du i Kirkkonummen Liikuntakeskus 4.10 eller 5.10? – Följ dina symtom

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 6.10 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Kirkkonummen Liikuntakeskus. De eventuella exponeringarna har inträffat på gymmet i Kirkkonummen Liikuntakeskus 4.10 kl. 15.15–16 och 5.10 kl. 15.15–16. Om du då var på plats, följ dina symtom, bl.a. ont i halsen, snuva, feber eller magsymtom. Om du uppvisar symtom rekommenderar vi att du söker dig till coronatest. Tid kan bokas via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa den egna hälsocentralentalen tfn 09 2968 3401.

Gruppexponeringar i ett daghem

Enheten för smittsamma sjukdomar har 4.10 fått vetskap om en gruppexponering i ett daghem 27–28.9.2021. 17 personer har exponerats. Dessutom exponerades 10 personer i samma daghem 1.10.2021. De exponerade barnen har fått ett meddelande om saken och personalen har blivit uppringd av hemkommunerna.

7.10. Pop-up-vaccineringarna fortsätter

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första coronavaccindos på vaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari utan tidsbokning under oktober månad på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11.

Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter.  På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Kirkkonummen ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

6.10. De som vaccinerats med kort boosterintervall samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje coronavaccindos

THL rekommenderar att en tredje coronavaccindos ges till de personer som sedan början av året har fått vaccindoserna med under 6 veckors intervall samt till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Sedan början av året har personal inom social- och hälsovården samt äldre personer vaccinerats med under 6 veckors boosterintervall. Nu erbjuds en tredje vaccindos för dessa personer. Man kan få en tredje dos när det har gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen.

Tredje vaccin för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

· organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

· dialys och svår kronisk njurinsufficiens

· långt framskriden eller obehandlad HIV

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

 

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för vaccineringar

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

THL har uppdaterat sin munskyddsrekommendation 30.9.2021 - Anvisningarna som tidigare getts i Kyrkslätt gäller tillsvidare

THL rekommenderar att man fortfarande använder munskydd i synnerhet i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra.  THL rekommenderar att man använder munskydd i synnerhet om du inte har fått en komplett coronavaccinationsserie. THL rekommenderar tillsvidare användning av munskydd i kollektivtrafiken i hela landet.

Det bör noteras att THL:s uppdaterade rekommendation inte längre gäller hälso- och socialvården, undervisningen eller småbarnspedagogiken eller arbetsgemenskaper, för vilka gäller skilda rekommendationer.

Läs mer i THL:s meddelande.

Anvisningarna som tidigare getts i Kyrkslätt gäller tillsvidare

THL:s rekommendation ger fingervisningar till kommunerna och olika aktörer om hur de lokala anvisningarna för användningen av munskydd kan uppdateras. Vid uppgörandet av anvisningar beaktas den lokala epidemisituationen, framskridandet av coronavaccineringarna på området, målgruppens och dess närståendes risk att insjukna i allvarlig coronainfektion, arbetarskyddets perspektiv och anvisningarnas inverkan på karantänpraxisen. Man kunde överväga att minska användningen av munskydd i funktioner med låg risk för smittspridning.

Bland Kyrkslättsbor under 45 år har ännu under 80 % fått två vaccindoser. I åldersgruppen 12–15-åringar har endast 3,4 % fått sin boosterdos. Skolornas boostervaccineringar ordnas 11.10–25.10.2021. Efter boosterdosen nås vaccinationsskydd uppskattningsvis efter 1–2 veckor. Man kunde börja minska användningen av munskydd under höstlovet.

De munskyddsrekommendationer som områdets skolor, läroinrättningar och småbarnspedagogik gett tidigare gäller tillsvidare. Vi informerar separat om ändringar av rekommendationen.

29.9 Inga sammankomstbegränsningar på grund av coronan från och med 1.10 i Kyrkslätt

Enligt sin senaste lägesbedömning förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet om begränsningar är i kraft till och med 30.9. Efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar dock fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Kommunerna och regionförvaltningsverket kan fortsättningsvis besluta om sammankomstbegränsningar i den egna regionen om det epidemiologiska läget försämras lokalt.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt 28.9


Förekomsten av coronavirus i kommunen har under de senaste 14 dygnen varit 35/100 000 invånare. På HUS-området är förekomsten av smitta 129,6/100 000 invånare.

73,4 % av befolkningen har fått den första vaccindosen, och 60,2 % har fått den andra. En vaccintäckning på minst 80 % för det andra vaccinets del har redan uppnåtts i gruppen 45 år fyllda och äldre. Den tredje vaccineringen av de som enligt THL:s definition hör till riskgrupperna har inletts.

Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 12 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och det finns gott om vaccinationstider. Vaccineringarna av 12–15-åringar utförs i huvudsak i skolorna, och skolhälsovården meddelar via Wilma om vaccinationstidtabellen.

En tredje vaccindos för kommuninvånare med kraftigt nedsatt immunförsvar
En tredje coronavaccindos kan ges till sådana 12-åringar och äldre vars immunförsvar på grund av sjukdom eller vård av sjukdom är kraftigt nedsatt. Den tredje vaccindosen ges till dem för att skyddet som vaccinet ger försvagas snabbare hos dem än hos andra.

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

· organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

· dialys och svår kronisk njursinsufficiens

· långt framskriden eller obehandlad HIV

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

En tredje vaccindos rekommenderas också för personer som våren 2021 fick sina korronavaccin med tre-fyra veckors intervall. Till denna grupp hör personal inom social- och hälsovården och äldre kommuninvånare.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för vaccineringar.

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

Rekommendation om distansarbete


Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har reviderat grunderna för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Ministerierna föreslår att rekommendationen om distansarbete upphör 15 oktober. Ministerierna bedömer att vaccinationstäckningen vid det laget skulle vara nära målet som uppställts av statsrådet. Detta skulle möjliggöra en övergång från distansarbete till arbete på plats på ett sätt som är tryggt för hälsan.

Ansvaret för att arbetet är tryggt för hälsan överförs mera på arbetsplatserna när den riksomfattande rekommendationen som distansarbetet grundar sig på upphävs. Det är fortfarande nödvändigt att beakta skyddet mot coronaviruset när arbetsplatserna ökar mängden arbete på plats.  

Rekommendation om användning av munskydd

Det rekommenderas att alla som är över 12 år alltid använder munskydd då de rör sig på platser där det finns andra människor. 

Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

I kollektivtrafiken
I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6  
På arbetsplatser
I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

24.9. Tidsbokning för den tredje coronavaccindosen för personer med kraftigt nedsatt immunitet öppnar 24.9.

En tredje coronavaccindos kan ges till sådana 12-åringar och äldre vars immunförsvar på grund av sjukdom eller vård av sjukdom är kraftigt nedsatt. Den tredje vaccindosen ges till dem för att skyddet som vaccinet ger försvagas snabbare hos dem än hos andra.

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

·         organtransplantation

·         stamcellstransplantation

·         svår eller medelsvår medfödd immunbrist

·         immunosuppressiv cancerbehandling

·         behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

·         dialys och svår kronisk njursinsufficiens

·         långt framskriden eller obehandlad HIV

·         annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte de samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för dessa vaccineringar.

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

20.9. På HUS-området startar en tredje coronavaccinomgång 

Det är fråga om att ge dem som lider av allvarlig immunbrist en tredje vaccindos

 · organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel

   eller med JAK-inhibitorer

· dialys och svår kronisk njursvikt

· långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen.

Om du hör till en grupp som står i tur att vaccineras kan du hämta vaccinet utan tidsbeställning på Kyrkslätts vaccinationsställe under dess öppettider må 20.9–on 22.9 kl. 9–11 och kl. 12–15. Kom ihåg att ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis när du kommer till vaccineringen. Efter vaccineringen ska du stanna på vaccinationsstället för uppföljning i 15 minuter. 

Kommunen informerar separat social- och hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter som står i tur att vaccineras.

Vaccinet är Moderna Spikevax®. THL har gett som anvisning att en tredje dos kan ges med Moderna oavsett vilket vaccin de två doserna varit, s.k. korsvaccinering. I undersökningar har korsvaccinering konstaterats vara trygg och effektiv.

 

Koronavaccination med tidsbeställning den 22.9. i Veikkola

Hej du som bor i Veikkola, nu skulle du ha möjlighet att boka tid för koronavaccination till Veikkola rådgivning.

För de som fyllt 12-år erbjuds koronavaccination med tidsbeställning den 22.9 på Veikkola rådgivning.  Vi har endast begränsad mängd med Pfizer-vaccin till förfogande.

Tidsbeställning

må-fre klo 12-13 puh: 0401269244 och 0401269157

Pop-up-coronavaccineringar i september!

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första vaccindos på vaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari utan tidsbokning under september månad fr.o.m. 14 september på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11.

Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter.  På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Observera att vi tills vidare ger boostervaccinationer endast med tidsbeställning. Tidsbokning på adressen coronavaccinbokning.fi eller vid behov per telefon 09-29683401.

Kirkkonummen Ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

Det finns mycket lediga tider till coronavaccinering

Det finns nu rikligt med tider att boka till coronavaccinering. Det finns tider både till den första vaccindosen och till boostervaccinering. Vi rekommenderar att man i första hand bokar tid till vaccineringen via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Alternativt kan man också boka tid via hälsocentralens telefontjänst på numret 09-2968 3401.

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. 72,5 % av befolkningen har redan fått den första vaccindosen, och 54,6 % har fått den andra. 79,4 % av 12–15-åringarna har fått det första vaccinet, vilket är en högre täckningsgrad än på HUS-området i genomsnitt. Täckningsgraden för 16–19-åringar för den första dosens del är redan 81,4 %.

Boostervaccineringar för 12–15-åringar veckorna 41–42

Skolelever som fyllt 12 år har erbjudits den första vaccindosen i skolan veckorna 33–35.  En del har fått vaccinet på vaccineringsställena. 12–15-åringarna kommer att få sin andra dos av skolhälsovården i skolorna veckorna 41 och 42 så att var och ens vaccinationsintervall är minst sex veckor.

I skolorna ges boostervaccin endast åt dem som fått sin första dos inom skolhälsovården. De som fått sitt första vaccin på ett vaccineringsställe får också sin boosterdos på vaccineringsstället. Under skolornas vaccineringsdagar kan dock de 12 år fyllda skolelever som inte ännu fått vaccinet få sin första dos. Alternativt kan de boka tid till ett vaccineringsställe.

Massexponering i Jokirinteen koulu 3.9.

 Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 8.9 fått vetskap om en massexponering för coronaviruset i Jokirinteen koulu 3.9. 13 personer har exponerats och satts i karantän. Tack vare användningen av munskydd blev antalet exponerade litet.  De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av sina hemkommuner. Övriga kontakter som exponerats med låg risk har informerats om att observera sina symtom och att söka sig till test även när de uppvisar lindriga symtom.

6.9. Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 30.9.2021

Kyrkslätt har övergått från coronavirusepidemins spridningsfas till accelerationsfas 1.9.2021. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (2.9) 260/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal (6.9) 150/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna har uppdaterats av Regionförvaltningsverket, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin ligger på vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Smittorna har spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittfall förekommit i åldersgruppen 20–29-åringar. I åldersgruppen över 60-åringar har inga smittfall överhuvudtaget förekommit under de senaste två veckorna. Smittfallen anknyter i huvudsak till utlandsresor och smittkedjor inne i familjen. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri.

Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 12 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och det finns gott om vaccinationstider.  Vaccineringarna av 12–15-åringar utförs i huvudsak i skolorna, och skolhälsovården meddelar via Wilma om vaccinationstidtabellen. THL rekommenderar en dosintervall på 6-12 veckor för alla coronavaccin som är i bruk i Finland. Det rekommenderas att dosintervallen är minst 6 veckor, eftersom en kortare dosintervall än detta kan försvaga vaccinets effekt. Vid behov kan vaccinationstidsbokningen behändigast flyttas på coronavaccinbokning.fi.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Inomhus

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 (tio) personer ordnas inomhus förutsatt att

 1. antalet deltagare i tillställningen är högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänts för utrymmet eller högst 50 % av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser och

2. kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap ska i realiteten kunna undvika fysisk kontakt med varandra och

3. säkerheten kan tryggas genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 31.5.2021 (bilaga 1).

Utomhus

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 (femtio) personer ordnas utomhus förutsatt att

1. kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap ska i realiteten kunna undvika fysisk kontakt med varandra och

 2. säkerheten kan tryggas genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 31.5.2021 (bilaga 1). Giltighetstid

Bestämmelsen är i kraft under tiden 4.9–30.9.2021.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

 • I kollektivtrafiken
 • I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6
 • På arbetsplatsen
 • I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
 • På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
 • Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 5.9.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om inte deltagarna har en faktisk möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Nya massexponeringar i Kyrkslätt

Enheten för smittsamma sjukdomar har 3.9 fått vetskap om två nya massexponeringar.

30–31.8 har 17 personer exponerats i Veikkolan koulu. De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av sina hemkommuner.

30.8 har 12 personer exponerats i Bildkonstskolan. De som exponerats har informerats via Bildkonstskolan, och de kommer ännu att kontaktas per telefon.

Gruppexponeringar i skolor

 Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 2.9 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Jokirinteen koulu 30–31.8. Sammanlagt 58 personer har exponerats. Dessutom har man 31.8 fått vetskap om en gruppexponering i Omnia 31.8 där 17 personer har exponerats. Alla eleverna har meddelats via Wilma och personalen kontaktas per telefon av deras egna hemkommuner.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 26.8.2021

Hittills har 28 138 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 18 847 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 69,4 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 46,5 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,2 procent fått den första vaccindosen och 83,8 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,3 procent fått den första vaccindosen och 91,1 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 94,9 procent fått den första vaccindosen och 90,5 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 91,7 procent fått den första vaccindosen och 86,8 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 90,0 procent fått den första vaccindosen och 84,8 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 89,8 procent fått den första vaccindosen och 82,6 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 89,1 procent fått den första vaccindosen och 81,6 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 87,5 procent fått den första vaccindosen och 74,3 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 83,2 procent fått den första vaccindosen och 55,4 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 76,3 procent fått den första vaccindosen och 28,5 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 67,8 procent fått den första vaccindosen och 16,1 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 63,3 procent fått den första vaccindosen och 12,6 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 66,5 procent fått den första vaccindosen och 11,1 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 78,2 procent fått den första vaccindosen och 8,3 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 49,0 procent fått den första vaccindosen och 0,1 procent den andra dosen.

De mest skarpsynta märker kanske att vaccinationstäckningen bland vissa åldersgrupper ser ut att ha minskat. Detta beror på att fel siffror tyvärr har hamnat i förra veckans tabell. Vi beklagar detta.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 56 966 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 924.

Veckorna 31 + 32 var incidensen 241,9 och veckorna 32 +33 var incidensen 162,1. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 287,9.

I Kyrkslätt har 4732 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 75.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Gruppexponering i Jokirinteen koulu

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om en gruppexponering i Jokirinteen koulu 23–24.8. Enligt preliminära uppgifter är antalet exponerade ungefär 60. Det är dock möjligt att man kan ha exponerats i skolan också under andra dagar.

De elever som med säkerhet exponerats informeras via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av enheterna för smittsamma sjukdomar i sina hemkommuner.

Enhet för smittsamma sjukdomar påminner att det är ytterst viktigt att alla elever i årskurs 6 och äldre bär munskydd i skolorna för att förhindra fortsatt smittspridning och exponeringar.

 

25.8 Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 12.9.2021

Kyrkslätt har från och med 12.8.2021 övergått till spridningsfasen av coronavirusepidemin, och för tillfället är största delen av Nyland i samma spridningsfas. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (24.8.) 297/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal 142/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna fortsätter trots detta i stort sett oförändrade, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin har förflyttats till vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Under den s.k. fjärde vågen som började i juni har deltavarianten av coronaviruset, som kommit med turister in i landet, spridit sig i Kyrkslätt. Smittorna har snabbt spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittor förekommit i åldersgruppen 10–19 år, däremot har smittorna i åldersgruppen över 60 år varit enstaka. Smittorna anknyter i huvudsak till familjekretsen och den närmaste kretsen, turismen utomlands och privata tillställningar. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri. Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 16 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och vaccinationstider kan fås inom cirka 2 veckor. Också vaccinationerna av elever har börjat förra veckan i våra skolor, och under vecka 34 har de flesta barn som fyllt 12 år fått en vaccindos.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Det tidigare beslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland om begränsningarna av offentliga tillställningar är fortfarande i kraft ända till 12.9.2021, och en eventuell ändring av beslutet meddelas vid behov separat.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare utomhus på området för kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På dessa kommuners områden kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för 10 (tio) personer inomhus samt för 50 (femtio) personer på begränsade områden utomhus dock anordnas förutsatt att det faktiskt är möjligt för kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskapen att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan säkerställas med iakttagande av de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdat 31.5.2021.

Med närkontakt avses i detta beslut vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att fysisk kontakt med varandra och utomhus fysisk kontakt med varandra.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

I kollektivtrafiken
I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6  
På arbetsplatser
I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 22.8.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om man inte kan säkerställa säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Pop-up-vaccinationsställe i Kirkkonummen ostari 4.9.2021

På coronavaccinationsstället i Kirkkonummen ostari ordnas en möjlighet för alla över 12 år att få den första dosen coronavaccin utan tidsbeställning lördag 4.9.2021 kl. 9–15. Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Observera att antalet vaccindoser är begränsat.

Tidigareläggning av tiden för boostervaccineringen  

Du kan ta boosterdosen till coronavaccineringen tidigast åtta veckor efter den första vaccineringen. Vi rekommenderar att du gör tidsbokningen och eventuella ändringar av tidsbokningen via Coronavaccinbokning.fi. Du kan ändra vaccinationstiden också per telefon 09 2968 3401. Våra telefontjänster är tidvis stockade.

Coronavaccinationer i Kyrkslätt

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. Över 80 % av personer över 50 år har redan ett skydd som ges av två vaccin. I samband att skolorna började vaccinerades cirka hälften av eleverna i åldern 12–15 år.

Målet med vaccineringen är att ge en så stor del av befolkningen som möjligt ett skydd som ges av två vaccin för att förebygga allvarligt insjuknande och spridning av smittkedjorna och för att det ska bli möjligt att avveckla begränsningarna.

 

Gruppexponeringar i daghem 

Enheten för smittsamma sjukdomar har 20.8 och 21.8 fått vetskap om två gruppexponeringar för coronaviruset i daghem i Kyrkslätt.

I det första fallet 16–18.8 exponerades totalt 17 personer. Man har fått tag i alla.

I det andra fallet 17–19.8 har totalt 40 personer exponerats. Vårdnadshavarna till barnen som exponerats har informerats via Päikky och de anställda kontaktas av sina hemkommuner.

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 19.8.2021

Hittills har 26 969 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 17 370 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 69,6 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 44,1 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 93,1 procent fått den första vaccindosen och 87,3 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,4 procent fått den första vaccindosen och 90,3 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 93,4 procent fått den första vaccindosen och 88,7 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 91,2 procent fått den första vaccindosen och 83,3 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 90,0 procent fått den första vaccindosen och 79,7 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 88,2 procent fått den första vaccindosen och 73,0 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 86,2 procent fått den första vaccindosen och 65,3 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 83,4 procent fått den första vaccindosen och 50,7 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 79,7 procent fått den första vaccindosen och 37,4 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 73,9 procent fått den första vaccindosen och 25,7 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 69,2 procent fått den första vaccindosen och 19,6 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 67,3 procent fått den första vaccindosen och 16,1 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 67,9 procent fått den första vaccindosen och 11,1 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 67,3 procent fått den första vaccindosen och 5,8 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 27,6 procent fått den första vaccindosen och 0,1 procent den andra dosen.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 55 446 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 902.

Veckorna 30 + 31 var incidensen 264,4 och veckorna 31 +32 var incidensen 239,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 306,4.

I Kyrkslätt har 4503 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 75.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Gruppexponering i Nissnikun koulu

Enheten för smittsamma sjukdomar har 18.8 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Nissnikun koulu.

Exponeringarna har skett 16.8. 26 personer har exponerats och de har informerats om exponeringen.

De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen har kontaktats per telefon.

 

Exponering för corona i hälsocentralens matsal

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt Kyrkslätts hälsocentrals matsal 16.8 kl. 11.30–12.05.

Vi har kännedom om närkontakterna och vi försöker nå dem som bäst. Vi rekommenderar de övriga som varit närvarande att observera sina symtom i 14 dygn från och med exponeringen och att söka sig till coronatest.

 

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 8.8.2021 

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag 16.8 fått vetskap om eventuell eventuella exponeringar för coronaviruset i Kyrkslätts simhall sö 8.8.2021 kl. 13.30–15.30.

De som vistats samtidigt i simhallen ombes följa med sitt mående i 14 dygn från och med den eventuella exponeringen. Om det förekommer symtom på luftvägsinfektion eller magsjuka, rekommenderar vi att man söker sig till coronatest på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa sin hälsostation. Kontakt med andra ska undvikas tills man får ett negativt testresultat.

Eventuella exponeringar för coronaviruset

Var du på Pub Hullu Kukko förrförra lördagen?

Enheten för smittsamma sjukdomar har 15.8 fått kännedom om att en coronapositiv person under sin smittsamma period besökt följande platser utan munskydd:

on 4.8 ca kl. 14.00-14.15 tandkliniken vid Kyrkslätts hälsostation

lö 7.8 kl. 17-18 Pub Hullu Kukko

fr 13.8 ca kl. 11 Lappböle bybutik 

De som vistats i Pub Hullu Kukko vid tidpunkten i fråga rekommenderas gå på coronatest genast även om de inte har symtom. De som vistats samtidigt på de andra platserna ombes följa med sitt mående i 14 dygn från och med den eventuella exponeringen. Om det förekommer symtom på luftvägsinfektion eller magsjuka, rekommenderar vi att man söker sig till coronatest på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa sin hälsostation. Kontakt med andra ska undvikas tills man får ett negativt testresultat.

13.8 Kommundirektörens och vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset 

Coronasituationen som såg bra ut i våras började gå i sämre riktning under midsommarveckan, och antalet smittor har ökat sedan dess. Under de senaste två veckorna har vi fått vetskap om 111 nya smittofall, och sjukdomens incidens i Kyrkslätt är därmed 277,5 per hundratusen invånare. Största delen av de som insjuknat de senaste veckorna har varit unga. Även vaccinerade personer har insjuknat, men lyckligtvis endast lindrigt.

Ökningen av antalet smittor har inneburit stora utmaningar för kommunens smittspårning. De som fått ett positivt resultat i testet nås inom ett par dygn, men samtalen till de som exponerats fördröjs. Det är viktigt att avhålla sig från sociala kontakter genast då man får vetskap om att man testat positivt eller exponerats.  Tyvärr dröjer också skrivandet av karantänbeslut.

I kommunen vaccinerar vi fortfarande alla åldersgrupper som ska vaccineras. Ungefär 65 procent av kommuninvånarna har fått det första vaccinet och ungefär 37 procent den andra dosen. Sammanlagt har långt över 41 000 doser redan injicerats i kommuninvånarnas överarmar.  Efterfrågan på vaccin har överskridit utbudet, och jakten på vaccinationstider har säkert varit frustrerande för många. Den här veckan har vi fått veta att vi får nya större vaccinmängder till kommunen, och vi förbereder oss på att öka antalet vaccinationstider enligt det. Det säkraste sättet att beställa tid är fortfarande elektroniskt via tjänsten coronavaccinbokning.fi, eftersom coronatelefonens återuppringningskö är flera dagar lång.

Vaccineringen av 12–15-åringar inom den grundläggande utbildningen inleds då skolorna börjar. Barnen vaccineras inom skolhälsovården utan tidsbeställning. Man kan avtala med skolhälsovårdaren i den egna skolan om vaccinering av en elev som studerar på distans.  Det har öppnats en egen tidsbeställningstelefon för de 15-åringar som avslutat den grundläggande utbildningen. Vi vill ännu påminna om att coronavaccinationerna är frivilliga också för de unga.

Trots att redan 15 000 av våra invånare har fått den andra vaccindosen borde vi ännu orka följa skyddsanvisningarna. Det rekommenderas att alla över 12 år använder munskydd alltid då närkontakt till andra inte kan undvikas. I praktiken innebär det alltså alltid då det finns andra människor närvarande inomhus - i butiken och på caféet, biografen, skolan, arbetsplatsen och bussen. Vi rekommenderar också att man använder munskydd vid offentliga evenemang utomhus.

Nylands regionala koordinationsgrupp har 12.8 beslutat att Kyrkslätts kommun som den enda kommunen utanför huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) i Nyland fyller kriterierna för coronavirusets spridningsfas, medan de andra kommunerna i Nyland förblir i den så kallade accelerationsfasen. Enligt uppgifter som i skrivande stund ännu är obekräftade ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland möjligtvis striktare coronabestämmelser för Kyrkslätt först 19.8, och de torde träda i kraft 27.8. Tillsvidare följer vi de nuvarande begränsningarna för accelerationsfasen, och du kan läsa dem bland annat på kommunens webbplats.

Vi befinner oss mitt i coronavirusets fjärde våg. För att lugna ner epidemiläget måste vi ännu vara uthålliga, men framför allt ha tilltro till att situationen blir bättre. Så kommer det att gå vare sig vi tror det eller inte.

Tarmo Aarnio                               Jaana Koskela

Kommundirektör                       Tf. vård- och omsorgsdirektör

12.8 Coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

På bilden nedan syns coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

Hittills har 26 561 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 15 3727 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 65,5 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,9 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 94,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 94,5 %.

Av 65–69-åringarna har 91,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 89,5 %.  Av 55–59-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 88,5 %. Av 45–49-åringarna har 86,6 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 82,4 %. Av 35–39-åringarna har 74,3 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 64,9 %. Av 25-29 -åringarna har 59,5 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 63,0 %. Av 12-19-åringarna har 37,4 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 53 879 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 866.

Veckorna 29 + 30 var incidensen 207,0 och veckorna 30 +31 var incidensen 264,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 286,4.

I Kyrkslätt har 4347 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 95.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

12.8 Nya gruppexponeringar från vecka 31

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har utöver de exponeringar som informerades om i tisdags fått vetskap om följande gruppexponeringar från vecka 31:

- hobbyverksamhet inomhus 2.8, 22 exponerade

- privat tillställning 7.8, 19 exponerade

Alla som exponerats har informerats om exponeringen med ett meddelande eller textmeddelande. De kontaktas senare i sina hemkommuner.

11.8  Anvisningar om tidsbokning för coronavaccin för år 2005 födda Kyrkslättsbor som är 15 år och inte i grundskolan

För grundfriska 2005 födda 15-åriga Kyrkslättsbor som inte är i grundskolan öppnar vi egna telefonlinjer för tidsbokning för coronavaccin. Via dessa telefonnummer görs endast tidsbokning för vaccination av den här gruppen.

Nummer till tidsbokning:

tfn 040 126 9145 

 • to 12.8 kl. 8-10 och kl. 14-16
 • fr 13.8 kl. 9-10
 • må 16.8 kl. 8-10 och 14-15
 • ti 17.8 kl. 12-13
   

tfn 050 414 1286

 • to 12.8 kl. 8-10 och kl. 14-16
 • fr 13.8 kl. 9-10
 • må 16.8 kl. 8-10 och 14-15
   

tfn 050 310 7063

 • må 16.8 kl. 8-9
 • ti 17.8 kl. 12-13

Vaccination av 12–15-åriga elever inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt börjar nästa vecka inom skolhälsovården. Till dessa vaccinationer behöver man inte göra någon separat tidsbokning. Elever och vårdnadshavare informeras om vaccineringarna genom meddelande i Wilma.

10.8  Coronavaccinationerna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar

Alla 12–15-åringar (årskurserna 6–9) som går i grundskolan erbjuds ett coronavaccin från och med vecka 33. Den andra dosen ges i regel 12 veckor efter den första. Denna vaccinationsintervall garanterar det bästa immunförsvaret mot sjukdomen, och man vet också att vaccinet ger mindre tillfälliga biverkningar med denna vaccinationsintervall som rekommenderas i första hand. 

Vaccinationerna ges av skolhälsovården under skoldagen. Barnet ska ha fyllt 12 år när vaccinet ges. De som fyller 12 år i slutet av året får vaccinet senare. Vi meddelar de berörda om detta. Vi inleder vaccinationerna från niondeklassare. Ett Wilmameddelande skickas till alla i årskurserna 6–9 och deras vårdnadshavare i slutet av denna vecka.

Vaccinationerna är frivilliga. En minderårig kan själv bestämma om sin vaccinering, om den hälsovårdsanställda som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unge på grund av sin ålder och utvecklingsnivå kan bestämma om sin vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unge inte vill eller klarar själv av att bestämma om sin vaccinering behövs samtycke av alla vårdnadshavare för coronavaccinet (THL:s anvisning).

I Kyrkslätt får 12–15-åringarna ett Spikevax-vaccin av Moderna. Vaccinet är ett mRNA-vaccin.

Den egna skolhälsovårdaren ger ytterligare information och svarar på frågor.

 

THL ordnar ett medborgarwebbinarium torsdag 12.8.2021 kl. 17.30–18.30.

Ställ frågor om coronavaccinationer av 12–15-åringar! Öppet för allmänheten 12.8 (bara på finska)

10.8 Massexponeringar för coronaviruset vecka 31

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om följande massexponeringar:

Massexponeringar i tre olika daghem:

 • 13 personer har exponerats 3.8
 • 9 personer har exponerats 3–5.8
 • 15 personer har exponerats 5–6.8

Alla som exponerats har informerats om exponeringen. Barnens föräldrar har informerats elektroniskt, de anställda kontaktas från sina egna hemkommuner.

2.8 en massexponering på en gruppmotionstimme. Alla 12 exponerade har informerats om karantänen.  De övriga närvarande har inte exponerats.

Dessutom har enheten för smittsamma sjukdomar 8.8 fått vetskap om exponering av 30 personer på en privat fest. De exponerade har informerats per SMS och kontaktas så fort som möjligt.

9.8 Nya coronavaccintider tillgängliga

För denna vecka har vi fått ett begränsat antal nya tider för första coronavaccinet öppnade. Vi rekommenderar att du bokar tid via coronavaccinbokning.fi. Vår telefontjänst är stockad.

6.8 Karantänsanvisningar gällande exponering för coronaviruset

För att begränsa coronavirusepidemin kan personer som exponerats för sjukdomen sättas i karantän.

Med karantän avses en inskränkning av en exponerad frisk persons rörelsefrihet. Med den förhindrar man en eventuell symtomfri smittbärare att smitta ner andra personer. Karantänbeslut fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantänstid

När du sätts i karantän får du veta hur lång karantänstiden är. Enligt THL:s rekommendation och riktlinjerna på HUS-området tar karantänen i Kyrkslätt från och med 6.8 i allmänhet 10 dygn efter den senaste exponeringen. 

Vi rekommenderar att alla exponerade söker sig till test under karantänen. Sök dig till test tidigast sjätte (6) dagen efter den senaste exponeringen.

Du får svaret om ditt testresultat per SMS. Vid behov kan du kontrollera det på Mina Kanta-sidor, på adressen www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor.

Om testresultatet är negativt kan din karantän upphävas.I så fall ring coronarådgivningsnummer, tfn 050 414 0929 (mån-tor 8-15.30 och fre 8-13) eller skicka SMS, tfn 050 379 6133. Meddelandet ska innehålla ditt namn och datum för det negativa resultatet. Karantänsföreskriften skrivs då enligt datumet för det negativa resultatet.

Om resultatet är positivt är du smittad av coronaviruset och du sätts i isolering. Enheten för smittsamma sjukdomar tar kontakt med dig.

Du ska ta testet på nytt när du än uppvisar symtom som tyder på coronan, även om symtomen är lindriga, även om det tidigare testresultatet är negativt.

När du är i karantän

Under karantänen måste du undvika närkontakter till personer utanför ditt hushåll. Under karantänen håller du dig inomhus. Du kan gå utomhus om du inte går nära andra människor. Du får inte exempelvis gå till arbetsplatsen, skolan, daghemmet, hobbyer, butiken eller apoteket, för på dessa platser är det svårt att undvika närkontakt. Du kan inte heller ta coronavaccin under karantänen. Inga gäster får komma till dig, och maten måste beställas.

Personer i din närmaste krets som inte själva varit i direkt närkontakt med en insjuknad kan leva normalt.

Den exponerade behöver inte stanna i karantän om

 • hen har fått två vaccindoser och det har gått en vecka sedan den andra
 • hen har tidigare konstaterats ha en Covid-19-infektion och för minst en vecka sedan fått en vaccindos.
 • hen under de senaste sex månaderna har konstaterats ha en Covid-19-infektion

5.8 Coronastatistik för Kyrkslätt 5.8.202

4.8 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 5.8.2021

30.7 Gruppexponeringar för coronaviruset i Kyrkslätt

29.7 Coronasituationen i Kyrkslätt

Det finns fortfarande många coronavirusfall i Kyrkslätt

Atalet coronavirusfall ökar i Kyrkslätt

Tidsbeställningen för coronavaccinering av 12–15-åringar har öppnat i Kyrkslätt

 

Eventuella exponeringar i McDonald’s restaurang i Kyrkslätt

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset

Tiden för den andra coronavaccineringen, d.v.s. boostervaccineringen kan endast bytas i undantagsfall

 

15.6 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 15.6.2021

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats 2.6.2021 för personer födda 1987–1991

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1982–1986

27.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 1.6.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

12.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats 

28.4. Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.5-16.5.2021

Rusning på återuppringningstjänsten för coronavaccin

Coronastatistik för Kyrkslätt 22.4.2021 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i KyrkslättSituationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 20.4.2021Coronastatistik för Kyrkslätt 15.4.2021

Coronavaccinationerna framskrider, Vaccineringsstället i Veikkola öppnasSituationen för coronavaccinationer 13.4.2021

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Situationen för coronavaccinationer 6.4.2021

Coronastatistik för Kyrkslätt 1.4.2021

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 30.3.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset vecka 13

Vaccineringen av 65–69-åringar med Astra Zeneca fortsätter

25.3.Coronaepidemis ituationen i Kyrkslätt

23.3. Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

19.3 Kö till återuppringningstjänst för coronavaccin förkortas

19.3 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 18.3.2021

18.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 18.3.2021

17.3 I Kyrkslätt öppnas 17.3 nya tider för coronavaccinering för personer som fyller 70 detta år och äldre

16.3 Vård- och omsorgsdirektörens situationsrapport gällande coronaviruset

16.3 18–69-åringar som hör till riskgrupp 2 kan boka coronavaccintider

15.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 13.3.2021

15.3 Gruppexponeringar på en arbetsplats i Kyrkslätt 2–8.3.2021

11.3 Stor efterfrågan på vaccinationstiderna för äldre

11.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 11.3.2021

10.3 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till personer som fyllt 16 år

9.3 Vaccineringarna av 70–79-åringar inleds vecka 11

9.3 För riskgrupp 1 erbjuds ännu vaccinationstider denna vecka

8.3 Gruppexponering vid ett daghem i Kyrkslätt

5.3 Veikkolan koulu stängs 8.3.2021–19.3.2021 på grund av smittorisk

4.3 Vaccineringen av riskgrupp 1 utvidgas till 18–69-åringar

4.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 4.3.2021

4.3 Gruppexponeringar i Veikkolan koulu

3.3 Situationen för coronavaccinationer vecka 9

2.3 Fördröjningar i smittspårningen i Kyrkslätt

1.3 Gruppexponeringar i restaurang och daghem

1.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Citymarket i Kyrkslätt 24.2.2021

26.2 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.3–31.3.2021

25.2 Exponering för coronaviruset på byggarbetsplats

24.2 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till yngre åldersgrupper

23.2 Exponering för coronavirus på Bistro O Mat

22.2 Gruppexponering för coronaviruset i en pizzeria 19.2  

22.2 Gruppexponering i ett daghem 16–19.2.2021

19.2 Eventuell exponering för coronaviruset på Hjortlandet 7.2.2021

18.2 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

18.02 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 12.2.2021

16.2 Gruppexponeringar i skolor och vid idrottsträningar - Eventuella coronavirusexponeringar i restauranger i Kyrkslätt

15.2 Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

12.02 Gruppexponering i daghem 4–5.2.2021

8.2 Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

8.2 Gruppexponeringar i ett daghem

4.2 Nya massexponeringar för coronaviruset i en skola

4.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 30.1.2021

3.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 31.1.2021

28.1 I Kyrkslätt fortsätter coronabegränsningarna oförändrade till och med 28.2.2021

27.1. Coronavaccinationstiderna är fullbokade för tillfället – vi berättar genast då det igen finns tider att boka

26.1 Tidsbeställningen till vaccinationer har öppnats, men tills vidare är tiderna få

25.1 Vaccinationer av äldre börjar i Kyrkslätt

21.1 Muterat coronavirus påträffat i Kyrkslätt

15.1. Möjlighet för abiturienterna att i närundervisning förbereda sig för studentskrivningarna

11.01 Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt 07.01

08.01 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

08.01 Coronavaccineringen av personal inom hälsovårdssektorn och vårdenheterna för vård av äldre inleds i Kyrkslätt 11.1.2021

05.01 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

21.12 Gruppexponering vid idrottsträningar

17.12 Exponeringar för coronavirussmitta

16.12 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - begränsningarna och rekommendationerna fortsätter i Kyrkslätt

15.12 Massexponering i ett daghem i Kyrkslätt

7.12 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

4.12 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

3.12 Gruppexponering för coronaviruset i en skola i Kyrkslätt

1.12 Eventuella exponeringar för coronaviruset i Hesburger i Kyrkslätts Prisma 27.11.2020

27.11 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - nya begränsningar och rekommendationer också i Kyrkslätt

24.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 21.11.2020

24.11 Nya rekommendationer och begränsningar bereds för att hindra spridningen av coronaepidemin

23.11 Gruppexponeringar i en skola och på arbetsplatser

20.11 Coronaepidemin är i spridningsfasen i huvudstadsregionen – i Kyrkslätt förbjuds offentliga tillställningar för fler än 20 personer

17.11 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

16.11 Kyrkslätts begränsning av användningen av kommunens lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus tar slut så som tidigare meddelats – det är fortfarande nödvändigt att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning

10.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 1.11 och 3.11.2020

9.11 Massexponeringar för coronaviruset i skolor och på idrottsträningar

6.11 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

05.11 Massexponeringar för coronaviruset

02.11 Kyrkslätt begränsar användningen av sina lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus - rekommendationerna gäller också hobbyverksamhet för barn

2.11 Massexponeringar i Kyrkslätt

30.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.10 Massexponeringar i Kyrkslätt

28.10 Meddelande till personer som befunnit sig i Fyyri 23.10.2020 kl. 15-17

28.10 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

28.10 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

26.10 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

24.10 Gruppexponering vid ishockeyträningar 20.10.2020

23.10 Exponeringar i Café Luckans lokaler i Kyrkslätt 19.10.2020

23.10. Gruppexponering på en byggarbetsplats på Kyrkslätts område

23.10 Gruppexponering i ett ishockeylag

23.10 Gruppexponering vid en innebandyträning

23.10 Exponeringar vid invånarparken Fyyris kåta-evenemang 20.10.2020

23.10 Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna gällande antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 1.- 30.11.2020

23.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

21.10 Gruppexponeringar på gruppmotionstimmar

19.10 Ansiktsmaskerna som på Kyrkslätts kommunhus delas ut till mindre bemedlade är tillfälligt slut

16.10 Kyrkslätt rekommenderar att följa rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset och HUS även i Kyrkslätt för att stävja coronavirusepidemin

16.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

16.10 I coronaguiden kan man nu reservera tid för coronatest också för barn och unga

13.10 Gruppexponeringar vid innebandyträningar och -match

12.10 Ändring i tiderna för karantän och isolering vid covid-19

09.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

06.10 Gruppexponering vid en fotbollsturnering i Kyrkslätt 27.9.2020

02.10 Ett fall av coronavirus i Kyrkslätts Prisma - de som besökt affären 14-15.9 och 19-24.9 mellan kl. 06 och 10 uppmanas låta testa sig redan vid lindriga symtom

02.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.9 En person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta

30.9 Coronaepidemin är i accelerationsfasen – Kyrkslätts kommun rekommenderar användning av ansiktsmasker hos kommunens tjänster

28.9 Antalet coronavirussmittade ökar – Kyrkslätts kommun rekommenderar att kommuninvånarna följer HUS rekommendation om att använda ansiktsmask  

25.9 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

18.09 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

17.9 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

11.9 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.9 HUS: Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

28.8 Kommunen inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndag 31.8 i Masaby

28.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

21.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

19.08 Ett nytt parti ansiktsmasker har kommit till kommunhuset – utdelningen av masker till mindre bemedlade fortsätter också i Veikkola

18.8 Det andra partiet ansiktsmasker som delades ut på kommunhuset är slut – mera masker har beställts

18.8 Coronan skapar rusning hos hälsovårdstjänsterna

17.8 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

17.8 Kommunens ansiktsmasker är slut – vi får mera masker under dagens lopp

14.8 Kommunen inleder utdelningen av ansiktsmasker måndag 17.8.2020 

14.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

13.8 Regeringen gav riktlinjer för användning av ansiktsmasker samt en omfattande rekommendation om distansarbete

10.8 Meddelande: Coronavirussmitta i ett daghem på Kyrkslätts område

7.8 En person i ett daghem inom Kyrkslätts område har konstaterats ha covid-19-smitta

7.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

17.7. Personer med infektionssymtom ska inte komma till social- och hälsocentralen utan att först ta kontakt per telefon

29.6. HNS ger patienter och arbetstagere råd i coronaoro-chat, vilken är öppen genom sommaren

26.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

26.6. Den icke-brådskande vården vid munhälsovården utökas stegvis

26.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 26.-28.6.2020 i Kyrkslätt

18.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under midsommaren 18–21.6 i Kyrkslätt

12.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

12.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 12–14.6.2020 i Kyrkslätt

5.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 5–7.6.2020 i Kyrkslätt

29.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 29–31.5.2020 i Kyrkslätt

22.05 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

22.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 23–24.5.2020 i Kyrkslätt

20.5. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på Kristi himmelsfärdsdag 21.5 i Kyrkslätt

20.5 KotiToimari levererar inköpskassen och måltiden till dörren

15.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

15.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 15–17.5.2020 i Kyrkslätt

15.5 Kommunhusets dörrar är stängda för kunder t.o.m. 2.8 på grund av coronasituationen - kundbesök enligt överenskommelse på förhand

14.5. På vårdhemmen får man åter träffa sina anhöriga – säkra mötesplatser har ordnats både inomhus och utomhus

8.5 Kommundirektörens situationsöversikt: coronaexit

8.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

8.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 8–10.5.2020 i Kyrkslätt

6.5 Drive-in-coronavirusprovtagning har inletts i Kyrkslätts social- och hälsocentral

6.5 Statsrådets riktlinje gällande biblioteken 4.5

6.5 Det gradvisa avvecklandet av restriktionerna i fritidstjänsterna

5.5 Läkar- och skötarmottagningar också på distans

3.5 Exponering för COVID-19 coronaviruset i Neidonkallion päiväkoti

30.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

30.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under valborg 30.4–3.5 i Kyrkslätt

30.4 Grundskolorna återgår till närundervisning 14.5.2020

30.4 Meddelande: Kommunens samarbetsförhandlingar med anledning av coronaviruspandemin har avslutats

29.4 Med positiva tag mot coronaviruset

27.4 Vi stöder barnfamiljerna på många sätt också under undantagsförhållandena

24.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

24.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 24–26.4 i Kyrkslätt

24.4 Meddelande om laboratorietjänster för personer bosatta på Kyrkslätts kommuns område

21.4 Verksamhetsstöd för ensamföretagare kan nu sökas i Kyrkslätt

21.4 Resultatet av vårdnadshavarenkäten: majoriteten nöjd med distansundervisning

20.4 Livet på Volshemmet under coronapandemin

17.4 Kommundirektörens situationsöversikt: Coronabufferterna som saknas

16.4 Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 15.4 om klientavgifterna för småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever under undantagsförhållandena

9.4 Stöd till ensamföretagare i coronasituationen – snart kan man ansöka

9.4 I och med corona har nya arbetsformer tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorns arbete med kunder

9.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på påsken 10–13.4.2020 i Kyrkslätt

9.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.4 Friluftsliv i undantagstider

9.4 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

7.4 Vårdare inom hemvården i Kyrkslätt i karantän på grund av coronaviruset

6.4 Anställda vid Kyrkslätts kommun ringer upp alla personer över 70 år

6.4 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

6.4 Du kan ta kontakt med ungdomsledarna via sociala medier

5.4 Direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätts lägesrapport angående coronavirussituationen

3.4 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

3.4 På Navigatorn jobbar vi fullt ut också under undantagsläget

2.4 Behandlingen av de ungas ansökningar om sommarjobb och beslut om dem fördröjs på grund av coronavirussituationen

30.3 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.3 Ungdomsledarna är anträffbara på sociala medier

29.3 Hur har distansundervisningen kommit igång? Förvånansvärt smidigt!

27.3 Kommunhuset stängs för kunder måndag 30.1.2020 på grund av coronasituationen

27.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 28–29.3.2020

27.3 Kommundirektörens översikt över den aktuella ekonomiska situationen

25.3 En del av barnen i Kantvikin päiväkoti har försatts i karantän

24.3 Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektörs överblick över coronavirussituationen

22.3 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

20.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

20.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 20–22.3.2020

19.3 Uppdaterade anvisningar: Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

19.3 Statsrådet har preciserat sina anvisningar: Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

19.3 Meddelande om coronavirussituationen i Kyrkslätt

18.3 Munhälsovårdens uppdaterade anvisningar för riskgrupperna

18.3 Ungdomsledarna anträffbara på sociala medier

18.3 Bibliotekets e-tjänster fungerar normalt 18.3-13.4

Du kan oberoende av tid eller plats använda bibliotekets e-tjänster även under stängningstid på adressen https://www.kyrkslatt.fi/e-biblioteket. Till ditt förfogande finns flera e-tjänster via vilka du kan läsa eller lyssna på böcker, tidningar och musik eller se på filmer. Du loggar in i tjänsterna med ditt bibliotekskort och PIN-kod. Tjänsterna kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon och till somliga kan du ladda ner en gratis applikation. Behöver du hjälp, tag gärna i första hand kontakt via e-posten på adressen kirjasto@kirkkonummi.fi.

Du kan läsa och lyssna på e-böcker i tjänsterna Biblio och Ellibs. Biblio är en svensk e-boks- och e-ljudbokstjänst som erbjuder en omfattande samling svenska böcker. Tjänsten innehåller också litteratur på finska samt många ljudböcker för barn både på svenska och finska. I Biblio kan du för tillfället låna 4 böcker per vecka. I Ellibs består utbudet mest av finska böcker, men tjänsten innehåller också i någon mån böcker på svenska och engelska. I Ellibs kan du ha sammanlagt 5 böcker lånade i gången. I Naxos Spoken World Library tjänsten kan du lyssna på ljudböcker på engelska, franska, tyska och portugisiska. Tjänsten består främst av klassiker både för barn och vuxna.

I tjänsten PressReader kan du läsa tidningar och tidskrifter hemma på din egen dator. I PressReader finns över 3600 tidningar och 3800 tidskrifter från hela världen som kan läsas i faksimil.

Biblioteket erbjuder dig också biokvällar. I filmtjänsterna Viddla och Kirjastokino kan du kolla på ett varierat utbud av filmer. I Kirjastokino kan du se så många filmer som du vill, i Viddla kan man för tillfället se sex filmer i månaden.

Välkommen att njuta av e-bibliotekets mångsidiga urval!

17.3 Goda förutsättningar för distansstudier i Kyrkslätt

17.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

17.3 Tillfälliga ändringar i Kyrkslätts vård- och omsorgssektors serviceutbud

17.3 Åtgärder för att skydda de äldre i coronavirussituationen

17.3 Separat väntesal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation fr.o.m. 18.3

17.3 Misstänker du coronavirus? – gör ett Omaolo-test

17.3 Biblioteken stänger fr.o.m. 18.3

16.3 Kyrkslätt stänger ner verksamheter i enlighet med statsrådets rekommendationer

16.3 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

16.3 Skötsel av friluftsområden under coronaepidemin

16.3 Regeringens riktlinjer för att sköta coronavirussituationen i Finland

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Kyrkslätts kommun informerar så snart som möjligt om vilka praktiska åtgärder som med anledning av detta vidtas i kommunen.

Statsrådet och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen.

Åtgärder som regeringen fastställt

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset (Undervisnings- och kulturministeriets meddelande 16.3.2020)

Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

I fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

16.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 16.3

15.3 Gymnasierna i Kyrkslätt övergår till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna 

15.3 Utbildningstjänsternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset i skolorna i Kyrkslätt

14.3 Uppdaterade anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

14.3 Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare, som en del av förberedelserna inför coronaviruset

13.3 HNS: Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

13.3 Fritidstjänsterna begränsar verksamheten och ordnandet av evenemang på grund av coronaviruset

13.3 Tillfälliga ändringar i vård- och omsorgssektorns serviceutbud

13.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

13.3 Meddelande: Coronavirussmitta i Kyrkslätt

En Kyrkslättsbo har insjuknat i coronaviruset. Den som smittats är en person i arbetsför ålder. Utöver det är två personer som utsatts för coronaviruset i karantän. Personerna som utsatts är under ändamålsenlig uppföljning. Vi har inte en epidemi i Kyrkslätt.

Om en kommuninvånare misstänker att den själv eller en närstående har coronaviruset ska du kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

12.3 Regeringens rekommendationer

Regeringen har vid sina förhandlingar idag torsdag den 12 mars diskuterat situationen gällande coronaviruset och beslutat ge bland annat följande rekommendationer och beredskapsanvisningar:

Regeringens rekommendationer för evenemang för allmänheten

Regeringen rekommenderar att alla evenemang för allmänheten för över 500 personer ställs in fram till utgången av maj. Dessutom rekommenderar man att också arrangörerna av andra sammankomster överväger ordnandet av motsvarande evenemang utgående från riskbedömningen. Statens stora seminarier och evenemang ställs in till utgången av maj.

Regeringens rekommendationer för arbetsplatser och närkontakter

Regeringen rekommenderar att alla som återvänder från epidemiområden tillsammans med sin arbetsgivare kommer överens om tidpunkten då de återgår till arbetet och om frånvaron (två veckor). Distansarbete rekommenderas om arbetsuppgifterna möjliggör det. Det är dessutom skäl att avstå från alla resor förutom de nödvändigaste arbetsresorna, och senarelägga semesterresor.

Barn, unga och studeranden som återvänder från epidemiområden ska tillsammans med serviceproducenten eller utbildningsanordnaren avtala om tidpunkten då de återgår till daghemmen och läroinrättningarna och om frånvaron (två veckor).

För att minska smittor ska man också begränsa icke-nödvändig verksamhet så som närkontakter inom hobbyverksamhet och i övrigt på fritiden.  Detta är speciellt viktigt för att skydda de som hör till riskgrupper. Medborgarna ska iaktta noggrant övervägande och försiktighet vid umgänge med riskgrupper. Till riskgruppen hör äldre och personer med primärsjukdomar.

Beredskap inom social och hälsovården

Man säkerställer en högklassig och ändamålsenlig vård för de som smittats med coronaviruset.

Beträffande coronavirustesten övergår man till normal praxis där man tar test på basis av läkarbedömning och infektionsläkarkonsultation.  På så sätt försäkrar man sig om att testen säkert finns tillhanda för alla som behöver dem. 

Utomlandsresor

Medborgarna bör följa med och iaktta reseföreskrifterna och göra en reseanmälan om det är nödvändigt att resa. Man ser till att resemeddelandena är à jour och att det finns informationsdiskar om corona också vid landgränserna.

Kommunikation

Den riksomfattande telefonrådgivningstjänsten utvidgas att motsvara efterfrågan, och man ökar kanalerna. THL skickar hem ett infopaket om coronaviruset till alla finländare på båda inhemska språken. THL:s resurser ökas för att säkerställa expertarbetet och den riksomfattande rådgivningen och stödet för medborgarna. Dessutom tar man i bruk en mobilapplikation med coronavirusinformation för medborgarna.

Läs hela regeringens pressmeddelande (på finska)

8.3 Bekanta dig med THL:s anvisningar

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset (på finska)

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningen telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

28.2 Om du har symtom, ring hälsocentralen eller journumret

Om du uppvisar symptom för någon infektionssjukdom såsom influensa, mässling, coronavirus eller någon annan virussjukdom, kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Handtvätt är ett effektivt sätt att förhindra spridning av sjukdomar. Skydda din mun och din näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av skjortärmen, inte i händerna.

""