Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

17.09.2020 14:00

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Socialtjänster

Familjetjänster och barnskyddet

Barnfamiljer erbjuds under undantagsförhållandena socialtjänster som normalt. Både inom tjänsterna enligt socialvårdslagen och inom barnskyddet iakttas regeringens riktlinjer där man uppmanar att undvika möten ansikte mot ansikte och stora förhandlingar. Således ordnas träffar mera på distans och ute. Syftet med de utstakade åtgärderna är att skydda befolkningen.

Familjerna och samarbetsinstanserna kan vara i kontakt med barnskyddets jour- och rådgivningsnummer, tfn 040 573 9193 vardagar kl. 8–15 och med de ansvariga socialarbetarna för familjerna. Social- och krisjouren i Västra Nyland svarar för jourverksamheten utanför tjänstetid, tfn 09 8164 2439.

Vuxensocialarbete och integrationstjänster för invandrare 

Telefonrådgivning må, on och fr kl. 9.00–11.00 och ti, to kl. 12.00–14.00, tfn 040 1269 563

Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18–64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor om vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Personalens telefontider vardagar kl. 12–13

Arbetsföra (18-64 år)

18–34-åringar socialarbetare tfn 040 126 9560

35–64-åringar socialarbetare tfn  040 126 9569

Teamet för äldre (65 år fyllda)

socialarbetare tfn 040 126 9676, socialarbetare tfn 040126 9509

Kunder hos integrationstjänsterna för invandrare

Ta kontakt med socialhandledarna

socialhandledare 040 126 9814, må–fr 12-13

socialhandledare 040 126 9803, må–to 8–16, fr 8–15

socialhandledare 040 126 9698, må–to 8–16, fr 8–15

Hälsovårdstjänster

Akutmottagningen (första hjälpen) är öppen varje dag kl. 8.00–20.00

Hälsocentralens gemensamma tidsbeställningsnummer 09 29683401 betjänar också i coronavirusärenden. Under samtalet väljer kunden vilket ärende samtalet gäller. Personalen ringer tillbaka i prioritetsordning. Man kan också ringa HUS Jourhjälp som är öppen 24/7 på numret 116 117. Den riksomfattande rådgivningen på numret 0295 535 535 ger allmän information om coronavirusärenden och är öppen vardagar 8–21 och lördagar 9–15. Du kan fylla i en coronasymtomsenkät och göra en tidsbeställning till drive-in-provtagningsstället via koronabotti.hus.fi/sv om du inte behöver en yrkeskunnigs bedömning av ditt mående och din vård.

Det finns ett separat väntrum för luftvägsinfektionspatienter och patienter med magsymtom på Kyrkslätts huvudhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon. Vänligen ring alltså först till hälsostationen om du har symtom som motsvarar en coronainfektion.

Tiderna till den icke-brådskande tidsbeställningsmottagningen är i kraft. Vi rekommenderar att du själv avbokar den icke-brådskande tidsbeställningsmottagningstiden om du får symtom av luftvägsinfektion.

Inom rådgivningstjänsterna iakttas kommunens epidemiläge. Man strävar efter att fullfölja verksamheten ganska normalt med beaktande av omständigheterna och personalresurserna. Barnets båda föräldrar är välkomna på det första besöket på mödrarådgivningen och på besöket efter förlossningen samt på de omfattande kontrollerna för familjen på mödra- och barnrådgivningen. I övrigt önskar vi att den person som ska undersökas kommer ensam (mödrarådgivningen) eller med den ena föräldern (barnrådgivningen).  Lämna syskon hemma om det bara är möjligt och tillbringa så lite tid som möjligt i rådgivningens väntrum.

Du kan komma till rådgivningen endast om du är helt frisk, detta gäller alla som vistas i rådgivningens lokaler. Detta är särskilt viktigt för att minimera fall av infektioner under undantagsförhållandena.

Familjehandledarna på rådgivningen gör hembesök, men handledningsarbetet kan också utföras på distans eller utomhus.

Skol- och studerandehälsovårdstjänster erbjuds i skolorna tills vidare som normalt med beaktande av epidemiläget i kommunen, omständigheterna och personalresurserna. Man kan komma till mottagningen hos skol- och studerandehälsovården endast om man är helt frisk.

Munhälsovård 

Tidsbeställning

Vi önskar att tidsbeställningar och ändringar av dem i första hand görs per telefon tfn 09 2968 3269. Man kan också lämna ett meddelande på tidsbeställningsnumret. 

Tidsbeställningen är öppen normalt vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fr kl. 8.00–15.00. 

Tider kan annulleras dygnet runt genom samtal till telefonsvararen tfn 09 2968 3338.   

Du observerar väl att du kan komma till tandkliniken endast med tidsbeställning och om du är frisk. Om du har exponerats för coronaviruset och du har blivit satt i karantän ber vi dig flytta din icke-brådskande tandvårdstid till tiden efter att karantänen är slut. Om det är fråga om ett brådskande behov av vård ber vi dig ringa tidsbeställningen för att få mera anvisningar.

Icke-brådskande vård

Man kan reservera tider för icke-brådskande vård som normalt. På grund av coronapandemin kan vårdtiderna dock vara längre än förr. Verksamhetsstället kan också vara ett annat än det som du har blivit van vid att besöka. En del av tiderna har begränsats till endast dem som hör till riskgrupper som riskerar allvarliga sjukdomar som förorsakas av coronaviruset.

Vi följer med coronavirussituationen och dess utveckling i vårt område och vid behov kan vi vara tvungna att begränsa den icke-brådskande vården.

Brådskande vård

Inom munhälsovården finns det varje vardag tider för akut tandvård. Vi önskar att tidsbeställningarna till akut vård görs per telefon. Om du har luftvägssymtom sker akutvården i HUS enheter. Noggrannare uppgifter får du hos vår tidsbeställning. Ytterligare information också på munhälsovårdens webbsidor.  

Stödtjänster för funktionsförmågan

Vi betjänar normalt inom stödtjänsterna för funktionsförmågan med iakttagande av säkerhetsfaktorerna. Du kan gå till en reserverad mottagningstid, men i arbetet med kunder använder vi också distansförbindelser om det är möjligt med beaktande av kundens situation. Vi kommer alltid överens om detta i förväg tillsammans med kunden.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten, arbetscentralen för utvecklingsstörda, dagcentret har inlett sin verksamhet fr.o.m. 1.6.2020.

Gruppverksamheterna inom de olika tjänsterna startar under hösten ganska begränsade.

Aktuella uppgifter om de olika verksamheterna finns på webbsidan för varje ifrågavarande tjänst på kommunens webbplats.

 För kunderna hos mentalvårdstjänsterna för vuxna och missbrukarvårdstjänsterna finns en ”Ta kontakt”-knapp på kommunens webbplats.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen må–on och fr–sö kl. 12–15, Tjänstevägen 1, dörr B, tfn  050 4140 979.  Dagrehabiliteringen Luotsi inleder sin verksamhet 7.9 med begränsningar och med iakttagande av säkerhetsföreskrifterna.

Mentalvårdstjänsternas telefontider må–fr kl. 12–14, tfn 040 535 4919. Dagcentret Ankkuri har inlett sin verksamhet med iakttagande av säkerhetsföreskrifterna.

Handikappservicens telefontid är må och to kl. 10–11 tfn 09 29671 (växel)

Rådgivningstelefonen till välfärdsstationen för unga 040 772 8124, ti kl. 10–11 och to kl. 12–13. Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller sända ett textmeddelande.

Familjerådgivningens telefontid må kl. 12–14, ti–to kl. 12–13 och fr kl. 9–10, tfn 040 126 9249

Service för äldre personer

Enheterna för dygnetruntvård fungerar normalt, men besöken är begränsade. Vi iakttar inom vår enhet infektionsläkarens föreskrifter.

Hemvården betjänar sina nuvarande kunder såsom hittills och nya kunder antas till tjänsten enligt de ikraftvarande kriterierna för hemvård.

Seniorlinjen betjänar per telefon på numret 040 126 9900.

Dagverksamheten startar vecka 41.

Fredags- och onsdagscaféerna har paus.

Intervallperioderna börjar som normalt vecka 41.

Minnespolikliniken fungerar som normalt.