Aktuell information om coronasituationen 12.1.2022

12.01.2022 08:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Du kommer till den senaste corona- och vaccinstatistiken via denna länk.

Hit sammanställer vi viktiga coronameddelanden:

Anvisningar till dem som insjuknat i och exponerats för coronan 12.1.2022

Om spårningsarbetet

Kyrkslätts smittspårningsenhet kommer under januari–februari att vara i kontakt med alla som senast 10.1.2022 genom laboratorietest konstaterats ha fått coronavirussmitta för att bl.a. utreda hur dessa personer mår och eventuellt behov av isoleringsbeslut och eventuella karantäner. Från och med 11.1 görs coronaspårning stegvis endast i enheter för hälsovård, på vårdanstalter och på boendeenheter.

De som fått ett positivt PCR-coronatestresultat

Spårningsenheten strävar efter att vara i kontakt med alla över 60 år som genom laboratorietest konstaterats vara smittade av coronaviruset. Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du är under 60 år, lämna en kontaktbegäran per e-post tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi. Gravida coronapositiva ska kontakta sin rådgivningsbyrå på vardagar.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Om du behöver ett isoleringsbeslut och du bär coronavirussmitta som konstaterats genom officiellt laboratorietest, skicka ett meddelande med dina kontaktuppgifter till tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi Skriv som rubrik Behov av isoleringsbeslut. Smittspårningsenheten är i kontakt med dig.

Om du får ett positivt resultat med coronahemtest

För närvarande uppmanas de som fått ett positivt testresultat (hemtest eller laboratorietest) att vara i isolering eller i karantänsliknande förhållanden i 10 dygn. Vid behov söks sjukledighet enligt arbetsplatsens normala sjukledighetspraxis. De som på basis av hemtest stannar i frivillig isolering får inget beslut om isolering.

Om du får ett positivt coronatestresultat, isolera dig från andra människor

Anvisningar för egenbehandling av coronavirussjukdomen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Om du mår dåligt, sök dig vid behov till hälsovården för bedömning

Om dina symtom är svåra och du önskar hälsovårdens bedömning, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Övriga tider, ring jourhjälpen 116 117. I livshotande situationer, ring 112.

Om du har ett tillstånd som utsätter dig för trombos, ring hälsostationen

Till coronavirusinfektionen hör en lite förhöjd risk att få tromboser. En del av de insjuknade har nytta av en medicinering som förebygger tromboser. Medicinen injiceras och fås hos hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och är feberfri finns det i allmänhet inget behov av medicinering mot tromboser.

Om du har feber (> 37,5 °C), hosta eller andnöd, är gravid eller på grund av sjukdom hela tiden måste vara i sängläge, läs listan över riskfaktorer nedan. Om du har riskfaktorer som nämns på listan, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. 

Riskfaktorer för trombos

Anvisningar för exponeringsfall

Om det finns en coronapositiv person i familjen eller om du vet att du är exponerad för coronaviruset (t.ex. i skolan, i småbarnspedagogiken, på arbetsplatsen, hos en bekant mm.):

-         är det särskilt viktigt att iaktta god handhygien, använda munskydd

-         undvika kontakter i minst fem dagar

-         om du har möjlighet, arbeta på distans/undvik kontakter 

-         om möjligt, gör ett hemcoronatest (3–4 och 6 dygn efter exponeringen)

-         Om du får symtom, stanna hemma. 

Familjemedlemmar eller andra exponerade sätts inte längre i officiell karantän bortsett från vissa undantag (t.ex. hälsovårdspersonal, de som bor i riskgruppers boendeenheter osv.) Då kontaktar smittspårningen dig.

När ska du söka dig till coronatest (PCR)

Du ska söka dig till test bara om du har symtom som tyder på coronavirussjukdom och du

-          hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom

-          är gravid

-          varken har fått coronavirusvaccin eller varit insjuknad i en coronavirussjukdom

-          är yrkesperson inom social- och hälsovården och är i omedelbart klient- och patientarbete

-          arbetar inom omsorgs- eller handikapptjänster

-          en yrkesperson inom hälsovård har hänvisat dig till test

10.1. Man avstår från förordnande av karantän i de flesta fallen - Man rekommenderar att personer som exponerats undviker kontakt med andra

Den snabbt försämrade coronavirussituationen kräver kraftig begränsning av närkontakter. Myndigheternas smittspårning har förlorat sin effektivitet då smittfallen mångdubblats. Man rekommenderar att personer som exponerats undviker kontakt med andra. Smittspårningen koncentreras till enheter inom hälsovården, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper

Det är inte längre möjligt att begränsa epidemin genom smittspårning

Omikronvarianten som blivit den huvudsakliga varianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna. Antalet smittfall per dag har mångdubblats sedan början av december och detta har lett till allvarlig stockning av smittspårningsverksamheten.

Då epidemiläget försvåras är hälsovårdens testningskapacitet överbelastad och det dröjer flera dygn innan man får en testtid.  Myndigheterna får med betydande fördröjning kännedom om smittfall som konstaterats genom laboratorietest och då har fortsatt smittspridning redan hunnit ske. Därför kan man inte längre förhindra smittspridning genom karantän som i efterhand förordnas av infektionsläkaren.

Smittspårningen har förlorat sin effektivitet eftersom det dröjer innan man får testtid och kontaktas av smittspårningen. Myndigheterna för smittsamma sjukdomar får inte kännedom om en allt större del av smittfallen.

Att avstå från spårning av exponeringar och karantän då pandemin utvidgas följer den nationella beredskapsplanen för en influensapandemi som uppgjordes före coronaviruspandemin. Också Institutet för hälsa och välfärd har i sitt utlåtande 5.1.2022 konstaterat att smittspårningen är effektivast när det finns relativt få smittade. Om det dröjer flera dagar innan man får testa sig eller får sitt testresultat, eller om smittspårningssamtalen eller förordnandet av karantän dröjer flera dagar eller till och med en vecka, förhindras smittspridningen inte särskilt effektivt av smittspårningen.

Man avstår från merparten av förordnande av karantän

Personer som genom laboratorietest har konstaterats vara smittade av coronaviruset får anvisningar per textmeddelande och beslut om att försätta dem i isolering kan vid behov fattas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Det är möjligt att beslutet når dem med flera veckors fördröjning.

Det är inte längre möjligt att individuellt ge råd till personer som bor i samma hushåll som sådana som är smittade och till andra motsvarande närkontakter eller försätta dem i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med 10.1.2022 utförs myndighetsspårning stegvis endast i boendeenheter med riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, vårdanstalter och enheter för hälsovård. I övriga situationer, såsom inom familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken försätts exponerade inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Personer som exponerats rekommenderas att på eget initiativ agera för att minska på smittrisken. 

Epidemiläget kräver att alla agerar ansvarsfullt

Det är absolut nödvändigt att kommuninvånarna agerar på ett ansvarsfullt sätt för att bromsa epidemin och minska på belastningen inom sjukvården samt för att skydda sin närmaste krets. Det är viktigare än någonsin att stanna hemma och informera sina egna närkontakter om eventuell exponering också vid milda symptom. Också personer som inte har symptom ska följa de rådande rekommendationerna och begränsningarna.

Personer med milda symptom ska inte söka sig till laboratorietest om de inte hör till riskgrupperna i förhållande till coronaviruset. Hälsovårdens testningskapacitet ska inriktas på personer som på medicinska grunder behöver testas samt på enheter för hälsovård, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper. Övriga kan göra snabbtest om de vill.

Det är viktigt att notera att snabbtestens känslighet för omikronvarianten är lägre än jämfört med de andra virusvarianterna och därför rekommenderar man att en person med symptom som testat negativt ska göra ett nytt hemtest senare för att försäkra sig om negativt resultat. Personer som har symptom ska inte vara i kontakt med andra ens efter att de fått ett negativt resultat. Anvisningarna för sådana som insjuknat och blivit exponerade uppdateras på kommunens webbplats under vecka 2.

I det rådande epidemiläget är det motiverat att övergå till normal sjukledighetspraxis

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som i tjänsteförhållande ansvarar för infektionssjukdomar besluta att en person ska hållas i karantän eller isolering om det finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom ska spridas och sjukdomsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt. Betydelsen av att personer sätts i karantän eller isolering i relation till begränsningen av epidemin har försvagats. Den praktiska betydelsen av ett förvaltningsbeslut som fattats i efterhand har närmast att göra med utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren. Socialtryggheten är dock inte ensam ett hållbart skäl att fatta beslut som kraftigt begränsar den individuella friheten.

Beslut om isolering fattas endast i fråga om personer inom hälsovården som bekräftats vara smittade. Detta försätter människor i en ojämlik position i situationer där laboratorietestning inte erbjuds för alla. Hälsovårdens testningskapacitet ska inriktas på personer som på medicinska grunder behöver testas samt på enheter för hälsovård, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper. Att man söker sig till testning inom hälsovården endast för att bekräfta smitta för utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom belastar hälsovårdens tjänster och orsakar rusning på alla kanaler för kontakttagande. På grund av detta fördröjs vården av personer med allvarlig coronavirusinfektion och andra sjukdomar. Det blir också svårare att inrikta testningskapaciteten på rätt sätt.

Istället för att försätta personer som insjuknat i coronavirusinfektion i karantän borde man övergå till normal sjukfrånvaropraxis.

Detta förfaringsätt tas stegvis i bruk från och med 10.1.2022 i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Tusby och Vanda.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger coronabegränsningarna – stängningen av idrotts- och rekreationslokaler i Nyland fortsätter ända till 24.1

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger den gällande bestämmelsen om stängning av idrotts- och rekreationslokaler i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område för perioden 11–24.1.2022. Samtidigt förlängs den gällande sammankomstbegränsningen, enligt vilken tillställningar inomhus är förbjudna, ända till slutet av januari.

 Det nya stängningsbeslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar fortfarande alla de lokaler som enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar kan förordnas att stängas och gäller de aktörer som disponerar över utrymmen i fråga om motions-, idrotts- nöjes- eller rekreationsverksamhet i följande lokaler:

utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
inomhuslekparker och inomhuslekplatser
allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.
Lokalerna som beordrats hålla stängt kan ändå användas för fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller yngre. I verksamheten ska också deltagarnas hälsosäkerhet iakttas.

Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, till exempel medicinsk rehabilitering, skolors gymnastikundervisning och ordnande av coronavaccineringar.
Också förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåten i lokaler som i övrigt är stängda.
Dessutom omfattas inte besluten om stängning av lokaler vare sig professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privat- eller familjeliv.
Regionförvaltningsverket förlänger sammankomstbegränsningarna till och med 31.1
Regionförvaltningsverket förlänger med sitt nya beslut den gällande sammankomstbegränsningen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område till och med 31.1.2022.

Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjudna. Antalet personer i sammankomster utomhus har inte begränsats, men i utrymmena måste deltagarnas hälsosäkerhet ändå även i fortsättningen iakttas enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Coronabegränsningar i Kyrkslätts kommuns lokaler


Skolorna börjar som normalt i närundervisning 10.1.2022 med beaktande av att begräsningarna i sista hand utfärdas för barn och unga.  Användningen av munskydd under skoldagen utvidgas att gälla elever i årskurserna 3–5 från och med 10.1.2022. Vi följer fortfarande UKM:s, THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar om ordnande av hälsosäker undervisning.

Kyrkslätts simhall är stängd till och med 24.1.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas och ungdomslokalernas motionslokaler, gym och alla kommunens motionslokaler inomhus är stängda till och med 24.1.2022.

Lokalerna som nämns ovan kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster.

Beslutet begränsar inte heller den professionella idrotten.

I kommunens lokaler följer man för dessa målgruppers del gällande beslut om turer för varje lokal.

Biblioteket är fortfarande öppet. Offentliga tillställningar kan inte ordnas i biblioteket.

Fyyri har för närvarande ungdomslokalsverksamhet. Ungdomslokalsverksamheten i Masaby och Veikkola fortsätter från och med 10.1.2022. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten.

Masalan nuorisoteatteri fortsätter sin verksamhet enligt begränsningarna 10.1.2022. Ungdomsteatern informerar sina kunder om verksamheten.

Medborgarinstitutets undervisning fortsätter som distansundervisning från och med 17.1.2022, om rekommendationen om distansundervisning fortsätter. Medborgarinstitutet informerar sina kunder om hur undervisningen inleds.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten. Vårterminen börjar 10.1.2022.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

Coronasituationen i Kyrkslätt


Förekomsten av coronavirusinfektioner i Kyrkslätt har under de senaste två veckorna varit 2030/100 000 invånare (7.1.2022). Under de senaste två veckorna har antalet nya covid-19 sjukdomsfall varit i medeltal 58 per dag, och under sen senaste veckan i medeltal 62 per dag.

Under den senaste veckan har nästan alla fall varit av omikronvirusvarianten, som smittar lättare.

7.1. Anvisningar till dem som satts i karantän/coronapositiva exponerade

Om du får veta att du är exponerad för coronaviruset måste du begränsa din verksamhet.  Stanna hemma, besök inte någon och bjud inte hem någon.

Om en coronapositiv person har använt munskydd och du varit i samma utrymme i mindre än fyra timmar och ni inte har haft fysisk kontakt, behöver du inte stanna i karantän. Observera dina symtom, och sök dig med låg tröskel till test om du får symtom.

När exponering leder till karantän:

Om du har varit exponerad för en coronapositiv person som inte har använt munskydd OCH

– Du bor i samma hushåll som den coronapositiva personen

– är en ovaccinerad person

– du inte har fullständigt vaccinskydd (du har fått bara en vaccindos)

– en person som fått fullständigt vaccinskydd under en längre tid varit exponerad (coronapositiv utan munskydd), över 4 timmar inom ett dygn eller besökt en coronapositiv 

– fysisk kontakt med en person utan munskydd karantän med låg tröskel (vissa situationer)

Karantän


Karantänen tar i allmänhet 10 dygn från den senaste exponeringssituationen.

Om du får symtom, sök dig till test koronabotti.hus.fi / gör ett hemtest.

Ett karantänsbeslut fås endast om ett coronapositivt testresultat bekräftats med officiellt (prc) test. 

Om du är symtomfri kan du återgå till normal vardag efter att det har gått 10 dygn efter din exponering eller när du självmant har förkortat din karantän efter ett negativt coronatestresultat enligt anvisningen nedan (Obs! Karantänen kan inte förkortas om det bor en coronapositiv person i samma hushåll)

Du kan förkorta din karantän om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt och du hela tiden varit helt symtomfri. Exponeringsdagen är dag nummer 0. Med andra ord: om du har exponerats på måndag kan testet tas tidigast därpå följande söndag.

Observera att brott mot karantänsföreskrift från en myndighet för smittsamma sjukdomar är straffbart. Brott mot karantänsföreskrift är en hälsoskyddsförseelse, och man kan dömas för det till böter eller högst tre månaders fängelsestraff (44 kapitlet 2 § i strafflagen).

Om du vill förkorta din karantän, sök dig till ett officiellt test på adressen koronabotti.hus.fi; om ditt exittestresultat är negativt, ta då kontakt med coronarådgivningstelefonen tfn 050 414 0929 må–to kl. 8–15.30 och fr kl. 8–13 eller skicka ett textmeddelande tfn 040 126 9115. Ange ditt namn och datum för negativt testresultat i meddelandet. Meddelanden besvaras inte utanför tjänstetid.

Om ditt testresultat är positivt är du smittad av coronaviruset, och du får separata anvisningar.

Om du får symtom som tyder på coronavirus, gå genast på test; även i det fall då ett tidigare coronavirustest har varit negativt.

Under karantänen får du inte:

 • Gå till arbetsplatsen.
 • Gå till skolan eller någon annan studieplats.
 • Gå till en restaurang, en butik, ett köpcentrum eller någon annan offentlig lokal.
 • Besöka simhallen eller andra motsvarande idrottsplatser.
 • Besöka andra fritidsanläggningar.
 • Gå på teater, bio, restauranger eller barer.
 • Använda kollektivtrafikmedel så som tåg, buss eller taxi.
 • Bjuda in gäster eller gå på besök.
 • Anlita utomstående städare eller annan anställd hemma.

När du är hemma:

 • Sov ensam i ditt eget rum.
 • Vädra rummet genom att öppna fönstret varje morgon och kväll i minst 15 minuter.
 • Om det i samma hushåll bor personer som fått smitta, undvik onödig närkontakt med dem.
 • Skydda din mun och din näsa tätt med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys tätt i övre delen av skjortärmen, inte i händerna. Slut näsduken i en plastpåse genast efter användningen och/eller sätt den i sopkärlet. Tvätta händerna med vatten och tvål och/eller använd handsprit.
 • Tvätta de bestick som du använt som normalt.
 • Tvätta kläderna och sängkläderna i tvättmaskinen som normalt.
 • Hemma får du städa som normalt (men du får inte kalla hem någon utomstående städare). HEPA-filter till dammsugaren rekommenderas.
  Rengör omsorgsfullt kylskåpsdörrarna, fjärrkontrollerna och andra ytor som ofta rörs.
 • Torka eventuella sekretfläckar, så som spyor eller hostningar, med klorhaltigt desinfektionsmedel. Utspädningen ska vara 500 ppm stark. Kontrollera utspädningsanvisningarna på etiketten på desinfektionsflaskan.

Utomhus:

Du kan vistas på balkongen eller ute på din gård, men du får inte vara i direkt kontakt med personer utanför ditt eget hushåll.
Låt helst en person som inte är i karantän rasta sällskapsdjur särskilt i stadsområdet. Du kan också söka en vårdplats för sällskapsdjur. I övrigt kan du rasta sällskapsdjur förutsatt att du inte är i direkt kontakt med andra människor.


Kosthåll:

Be att en annan person som inte är i karantän sköter matuppköpen.
Du kan också beställa en matleverans hem via nätet eller per telefon. Se då till att du inte är i kontakt med matleverantören, när du betalar och tar emot matleveransen.
Om du inte har någon som kan leverera uppköpen eller om du har möjlighet att beställa hemtransport från butiken, kontakta Toimaris butikshjälp.

Övrigt:


Dagpenningen vid smittsam sjukdom kan ersätta inkomstbortfallet, om infektionsläkaren har satt dig i karantän eller isolering. Du kan också få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn är under 16 år och har satts i karantän och du därför inte kan gå till arbetet. Sök dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA. För ansökan behöver du ett skriftligt karantänsbeslut eller ett SVA-intyg av infektionsläkaren, men du kan också göra en ansökan på förhand och skicka det beslut som behövs som bilaga när du har fått det. Karantänsbeslutet skrivs på finska eller svenska och skickas hem till personen. Beslut på engelska fattas inte. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas inte till dem som är i frivillig karantän. Läs mer om dagpenningen vid smittsam sjukdom och ansökan om den på FPA:s webbplats (extern länk).

Om du under karantänen måste använda ambulans, uppge när du ringer till nödcentralen att du är i karantän.


Om du får symtom


Information på THL:s webbplats
Institutet för hälsa och välfärd: Barn och coronaviruset 

 

7.1. Anvisningar till dem som insjuknat i coronaviruset

Följ dessa anvisningar, om du får ett positivt testresultat i coronavirushemtestet eller hälsovårdens coronatest.

Läs hemvårdsanvisningarna


Anvisningar för egenbehandling av coronavirussjukdomen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Om du mår dåligt, sök dig vid behov till hälsovården för bedömning

Om dina symtom är svåra och du önskar hälsovårdens bedömning, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Övriga tider, ring jourhjälpen 116 117. I livshotande situationer, ring 112.

Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du är under 65 år, lämna en kontaktbegäran per e-post tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi. Gravida coronapositiva ska kontakta sin rådgivningsbyrå på vardagar.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Om du har ett tillstånd som utsätter dig för trombos, ring hälsostationen

Till coronavirusinfektionen hör en lite förhöjd risk att få tromboser. En del av de insjuknade har nytta av en medicinering som förebygger tromboser. Medicinen injiceras och fås hos hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och är feberfri finns det i allmänhet inget behov av medicinering mot tromboser.

Om du har feber (> 37,5 °C), hosta eller andnöd, är gravid eller på grund av sjukdom hela tiden måste vara i sängläge, läs listan över riskfaktorer nedan. Om du har riskfaktorer som nämns på listan, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. 

Riskfaktorer för trombos

Isolera dig från andra människor


Stanna hemma och bjud inga gäster in. Du får inte till exempel

 • Gå till arbetsplatsen.
 • Gå till skolan eller någon annan studieplats.
 • Gå till en restaurang, en butik, ett köpcentrum, en kyrka, en moské eller någon annan offentlig lokal.
 • Besöka simhallen eller andra motsvarande idrottsplatser.
 • Besöka andra fritidsanläggningar.
 • Gå på teater, bio, restauranger eller barer.
 • Använda kollektivtrafikmedel så som tåg, buss eller taxi.
 • Anlita utomstående städare eller annan anställd hemma.

Du får bara umgås med personer i samma hushåll. Om de inte ännu har konstaterats ha någon coronavirussjukdom kan du försöka hålla så mycket avstånd till dem som möjligt till exempel genom att sova och äta åtskilt från andra människor. De insjuknade kan sinsemellan tillbringa tiden utan problem.

Be en annan person som varken har insjuknat eller är i karantän att sköta uppköpen i butiken eller på apoteket. Du kan också beställa en matleverans från många butiker eller restauranger hem via nätet eller per telefon. För att uträtta ärenden på apoteket kan du ge en annan person en fullmakt, även elektroniskt  Se då till att du inte är i kontakt med någon annan person, när du betalar och tar emot hemtransporten. Om du inte har någon som kan leverera uppköpen eller om du har möjlighet att beställa hemtransport från butiken, kontakta Toimaris butikshjälp.

Hur länge ska man stanna hemma?

Stanna hemma tills du har varit symtomfri i två dygn och det har gått minst 10 dygn sedan dina symtom började. Dagen då dina symtom började är ”dag noll”, så om dina symtom började på måndag ska du ännu stanna hemma nästa veckas torsdag.

Om du inte överhuvudtaget får symtom som tyder på en coronavirussjukdom, stanna hemma tills det har gått 10 dygn efter ett positivt testresultat.

Behövs ett andra test?

Om ditt coronavirusprov har tagits på ett hälsovårdsverksamhetsställe behövs inget nytt prov.

Om du har fått ett positivt resultat genom hemtest måste man ibland verifiera resultatet med ett test hos hälsovården. Man behöver inte verifiera ett positivt resultat från ett hemtest, om en person som bor i samma hushåll redan har en verifierad coronainfektion och följande villkor uppfylls:

dina symtom är lindriga och inte kräver kontakt med hälsovården
du inte behöver officiellt isoleringsbeslut för att få dagpenning vid smittsam sjukdom
du inte behöver intyg över tillfrisknande från en coronavirussjukdom för ett coronapass. Av coronapasset framgår bara en coronainfektion som verifierats med test hos hälsovården.
Om ett test hos hälsovården behövs kan du söka dig till test på adressen koronabotti.hus.fi


För vem ska jag berätta att jag insjuknat?

Berätta om eventuell exponering för de personer som du mött och som du misstänker att du har exponerat under dina symtom samt två dygn före dina symtom.

Om ditt test har gjorts hos hälsovården kan du också fylla i de exponerade personernas uppgifter på adressen koronatietoni.fi  Så har smittspåraren tillgång till uppgifterna, och på detta sätt får de personer som du antecknat också automatiskt ett textmeddelande där man berättar om eventuell exponering och ger allmänna anvisningar. I meddelandet uppges inte ditt namn.

Hur ska de som bo i samma hushåll agera?

Om du bor i samma hushåll som en coronapositiv person eller exponeringen har tagit över 4 timmar sätts du i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Karantänstiden är 10 dygn från att den coronapositiva personens symtom började.

Tidsbeställningen för tredje coronavaccindos öppnas för alla personer över 18 år fr 7.1 på förmiddagen

Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Kyrkslätt har framskridit med de tredje vaccindoserna enligt THL:s anvisningar genom att först vaccinera personer över 60 år samt personer som på grund av sjukdom löper risk för en allvarlig coronavirussjukdom. Kyrkslätt har egna tider för dem i systemet coronavaccinbokning.fi för att även i fortsättningen trygga tillgången till vaccin.

Det finns tider för tredje vaccindoser i januari–februari. Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Vaccinering inom företagshälsovården

Kyrkslätt är med i avtalet om coronavaccineringar mellan företagen som erbjuder företagshälsovård i HUS-området. Avtalet har ingåtts genom HUS-kommunernas befullmäktigande. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.

3.1.2022 Till den minderårigas (5-11 -årigas) coronavaccination behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination behövs i samband med vaccineringen. Ifall barnet kommer med den ena vårdnadshavaren, behövs den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Länken till blanketten.

Tidsbeställning till coronavaccinationer av barn öppnas 3.1.2022

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan bokas

Tidsbokningen till coronavaccinationer av i övrigt friska 5–11-åriga barn öppnas måndag 3.1.2022. Det finns tider tillgängliga redan 4–5.1 samt 11.1 och efter nästa vecka öppnas flera tider.

Vi informerar i början av veckan om inledningen av tredje coronavaccinationer av personer över 40 år.

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan nu reserveras.

Alla tidsbokningar i första hand elektroniskt via coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

22.12 Tredje coronavaccindoser nu också på Masaby hälsostation i januar

Tider för tredje vaccindoser har öppnats till Masaby hälsostation. På Masaby används vaccinet Spikevax av Moderna, som är ett mRNA-vaccin liksom vaccinet Pfizer-Biontech. THL har gett som anvisning att olika coronavaccinpreparat kan användas i kors i boostervaccineringarna.  Således: om de två första doserna har varit Pfizer-Biontechs coronavaccinpreparat, kan då också Modernas vaccinpreparat Spikevax ges som tredje boosterdos. Enligt vissa undersökningar har vaccineringar i kors med olika preparat till och med gett bättre immunitet mot coronavirussjukdom. Modernas vaccin rekommenderas dock inte för män under 30 år som tredje coronavaccin på grund av THL:s försiktighetsprinciper.

För närvarande ges tredje coronavaccindoser i Kyrkslätt till personer över 55 år samt dem som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom. Åldern är den största riskfaktorn för att få en allvarlig coronavirussjukdom, och därför erbjuder vi en tredje dos enligt THL:s rekommendationer i åldersordning.

Tiden till coronavaccinering kan bokas på coronavaccinbokning.fi.

21.12 Tidsbokningen för tredje vaccin har öppnats för personer som fyllt 55 år

Åldern är den största riskfaktorn för att få en allvarlig coronavirussjukdom, och därför erbjuder vi en tredje dos enligt THL:s rekommendationer i åldersordning. Institutet för hälsa och välfärd har betonat att vaccinationerna av de yngre åldersklasserna inte får fördröja de tredje doserna för personer över 60 år och riskgrupperna. Därför framskrider vi med de tredje doserna av coronavaccinen från den äldsta åldersgruppen till den yngsta liksom med de föregående doserna.

För närvarande är nästa lediga vaccinationstider i januari. Antalet vaccinationstider ökas så mycket som möjligt. Tills vidare erbjuder tidsbokningssystemet coronavaccinbokning.fi tider med fem månaders vaccinationsintervall. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Vi meddelar separat när tidsbokningen för de yngre åldersgrupperna öppnas och när det enligt THL:s nyaste rekommendationer är möjligt att förkorta boosterintervallen för vaccinationerna på coronavaccinbokning.fi.

21.12 En coronapositiv person i Fyyri 16.12–17.12

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person besökt bibliotekshuset Fyyris lokaler 16.12–17.12 kl. 15–17. Om du var på plats då, följ ditt mående och sök dig till coronatest, om du uppvisar symtom som tyder på coronavirus.

20.12 Jokirinteen koulus lokaler stängs på grund av risken för smitta – övergång till distansundervisning 21–22.12.2021

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har måndag kväll 20.12.2021 beslutat om stängning av Jokirinteen koulus skollokaler. Skolan övergår till distansundervisning för alla årskursers del tisdag 21.12 – onsdag 22.12.2021.

Beslutet grundar sig på myndigheten för smittsamma sjukdomars bedömning gällande coronavirusvariantens spridning och nödvändigheten av att stänga Jokirinteen koulus lokaler.

Beslutet gäller elever inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 1–9 med följande undantag:

beslutet gäller inte följande inom den grundläggande utbildningen:

elever som fått beslut om särskilt stöd
elever som omfattas av förlängd läroplikt eller
elever som får intensifierat stöd som studerar i samma smågrupper som eleverna med beslut om särskilt stöd
För eleverna i dessa grupper ordnas undervisningen som närundervisning.

Skolan ger närmare information till eleverna och vårdnadshavarna om det praktiska genomförandet och arrangemangen

Eventuella exponeringar för coronaviruset i Fyyri och McDonald’s

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar fått kännedom om nya exponeringar för coronaviruset:

- Bibliotekshus Fyyri 15.12.2021 kl 18.15-19.30

- McDonald’s 13.-16.12.2021

Om du var på plats då, följ ditt mående och sök dig till coronatest, om du uppvisar symtom som tyder på coronavirus.

Eventuell exponering för coronaviruset i restaurang Hullu Kukko

Man kan ha exponerats för coronaviruset i restaurang Hullu Kukko, Kyrktorget 2, under perioden 12-15.12.2021. Om du besökte restaurangen under dessa tidpunkter, var uppmärksam på symtom som tyder på corona och uppsök test med låg tröskel.

17.12. Tidsbeställning för coronavaccination för 5–11-åringar i riskgrupper öppnad

För 5–11-åriga barn i riskgrupper kan man nu boka en coronavaccintid på coronavaccinbokning.fi. Se närmare information i vårt meddelande från igår.

Huruvida barnet hör till en riskgrupp kan kontrolleras i patientdatasystemet på vaccinationsstället. Vid behov kan man påvisa att man hör till en riskgrupp med en kopia av sjukjournalen eller med uppgifter från Mina Kanta-sidor.

En minderårig kan själv bestämma om sin vaccinering, om den hälsovårdsanställda som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unge på grund av sin ålder och utvecklingsnivå kan bestämma om sin vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om en minderårig inte själv klarar av att bestämma om sin vaccinering eller inte själv vill bestämma om saken behövs alla vårdnadshavares samtycke till givandet av coronavaccin. Om barnet kommer med bara den ena vårdnadshavaren för att vaccinera sig, ska den frånvarande vårdnadshavaren ha undertecknat en samtyckesblankett. Samtyckesblanketten finns på THL:s webbplats Vaccinationerna är frivilliga.

5–11-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för denna åldersgrupp. Vaccinationerna inleddes vecka 1.

En coronapositiv person 13.12. på busslinjen 901K 

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har åkt avsnittet Långvik–Masaby med HRT:s buss 901K 13.12. kl. 8 och avsnittet Masaby–Långvik kl. 13 samma dag.

Vi ber dem som åkt samma buss observera sina symtom som tyder på corona i 14 dygns tid och vid behov söka sig till test.

Coronavaccinationerna av barn som hör till riskgrupper börjar vecka 1

I Kyrkslätt börjar från och med 4.1.2022 coronavaccinationerna av 5–11-åriga barn som hör till riskgrupper. Tidsbeställningen sker i första hand via coronavaccinbokning.fi.  Tidsbeställningen öppnas vecka 51, men tyvärr är det exakta datumet ännu ovisst. Det meddelas senare.

Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig. Det är inte möjligt att boka tid per telefon förrän den elektroniska tidsbokningen är i funktion. Våra telefoner är stockade. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder nättjänsten.

Barnets rätt till vaccin kontrolleras i samband med tidsbokningen och dessutom på vaccineringsstället. Vaccinationsstället finns i Kirkkonummen ostari, Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

THL rekommenderar att 5–11 åriga barn på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper tar coronavaccin

Följande sjukdomar eller tillstånd kan öka risken för svår coronasjukdom hos 5–11-åriga barn:

 • övervikt, barnets viktindex (ISO-BMI) över 30
 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • kraftig immunsuppressiv behandling som försämrar immunförsvaret 
 • medfödd eller sjuklig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • hjärtsjukdomar
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver daglig medicinering.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats.

 

Eventuell exponering för coronaviruset på Hjortlandet

En coronapositiv person har skidat och besökt caféet på Hjortlandet 5.12 kl. 15–17 och 6.12.2021 kl. 15.30–18.00.

Närkontakterna har kartlagts.

Vi uppmanar personerna som varit i caféet vid den tidpunkten att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom i 14 dygns tid och vid behov ta ett coronatest.

Eventuell exponering för corona på busslinje 901K

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har åkt busslinjen 901K följande tider:

 • Linjen som avgår från Långvik kl. 8.00 3.12, 7.12, 8.12, 9.12 och 10.12.2021
 • Linjen som avgår från centrum till Winellska skolan kl. 13.25 3.12 och 10.12 samt linjen som avgår kl. 15.25 7.12, 8.12 och 9.12.

Vi ber dem som åkt samma buss observera sina symtom som tyder på corona i 14 dygns tid och vid behov söka sig till test.

09.12 Kyrkslätt tar i bruk coronapass 13.12 i simhallen och en del av sina andra verksamheter 

Under de senaste två veckorna har det i Kyrkslätt framkommit 119 nya fall av coronasmitta, och incidensen är  (9.12) 297,5/100 000 invånare.

I Kyrkslätts simhall förutsätter vi coronapass av kunderna från och med måndag 13.12.2021. Coronapass krävs av alla som fyllt 16 år. Personen bör ha ett intyg över coronavaccin, intyg över färskt negativt covid-19-test eller intyg över tillfrisknande från covid-19. Samtidigt kontrollerar vi också identitetsbevis. Införandet av coronapass gäller också verksamhet i simhallen utanför simhallens öppettider. Simhallen meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Kommunen förutsätter coronapass från och med 13.12.2021 också inom idrottstjänsternas ledda verksamhet och ungdomsteaterns gruppverksamhet av alla deltagare som fyllt 16 år. Kunderna informeras separat.

 Vid musikinstitutens konserter och ungdomsteaterns föreställningar förutsätter vi också coronapass från och med 13.12.2021. Coronapass kontrolleras av personer som fyllt 16 år i samband med att man anländer till evenemanget. Coronapass kontrolleras inte av personal eller dem som uppträder. Musikinstitutet och ungdomsteatern informerar separat kunderna om verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjöd 4.12 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer i Nyland på grund av det försämrade coronaläget. Dessutom ska de aktörer som svarar för kund- och publikutrymmen ordna användningen av utrymmena så att man kan förebygga risken för coronasmitta som förorsakas av närkontakter med kunder och dem som deltar i verksamheten samt sällskap. Begränsningarna gäller till och med 31.12.2021. Coronapasset är ett alternativ till begränsningarna i situationer som definieras i lagen.

 I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation

I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6. Rekommendationen om munskydd är i kraft till och med 16.1.2021.

8.12. Aktuellt om det tredje coronavaccinet

THL rekommenderar alla över 18 år ett tredje coronavaccin. Det tredje coronavaccinet ges när det har gått minst 5 månader sedan det andra coronavaccinet. De som har kraftigt nedsatt immunförsvar kan ges det tredje vaccinet 2 månader efter det andra vaccinet.  Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man regionalt ser till att man i vaccinationsordningen framskrider från de äldsta till de yngsta, för åldern är den mest betydande faktorn som utsätter för en allvarlig coronasjukdom. Vaccineringen av nya åldersgrupper får inte heller bromsa vaccinationsfarten hos de tidigare nämnda grupperna.

De tredje coronavaccinen ges i åldersordning

I Kyrkslätt ges de tredje coronavaccinen i åldersordning från de äldsta till de yngsta på samma sätt som i våras på den första vaccinationsomgången. Åldersgrupperna kommer stegvis till vaccinationsturen.

För närvarande erbjuds den tredje dosen av coronavaccinet till personer som fyllt 60 år, personer som fyllt 12 år och som hör till riskgrupperna 1 och 2 samt med 6 veckors intervall dem som fått den första och andra dosen och som fått den andra dosen för minst 5 månader sedan.

Vi meddelar separat när tidsbokningen för åldersgrupper under 60 år öppnas i tjänsten coronavaccinbokning.fi samt i hälsocentralens telefontjänster.

3.12 Skärpta begränsningar av sammankomster och användning av lokaler i Kyrkslätt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer i Nyland. Dessutom ska de aktörer som svarar för kund- och publikutrymmen ordna användningen av utrymmena så att man kan förebygga risken för coronasmitta som förorsakas av närkontakter med kunder och dem som deltar i verksamheten samt sällskap. Begränsningarna träder i kraft lördag 4.12. Coronapasset är ett alternativ till begränsningarna i situationer som definieras i lagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om begränsningar för Nyland. Coronaläget i området har snabbt försämrats, och hälsovårdens bärkraft är hotad.

I Nyland begränsas sammankomster samt användning av kund- och publikutrymmen. Beslutet är i kraft 4–31.12.2021.

Offentliga tillställningar för över 20 personer utan coronapass förbjuds

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område förbjuder Regionförvaltningsverket i Södra Finland offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka över 20 personer deltar. Arrangören kan införa coronapasset och då behöver begränsningen av antalet personer inte följas.

Om coronapasset införs i den offentliga tillställningen som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska ett coronapass krävas för hela tillställningen. För personer som är över 16 år måste coronapasset kontrolleras i samband med att man kommer till evenemanget. Coronapass kontrolleras inte när det gäller till exempel personal eller de uppträdande.

I allmänna sammankomster ska begränsningarna följas

I allmänna sammankomster kan arrangören inte förutsätta coronapass, utan i dessa ska man följa begränsningarna. Med allmän sammankomst avses en demonstration eller annan tillställning som ordnas för att utnyttja församlingsfriheten och i vilka också andra än de specifikt inbjudna kan delta eller som de kan följa.

I Kyrkslätt ska de aktörer som svarar för utrymmena se till att det finns en möjlighet att undvika smittorisken som förorsakas av närkontakter – alternativet är ofta att förutsätta coronapass

Beslutet som stödjer sig på 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller i stor utsträckning olika kund- och publikutrymmen (till exempel butiker, idrottslokaler, bibliotek, museer och teatrar) i Nyland. Enligt beslutet ska de aktörer som svarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att man kan förebygga risken för coronasmitta som förorsakas av närkontakter med kunder och dem som deltar i verksamheten samt sällskap. Aktören kan till exempel begränsa antalet kunder, dela upp besökarnas deltagande och/eller göra arrangemang som gäller utrymmet och placeringen av kundplatserna.

Beslutet gäller utrymmen som används för idrott, motion, nöje och rekreation oavsett antalet kunder, så som gym, innemotionslokaler och allmänna bastur. I fråga om övriga lokaler ska beslutet följas om det är fråga om ett inomhusutrymme för över 10 personer eller ett utomhusutrymme för över 50 personer.

Som alternativ till åtgärder i anslutning till begränsningar av antalet deltagare och placering av deltagare på basis av bestämmelsen kan den aktör som svarar för utrymmena förutsätta att kunderna och deltagarna har coronapass.

Aktören kan införa coronapass i följande lokaler som i princip används i rekreationssyfte på fritiden:

 • inomhus- och utomhusutrymmen som används för offentliga tillställningar
 • gym och andra innemotionsutrymmen som används för idrott eller motion
 • allmänna bastur samt bassängsutrymmen i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrummen i omedelbar anslutning till dem eller i närheten av dem
 • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • museer, utställningsutrymmen och andra dylika kulturutrymmen.

Coronapass kan inte införas i sådana utrymmen som är väsentliga med tanke på vanligt liv eller lagstadgade rättigheter. Coronapass får inte förutsättas till exempel på apotek, detaljvarubutiker, postanstalter, mackar eller bibliotek.

I Kyrkslätts simhall begränsas antalet kunder för att minska risken för smitta. Simhallen meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Kommunen förutsätter att de som använder innemotionslokaler att ordna verksamheten så att risken för smitta som förorsakas av närkontakter med kunder och deltagare samt sällskap enligt ovanstående, eller så kan den aktör som svarar för utrymmena alternativt förutsätta coronapass av kunderna och deltagarna enligt anvisningen. Antalet deltagare i tillställningar kan vara högst 50 (femtio) procent av det maximala personantalet som kan släppas in i utrymmet. Kommunen förutsätter att aktörerna iakttar hälsosäkerheten.

Biblioteket är fortfarande öppet. Begränsningarna påverkar ordnandet av evenemang. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

I ungdomslokalerna begränsas antalet kunder med iakttagande av hälsosäkerheten.

På musikinstitutets konserter och ungdomsteaterns föreställningar begränsas antalet deltagare till 20 personer. Musikinstitutet och ungdomsteatern informerar separat kunderna om verksamheten.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningarna gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

Bestämmelsen om användning av lokaler gäller också hobbyverksamhet för barn och unga. Beslutet förhindrar dock inte hobbyverksamheten, utan man kan fortsätta genom att öka hälsosäkerhetsåtgärder. Aktörerna ska begränsa föräldrarnas närvaro i hobbylokalerna för barn.

Aktören ska göra en skriftlig plan på med vilka åtgärder den förhindrar smittorisken som förorsakas av närkontakt mellan kunderna eller deltagarna. Om aktören förutsätter coronapass av kunderna och deltagarna som alternativ till de begränsningar som nämns i lagen, ska också uppgiften om det skrivas i planen. Planen ska hållas framlagd för kunderna och deltagarna i lokalen.

Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott eller privat- eller familjeliv. Beslutet gäller inte heller restauranger; bestämmelser om begränsningar som gäller restauranger finns i en annan paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar. Regeringen beslutar om begränsningar som gäller restauranger.

Hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska följas

Minimikraven på hygien enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska fortfarande utan särskilt myndighetsbeslut följas i verksamhetslokaler som är öppna för allmänheten och reserverade för kunder och deltagare:

 • kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges anvisningar för att upprätthålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och annan praxis för att förhindra spridningen av smitta
 • rengöringen av utrymmena och ytorna effektiveras utöver de övriga bestämmelserna för verksamheten om rengöring
 • kunders och deltagares vistelse ordnas så glest som det med beaktande av verksamhetens särdrag är möjligt. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra.

I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation

I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6. Rekommendationen om munskydd är i kraft till och med 16.1.2022.

3.12 EU-coronaintyg det vill säga coronapass

EU-coronaintyget, det vill säga coronapasset, består av tre olika intyg:

-          intyg om coronavaccin,

-          intyg om covid-19-test,

-          intyg om tillfrisknande från covid-19.

I Finland får man coronaintyget på Mina Kanta-sidor. I intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska.

Du får EU-coronaintyget behändigt via Mina Kanta-sidor (kanta.fi). Intyget om coronavaccin syns på Mina Kanta-sidor inom några dygn efter att du har fått vaccinet. Av intyget framgår preparatnamnet på det vaccin som du senast fått och datum då du fått det samt antalet vaccindoser. Om du har fått två eller tre vaccin syns bara preparatnamnet på den senaste vaccindosen.

Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidor kan du hämta intyget ur arkivet på hälsostationen i centrum (adress: Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt). EU-coronaintyget kan skrivas ut i arkivet när du visar upp ditt identitetsbevis eller FPA-kort. Hälsocentralens arkiv är öppet måndag–fredag kl. 8–15. Tfn 040-1269465.

Barns och ungdomars EU-coronaintyg

En vårdnadshavare till ett barn under 10 år ser och kan skriva ut ett EU-coronaintyg via Mina Kanta-sidor kanta.fi).

Ett barn över 10 år får själv coronaintyget nedladdat eller utskrivet från Mina Kanta-sidor, om barnet har tillgång till stark autentisering, till exempel nätbankskoder eller mobil ID. En vårdnadshavare till en minderårig över 10 år kan för närvarande inte se, ladda ner eller skriva ut ett coronaintyg för sitt barn på Mina Kanta-sidor.

Om ett barn eller en ung över 10 år behöver ett coronaintyg och han eller hon inte kan ladda ner eller skriva ut det på Mina Kanta-sidor, kan han eller hon då hämta intyget ur hälsocentralens arkiv.

Observera att EU-coronavaccinintyget fås från det land eller den kommun i Finland där vaccinet har getts. I Finland kan man få ett coronaintyg bara om vaccinpreparat som getts i Finland och som används i Finland. För närvarande kan intyg om vaccin som man fått utomlands inte beviljas, utan man får intyget från det land där man har fått vaccinen.

3.12 Smittspårningen är överbelastad

Enheten för smittsamma sjukdomar i Kyrkslätts kommun är mycket belastad på grund av gruppexponeringar. Det kan ta flera dagar att kontakta positiva och exponerade och svara på meddelanden och telefonsamtal. Vi beklagar fördröjningen

 

25.11 Kyrkslätt drog upp riktlinjer för en strängare munskyddsrekommendation och omfattande distansarbete

Coronaläget i Kyrkslätt har försvårats under de senaste veckorna, och kommunen är i spridningsfasen av coronaepidemin. Kommunen rekommenderar i stor utsträckning användning av munskydd för alla över 12 år både i offentliga och i privata lokaler där det finns andra människor. Dessutom rekommenderas att arbetsgivarna ordnar distansarbete när det än är möjligt.

Rekommendationen om munskydd och distansarbete är i kraft till och med 16.1.2022.

 Coronaläget har försvårats


 Förekomsten av coronasmitta har ökat, och 22.11 var den 177,5/100 000 invånare.

Enheten för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om flera gruppexponeringar bl.a. i skolor och daghem.  I enstaka smittfall har smittkällan varit känd bara i ungefär vartannat fall. Under den senaste veckan har det förekommit sju gruppexponeringar med sammanlagt 132 exponerade. Spårningsarbetet har blivit belastat. De insjuknade nås inom 1–3 dagar. De exponerade får ett textmeddelande, men det tar nu över en vecka att personligen få kontakt med dem. Fördröjningen begränsar brytningen av smittkedjorna.

Försämringen av coronaläget belastar förutom spårningsarbetet också andra tjänster på hälsocentralen: akutmottagningen, telefonservicen och tidsbeställningsköerna.

Strängare munskyddsrekommendation i Kyrkslätt


I Kyrkslätt återgår man till omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6.

Dessutom rekommenderas att också privata verksamhetsutövare tar munskyddsrekommendationen i bruk i stor omfattning. Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter att både personalen och kunderna använder munskydd till exempel på offentliga tillställningar, i butiker och i andra kundutrymmen.

Rekommendation om distansarbete


Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. På arbetsplatserna ska måltider och kaffepauser delas upp, och det är skäl att noggrant bedöma behovet av närmöten.

Kom ihåg de gamla bekanta hälsosäkerhetsanvisningarna
Det är fortfarande viktigt att följa de bekanta hälsosäkerhetsanvisningarna för att tygla epidemin.

Vi önskar fortfarande att kommuninvånarna följer god hälsosäker praxis. Vi använder munskydd, tvättar händerna, hostar i ärmen och håller avstånd till andra människor. Det är viktigt att man stannar hemma och med låg tröskel söker sig till coronatest också när man har små symtom som tyder på coronavirus.

Coronavaccinet skyddar effektivt mot allvarlig coronasjukdom och minskar avsevärt avsöndringen av viruset och spridningen av det från en människa till en annan. Genom att ta båda och vid behov ett tredje vaccin skyddar du dig själv och andra.

19.11 Sammankomstbegränsningar av offentliga tillställningar i Nyland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland begränsar offentliga tillställningar som exponerar för spridning av coronasmitta från och med nästa veckas torsdag ända till julen för perioden 25.11–24.12. Regionförvaltningsverket uppger att arrangörer kan införa coronapasset som alternativ till restriktionerna.

Genom regionförvaltningsverkets beslut begränsas offentliga tillställningar med hög risk inomhus i Nyland. Begränsningarna gäller tillställningar med publik på ståläktare samt evenemang med allsång. 

Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

– Begränsningen gäller inte offentliga tillställningar där det finns sittplatser för hela publiken. Begränsningen gäller inte heller sådana evenemang där man till ståläktaren eller ståläktarna tar in högst 20 personer, förtydligar överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. – Vi förutsätter inte att publiken sitter på sin egen plats under hela evenemanget, men det är ändå skäl att undvika trängsel och inte gå omkring i onödan.  Det är bara publiken som omfattas av regionförvaltningsverkets beslut, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Allsångsevenemang

Med sitt beslut begränsar regionförvaltningsverket dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

Möjligt att införa coronapasset

Evenemangsarrangören kan införa coronapasset och då behöver regionförvaltningsverkets begränsningar inte följas. Om coronapasset införs som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska ett coronapass krävas för hela tillställningen.

För personer som är över 16 år måste coronapasset kontrolleras i samband med att man kommer till evenemanget. Personalens, uppträdarnas eller idrottarnas som spelar i matchen coronapass kontrolleras inte.

18.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i restaurang La Gabbana

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt restaurang La Gabbana i Kyrkslätt under följande tidpunkter:

on 10.11 kl. 13.30–13.50

fr 12.11 kl. 13.50–14.10

ti 16.11 kl. 13.30-13.50

Om du var på plats då, följ ditt mående och sök dig till coronatest, om du uppvisar symtom som tyder på coronavirus.

Tid till test kan bokas via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa den egna hälsocentralentalen.

17.11 Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 7.11.2021

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt Kyrkslätts simhall 7.11.2021 kl. 15.00 –17.30.

Om du var på plats då, följ ditt mående och sök dig till coronatest, om du uppvisar symtom som tyder på coronavirus.

Tid till test kan bokas via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa den egna hälsocentralentalen.

12.11 Eventuell exponering för coronaviruset 9.11.2021 på bussen 907

 Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag fått veta att passagerarna på busslinjen 907 kan ha exponerats för coronaviruset ti 9.11.2021 kl. 8.30–9 och 15–15.30.

Vi ber dem som befunnit sig i bussen i fråga att observera sina symtom och söka sig till coronatest med låg tröskel ifall de får symtom som tyder på corona.

 

12.11 Du kan nu boka tid till det tredje coronavaccinet också på webben

Du kan nu boka tid till det tredje coronavaccinet även elektroniskt på adressen https://www.koronarokotusaika.fi/sv.  Om den elektroniska tidsbokningen inte lyckas, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

I enlighet med THL:s rekommendation, kan följande boka tid till det tredje coronavaccinet:

- 12 år fyllda och äldre personer med kraftig immunbrist, då det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen. 

- nedan nämnda målgrupper då det gått minst 6 månader sedan den andra dosen:

·         de kvinnor och över 30-åriga män, som har fått sitt vaccin med ett kort dosintervall på mindre än 6 veckor

·         alla 60 år fyllda 

·         boende på anstalter och vårdhem oavsett ålder

·         personer som tillhör medicinska riskgrupperna 1 och 2

En tredje vaccindos rekommenderas inte enligt försiktighetsprincipen till under 30-åriga män, som inte hör till riskgrupp 1 eller 2 eller till gruppen med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 6.11.2021

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en person som senare konstaterats vara coronapositiv har under sin smittotid besökt Kyrkslätts simhall 6.11.2021 ca kl. 10.30–11.30.

Om du var på plats då, följ ditt mående och sök dig till coronatest, om du uppvisar symtom som tyder på coronavirus.

Exponering för coronaviruset i McDonald’s 31.10

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt McDonald’s i Kyrkslätt 31.10 kl. 14.30-15.

De som befunnit sig där ombeds följa med sitt mående och söka sig till coronatest med låg tröskel redan vid lindriga symtom av infektion i luftvägarna eller magsjuka eller störningar i lukt- och smaksinnena.

Tid till test kan bokas via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa den egna hälsocentralentalen.

 

28.10 Coronapositiv kund i caféet Mummola kahvila fredag 22.10 ca kl. 12

Ungefär klockan 12 på fredagen den 22 oktober besökte en coronapositiv kund caféet Mummola kahvila i Veikkola.

Vi rekommenderar att de andra cafébesökarna vid tidpunkten observerar sina symtom och söker sig till coronatest med låg tröskel ifall av luftvägsinfektions- eller magsjukdomssymtom eller förändringar i smak-/luktsinnet.

25.10 Pop-up-coronavaccinationer on 27.10 på Kirkkonummen Ostari

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första vaccindos på vaccinationsstället i Ostari utan tidsbokning onsdag 27.10 kl. 16–19.30. Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter. På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Antalet vaccindoser är begränsat.

Kirkkonummen ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

22.10 Nya målgrupper i Kyrkslätt för en tredje coronavaccindos

Kyrkslätts kommun erbjuder i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer nedan nämnda målgrupper en tredje vaccindos när det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen. Du kan på Mina Kanta-sidor kontrollera när du fått din andra vaccindos.

För närvarande kan tid bokas endast per telefon. Be om återuppringning på numret 0929683401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj 1, coronavaccineringar.

Vi meddelar när det är de ovan nämnda grupperna har möjlighet att boka tid på www.coronavaccinbokning.fi.

20.10 Nya rekommendationer om användning av munskydd - den allmänna munskyddsrekommendationen för skolor upphör i Kyrkslätt 25.10

Risken för coronavirussmitta inom småbarnspedagogiken, på skolor och på läroanstalter har enligt Institutet för hälsa och välfärds uppföljning varit liten. Därmed upphör den allmänna munskyddsrekommendationen för sjätteklassare och äldre elever i skolornas lokaler i Kyrkslätts kommun efter höstlovet, det vill säga från och med 25.10.2021. Samtidigt upphör också munskyddsrekommendationen för skolornas personal.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas dock fortfarande att man alltid använder munskydd när det är möjligt. Eftersom barn inte är vaccinerade är det fortfarande möjligt med epidemier i daghem och andra verksamhetsplatser för småbarnspedagogik.

Enligt THL och undervisnings- och kulturministeriet finns det inte längre något behov av att utfärda någon allmän rekommendation om användning av munskydd för den riksomfattande undervisningssektorn.

Munskydd rekommenderas fortfarande till exempel i kollektivtrafiken


Det rekommenderas att munskydd används i samma situationer som anges i rekommendationerna om användning av munskydd som givits för hela huvudstadsregionen.

Användning av munskydd rekommenderas alltid i offentliga lokaler om personen inte har fullständigt vaccinskydd eller om personen inte har haft covid-19 inom de sex föregående månaderna. Det finns också alltid skäl att använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir färdigt, om personen har en nödvändig orsak att röra sig utanför hemmet. 

I situationer där risken för coronavirussmitta och virusets spridningspotential har ökat rekommenderas fortfarande användning av munskydd trots vaccinskyddet.  Således rekommenderas användning av munskydd i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus där det finns många människor nära varandra, så som på offentliga tillställningar inomhus, på religiösa sammankomster och på restauranger.

Dessutom gäller rekommendationen om munskydd också i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakt. Munskydd rekommenderas också utomhus i situationer där det är trängsel under en längre tid. Rekommendationerna gäller alla som fyllt 12 år.

Var du på Subway söndagen den 17.10?

 Sö 17.10 ca kl. 12.30 har en coronapositiv person utan munskydd besökt Subway i Kyrkslätt för cirka 20 minuter.

Personer som befunnit sig samtidigt på platsen kan ha blivit exponerade för coronaviruset. Vi rekommenderar personerna att observera sina symtom och att söka sig till coronatest även när de uppvisar lindriga symtom som tyder på corona.

Gruppexponeringar i daghem 7.-15.10.

I ett daghem i Kyrkslätt har totalt 29 personer exponerats 7–8.10 och 12–13.10. Barnens vårdnadshavare har informerats elektroniskt. De anställda som blivit exponerade får ett samtal från enheten för smittsamma sjukdomar i sin hemkommun.

I ett annat daghem i Kyrkslätt har totalt 22 personer exponerats 14–15.10. Barnens vårdnadshavare har informerats elektroniskt. De anställda som blivit exponerade får ett samtal från enheten för smittsamma sjukdomar i sin hemkommun.

15.10. Eventuell exponering för coronaviruset på Joo.Arena 

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt Joo.Arena i Masaby on 6.10.2021 ca kl. 17–20 och lö 9.10.2021 ca kl. 10.30–12.45.

Den coronapositiva personen har varit i omklädningsrummet och på yogalektioner. Smittorisken för dem som varit på plats anses liten. Vi rekommenderar ändå att de som befunnit sig på platsen blir hemma och uppsöker coronatestning vid lindriga symtom av infektion i luftvägarna eller magsjuka eller störningar i lukt- / smaksinnena. 

Eventuellt exponerade personer har på uppdrag av Joo.Arena fått ett meddelande från enheten för smittsamma sjukdomar.

14.10  Gruppexponeringar för coronaviruset på privata fest och byggarbetsplats

Under den senaste veckan har kommunens enhet för smittsamma sjukdomar fått kännedom om nya gruppexponeringar för coronaviruset. Vid en privat fest 2.10 exponerades 16 personer. De har försatts i karantän.  Enligt uppgifter man fått 13.10 har 11 personer exponerats på en byggarbetsplats i Gesterby 6–8.10. De har tillställts karantänanvisningar och instruktioner.

Var du i Kirkkonummen Liikuntakeskus 4.10 eller 5.10? – Följ dina symtom

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 6.10 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Kirkkonummen Liikuntakeskus. De eventuella exponeringarna har inträffat på gymmet i Kirkkonummen Liikuntakeskus 4.10 kl. 15.15–16 och 5.10 kl. 15.15–16. Om du då var på plats, följ dina symtom, bl.a. ont i halsen, snuva, feber eller magsymtom. Om du uppvisar symtom rekommenderar vi att du söker dig till coronatest. Tid kan bokas via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa den egna hälsocentralentalen tfn 09 2968 3401.

Gruppexponeringar i ett daghem

Enheten för smittsamma sjukdomar har 4.10 fått vetskap om en gruppexponering i ett daghem 27–28.9.2021. 17 personer har exponerats. Dessutom exponerades 10 personer i samma daghem 1.10.2021. De exponerade barnen har fått ett meddelande om saken och personalen har blivit uppringd av hemkommunerna.

7.10. Pop-up-vaccineringarna fortsätter

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första coronavaccindos på vaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari utan tidsbokning under oktober månad på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11.

Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter.  På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Kirkkonummen ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

6.10. De som vaccinerats med kort boosterintervall samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje coronavaccindos

THL rekommenderar att en tredje coronavaccindos ges till de personer som sedan början av året har fått vaccindoserna med under 6 veckors intervall samt till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Sedan början av året har personal inom social- och hälsovården samt äldre personer vaccinerats med under 6 veckors boosterintervall. Nu erbjuds en tredje vaccindos för dessa personer. Man kan få en tredje dos när det har gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen.

Tredje vaccin för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

· organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

· dialys och svår kronisk njurinsufficiens

· långt framskriden eller obehandlad HIV

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

 

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för vaccineringar

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

THL har uppdaterat sin munskyddsrekommendation 30.9.2021 - Anvisningarna som tidigare getts i Kyrkslätt gäller tillsvidare

THL rekommenderar att man fortfarande använder munskydd i synnerhet i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra.  THL rekommenderar att man använder munskydd i synnerhet om du inte har fått en komplett coronavaccinationsserie. THL rekommenderar tillsvidare användning av munskydd i kollektivtrafiken i hela landet.

Det bör noteras att THL:s uppdaterade rekommendation inte längre gäller hälso- och socialvården, undervisningen eller småbarnspedagogiken eller arbetsgemenskaper, för vilka gäller skilda rekommendationer.

Läs mer i THL:s meddelande.

Anvisningarna som tidigare getts i Kyrkslätt gäller tillsvidare

THL:s rekommendation ger fingervisningar till kommunerna och olika aktörer om hur de lokala anvisningarna för användningen av munskydd kan uppdateras. Vid uppgörandet av anvisningar beaktas den lokala epidemisituationen, framskridandet av coronavaccineringarna på området, målgruppens och dess närståendes risk att insjukna i allvarlig coronainfektion, arbetarskyddets perspektiv och anvisningarnas inverkan på karantänpraxisen. Man kunde överväga att minska användningen av munskydd i funktioner med låg risk för smittspridning.

Bland Kyrkslättsbor under 45 år har ännu under 80 % fått två vaccindoser. I åldersgruppen 12–15-åringar har endast 3,4 % fått sin boosterdos. Skolornas boostervaccineringar ordnas 11.10–25.10.2021. Efter boosterdosen nås vaccinationsskydd uppskattningsvis efter 1–2 veckor. Man kunde börja minska användningen av munskydd under höstlovet.

De munskyddsrekommendationer som områdets skolor, läroinrättningar och småbarnspedagogik gett tidigare gäller tillsvidare. Vi informerar separat om ändringar av rekommendationen.

29.9 Inga sammankomstbegränsningar på grund av coronan från och med 1.10 i Kyrkslätt

Enligt sin senaste lägesbedömning förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet om begränsningar är i kraft till och med 30.9. Efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar dock fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Kommunerna och regionförvaltningsverket kan fortsättningsvis besluta om sammankomstbegränsningar i den egna regionen om det epidemiologiska läget försämras lokalt.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt 28.9


Förekomsten av coronavirus i kommunen har under de senaste 14 dygnen varit 35/100 000 invånare. På HUS-området är förekomsten av smitta 129,6/100 000 invånare.

73,4 % av befolkningen har fått den första vaccindosen, och 60,2 % har fått den andra. En vaccintäckning på minst 80 % för det andra vaccinets del har redan uppnåtts i gruppen 45 år fyllda och äldre. Den tredje vaccineringen av de som enligt THL:s definition hör till riskgrupperna har inletts.

Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 12 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och det finns gott om vaccinationstider. Vaccineringarna av 12–15-åringar utförs i huvudsak i skolorna, och skolhälsovården meddelar via Wilma om vaccinationstidtabellen.

En tredje vaccindos för kommuninvånare med kraftigt nedsatt immunförsvar
En tredje coronavaccindos kan ges till sådana 12-åringar och äldre vars immunförsvar på grund av sjukdom eller vård av sjukdom är kraftigt nedsatt. Den tredje vaccindosen ges till dem för att skyddet som vaccinet ger försvagas snabbare hos dem än hos andra.

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

· organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

· dialys och svår kronisk njursinsufficiens

· långt framskriden eller obehandlad HIV

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

En tredje vaccindos rekommenderas också för personer som våren 2021 fick sina korronavaccin med tre-fyra veckors intervall. Till denna grupp hör personal inom social- och hälsovården och äldre kommuninvånare.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för vaccineringar.

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

Rekommendation om distansarbete


Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har reviderat grunderna för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Ministerierna föreslår att rekommendationen om distansarbete upphör 15 oktober. Ministerierna bedömer att vaccinationstäckningen vid det laget skulle vara nära målet som uppställts av statsrådet. Detta skulle möjliggöra en övergång från distansarbete till arbete på plats på ett sätt som är tryggt för hälsan.

Ansvaret för att arbetet är tryggt för hälsan överförs mera på arbetsplatserna när den riksomfattande rekommendationen som distansarbetet grundar sig på upphävs. Det är fortfarande nödvändigt att beakta skyddet mot coronaviruset när arbetsplatserna ökar mängden arbete på plats.  

Rekommendation om användning av munskydd

Det rekommenderas att alla som är över 12 år alltid använder munskydd då de rör sig på platser där det finns andra människor. 

Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

I kollektivtrafiken
I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6  
På arbetsplatser
I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

24.9. Tidsbokning för den tredje coronavaccindosen för personer med kraftigt nedsatt immunitet öppnar 24.9.

En tredje coronavaccindos kan ges till sådana 12-åringar och äldre vars immunförsvar på grund av sjukdom eller vård av sjukdom är kraftigt nedsatt. Den tredje vaccindosen ges till dem för att skyddet som vaccinet ger försvagas snabbare hos dem än hos andra.

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

·         organtransplantation

·         stamcellstransplantation

·         svår eller medelsvår medfödd immunbrist

·         immunosuppressiv cancerbehandling

·         behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

·         dialys och svår kronisk njursinsufficiens

·         långt framskriden eller obehandlad HIV

·         annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte de samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för dessa vaccineringar.

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

20.9. På HUS-området startar en tredje coronavaccinomgång 

Det är fråga om att ge dem som lider av allvarlig immunbrist en tredje vaccindos

 · organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel

   eller med JAK-inhibitorer

· dialys och svår kronisk njursvikt

· långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen.

Om du hör till en grupp som står i tur att vaccineras kan du hämta vaccinet utan tidsbeställning på Kyrkslätts vaccinationsställe under dess öppettider må 20.9–on 22.9 kl. 9–11 och kl. 12–15. Kom ihåg att ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis när du kommer till vaccineringen. Efter vaccineringen ska du stanna på vaccinationsstället för uppföljning i 15 minuter. 

Kommunen informerar separat social- och hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter som står i tur att vaccineras.

Vaccinet är Moderna Spikevax®. THL har gett som anvisning att en tredje dos kan ges med Moderna oavsett vilket vaccin de två doserna varit, s.k. korsvaccinering. I undersökningar har korsvaccinering konstaterats vara trygg och effektiv.

 

Koronavaccination med tidsbeställning den 22.9. i Veikkola

Hej du som bor i Veikkola, nu skulle du ha möjlighet att boka tid för koronavaccination till Veikkola rådgivning.

För de som fyllt 12-år erbjuds koronavaccination med tidsbeställning den 22.9 på Veikkola rådgivning.  Vi har endast begränsad mängd med Pfizer-vaccin till förfogande.

Tidsbeställning

må-fre klo 12-13 puh: 0401269244 och 0401269157

Pop-up-coronavaccineringar i september!

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första vaccindos på vaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari utan tidsbokning under september månad fr.o.m. 14 september på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11.

Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter.  På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Observera att vi tills vidare ger boostervaccinationer endast med tidsbeställning. Tidsbokning på adressen coronavaccinbokning.fi eller vid behov per telefon 09-29683401.

Kirkkonummen Ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

Det finns mycket lediga tider till coronavaccinering

Det finns nu rikligt med tider att boka till coronavaccinering. Det finns tider både till den första vaccindosen och till boostervaccinering. Vi rekommenderar att man i första hand bokar tid till vaccineringen via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Alternativt kan man också boka tid via hälsocentralens telefontjänst på numret 09-2968 3401.

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. 72,5 % av befolkningen har redan fått den första vaccindosen, och 54,6 % har fått den andra. 79,4 % av 12–15-åringarna har fått det första vaccinet, vilket är en högre täckningsgrad än på HUS-området i genomsnitt. Täckningsgraden för 16–19-åringar för den första dosens del är redan 81,4 %.

Boostervaccineringar för 12–15-åringar veckorna 41–42

Skolelever som fyllt 12 år har erbjudits den första vaccindosen i skolan veckorna 33–35.  En del har fått vaccinet på vaccineringsställena. 12–15-åringarna kommer att få sin andra dos av skolhälsovården i skolorna veckorna 41 och 42 så att var och ens vaccinationsintervall är minst sex veckor.

I skolorna ges boostervaccin endast åt dem som fått sin första dos inom skolhälsovården. De som fått sitt första vaccin på ett vaccineringsställe får också sin boosterdos på vaccineringsstället. Under skolornas vaccineringsdagar kan dock de 12 år fyllda skolelever som inte ännu fått vaccinet få sin första dos. Alternativt kan de boka tid till ett vaccineringsställe.

Massexponering i Jokirinteen koulu 3.9.

 Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 8.9 fått vetskap om en massexponering för coronaviruset i Jokirinteen koulu 3.9. 13 personer har exponerats och satts i karantän. Tack vare användningen av munskydd blev antalet exponerade litet.  De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av sina hemkommuner. Övriga kontakter som exponerats med låg risk har informerats om att observera sina symtom och att söka sig till test även när de uppvisar lindriga symtom.

6.9. Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 30.9.2021

Kyrkslätt har övergått från coronavirusepidemins spridningsfas till accelerationsfas 1.9.2021. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (2.9) 260/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal (6.9) 150/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna har uppdaterats av Regionförvaltningsverket, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin ligger på vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Smittorna har spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittfall förekommit i åldersgruppen 20–29-åringar. I åldersgruppen över 60-åringar har inga smittfall överhuvudtaget förekommit under de senaste två veckorna. Smittfallen anknyter i huvudsak till utlandsresor och smittkedjor inne i familjen. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri.

Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 12 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och det finns gott om vaccinationstider.  Vaccineringarna av 12–15-åringar utförs i huvudsak i skolorna, och skolhälsovården meddelar via Wilma om vaccinationstidtabellen. THL rekommenderar en dosintervall på 6-12 veckor för alla coronavaccin som är i bruk i Finland. Det rekommenderas att dosintervallen är minst 6 veckor, eftersom en kortare dosintervall än detta kan försvaga vaccinets effekt. Vid behov kan vaccinationstidsbokningen behändigast flyttas på coronavaccinbokning.fi.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Inomhus

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 (tio) personer ordnas inomhus förutsatt att

 1. antalet deltagare i tillställningen är högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänts för utrymmet eller högst 50 % av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser och

2. kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap ska i realiteten kunna undvika fysisk kontakt med varandra och

3. säkerheten kan tryggas genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 31.5.2021 (bilaga 1).

Utomhus

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 (femtio) personer ordnas utomhus förutsatt att

1. kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap ska i realiteten kunna undvika fysisk kontakt med varandra och

 2. säkerheten kan tryggas genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 31.5.2021 (bilaga 1). Giltighetstid

Bestämmelsen är i kraft under tiden 4.9–30.9.2021.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

 • I kollektivtrafiken
 • I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6
 • På arbetsplatsen
 • I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
 • På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
 • Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 5.9.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om inte deltagarna har en faktisk möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Nya massexponeringar i Kyrkslätt

Enheten för smittsamma sjukdomar har 3.9 fått vetskap om två nya massexponeringar.

30–31.8 har 17 personer exponerats i Veikkolan koulu. De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av sina hemkommuner.

30.8 har 12 personer exponerats i Bildkonstskolan. De som exponerats har informerats via Bildkonstskolan, och de kommer ännu att kontaktas per telefon.

Gruppexponeringar i skolor

 Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 2.9 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Jokirinteen koulu 30–31.8. Sammanlagt 58 personer har exponerats. Dessutom har man 31.8 fått vetskap om en gruppexponering i Omnia 31.8 där 17 personer har exponerats. Alla eleverna har meddelats via Wilma och personalen kontaktas per telefon av deras egna hemkommuner.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 26.8.2021

Hittills har 28 138 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 18 847 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 69,4 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 46,5 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,2 procent fått den första vaccindosen och 83,8 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,3 procent fått den första vaccindosen och 91,1 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 94,9 procent fått den första vaccindosen och 90,5 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 91,7 procent fått den första vaccindosen och 86,8 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 90,0 procent fått den första vaccindosen och 84,8 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 89,8 procent fått den första vaccindosen och 82,6 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 89,1 procent fått den första vaccindosen och 81,6 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 87,5 procent fått den första vaccindosen och 74,3 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 83,2 procent fått den första vaccindosen och 55,4 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 76,3 procent fått den första vaccindosen och 28,5 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 67,8 procent fått den första vaccindosen och 16,1 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 63,3 procent fått den första vaccindosen och 12,6 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 66,5 procent fått den första vaccindosen och 11,1 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 78,2 procent fått den första vaccindosen och 8,3 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 49,0 procent fått den första vaccindosen och 0,1 procent den andra dosen.

De mest skarpsynta märker kanske att vaccinationstäckningen bland vissa åldersgrupper ser ut att ha minskat. Detta beror på att fel siffror tyvärr har hamnat i förra veckans tabell. Vi beklagar detta.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 56 966 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 924.

Veckorna 31 + 32 var incidensen 241,9 och veckorna 32 +33 var incidensen 162,1. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 287,9.

I Kyrkslätt har 4732 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 75.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Gruppexponering i Jokirinteen koulu

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om en gruppexponering i Jokirinteen koulu 23–24.8. Enligt preliminära uppgifter är antalet exponerade ungefär 60. Det är dock möjligt att man kan ha exponerats i skolan också under andra dagar.

De elever som med säkerhet exponerats informeras via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av enheterna för smittsamma sjukdomar i sina hemkommuner.

Enhet för smittsamma sjukdomar påminner att det är ytterst viktigt att alla elever i årskurs 6 och äldre bär munskydd i skolorna för att förhindra fortsatt smittspridning och exponeringar.

 

25.8 Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 12.9.2021

Kyrkslätt har från och med 12.8.2021 övergått till spridningsfasen av coronavirusepidemin, och för tillfället är största delen av Nyland i samma spridningsfas. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (24.8.) 297/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal 142/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna fortsätter trots detta i stort sett oförändrade, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin har förflyttats till vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Under den s.k. fjärde vågen som började i juni har deltavarianten av coronaviruset, som kommit med turister in i landet, spridit sig i Kyrkslätt. Smittorna har snabbt spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittor förekommit i åldersgruppen 10–19 år, däremot har smittorna i åldersgruppen över 60 år varit enstaka. Smittorna anknyter i huvudsak till familjekretsen och den närmaste kretsen, turismen utomlands och privata tillställningar. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri. Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 16 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och vaccinationstider kan fås inom cirka 2 veckor. Också vaccinationerna av elever har börjat förra veckan i våra skolor, och under vecka 34 har de flesta barn som fyllt 12 år fått en vaccindos.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Det tidigare beslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland om begränsningarna av offentliga tillställningar är fortfarande i kraft ända till 12.9.2021, och en eventuell ändring av beslutet meddelas vid behov separat.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare utomhus på området för kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På dessa kommuners områden kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för 10 (tio) personer inomhus samt för 50 (femtio) personer på begränsade områden utomhus dock anordnas förutsatt att det faktiskt är möjligt för kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskapen att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan säkerställas med iakttagande av de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdat 31.5.2021.

Med närkontakt avses i detta beslut vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att fysisk kontakt med varandra och utomhus fysisk kontakt med varandra.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

I kollektivtrafiken
I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6  
På arbetsplatser
I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 22.8.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om man inte kan säkerställa säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Pop-up-vaccinationsställe i Kirkkonummen ostari 4.9.2021

På coronavaccinationsstället i Kirkkonummen ostari ordnas en möjlighet för alla över 12 år att få den första dosen coronavaccin utan tidsbeställning lördag 4.9.2021 kl. 9–15. Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Observera att antalet vaccindoser är begränsat.

Tidigareläggning av tiden för boostervaccineringen  

Du kan ta boosterdosen till coronavaccineringen tidigast åtta veckor efter den första vaccineringen. Vi rekommenderar att du gör tidsbokningen och eventuella ändringar av tidsbokningen via Coronavaccinbokning.fi. Du kan ändra vaccinationstiden också per telefon 09 2968 3401. Våra telefontjänster är tidvis stockade.

Coronavaccinationer i Kyrkslätt

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. Över 80 % av personer över 50 år har redan ett skydd som ges av två vaccin. I samband att skolorna började vaccinerades cirka hälften av eleverna i åldern 12–15 år.

Målet med vaccineringen är att ge en så stor del av befolkningen som möjligt ett skydd som ges av två vaccin för att förebygga allvarligt insjuknande och spridning av smittkedjorna och för att det ska bli möjligt att avveckla begränsningarna.

 

Gruppexponeringar i daghem 

Enheten för smittsamma sjukdomar har 20.8 och 21.8 fått vetskap om två gruppexponeringar för coronaviruset i daghem i Kyrkslätt.

I det första fallet 16–18.8 exponerades totalt 17 personer. Man har fått tag i alla.

I det andra fallet 17–19.8 har totalt 40 personer exponerats. Vårdnadshavarna till barnen som exponerats har informerats via Päikky och de anställda kontaktas av sina hemkommuner.

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 19.8.2021

Hittills har 26 969 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 17 370 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 69,6 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 44,1 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 93,1 procent fått den första vaccindosen och 87,3 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,4 procent fått den första vaccindosen och 90,3 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 93,4 procent fått den första vaccindosen och 88,7 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 91,2 procent fått den första vaccindosen och 83,3 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 90,0 procent fått den första vaccindosen och 79,7 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 88,2 procent fått den första vaccindosen och 73,0 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 86,2 procent fått den första vaccindosen och 65,3 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 83,4 procent fått den första vaccindosen och 50,7 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 79,7 procent fått den första vaccindosen och 37,4 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 73,9 procent fått den första vaccindosen och 25,7 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 69,2 procent fått den första vaccindosen och 19,6 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 67,3 procent fått den första vaccindosen och 16,1 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 67,9 procent fått den första vaccindosen och 11,1 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 67,3 procent fått den första vaccindosen och 5,8 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 27,6 procent fått den första vaccindosen och 0,1 procent den andra dosen.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 55 446 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 902.

Veckorna 30 + 31 var incidensen 264,4 och veckorna 31 +32 var incidensen 239,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 306,4.

I Kyrkslätt har 4503 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 75.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Gruppexponering i Nissnikun koulu

Enheten för smittsamma sjukdomar har 18.8 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Nissnikun koulu.

Exponeringarna har skett 16.8. 26 personer har exponerats och de har informerats om exponeringen.

De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen har kontaktats per telefon.

 

Exponering för corona i hälsocentralens matsal

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt Kyrkslätts hälsocentrals matsal 16.8 kl. 11.30–12.05.

Vi har kännedom om närkontakterna och vi försöker nå dem som bäst. Vi rekommenderar de övriga som varit närvarande att observera sina symtom i 14 dygn från och med exponeringen och att söka sig till coronatest.

 

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 8.8.2021 

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag 16.8 fått vetskap om eventuell eventuella exponeringar för coronaviruset i Kyrkslätts simhall sö 8.8.2021 kl. 13.30–15.30.

De som vistats samtidigt i simhallen ombes följa med sitt mående i 14 dygn från och med den eventuella exponeringen. Om det förekommer symtom på luftvägsinfektion eller magsjuka, rekommenderar vi att man söker sig till coronatest på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa sin hälsostation. Kontakt med andra ska undvikas tills man får ett negativt testresultat.

Eventuella exponeringar för coronaviruset

Var du på Pub Hullu Kukko förrförra lördagen?

Enheten för smittsamma sjukdomar har 15.8 fått kännedom om att en coronapositiv person under sin smittsamma period besökt följande platser utan munskydd:

on 4.8 ca kl. 14.00-14.15 tandkliniken vid Kyrkslätts hälsostation

lö 7.8 kl. 17-18 Pub Hullu Kukko

fr 13.8 ca kl. 11 Lappböle bybutik 

De som vistats i Pub Hullu Kukko vid tidpunkten i fråga rekommenderas gå på coronatest genast även om de inte har symtom. De som vistats samtidigt på de andra platserna ombes följa med sitt mående i 14 dygn från och med den eventuella exponeringen. Om det förekommer symtom på luftvägsinfektion eller magsjuka, rekommenderar vi att man söker sig till coronatest på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa sin hälsostation. Kontakt med andra ska undvikas tills man får ett negativt testresultat.

13.8 Kommundirektörens och vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset 

Coronasituationen som såg bra ut i våras började gå i sämre riktning under midsommarveckan, och antalet smittor har ökat sedan dess. Under de senaste två veckorna har vi fått vetskap om 111 nya smittofall, och sjukdomens incidens i Kyrkslätt är därmed 277,5 per hundratusen invånare. Största delen av de som insjuknat de senaste veckorna har varit unga. Även vaccinerade personer har insjuknat, men lyckligtvis endast lindrigt.

Ökningen av antalet smittor har inneburit stora utmaningar för kommunens smittspårning. De som fått ett positivt resultat i testet nås inom ett par dygn, men samtalen till de som exponerats fördröjs. Det är viktigt att avhålla sig från sociala kontakter genast då man får vetskap om att man testat positivt eller exponerats.  Tyvärr dröjer också skrivandet av karantänbeslut.

I kommunen vaccinerar vi fortfarande alla åldersgrupper som ska vaccineras. Ungefär 65 procent av kommuninvånarna har fått det första vaccinet och ungefär 37 procent den andra dosen. Sammanlagt har långt över 41 000 doser redan injicerats i kommuninvånarnas överarmar.  Efterfrågan på vaccin har överskridit utbudet, och jakten på vaccinationstider har säkert varit frustrerande för många. Den här veckan har vi fått veta att vi får nya större vaccinmängder till kommunen, och vi förbereder oss på att öka antalet vaccinationstider enligt det. Det säkraste sättet att beställa tid är fortfarande elektroniskt via tjänsten coronavaccinbokning.fi, eftersom coronatelefonens återuppringningskö är flera dagar lång.

Vaccineringen av 12–15-åringar inom den grundläggande utbildningen inleds då skolorna börjar. Barnen vaccineras inom skolhälsovården utan tidsbeställning. Man kan avtala med skolhälsovårdaren i den egna skolan om vaccinering av en elev som studerar på distans.  Det har öppnats en egen tidsbeställningstelefon för de 15-åringar som avslutat den grundläggande utbildningen. Vi vill ännu påminna om att coronavaccinationerna är frivilliga också för de unga.

Trots att redan 15 000 av våra invånare har fått den andra vaccindosen borde vi ännu orka följa skyddsanvisningarna. Det rekommenderas att alla över 12 år använder munskydd alltid då närkontakt till andra inte kan undvikas. I praktiken innebär det alltså alltid då det finns andra människor närvarande inomhus - i butiken och på caféet, biografen, skolan, arbetsplatsen och bussen. Vi rekommenderar också att man använder munskydd vid offentliga evenemang utomhus.

Nylands regionala koordinationsgrupp har 12.8 beslutat att Kyrkslätts kommun som den enda kommunen utanför huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) i Nyland fyller kriterierna för coronavirusets spridningsfas, medan de andra kommunerna i Nyland förblir i den så kallade accelerationsfasen. Enligt uppgifter som i skrivande stund ännu är obekräftade ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland möjligtvis striktare coronabestämmelser för Kyrkslätt först 19.8, och de torde träda i kraft 27.8. Tillsvidare följer vi de nuvarande begränsningarna för accelerationsfasen, och du kan läsa dem bland annat på kommunens webbplats.

Vi befinner oss mitt i coronavirusets fjärde våg. För att lugna ner epidemiläget måste vi ännu vara uthålliga, men framför allt ha tilltro till att situationen blir bättre. Så kommer det att gå vare sig vi tror det eller inte.

Tarmo Aarnio                               Jaana Koskela

Kommundirektör                       Tf. vård- och omsorgsdirektör

12.8 Coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

På bilden nedan syns coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

Hittills har 26 561 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 15 3727 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 65,5 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,9 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 94,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 94,5 %.

Av 65–69-åringarna har 91,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 89,5 %.  Av 55–59-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 88,5 %. Av 45–49-åringarna har 86,6 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 82,4 %. Av 35–39-åringarna har 74,3 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 64,9 %. Av 25-29 -åringarna har 59,5 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 63,0 %. Av 12-19-åringarna har 37,4 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 53 879 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 866.

Veckorna 29 + 30 var incidensen 207,0 och veckorna 30 +31 var incidensen 264,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 286,4.

I Kyrkslätt har 4347 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 95.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

12.8 Nya gruppexponeringar från vecka 31

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har utöver de exponeringar som informerades om i tisdags fått vetskap om följande gruppexponeringar från vecka 31:

- hobbyverksamhet inomhus 2.8, 22 exponerade

- privat tillställning 7.8, 19 exponerade

Alla som exponerats har informerats om exponeringen med ett meddelande eller textmeddelande. De kontaktas senare i sina hemkommuner.

11.8  Anvisningar om tidsbokning för coronavaccin för år 2005 födda Kyrkslättsbor som är 15 år och inte i grundskolan

För grundfriska 2005 födda 15-åriga Kyrkslättsbor som inte är i grundskolan öppnar vi egna telefonlinjer för tidsbokning för coronavaccin. Via dessa telefonnummer görs endast tidsbokning för vaccination av den här gruppen.

Nummer till tidsbokning:

tfn 040 126 9145 

 • to 12.8 kl. 8-10 och kl. 14-16
 • fr 13.8 kl. 9-10
 • må 16.8 kl. 8-10 och 14-15
 • ti 17.8 kl. 12-13
   

tfn 050 414 1286

 • to 12.8 kl. 8-10 och kl. 14-16
 • fr 13.8 kl. 9-10
 • må 16.8 kl. 8-10 och 14-15
   

tfn 050 310 7063

 • må 16.8 kl. 8-9
 • ti 17.8 kl. 12-13

Vaccination av 12–15-åriga elever inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt börjar nästa vecka inom skolhälsovården. Till dessa vaccinationer behöver man inte göra någon separat tidsbokning. Elever och vårdnadshavare informeras om vaccineringarna genom meddelande i Wilma.

10.8  Coronavaccinationerna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar

Alla 12–15-åringar (årskurserna 6–9) som går i grundskolan erbjuds ett coronavaccin från och med vecka 33. Den andra dosen ges i regel 12 veckor efter den första. Denna vaccinationsintervall garanterar det bästa immunförsvaret mot sjukdomen, och man vet också att vaccinet ger mindre tillfälliga biverkningar med denna vaccinationsintervall som rekommenderas i första hand. 

Vaccinationerna ges av skolhälsovården under skoldagen. Barnet ska ha fyllt 12 år när vaccinet ges. De som fyller 12 år i slutet av året får vaccinet senare. Vi meddelar de berörda om detta. Vi inleder vaccinationerna från niondeklassare. Ett Wilmameddelande skickas till alla i årskurserna 6–9 och deras vårdnadshavare i slutet av denna vecka.

Vaccinationerna är frivilliga. En minderårig kan själv bestämma om sin vaccinering, om den hälsovårdsanställda som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unge på grund av sin ålder och utvecklingsnivå kan bestämma om sin vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unge inte vill eller klarar själv av att bestämma om sin vaccinering behövs samtycke av alla vårdnadshavare för coronavaccinet (THL:s anvisning).

I Kyrkslätt får 12–15-åringarna ett Spikevax-vaccin av Moderna. Vaccinet är ett mRNA-vaccin.

Den egna skolhälsovårdaren ger ytterligare information och svarar på frågor.

 

THL ordnar ett medborgarwebbinarium torsdag 12.8.2021 kl. 17.30–18.30.

Ställ frågor om coronavaccinationer av 12–15-åringar! Öppet för allmänheten 12.8 (bara på finska)

10.8 Massexponeringar för coronaviruset vecka 31

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om följande massexponeringar:

Massexponeringar i tre olika daghem:

 • 13 personer har exponerats 3.8
 • 9 personer har exponerats 3–5.8
 • 15 personer har exponerats 5–6.8

Alla som exponerats har informerats om exponeringen. Barnens föräldrar har informerats elektroniskt, de anställda kontaktas från sina egna hemkommuner.

2.8 en massexponering på en gruppmotionstimme. Alla 12 exponerade har informerats om karantänen.  De övriga närvarande har inte exponerats.

Dessutom har enheten för smittsamma sjukdomar 8.8 fått vetskap om exponering av 30 personer på en privat fest. De exponerade har informerats per SMS och kontaktas så fort som möjligt.

9.8 Nya coronavaccintider tillgängliga

För denna vecka har vi fått ett begränsat antal nya tider för första coronavaccinet öppnade. Vi rekommenderar att du bokar tid via coronavaccinbokning.fi. Vår telefontjänst är stockad.

6.8 Karantänsanvisningar gällande exponering för coronaviruset

För att begränsa coronavirusepidemin kan personer som exponerats för sjukdomen sättas i karantän.

Med karantän avses en inskränkning av en exponerad frisk persons rörelsefrihet. Med den förhindrar man en eventuell symtomfri smittbärare att smitta ner andra personer. Karantänbeslut fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantänstid

När du sätts i karantän får du veta hur lång karantänstiden är. Enligt THL:s rekommendation och riktlinjerna på HUS-området tar karantänen i Kyrkslätt från och med 6.8 i allmänhet 10 dygn efter den senaste exponeringen. 

Vi rekommenderar att alla exponerade söker sig till test under karantänen. Sök dig till test tidigast sjätte (6) dagen efter den senaste exponeringen.

Du får svaret om ditt testresultat per SMS. Vid behov kan du kontrollera det på Mina Kanta-sidor, på adressen www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor.

Om testresultatet är negativt kan din karantän upphävas.I så fall ring coronarådgivningsnummer, tfn 050 414 0929 (mån-tor 8-15.30 och fre 8-13) eller skicka SMS, tfn 050 379 6133. Meddelandet ska innehålla ditt namn och datum för det negativa resultatet. Karantänsföreskriften skrivs då enligt datumet för det negativa resultatet.

Om resultatet är positivt är du smittad av coronaviruset och du sätts i isolering. Enheten för smittsamma sjukdomar tar kontakt med dig.

Du ska ta testet på nytt när du än uppvisar symtom som tyder på coronan, även om symtomen är lindriga, även om det tidigare testresultatet är negativt.

När du är i karantän

Under karantänen måste du undvika närkontakter till personer utanför ditt hushåll. Under karantänen håller du dig inomhus. Du kan gå utomhus om du inte går nära andra människor. Du får inte exempelvis gå till arbetsplatsen, skolan, daghemmet, hobbyer, butiken eller apoteket, för på dessa platser är det svårt att undvika närkontakt. Du kan inte heller ta coronavaccin under karantänen. Inga gäster får komma till dig, och maten måste beställas.

Personer i din närmaste krets som inte själva varit i direkt närkontakt med en insjuknad kan leva normalt.

Den exponerade behöver inte stanna i karantän om

 • hen har fått två vaccindoser och det har gått en vecka sedan den andra
 • hen har tidigare konstaterats ha en Covid-19-infektion och för minst en vecka sedan fått en vaccindos.
 • hen under de senaste sex månaderna har konstaterats ha en Covid-19-infektion

5.8 Coronastatistik för Kyrkslätt 5.8.202

4.8 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 5.8.2021

30.7 Gruppexponeringar för coronaviruset i Kyrkslätt

29.7 Coronasituationen i Kyrkslätt

Det finns fortfarande många coronavirusfall i Kyrkslätt

Atalet coronavirusfall ökar i Kyrkslätt

Tidsbeställningen för coronavaccinering av 12–15-åringar har öppnat i Kyrkslätt

 

Eventuella exponeringar i McDonald’s restaurang i Kyrkslätt

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset

Tiden för den andra coronavaccineringen, d.v.s. boostervaccineringen kan endast bytas i undantagsfall

 

15.6 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 15.6.2021

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats 2.6.2021 för personer födda 1987–1991

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1982–1986

27.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 1.6.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

12.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats 

28.4. Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.5-16.5.2021

Rusning på återuppringningstjänsten för coronavaccin

Coronastatistik för Kyrkslätt 22.4.2021 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i KyrkslättSituationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 20.4.2021Coronastatistik för Kyrkslätt 15.4.2021

Coronavaccinationerna framskrider, Vaccineringsstället i Veikkola öppnasSituationen för coronavaccinationer 13.4.2021

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Situationen för coronavaccinationer 6.4.2021

Coronastatistik för Kyrkslätt 1.4.2021

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 30.3.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset vecka 13

Vaccineringen av 65–69-åringar med Astra Zeneca fortsätter

25.3.Coronaepidemis ituationen i Kyrkslätt

23.3. Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

19.3 Kö till återuppringningstjänst för coronavaccin förkortas

19.3 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 18.3.2021

18.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 18.3.2021

17.3 I Kyrkslätt öppnas 17.3 nya tider för coronavaccinering för personer som fyller 70 detta år och äldre

16.3 Vård- och omsorgsdirektörens situationsrapport gällande coronaviruset

16.3 18–69-åringar som hör till riskgrupp 2 kan boka coronavaccintider

15.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 13.3.2021

15.3 Gruppexponeringar på en arbetsplats i Kyrkslätt 2–8.3.2021

11.3 Stor efterfrågan på vaccinationstiderna för äldre

11.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 11.3.2021

10.3 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till personer som fyllt 16 år

9.3 Vaccineringarna av 70–79-åringar inleds vecka 11

9.3 För riskgrupp 1 erbjuds ännu vaccinationstider denna vecka

8.3 Gruppexponering vid ett daghem i Kyrkslätt

5.3 Veikkolan koulu stängs 8.3.2021–19.3.2021 på grund av smittorisk

4.3 Vaccineringen av riskgrupp 1 utvidgas till 18–69-åringar

4.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 4.3.2021

4.3 Gruppexponeringar i Veikkolan koulu

3.3 Situationen för coronavaccinationer vecka 9

2.3 Fördröjningar i smittspårningen i Kyrkslätt

1.3 Gruppexponeringar i restaurang och daghem

1.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Citymarket i Kyrkslätt 24.2.2021

26.2 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.3–31.3.2021

25.2 Exponering för coronaviruset på byggarbetsplats

24.2 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till yngre åldersgrupper

23.2 Exponering för coronavirus på Bistro O Mat

22.2 Gruppexponering för coronaviruset i en pizzeria 19.2  

22.2 Gruppexponering i ett daghem 16–19.2.2021

19.2 Eventuell exponering för coronaviruset på Hjortlandet 7.2.2021

18.2 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

18.02 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 12.2.2021

16.2 Gruppexponeringar i skolor och vid idrottsträningar - Eventuella coronavirusexponeringar i restauranger i Kyrkslätt

15.2 Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

12.02 Gruppexponering i daghem 4–5.2.2021

8.2 Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

8.2 Gruppexponeringar i ett daghem

4.2 Nya massexponeringar för coronaviruset i en skola

4.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 30.1.2021

3.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 31.1.2021

28.1 I Kyrkslätt fortsätter coronabegränsningarna oförändrade till och med 28.2.2021

27.1. Coronavaccinationstiderna är fullbokade för tillfället – vi berättar genast då det igen finns tider att boka

26.1 Tidsbeställningen till vaccinationer har öppnats, men tills vidare är tiderna få

25.1 Vaccinationer av äldre börjar i Kyrkslätt

21.1 Muterat coronavirus påträffat i Kyrkslätt

15.1. Möjlighet för abiturienterna att i närundervisning förbereda sig för studentskrivningarna

11.01 Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt 07.01

08.01 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

08.01 Coronavaccineringen av personal inom hälsovårdssektorn och vårdenheterna för vård av äldre inleds i Kyrkslätt 11.1.2021

05.01 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

21.12 Gruppexponering vid idrottsträningar

17.12 Exponeringar för coronavirussmitta

16.12 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - begränsningarna och rekommendationerna fortsätter i Kyrkslätt

15.12 Massexponering i ett daghem i Kyrkslätt

7.12 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

4.12 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

3.12 Gruppexponering för coronaviruset i en skola i Kyrkslätt

1.12 Eventuella exponeringar för coronaviruset i Hesburger i Kyrkslätts Prisma 27.11.2020

27.11 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - nya begränsningar och rekommendationer också i Kyrkslätt

24.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 21.11.2020

24.11 Nya rekommendationer och begränsningar bereds för att hindra spridningen av coronaepidemin

23.11 Gruppexponeringar i en skola och på arbetsplatser

20.11 Coronaepidemin är i spridningsfasen i huvudstadsregionen – i Kyrkslätt förbjuds offentliga tillställningar för fler än 20 personer

17.11 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

16.11 Kyrkslätts begränsning av användningen av kommunens lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus tar slut så som tidigare meddelats – det är fortfarande nödvändigt att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning

10.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 1.11 och 3.11.2020

9.11 Massexponeringar för coronaviruset i skolor och på idrottsträningar

6.11 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

05.11 Massexponeringar för coronaviruset

02.11 Kyrkslätt begränsar användningen av sina lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus - rekommendationerna gäller också hobbyverksamhet för barn

2.11 Massexponeringar i Kyrkslätt

30.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.10 Massexponeringar i Kyrkslätt

28.10 Meddelande till personer som befunnit sig i Fyyri 23.10.2020 kl. 15-17

28.10 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

28.10 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

26.10 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

24.10 Gruppexponering vid ishockeyträningar 20.10.2020

23.10 Exponeringar i Café Luckans lokaler i Kyrkslätt 19.10.2020

23.10. Gruppexponering på en byggarbetsplats på Kyrkslätts område

23.10 Gruppexponering i ett ishockeylag

23.10 Gruppexponering vid en innebandyträning

23.10 Exponeringar vid invånarparken Fyyris kåta-evenemang 20.10.2020

23.10 Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna gällande antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 1.- 30.11.2020

23.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

21.10 Gruppexponeringar på gruppmotionstimmar

19.10 Ansiktsmaskerna som på Kyrkslätts kommunhus delas ut till mindre bemedlade är tillfälligt slut

16.10 Kyrkslätt rekommenderar att följa rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset och HUS även i Kyrkslätt för att stävja coronavirusepidemin

16.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

16.10 I coronaguiden kan man nu reservera tid för coronatest också för barn och unga

13.10 Gruppexponeringar vid innebandyträningar och -match

12.10 Ändring i tiderna för karantän och isolering vid covid-19

09.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

06.10 Gruppexponering vid en fotbollsturnering i Kyrkslätt 27.9.2020

02.10 Ett fall av coronavirus i Kyrkslätts Prisma - de som besökt affären 14-15.9 och 19-24.9 mellan kl. 06 och 10 uppmanas låta testa sig redan vid lindriga symtom

02.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.9 En person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta

30.9 Coronaepidemin är i accelerationsfasen – Kyrkslätts kommun rekommenderar användning av ansiktsmasker hos kommunens tjänster

28.9 Antalet coronavirussmittade ökar – Kyrkslätts kommun rekommenderar att kommuninvånarna följer HUS rekommendation om att använda ansiktsmask  

25.9 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

18.09 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

17.9 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

11.9 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.9 HUS: Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

28.8 Kommunen inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndag 31.8 i Masaby

28.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

21.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

19.08 Ett nytt parti ansiktsmasker har kommit till kommunhuset – utdelningen av masker till mindre bemedlade fortsätter också i Veikkola

18.8 Det andra partiet ansiktsmasker som delades ut på kommunhuset är slut – mera masker har beställts

18.8 Coronan skapar rusning hos hälsovårdstjänsterna

17.8 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

17.8 Kommunens ansiktsmasker är slut – vi får mera masker under dagens lopp

14.8 Kommunen inleder utdelningen av ansiktsmasker måndag 17.8.2020 

14.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

13.8 Regeringen gav riktlinjer för användning av ansiktsmasker samt en omfattande rekommendation om distansarbete

10.8 Meddelande: Coronavirussmitta i ett daghem på Kyrkslätts område

7.8 En person i ett daghem inom Kyrkslätts område har konstaterats ha covid-19-smitta

7.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

17.7. Personer med infektionssymtom ska inte komma till social- och hälsocentralen utan att först ta kontakt per telefon

29.6. HNS ger patienter och arbetstagere råd i coronaoro-chat, vilken är öppen genom sommaren

26.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

26.6. Den icke-brådskande vården vid munhälsovården utökas stegvis

26.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 26.-28.6.2020 i Kyrkslätt

18.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under midsommaren 18–21.6 i Kyrkslätt

12.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

12.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 12–14.6.2020 i Kyrkslätt

5.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 5–7.6.2020 i Kyrkslätt

29.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 29–31.5.2020 i Kyrkslätt

22.05 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

22.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 23–24.5.2020 i Kyrkslätt

20.5. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på Kristi himmelsfärdsdag 21.5 i Kyrkslätt

20.5 KotiToimari levererar inköpskassen och måltiden till dörren

15.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

15.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 15–17.5.2020 i Kyrkslätt

15.5 Kommunhusets dörrar är stängda för kunder t.o.m. 2.8 på grund av coronasituationen - kundbesök enligt överenskommelse på förhand

14.5. På vårdhemmen får man åter träffa sina anhöriga – säkra mötesplatser har ordnats både inomhus och utomhus

8.5 Kommundirektörens situationsöversikt: coronaexit

8.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

8.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 8–10.5.2020 i Kyrkslätt

6.5 Drive-in-coronavirusprovtagning har inletts i Kyrkslätts social- och hälsocentral

6.5 Statsrådets riktlinje gällande biblioteken 4.5

6.5 Det gradvisa avvecklandet av restriktionerna i fritidstjänsterna

5.5 Läkar- och skötarmottagningar också på distans

3.5 Exponering för COVID-19 coronaviruset i Neidonkallion päiväkoti

30.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

30.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under valborg 30.4–3.5 i Kyrkslätt

30.4 Grundskolorna återgår till närundervisning 14.5.2020

30.4 Meddelande: Kommunens samarbetsförhandlingar med anledning av coronaviruspandemin har avslutats

29.4 Med positiva tag mot coronaviruset

27.4 Vi stöder barnfamiljerna på många sätt också under undantagsförhållandena

24.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

24.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 24–26.4 i Kyrkslätt

24.4 Meddelande om laboratorietjänster för personer bosatta på Kyrkslätts kommuns område

21.4 Verksamhetsstöd för ensamföretagare kan nu sökas i Kyrkslätt

21.4 Resultatet av vårdnadshavarenkäten: majoriteten nöjd med distansundervisning

20.4 Livet på Volshemmet under coronapandemin

17.4 Kommundirektörens situationsöversikt: Coronabufferterna som saknas

16.4 Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 15.4 om klientavgifterna för småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever under undantagsförhållandena

9.4 Stöd till ensamföretagare i coronasituationen – snart kan man ansöka

9.4 I och med corona har nya arbetsformer tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorns arbete med kunder

9.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på påsken 10–13.4.2020 i Kyrkslätt

9.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.4 Friluftsliv i undantagstider

9.4 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

7.4 Vårdare inom hemvården i Kyrkslätt i karantän på grund av coronaviruset

6.4 Anställda vid Kyrkslätts kommun ringer upp alla personer över 70 år

6.4 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

6.4 Du kan ta kontakt med ungdomsledarna via sociala medier

5.4 Direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätts lägesrapport angående coronavirussituationen

3.4 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

3.4 På Navigatorn jobbar vi fullt ut också under undantagsläget

2.4 Behandlingen av de ungas ansökningar om sommarjobb och beslut om dem fördröjs på grund av coronavirussituationen

30.3 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.3 Ungdomsledarna är anträffbara på sociala medier

29.3 Hur har distansundervisningen kommit igång? Förvånansvärt smidigt!

27.3 Kommunhuset stängs för kunder måndag 30.1.2020 på grund av coronasituationen

27.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 28–29.3.2020

27.3 Kommundirektörens översikt över den aktuella ekonomiska situationen

25.3 En del av barnen i Kantvikin päiväkoti har försatts i karantän

24.3 Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektörs överblick över coronavirussituationen

22.3 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

20.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

20.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 20–22.3.2020

19.3 Uppdaterade anvisningar: Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

19.3 Statsrådet har preciserat sina anvisningar: Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

19.3 Meddelande om coronavirussituationen i Kyrkslätt

18.3 Munhälsovårdens uppdaterade anvisningar för riskgrupperna

18.3 Ungdomsledarna anträffbara på sociala medier

18.3 Bibliotekets e-tjänster fungerar normalt 18.3-13.4

Du kan oberoende av tid eller plats använda bibliotekets e-tjänster även under stängningstid på adressen https://www.kyrkslatt.fi/e-biblioteket. Till ditt förfogande finns flera e-tjänster via vilka du kan läsa eller lyssna på böcker, tidningar och musik eller se på filmer. Du loggar in i tjänsterna med ditt bibliotekskort och PIN-kod. Tjänsterna kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon och till somliga kan du ladda ner en gratis applikation. Behöver du hjälp, tag gärna i första hand kontakt via e-posten på adressen kirjasto@kirkkonummi.fi.

Du kan läsa och lyssna på e-böcker i tjänsterna Biblio och Ellibs. Biblio är en svensk e-boks- och e-ljudbokstjänst som erbjuder en omfattande samling svenska böcker. Tjänsten innehåller också litteratur på finska samt många ljudböcker för barn både på svenska och finska. I Biblio kan du för tillfället låna 4 böcker per vecka. I Ellibs består utbudet mest av finska böcker, men tjänsten innehåller också i någon mån böcker på svenska och engelska. I Ellibs kan du ha sammanlagt 5 böcker lånade i gången. I Naxos Spoken World Library tjänsten kan du lyssna på ljudböcker på engelska, franska, tyska och portugisiska. Tjänsten består främst av klassiker både för barn och vuxna.

I tjänsten PressReader kan du läsa tidningar och tidskrifter hemma på din egen dator. I PressReader finns över 3600 tidningar och 3800 tidskrifter från hela världen som kan läsas i faksimil.

Biblioteket erbjuder dig också biokvällar. I filmtjänsterna Viddla och Kirjastokino kan du kolla på ett varierat utbud av filmer. I Kirjastokino kan du se så många filmer som du vill, i Viddla kan man för tillfället se sex filmer i månaden.

Välkommen att njuta av e-bibliotekets mångsidiga urval!

17.3 Goda förutsättningar för distansstudier i Kyrkslätt

17.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

17.3 Tillfälliga ändringar i Kyrkslätts vård- och omsorgssektors serviceutbud

17.3 Åtgärder för att skydda de äldre i coronavirussituationen

17.3 Separat väntesal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation fr.o.m. 18.3

17.3 Misstänker du coronavirus? – gör ett Omaolo-test

17.3 Biblioteken stänger fr.o.m. 18.3

16.3 Kyrkslätt stänger ner verksamheter i enlighet med statsrådets rekommendationer

16.3 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

16.3 Skötsel av friluftsområden under coronaepidemin

16.3 Regeringens riktlinjer för att sköta coronavirussituationen i Finland

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Kyrkslätts kommun informerar så snart som möjligt om vilka praktiska åtgärder som med anledning av detta vidtas i kommunen.

Statsrådet och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen.

Åtgärder som regeringen fastställt

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset (Undervisnings- och kulturministeriets meddelande 16.3.2020)

Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

I fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

16.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 16.3

15.3 Gymnasierna i Kyrkslätt övergår till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna 

15.3 Utbildningstjänsternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset i skolorna i Kyrkslätt

14.3 Uppdaterade anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

14.3 Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare, som en del av förberedelserna inför coronaviruset

13.3 HNS: Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

13.3 Fritidstjänsterna begränsar verksamheten och ordnandet av evenemang på grund av coronaviruset

13.3 Tillfälliga ändringar i vård- och omsorgssektorns serviceutbud

13.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

13.3 Meddelande: Coronavirussmitta i Kyrkslätt

En Kyrkslättsbo har insjuknat i coronaviruset. Den som smittats är en person i arbetsför ålder. Utöver det är två personer som utsatts för coronaviruset i karantän. Personerna som utsatts är under ändamålsenlig uppföljning. Vi har inte en epidemi i Kyrkslätt.

Om en kommuninvånare misstänker att den själv eller en närstående har coronaviruset ska du kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

12.3 Regeringens rekommendationer

Regeringen har vid sina förhandlingar idag torsdag den 12 mars diskuterat situationen gällande coronaviruset och beslutat ge bland annat följande rekommendationer och beredskapsanvisningar:

Regeringens rekommendationer för evenemang för allmänheten

Regeringen rekommenderar att alla evenemang för allmänheten för över 500 personer ställs in fram till utgången av maj. Dessutom rekommenderar man att också arrangörerna av andra sammankomster överväger ordnandet av motsvarande evenemang utgående från riskbedömningen. Statens stora seminarier och evenemang ställs in till utgången av maj.

Regeringens rekommendationer för arbetsplatser och närkontakter

Regeringen rekommenderar att alla som återvänder från epidemiområden tillsammans med sin arbetsgivare kommer överens om tidpunkten då de återgår till arbetet och om frånvaron (två veckor). Distansarbete rekommenderas om arbetsuppgifterna möjliggör det. Det är dessutom skäl att avstå från alla resor förutom de nödvändigaste arbetsresorna, och senarelägga semesterresor.

Barn, unga och studeranden som återvänder från epidemiområden ska tillsammans med serviceproducenten eller utbildningsanordnaren avtala om tidpunkten då de återgår till daghemmen och läroinrättningarna och om frånvaron (två veckor).

För att minska smittor ska man också begränsa icke-nödvändig verksamhet så som närkontakter inom hobbyverksamhet och i övrigt på fritiden.  Detta är speciellt viktigt för att skydda de som hör till riskgrupper. Medborgarna ska iaktta noggrant övervägande och försiktighet vid umgänge med riskgrupper. Till riskgruppen hör äldre och personer med primärsjukdomar.

Beredskap inom social och hälsovården

Man säkerställer en högklassig och ändamålsenlig vård för de som smittats med coronaviruset.

Beträffande coronavirustesten övergår man till normal praxis där man tar test på basis av läkarbedömning och infektionsläkarkonsultation.  På så sätt försäkrar man sig om att testen säkert finns tillhanda för alla som behöver dem. 

Utomlandsresor

Medborgarna bör följa med och iaktta reseföreskrifterna och göra en reseanmälan om det är nödvändigt att resa. Man ser till att resemeddelandena är à jour och att det finns informationsdiskar om corona också vid landgränserna.

Kommunikation

Den riksomfattande telefonrådgivningstjänsten utvidgas att motsvara efterfrågan, och man ökar kanalerna. THL skickar hem ett infopaket om coronaviruset till alla finländare på båda inhemska språken. THL:s resurser ökas för att säkerställa expertarbetet och den riksomfattande rådgivningen och stödet för medborgarna. Dessutom tar man i bruk en mobilapplikation med coronavirusinformation för medborgarna.

Läs hela regeringens pressmeddelande (på finska)

8.3 Bekanta dig med THL:s anvisningar

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset (på finska)

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningen telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

28.2 Om du har symtom, ring hälsocentralen eller journumret

Om du uppvisar symptom för någon infektionssjukdom såsom influensa, mässling, coronavirus eller någon annan virussjukdom, kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Handtvätt är ett effektivt sätt att förhindra spridning av sjukdomar. Skydda din mun och din näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av skjortärmen, inte i händerna.

""