Aktuell information om coronasituationen 16.7.2021

16.07.2021 08:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Du kommer till den senaste corona- och vaccinstatistiken via denna länk.

Hit sammanställer vi viktiga coronameddelanden:

Det finns fortfarande många coronavirusfall i Kyrkslätt

Sedan början av juli har 44 coronavirusfall konstaterats i Kyrkslätt, varav 22 denna vecka. Bland dem som blivit smittade finns flera personer som har fått en vaccindos och även personer som också har fått den andra vaccindosen för bara en liten tid sedan.

Tre av fyra smittade är i åldern 18–24. Deras symtom är milda och alla märker inte ens att de är smittade innan de går på test. Trots lindriga symtom kan de här personerna sprida smittan lika effektivt som de som fått mera allvarliga symtom.

Det är skäl att komma ihåg att även om personen får en lindrig sjukdom så får 10–30 % en långvarig corona som i värsta fall kan hindra arbetsförmågan i många månader. Bland dem som fått långvarig corona finns också många unga.

Också personer som redan har vaccinerats kan sprida viruset vidare. Därför är det viktigt att fortsätta att använda munskydd, hålla god handhygien och skyddsavstånd också efter den första vaccindosen.

Största delen av smittfallen som konstaterats de senaste dagarna härstammar från Hangöregattan.  Även om en del av sällskapen hela tiden har vistats utomhus har man inte kunnat hålla skyddsavstånden. Det har varit många bekanta och bekantas bekanta, och det är inte möjligt att fullständigt utreda smittkedjorna. Därför uppmanas alla som varit på Hangöregattan att testa sig vid minsta misstanke, följa med eventuella symtom i två veckor och testa sig på nytt vid minsta symtom.

Smittspårningen kontaktar alla som man vet att har exponerats för viruset. Om smittspårningen stockas kan det första meddelandet om exponering komma per sms och det egentliga samtalet först efter några dagar. Smittspårningen vill dessutom påminna återvändande resenärer om de gällande skyldigheterna.  Resenärer uppmanas att ansvarsfullt följa anvisningarna.

 

Antalet coronavirusfall ökar i Kyrkslätt

Antalet coronavirusfall i Kyrkslätt har mångdubblats på grund av att folk reser allt mera. Under veckan som började 28.6 var antalet smittofall 16, och den gångna veckan redan 11 vid medlet av torsdagen. Då incidensen per 100 000 invånare ännu var 0 veckorna 23–24, var den redan nästan 40 vecka 26. Den här veckan kommer incidensen att vara ännu högre.

Smittorna kommer från andra sidan landets gränser och från fortsatt smittspridning inom familjerna till resenärerna.  Några fall hänger ihop med EM-tävlingarna i fotboll, och resten är souvenirer från kryssningar och andra resor.

Antalet resenärer håller på att öka, så man kan förvänta sig att också smittorna fortsätter att öka. Vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätt vill därför påminna att coronatestning och frivillig karantän är de enda sätten att förhindra att sjukdomen sprids. Att iaktta god handhygien och använda munskydd är fortfarande goda sätt att undvika smittor.

Det är också viktigt att kommuninvånarna vaccinerar sig. Eftersom telefontidsbeställningen fortfarande är stockad, lönar det sig att boka tid via tjänsten coronavaccinbokning.fi.

Tyngdpunkten för coronavaccineringarna ligger nu vid boostervaccineringar. De senaste dagarna har det förekommit mycket annulleringar av coronavaccinering, och det mest bekymrande är att många låter bli att komma till vaccineringen även om de har bokat tid. Det finns större efterfrågan på vaccinationstider än vad kommunen får vaccin. I den situationen är det mycket beklagligt om vaccin går till spillo på grund av att folk låter bli att annullera sina outnyttjade vaccinationstider.

I Kyrkslätt har coronasiffrorna hållits lägre än genomsnittet i Nylands kommuner hela våren och under försommaren tack vare kommuninvånarnas förnuftiga agerande. Genom att följa anvisningarna och bära ansvar för sig själv och andra kan vi säkert återställa coronasiffrorna till försommaren låga nivå.

 

I tabellen nedan finns statistik över den första vaccindosen i Kyrkslätt.

Hittills har 24 544 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 8 046 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 60,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,2 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 93,5 %.

Av 65–69-åringarna har 90 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 88 %.  Av 55–59-åringarna har 87,2 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 86,5 %. Av 45–49-åringarna har 84,1 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 79,9 %. Av 35–39-åringarna har 69,3 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 54,8 %. Av 25-29 -åringarna har 43,9 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 42,2 %. Av 12-19-åringarna har 24,8 % vaccinerats.

Tidsbeställningen för coronavaccinering av 12–15-åringar har öppnat i Kyrkslätt

Tidsbeställningen till coronavaccin har nu öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. också för 12–15-åringar som på grund av sin sjukdom eller tillstånd hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom.

Riskgruppsdefinitionerna är nästan de samma som för de övriga åldersgrupperna, och beskrivningarna med preciseringar finns på THL:s sida. Den som vaccineras ska ha fyllt 12 år då tiden bokas.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen. Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-2968 3401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka.

Vaccineringen är frivillig också för 12–15-åringar. Den unga kan själv bestämma om hen vill ta vaccinet, om den yrkeskunniga inom social- och hälsovården som ger vaccinet bedömer att den unga är tillräckligt mogen att själv fatta beslutet.

Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte kan eller vill bestämma själv om vaccineringen, behövs samtycke till vaccinering av alla officiella vårdnadshavare. Samtycket behöver inte nödvändigtvis vara skriftligt, men samtycket och dess form ska alltid antecknas i patientdatasystemet. Rätten att uträtta ärenden för en annan persons del räcker inte som samtycke av alla officiella vårdnadshavare.

12–17-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. Det är för tillfället det enda coronavaccin som används i Finland som har försäljningstillstånd för personer över 12 år. Comirnaty är ett mRNA-vaccin.

Tidpunkten för vaccinering av de övriga 12–15-åringarna har inte ännu slagits fast. Kommunen informerar skilt om öppnandet av tidsbeställningen för denna åldersgrupp.

 

 

Eventuella exponeringar i McDonald’s restaurang i Kyrkslätt

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått information om att en person som besökt McDonald’s restaurang i Kyrkslätt senare har konstaterats ha smittats av coronaviruset (COVID-19). De eventuella exponeringarna har skett 28.6.2021 ca kl. 11-11.30.

Risken att andra som närvarat har smittats anses liten. Vi rekommenderar ändå att de som varit på platsen stannar hemma och söker sig till coronatest (https://koronabotti.hus.fi/sv/), om de observerar även lindriga symtom på infektion i andningsorganen eller magsjuka eller störningar i lukt-/smaksinnet.

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset

Förekomsten av coronavirus i Kyrkslätt har minskat och är för närvarande 20/100 000 invånare. Kommuninvånarna har följt coronabegränsningarna och -anvisningarna och flitigt låtit vaccinera sig. Detta har haft en tydlig inverkan på smittominskningen.  Det är ändå fortfarande skäl att alltid söka sig till coronatest om man har symtom av luftvägsinfektion eller magsjuka. På så sätt är det möjligt att hålla reda på smittkedjor och hindra att epidemin på nytt trappas upp.

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela är nöjd att man de senaste veckorna fått mera coronavaccin till kommunen än i början av året, och att coronavaccineringen har framskridit fint i Kyrkslätt. Cirka 75% av över 40-åringarna har redan fått det första vaccinet. Vecka 23 kunde vi öppna tidsbokningen för coronavaccinering för alla 16 år fyllda kommuninvånare.

Nu då sommaren börjar och smittfallen minskar kan det kännas onödigt att boka tid för vaccinering, men Jaana Koskela påminner om att vi igen har hösten med sina infektioner framför oss.

Vi har inte ännu helt blivit av med epidemin. För att vi på hösten ska kunna leva och röra oss mera fritt och samhället inte mera ska behöva ta till begränsningsåtgärder är det önskvärt att också de unga låter vaccinera sig lika ivrigt som de äldre åldersgrupperna.

Många unga verkar också tro att coronan inte är farlig för dem. Det här är sant, men bara delvis: Friska unga har knappt alls behövt intensivvård, men också unga får coronaviruset. 10–30 % av de som insjuknat i även lindrig covid-19 i Finland och i världen har lidit länge av symtom som kraftigt begränsar deras liv och hindrar deras arbetsförmåga, för många till och med i mer än ett år. Därför är det mycket viktigt att också de yngre åldersgrupperna tar vaccinet.

Återuppringningstjänsten vid Kyrkslätts hälsovård är fortfarande mycket stockad. Säkrast lyckas man boka vaccineringstid genom att använda de elektroniska tjänsterna på adressen coronavaccinbokning.fi.

Jag önskar alla en avkopplande sommar, vi håller ledigt på ett coronatryggt sätt!

Jaana Koskela

Tiden för den andra coronavaccineringen, d.v.s. boostervaccineringen kan endast bytas i undantagsfall

Godtagbara skäl för en flytt av tiden för boostervaccineringen är medicinska orsaker, t.ex. för att vaccinserien ska ges före inledande av cancerbehandlingar eller mjältoperation. Också i fall av stark immunbrist kan man individuellt överväga avvikelse från dosintervallet. Annars kan tiden för boostervaccineringen flyttas endast av en mycket grundad individuell anledning. Dosintervallet förkortas inte av icke-medicinska skäl såsom till exempel på grund av fritidsresor eller för att undvika karantän. 

Tillgången till vaccin är fortfarande begränsad och därför är det utmanande att ändra tiderna för boostervaccineringen. Tiden för boostervaccineringen kan på eget initiativ bytas på webbplatsen coronavaccinbokning.fi om det finns lediga vaccineringstider. I tidsbokningssystemet kan tiden för boostervaccineringen flyttas inom ett tidsintervall som är 11 veckor från den första vaccineringen eller 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccineringen. 

 

15.6 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 15.6.2021

I en del av Nyland är coronavirusepidemin fortfarande i upptrappningsfasen och i en del är epidemin på basnivå. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 44,6/100 000 invånare. Den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 20/100 000 invånare och i Kyrkslätt är epidemin på basnivå.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

För offentliga evenemang och i kundutrymmen finns det inte längre några begränsningar beträffande antal personer. I enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska verksamhetsarrangören dock ge kunder och deltagare instruktioner om hygienåtgärder, upprätthållande av skyddsavstånd och till exempel användning av munskydd. I utrymmena ska det finnas möjlighet att rengöra händerna. Ovannämnda 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller både utrymmen inomhus och verksamhetsmässigt avgränsade utrymmen utomhus.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna normalt enligt sommartidtabeller. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor. 

Användning av munskydd då epidemin är på basnivå

Vi rekommenderar att man följer Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) anvisningar om användning av munskydd då epidemin är på basnivå.

Användning av munskydd rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

  • I kollektivtrafiken.
  • Personer som söker sig till coronatesttagning på vägen till testtagningen och tills testresultatet är klart, om det finns oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.
  • Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.
  • Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Inom undervisningen och småbarnspedagogiska tjänsterna beaktar man också undervisnings- och kulturministeriets och THL:s aktuella anvisningar.

Dessutom rekommenderar vi att man fortsätter att använda munskydd i kommunens arbets- och kundutrymmen om det inte finns ett hälsomässigt hinder för det. Personer som besöker utrymmena meddelas separat om eventuella undantag.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

I social- och hälsovårdens besöksanvisningar följer man de regionala anvisningarna som uppdateras inom den närmaste tiden. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Det rekommenderas att man träffar gäster utomhus, om det är möjligt.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Rekommendation om distansarbete

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata träffar i första hand ordnas utomhus och att man beaktar tryggheten för hälsan.

Resor till och från utlandet

Beträffande resor utomlands och inresor från utlandet rekommenderas att man följer THL:s anvisningar. Personer som anländer till Finland rekommenderas söka sig till coronatest 72 timmar efter att de återvänt till landet. Det rekommenderas att man stannar i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Rekommendationerna är ikraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas att man med låg tröskel söker sig till coronatest. Tidsbeställningen till coronavaccineringen är öppen för alla som fyllt 16 år.

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokningen till coronavaccinering i Kyrkslätt är nu öppen i tjänsten Coronavaccinbokning.fi för alla som fyllt 16 år.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats 2.6.2021 för personer födda 1987–1991

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1982–1986

27.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 1.6.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas, men antalet smittor håller på att minska. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 78/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 35/100 000 invånare. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till tio personer inomhus och 50 personer utomhus


Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft 1.6–15.6.2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder sig dock för att med snabb tidtabell fatta eventuella nya beslut om situationen så kräver.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan dock ordnas med högst tio deltagare inomhus och regionalt inom ett begränsat utrymme utomhus med högst 50 personer. Ordnandet av sammankomster förutsätter att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 15.6.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna. I kommunens lokaler begränsas kundantal på så sätt att det är möjligt att hålla skyddsavstånd.

Offentliga lokaler som är öppna för allmänheten och förvaltas av kommunen är begränsat öppna 1.6–30.6 enligt följande:

Biblioteken är öppna med begräsningar beträffande kundantal. Mötes- och förhandlingsrummen öppnas med begräsningar. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Ungdomslokalerna kan vara öppna med begräsningar beträffande kundantal.

Simhallen öppnas för allmänt bruk med begräsningar beträffande kundantal fr.o.m. 1.6. Simhallen ger närmare anvisningar på sina webbsidor.

Användning av skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar tillåts också för vuxna med beaktande av gruppstorlek.

Ragvalds museiområde öppnas begränsat.

Invånarparker: Invånarparkernas verksamhet tillåts begränsat. Skyddsavstånd ska hållas mellan olika sällskap.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar är öppna för vanligt uträttande av ärenden.

De stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler, kan hyras från och med 1.6.2021.

Sommarlägerverksamhet och nattläger


Sommarlägerverksamhet för barn och unga, samt nattläger, tillåts från och med 1.6. I verksamheten bör hälsosäkerhetsföreskrifter och skyddsavstånd följas.

Hobbyverksamhet i grupp


Hobbyverksamhet i grupp utomhus: Hobbyverksamhet i grupp är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning. Den största möjliga gruppstorleken för vuxna begränsas till 50 personer.

Omklädningsrummen och servicebyggnaderna kan användas för nödvändiga ärenden med begränsat kundantal.

Hobbyverksamhet i grupp inomhus: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och personer yngre än det är tillåten utan begräsningar beträffande gruppstorlek från och med 1.6.2021. Ledd hobbyverksamhet för vuxna tillåts fr.o.m. 1.6, den maximala gruppstorleken är 10 personer. Hälsosäkerhetföreskrifterna ska följas i verksamheten för alla åldrar.

Turernas innehavare meddelas separat om turer i kommunens lokaler. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med hälsosäkerhetsföreskrifter som givits separat. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Tävlings-, match- och turneringsverksamhet för unga födda år 2001 och efter år 2001 tillåts utomhus. Tävlingsverksamhet för vuxna kan genomföras utomhus fr.o.m. 1.6 med beaktande av gruppstorleken 50 personer. Hälsosäkerhetföreskrifterna beträffande hobbyer ska följas i verksamheten för alla åldrar. För publiken vid tävlingar gäller regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal vid offentliga tillställningar.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

I lokaler som förvaltas av kommunen gäller begränsningarna till och med 30.6.2021. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Hälsosäkerhetsplan


Den som genomför hobbyverksamhet och ordnar sommarlägerverksamhet ska fylla i och sända in en hälsosäkerhetsblankett till fritidstjänsterna innan verksamheten inleds.

På blanketten lämnar man in en hälsosäkerhetsplan som gäller antingen hela arrangörens verksamhet eller så gör arrangören upp separata hälsosäkerhetsplaner för olika verksamhetsformer. Hobbyarrangören ska kunna fylla i varje punkt som förutsätts, annars annulleras turerna. Ytterligare information: tilavaraukset@kirkkonummi.fi.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning


Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Vårfesterna inom den grundläggande utbildningen ordnas klassvis eller i mån av möjlighet utomhus. Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Man kan inte ta med vårdnadshavare eller annan publik till festerna, utan man kan ordna en möjlighet för dem att följa festerna med distansförbindelse.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Studentfester

Gymnasiernas studentfester ordnas för abiturienterna på platsen, men man kan inte ta med publik till festerna, utan festerna streamas så att man kan följa med evenemanget hemifrån.

Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Storleken på det tillgängliga utrymmet bestäms enligt maximiantalet abiturienter som på samma gång deltar i festen.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Äldre och riskgrupper


Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 30.6.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena


Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år och äldre


THL rekommenderar att alla som fyllt 12 år använder munskydd. I epidemins accelerations- och spridningsfas gäller rekommendationen att använda munskydd skolor inom den grundläggande utbildningen från och med årskurs 6 samt andra stadiets läroanstalter och högskolor. Inom den grundläggande utbildningen genomförs maskrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. 

Det är skäl att följa rekommendationen att använda munskydd. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer över 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser


Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata träffar


Det rekommenderas att privata sammankomster begränsas till högst tio (10) personer inomhus och högst 50 utomhus.

Rekommendationen gäller till och med 15.6.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

Vi meddelar nästa gång om begränsningarna vecka 24.

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset

Förekomsten av Covid-19 har sjunkit i Kyrkslätt och på hela HUS-området. Under de två sista veckorna i mars var incidensen i Kyrkslätt 102,2 och på HUS-området 319,8 per hundratusen invånare.  Under de två senaste veckorna var incidensen i Kyrkslätt 42,4 och på HUS-området 80,5.

De regionala restriktionerna och det effektiva spårningsarbetet har spelat en betydande roll i sänkningen av incidensen. Incidensen sjunker också tack vare att vaccinationerna framskrider. Vaccinationerna framskrider i takt med att vi får vaccin.  Antalet vaccinerade ökar i jämn fart i Kyrkslätt med upp till 500 personer om dagen.

I början fick kommunen in vaccin enligt storleken på åldersgrupperna som stod i tur i vaccinationsordningen. Numera får man vaccin enligt kommunens befolkningsantal. Vaccinationerna i kommunerna har framskridit i olika takt beroende på kommunernas olika ålders- och riskgruppsstrukturer.

Vaccinationsordningen har fastställts av statsrådet. Kommunerna på HUS-området avtalar gemensamt om principerna för hur vaccinationerna framskrider. Kommunerna utvidgar vaccinationerna till följande åldersgrupper då vaccinationspartierna, som inom kort ska anlända till kommunerna, blivit klara och vaccineringarna av de föregående åldersgrupperna har framskridit tillräckligt långt.

Man har effektivt använt alla vaccin som kommunen fått.  Det har förekommit rätt få vaccinationstider som inte annullerats, och de s.k. överloppsvaccinen har getts till hälsovårdspersonalen och kommuninvånare i vaccinationstur som av någon orsak blivit utan vaccinationstid.

Vaccineringarna har löpt smidigt både i centrum och i Veikkola, och kunderna har varit nöjda.

Avigsidan är emellertid att telefonköerna blivit längre och i synnerhet skötarnas mottagningstider har minskat.  Den förebyggande hälsovården och vården av kroniska sjukdomar har lidit av resursbrist då anställda överförts att sköta vaccinationer och coronaspårning. Genom att organisera det dagliga arbetet och utveckla verksamhetsmodeller strävar vi efter att producera tjänster för kommuninvånarna oberoende av pandemisituationen. Som tur har en stor del av kommuninvånarna förhållit sig förstående till situationen.

Vi uppmanar alla i vaccinationsordningen att söka sig aktivt till vaccinering. Restriktionsåtgärderna och säkerhetsanvisningarna fortsätter så som smittosituationen kräver tillsvidare. Begränsningarna lindras i enlighet med smittosituationen. Vi kan alla för egen del påverka att vi går mot normala förhållanden. 

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

12.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats 

Alla nyheter från Kyrkslätts kommun om coronan har hittills funnits under ”Aktuellt” på framsidan. Eftersom nyheterna ändå försvinner från framsidan för att ge plats åt nya nyheter finns det en permanent plats för coronanyheter i vänstra kanten på framsidan. Allt material om coronan har hittills placerats också på denna spalt. Dessutom har det funnits coronanyheter under rubriken ”Information om coronaviruset COVID-19” under Snabblänkar, som tjänar mobilen.

Coronanyheterna består av coronaöversikter och statistik över coronan och coronavaccinationer som publiceras varje vecka och anvisningar till kommuninvånare om begräsningar, vaccinationsordningen och massexponeringar.

Vi har fått respons om att viktig information med tanke på behandlingen av sjukdomen och förebyggande av dess spridning lätt går förlorad bland annan information. För att detta inte ska upprepas publicerar vi i fortsättningen i vänstra kanten på framsidan bara sådana nyheter som är viktiga med tanke på kommuninvånarnas hälsa och förebyggande av spridningen av sjukdomen. Så blir det alltid lätt att hitta aktuell information om vaccinationer och begränsningar.

Statistiken finns i fortsättningen på COVID19-spalten via snabblänkarna i högra kanten.

28.4. Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.5-16.5.2021

Rusning på återuppringningstjänsten för coronavaccin

Coronastatistik för Kyrkslätt 22.4.2021 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i KyrkslättSituationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 20.4.2021Coronastatistik för Kyrkslätt 15.4.2021

Coronavaccinationerna framskrider, Vaccineringsstället i Veikkola öppnasSituationen för coronavaccinationer 13.4.2021

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Situationen för coronavaccinationer 6.4.2021

Coronastatistik för Kyrkslätt 1.4.2021

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 30.3.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset vecka 13

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.4–30.4.202126.3. Vaccineringen av 65–69-åringar med Astra Zeneca fortsätter

25.3.Coronaepidemis ituationen i Kyrkslätt

23.3. Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

19.3 Kö till återuppringningstjänst för coronavaccin förkortas

19.3 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 18.3.2021

18.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 18.3.2021

17.3 I Kyrkslätt öppnas 17.3 nya tider för coronavaccinering för personer som fyller 70 detta år och äldre

16.3 Vård- och omsorgsdirektörens situationsrapport gällande coronaviruset

16.3 18–69-åringar som hör till riskgrupp 2 kan boka coronavaccintider

15.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 13.3.2021

15.3 Gruppexponeringar på en arbetsplats i Kyrkslätt 2–8.3.2021

11.3 Stor efterfrågan på vaccinationstiderna för äldre

11.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 11.3.2021

10.3 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till personer som fyllt 16 år

9.3 Vaccineringarna av 70–79-åringar inleds vecka 11

9.3 För riskgrupp 1 erbjuds ännu vaccinationstider denna vecka

8.3 Gruppexponering vid ett daghem i Kyrkslätt

5.3 Veikkolan koulu stängs 8.3.2021–19.3.2021 på grund av smittorisk

4.3 Vaccineringen av riskgrupp 1 utvidgas till 18–69-åringar

4.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 4.3.2021

4.3 Gruppexponeringar i Veikkolan koulu

3.3 Situationen för coronavaccinationer vecka 9

2.3 Fördröjningar i smittspårningen i Kyrkslätt

1.3 Gruppexponeringar i restaurang och daghem

1.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Citymarket i Kyrkslätt 24.2.2021

26.2 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.3–31.3.2021

25.2 Exponering för coronaviruset på byggarbetsplats

24.2 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till yngre åldersgrupper

23.2 Exponering för coronavirus på Bistro O Mat

22.2 Gruppexponering för coronaviruset i en pizzeria 19.2  

22.2 Gruppexponering i ett daghem 16–19.2.2021

19.2 Eventuell exponering för coronaviruset på Hjortlandet 7.2.2021

18.2 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

18.02 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 12.2.2021

16.2 Gruppexponeringar i skolor och vid idrottsträningar - Eventuella coronavirusexponeringar i restauranger i Kyrkslätt

15.2 Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

12.02 Gruppexponering i daghem 4–5.2.2021

8.2 Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

8.2 Gruppexponeringar i ett daghem

4.2 Nya massexponeringar för coronaviruset i en skola

4.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 30.1.2021

3.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 31.1.2021

28.1 I Kyrkslätt fortsätter coronabegränsningarna oförändrade till och med 28.2.2021

27.1. Coronavaccinationstiderna är fullbokade för tillfället – vi berättar genast då det igen finns tider att boka

26.1 Tidsbeställningen till vaccinationer har öppnats, men tills vidare är tiderna få

25.1 Vaccinationer av äldre börjar i Kyrkslätt

21.1 Muterat coronavirus påträffat i Kyrkslätt

15.1. Möjlighet för abiturienterna att i närundervisning förbereda sig för studentskrivningarna

11.01 Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt 07.01

08.01 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

08.01 Coronavaccineringen av personal inom hälsovårdssektorn och vårdenheterna för vård av äldre inleds i Kyrkslätt 11.1.2021

05.01 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

21.12 Gruppexponering vid idrottsträningar

17.12 Exponeringar för coronavirussmitta

16.12 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - begränsningarna och rekommendationerna fortsätter i Kyrkslätt

15.12 Massexponering i ett daghem i Kyrkslätt

7.12 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

4.12 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

3.12 Gruppexponering för coronaviruset i en skola i Kyrkslätt

1.12 Eventuella exponeringar för coronaviruset i Hesburger i Kyrkslätts Prisma 27.11.2020

27.11 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - nya begränsningar och rekommendationer också i Kyrkslätt

24.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 21.11.2020

24.11 Nya rekommendationer och begränsningar bereds för att hindra spridningen av coronaepidemin

23.11 Gruppexponeringar i en skola och på arbetsplatser

20.11 Coronaepidemin är i spridningsfasen i huvudstadsregionen – i Kyrkslätt förbjuds offentliga tillställningar för fler än 20 personer

17.11 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

16.11 Kyrkslätts begränsning av användningen av kommunens lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus tar slut så som tidigare meddelats – det är fortfarande nödvändigt att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning

10.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 1.11 och 3.11.2020

9.11 Massexponeringar för coronaviruset i skolor och på idrottsträningar

6.11 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

05.11 Massexponeringar för coronaviruset

02.11 Kyrkslätt begränsar användningen av sina lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus - rekommendationerna gäller också hobbyverksamhet för barn

2.11 Massexponeringar i Kyrkslätt

30.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.10 Massexponeringar i Kyrkslätt

28.10 Meddelande till personer som befunnit sig i Fyyri 23.10.2020 kl. 15-17

28.10 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

28.10 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

26.10 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

24.10 Gruppexponering vid ishockeyträningar 20.10.2020

23.10 Exponeringar i Café Luckans lokaler i Kyrkslätt 19.10.2020

23.10. Gruppexponering på en byggarbetsplats på Kyrkslätts område

23.10 Gruppexponering i ett ishockeylag

23.10 Gruppexponering vid en innebandyträning

23.10 Exponeringar vid invånarparken Fyyris kåta-evenemang 20.10.2020

23.10 Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna gällande antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 1.- 30.11.2020

23.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

21.10 Gruppexponeringar på gruppmotionstimmar

19.10 Ansiktsmaskerna som på Kyrkslätts kommunhus delas ut till mindre bemedlade är tillfälligt slut

16.10 Kyrkslätt rekommenderar att följa rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset och HUS även i Kyrkslätt för att stävja coronavirusepidemin

16.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

16.10 I coronaguiden kan man nu reservera tid för coronatest också för barn och unga

13.10 Gruppexponeringar vid innebandyträningar och -match

12.10 Ändring i tiderna för karantän och isolering vid covid-19

09.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

06.10 Gruppexponering vid en fotbollsturnering i Kyrkslätt 27.9.2020

02.10 Ett fall av coronavirus i Kyrkslätts Prisma - de som besökt affären 14-15.9 och 19-24.9 mellan kl. 06 och 10 uppmanas låta testa sig redan vid lindriga symtom

02.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.9 En person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta

30.9 Coronaepidemin är i accelerationsfasen – Kyrkslätts kommun rekommenderar användning av ansiktsmasker hos kommunens tjänster

28.9 Antalet coronavirussmittade ökar – Kyrkslätts kommun rekommenderar att kommuninvånarna följer HUS rekommendation om att använda ansiktsmask  

25.9 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

18.09 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

17.9 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

11.9 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.9 HUS: Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

28.8 Kommunen inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndag 31.8 i Masaby

28.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

21.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

19.08 Ett nytt parti ansiktsmasker har kommit till kommunhuset – utdelningen av masker till mindre bemedlade fortsätter också i Veikkola

18.8 Det andra partiet ansiktsmasker som delades ut på kommunhuset är slut – mera masker har beställts

18.8 Coronan skapar rusning hos hälsovårdstjänsterna

17.8 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

17.8 Kommunens ansiktsmasker är slut – vi får mera masker under dagens lopp

14.8 Kommunen inleder utdelningen av ansiktsmasker måndag 17.8.2020 

14.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

13.8 Regeringen gav riktlinjer för användning av ansiktsmasker samt en omfattande rekommendation om distansarbete

10.8 Meddelande: Coronavirussmitta i ett daghem på Kyrkslätts område

7.8 En person i ett daghem inom Kyrkslätts område har konstaterats ha covid-19-smitta

7.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

17.7. Personer med infektionssymtom ska inte komma till social- och hälsocentralen utan att först ta kontakt per telefon

29.6. HNS ger patienter och arbetstagere råd i coronaoro-chat, vilken är öppen genom sommaren

26.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

26.6. Den icke-brådskande vården vid munhälsovården utökas stegvis

26.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 26.-28.6.2020 i Kyrkslätt

18.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under midsommaren 18–21.6 i Kyrkslätt

12.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

12.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 12–14.6.2020 i Kyrkslätt

5.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 5–7.6.2020 i Kyrkslätt

29.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 29–31.5.2020 i Kyrkslätt

22.05 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

22.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 23–24.5.2020 i Kyrkslätt

20.5. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på Kristi himmelsfärdsdag 21.5 i Kyrkslätt

20.5 KotiToimari levererar inköpskassen och måltiden till dörren

15.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

15.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 15–17.5.2020 i Kyrkslätt

15.5 Kommunhusets dörrar är stängda för kunder t.o.m. 2.8 på grund av coronasituationen - kundbesök enligt överenskommelse på förhand

14.5. På vårdhemmen får man åter träffa sina anhöriga – säkra mötesplatser har ordnats både inomhus och utomhus

8.5 Kommundirektörens situationsöversikt: coronaexit

8.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

8.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 8–10.5.2020 i Kyrkslätt

6.5 Drive-in-coronavirusprovtagning har inletts i Kyrkslätts social- och hälsocentral

6.5 Statsrådets riktlinje gällande biblioteken 4.5

6.5 Det gradvisa avvecklandet av restriktionerna i fritidstjänsterna

5.5 Läkar- och skötarmottagningar också på distans

3.5 Exponering för COVID-19 coronaviruset i Neidonkallion päiväkoti

30.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

30.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under valborg 30.4–3.5 i Kyrkslätt

30.4 Grundskolorna återgår till närundervisning 14.5.2020

30.4 Meddelande: Kommunens samarbetsförhandlingar med anledning av coronaviruspandemin har avslutats

29.4 Med positiva tag mot coronaviruset

27.4 Vi stöder barnfamiljerna på många sätt också under undantagsförhållandena

24.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

24.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 24–26.4 i Kyrkslätt

24.4 Meddelande om laboratorietjänster för personer bosatta på Kyrkslätts kommuns område

21.4 Verksamhetsstöd för ensamföretagare kan nu sökas i Kyrkslätt

21.4 Resultatet av vårdnadshavarenkäten: majoriteten nöjd med distansundervisning

20.4 Livet på Volshemmet under coronapandemin

17.4 Kommundirektörens situationsöversikt: Coronabufferterna som saknas

16.4 Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 15.4 om klientavgifterna för småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever under undantagsförhållandena

9.4 Stöd till ensamföretagare i coronasituationen – snart kan man ansöka

9.4 I och med corona har nya arbetsformer tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorns arbete med kunder

9.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på påsken 10–13.4.2020 i Kyrkslätt

9.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.4 Friluftsliv i undantagstider

9.4 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

7.4 Vårdare inom hemvården i Kyrkslätt i karantän på grund av coronaviruset

6.4 Anställda vid Kyrkslätts kommun ringer upp alla personer över 70 år

6.4 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

6.4 Du kan ta kontakt med ungdomsledarna via sociala medier

5.4 Direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätts lägesrapport angående coronavirussituationen

3.4 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

3.4 På Navigatorn jobbar vi fullt ut också under undantagsläget

2.4 Behandlingen av de ungas ansökningar om sommarjobb och beslut om dem fördröjs på grund av coronavirussituationen

30.3 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.3 Ungdomsledarna är anträffbara på sociala medier

29.3 Hur har distansundervisningen kommit igång? Förvånansvärt smidigt!

27.3 Kommunhuset stängs för kunder måndag 30.1.2020 på grund av coronasituationen

27.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 28–29.3.2020

27.3 Kommundirektörens översikt över den aktuella ekonomiska situationen

25.3 En del av barnen i Kantvikin päiväkoti har försatts i karantän

24.3 Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektörs överblick över coronavirussituationen

22.3 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

20.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

20.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 20–22.3.2020

19.3 Uppdaterade anvisningar: Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

19.3 Statsrådet har preciserat sina anvisningar: Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

19.3 Meddelande om coronavirussituationen i Kyrkslätt

18.3 Munhälsovårdens uppdaterade anvisningar för riskgrupperna

18.3 Ungdomsledarna anträffbara på sociala medier

18.3 Bibliotekets e-tjänster fungerar normalt 18.3-13.4

Du kan oberoende av tid eller plats använda bibliotekets e-tjänster även under stängningstid på adressen https://www.kyrkslatt.fi/e-biblioteket. Till ditt förfogande finns flera e-tjänster via vilka du kan läsa eller lyssna på böcker, tidningar och musik eller se på filmer. Du loggar in i tjänsterna med ditt bibliotekskort och PIN-kod. Tjänsterna kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon och till somliga kan du ladda ner en gratis applikation. Behöver du hjälp, tag gärna i första hand kontakt via e-posten på adressen kirjasto@kirkkonummi.fi.

Du kan läsa och lyssna på e-böcker i tjänsterna Biblio och Ellibs. Biblio är en svensk e-boks- och e-ljudbokstjänst som erbjuder en omfattande samling svenska böcker. Tjänsten innehåller också litteratur på finska samt många ljudböcker för barn både på svenska och finska. I Biblio kan du för tillfället låna 4 böcker per vecka. I Ellibs består utbudet mest av finska böcker, men tjänsten innehåller också i någon mån böcker på svenska och engelska. I Ellibs kan du ha sammanlagt 5 böcker lånade i gången. I Naxos Spoken World Library tjänsten kan du lyssna på ljudböcker på engelska, franska, tyska och portugisiska. Tjänsten består främst av klassiker både för barn och vuxna.

I tjänsten PressReader kan du läsa tidningar och tidskrifter hemma på din egen dator. I PressReader finns över 3600 tidningar och 3800 tidskrifter från hela världen som kan läsas i faksimil.

Biblioteket erbjuder dig också biokvällar. I filmtjänsterna Viddla och Kirjastokino kan du kolla på ett varierat utbud av filmer. I Kirjastokino kan du se så många filmer som du vill, i Viddla kan man för tillfället se sex filmer i månaden.

Välkommen att njuta av e-bibliotekets mångsidiga urval!

17.3 Goda förutsättningar för distansstudier i Kyrkslätt

17.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

17.3 Tillfälliga ändringar i Kyrkslätts vård- och omsorgssektors serviceutbud

17.3 Åtgärder för att skydda de äldre i coronavirussituationen

17.3 Separat väntesal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation fr.o.m. 18.3

17.3 Misstänker du coronavirus? – gör ett Omaolo-test

17.3 Biblioteken stänger fr.o.m. 18.3

16.3 Kyrkslätt stänger ner verksamheter i enlighet med statsrådets rekommendationer

16.3 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

16.3 Skötsel av friluftsområden under coronaepidemin

16.3 Regeringens riktlinjer för att sköta coronavirussituationen i Finland

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Kyrkslätts kommun informerar så snart som möjligt om vilka praktiska åtgärder som med anledning av detta vidtas i kommunen.

Statsrådet och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen.

Åtgärder som regeringen fastställt

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset (Undervisnings- och kulturministeriets meddelande 16.3.2020)

Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

I fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

16.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 16.3

15.3 Gymnasierna i Kyrkslätt övergår till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna 

15.3 Utbildningstjänsternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset i skolorna i Kyrkslätt

14.3 Uppdaterade anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

14.3 Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare, som en del av förberedelserna inför coronaviruset

13.3 HNS: Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

13.3 Fritidstjänsterna begränsar verksamheten och ordnandet av evenemang på grund av coronaviruset

13.3 Tillfälliga ändringar i vård- och omsorgssektorns serviceutbud

13.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

13.3 Meddelande: Coronavirussmitta i Kyrkslätt

En Kyrkslättsbo har insjuknat i coronaviruset. Den som smittats är en person i arbetsför ålder. Utöver det är två personer som utsatts för coronaviruset i karantän. Personerna som utsatts är under ändamålsenlig uppföljning. Vi har inte en epidemi i Kyrkslätt.

Om en kommuninvånare misstänker att den själv eller en närstående har coronaviruset ska du kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

12.3 Regeringens rekommendationer

Regeringen har vid sina förhandlingar idag torsdag den 12 mars diskuterat situationen gällande coronaviruset och beslutat ge bland annat följande rekommendationer och beredskapsanvisningar:

Regeringens rekommendationer för evenemang för allmänheten

Regeringen rekommenderar att alla evenemang för allmänheten för över 500 personer ställs in fram till utgången av maj. Dessutom rekommenderar man att också arrangörerna av andra sammankomster överväger ordnandet av motsvarande evenemang utgående från riskbedömningen. Statens stora seminarier och evenemang ställs in till utgången av maj.

Regeringens rekommendationer för arbetsplatser och närkontakter

Regeringen rekommenderar att alla som återvänder från epidemiområden tillsammans med sin arbetsgivare kommer överens om tidpunkten då de återgår till arbetet och om frånvaron (två veckor). Distansarbete rekommenderas om arbetsuppgifterna möjliggör det. Det är dessutom skäl att avstå från alla resor förutom de nödvändigaste arbetsresorna, och senarelägga semesterresor.

Barn, unga och studeranden som återvänder från epidemiområden ska tillsammans med serviceproducenten eller utbildningsanordnaren avtala om tidpunkten då de återgår till daghemmen och läroinrättningarna och om frånvaron (två veckor).

För att minska smittor ska man också begränsa icke-nödvändig verksamhet så som närkontakter inom hobbyverksamhet och i övrigt på fritiden.  Detta är speciellt viktigt för att skydda de som hör till riskgrupper. Medborgarna ska iaktta noggrant övervägande och försiktighet vid umgänge med riskgrupper. Till riskgruppen hör äldre och personer med primärsjukdomar.

Beredskap inom social och hälsovården

Man säkerställer en högklassig och ändamålsenlig vård för de som smittats med coronaviruset.

Beträffande coronavirustesten övergår man till normal praxis där man tar test på basis av läkarbedömning och infektionsläkarkonsultation.  På så sätt försäkrar man sig om att testen säkert finns tillhanda för alla som behöver dem. 

Utomlandsresor

Medborgarna bör följa med och iaktta reseföreskrifterna och göra en reseanmälan om det är nödvändigt att resa. Man ser till att resemeddelandena är à jour och att det finns informationsdiskar om corona också vid landgränserna.

Kommunikation

Den riksomfattande telefonrådgivningstjänsten utvidgas att motsvara efterfrågan, och man ökar kanalerna. THL skickar hem ett infopaket om coronaviruset till alla finländare på båda inhemska språken. THL:s resurser ökas för att säkerställa expertarbetet och den riksomfattande rådgivningen och stödet för medborgarna. Dessutom tar man i bruk en mobilapplikation med coronavirusinformation för medborgarna.

Läs hela regeringens pressmeddelande (på finska)

8.3 Bekanta dig med THL:s anvisningar

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset (på finska)

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningen telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

28.2 Om du har symtom, ring hälsocentralen eller journumret

Om du uppvisar symptom för någon infektionssjukdom såsom influensa, mässling, coronavirus eller någon annan virussjukdom, kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Handtvätt är ett effektivt sätt att förhindra spridning av sjukdomar. Skydda din mun och din näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av skjortärmen, inte i händerna.

""