Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

21.12.2020 08:40

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hälsotjänster

Akutmottagningen (första hjälpen) är öppen varje dag kl. 8.00–20.00

Det gemensamma tidsbeställningsnumret till hälsocentralen 09 29683401 betjänar också i coronavirusärenden vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fr 8.00–15.30. I samband med samtalet väljer kunden vad samtalet gäller. Personalen ringer tillbaka till kunderna i prioritetsordning. Om du på grund av dina symtom inte kan vänta till följande vardag, ska du på vardagkvällar klockan 15.30–20 och veckoslut klockan 8–20 ringa akutmottagningens nummer 09 2968 3400.  Man får anvisningar också av HUS Jourhjälp på numret 116117 dygnet runt.

Den riksomfattande rådgivningen på numret 0295 535 535 ger allmän information om coronavirusärenden och är öppen vardagar 8–21 och lördagar 9–15. Du kan fylla i en coronasymtomsenkät och göra en tidsbeställning till drive-in-provtagningsstället via koronabotti.hus.fi/sv om du inte behöver en yrkeskunnigs bedömning av ditt mående och din vård. I Kyrkslätt har HUSlab två provtagningsställen. På Stationsbågen bredvid social- och hälsocentralen sker provtagningen inomhus i baracken, Gamla Kustvägen 8 är ett drive-in-ställe dit man kan komma med bil eller till fots.

Det finns ett separat väntrum för luftvägsinfektionspatienter och patienter med magsymtom på Kyrkslätts huvudhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon. Vänligen ring alltså först till hälsostationen om du har symtom som motsvarar en coronainfektion.

Man kan reservera tider för icke-brådskande tidsbeställningsmottagning som normalt. Man har blivit tvungen att skära ner i synnerhet skötarnas icke brådskande mottagningstider på grund av coronapanemirelaterade uppgifter. Om det framkommer symtom av luftvägsinfektion, rekommenderar vi att annullera den icke brådskande tidsbeställda mottagningstiden eller be att mottagningen sker på distans.

Munhälsovård 

Vi är angelägna om att det är tryggt att komma till vården. Du observerar väl att du kan komma till tandkliniken endast med tidsbeställning och om du är frisk. Du ser väl till att du under ditt besök i mån av möjlighet håller tillräckligt avstånd och har en god hand- och hostningshygien.

Om du har exponerats för coronaviruset och du har blivit satt i karantän ber vi dig flytta din icke-brådskande tandvårdstid till tiden efter att karantänen är slut. Du flyttar väl din icke-brådskande tid också om du har varit i kontakt med en person med luftvägsinfektionssymtom under de senaste 14 dygnen och det inte är säkert om personen har COVID-19-smitta. Om det är fråga om ett brådskande behov av vård ber vi dig ringa tidsbeställningen för att få mera anvisningar.

Patienter med luftvägssymtom vårdas vid HUS enheter. Noggrannare anvisningar får du hos vår tidsbeställning. Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset kan du göra en symtomenkät i tjänsten www.omaolo.fi.

Tidsbeställning

Vänligen gör alla tidsbeställningar och ändringar av dem i första hand per telefon tfn 09 2968 3269. Du kan också be om att bli uppringd på vårt tidsbeställningsnummer, så ringer vi upp dig.

Tidsbeställningen är öppen som normalt vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fr kl. 8.00–15.00.

Om du vill avboka en tid utan att samtidigt reservera en ny tid, kan du avboka den dygnet runt på vår telefonsvarare, tfn 09 2968 3338. 

Icke-brådskande vård

Man kan reservera tider för icke-brådskande vård som normalt. Om du är under 18 år eller har fyllt 75 år och under ditt tidigare besök hos munhälsovården i Kyrkslätt kommit överens om att en kallelse skickas till följande undersöknings- och kontrollbesök, behöver du inte boka tid själv utan vi skickar en kallelse till dig.

Observera att på grund av coronapandemin är vårdtiderna längre än tidigare och ingrepp kan göras bara i begränsad utsträckning. Verksamhetsstället kan också vara ett annat än det som du har blivit van vid att besöka. En del av verksamhetsställena har begränsats till endast dem som hör till riskgrupper som riskerar allvarliga sjukdomar som förorsakas av coronaviruset. 

Brådskande vård

Inom munhälsovården finns det varje vardag tider för akut tandvård. Om du anser att du behöver brådskande tandvård, vänligen ring till vårt tidsbeställningsnummer för att beställa en eventuell tid. Verksamhetsställena för brådskande vård har koncentrerats på grund av coronavirussituationen. Mer information får du i samband med tidsbeställningen.

Om du återvänder från utlandet
Då du reserverar en tid eller anmäler dig till ditt vårdbesök, ber vi dig berätta om du har varit utomlands under de senaste 14 dygnen före ditt vårdbesök. Vid behov kan en icke-brådskande tandvårdstid flyttas till en senare tidpunkt.

Familjetjänster

Familjesocialarbete

 Socialtjänster erbjuds barnfamiljerna också under undantagsförhållandena. Inom familjesocialarbetets öppna tjänster (tjänster för barnfamiljer enligt socialvårdslagen, barnskyddets öppenvård och familjejuridiska tjänster), barnskyddets vård utom hemmet och eftervård och barnfamiljernas jour- och inledande utvärdering iakttas regeringens riktlinjer där man uppmanar att undvika möten ansikte mot ansikte, så träffar ordnas via distansförbindelse och även i mån av möjlighet utomhus. Då man möts ansikte mot ansikte ser man till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd, använda munskydd och iaktta handhygien. Vid träffar ansikte mot ansikte följer man regeringens linje beträffande antalet deltagare. Syftet med de utstakade åtgärderna är att skydda befolkningen.

Familjer och samarbetsinstanser kan vara i kontakt direkt med de ansvariga anställda och vid behov med jouren för barnfamiljer under tjänstetid, tfn 040 573 9193 vardagar kl. 8–15.15 Social- och krisjouren i Västra Nyland svarar för jourverksamheten utanför tjänstetid, tfn 09 8164 2439.

Rådgivningstjänster

 Inom rådgivningstjänsterna iakttas kommunens epidemiläge. Man strävar efter att fullfölja verksamheten ganska normalt med beaktande av omständigheterna och personalresurserna. Barnets båda föräldrar är välkomna på det första besöket på mödrarådgivningen och på besöket efter förlossningen samt på de omfattande kontrollerna för familjen på mödra- och barnrådgivningen. I övrigt önskar vi att den person som ska undersökas kommer ensam (mödrarådgivningen) eller med den ena föräldern (barnrådgivningen).  Lämna syskon hemma om det bara är möjligt och tillbringa så lite tid som möjligt i rådgivningens väntrum.

Du kan komma till rådgivningen endast om du är helt frisk, detta gäller alla som vistas i rådgivningens lokaler. Detta är särskilt viktigt för att minimera fall av infektioner under undantagsförhållandena.

Familjehandledarna på rådgivningen gör hembesök, men handledningsarbetet kan också utföras på distans eller utomhus. Alla som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd.

Skol- och studenthälsovård

Skol- och studerandehälsovårdstjänster erbjuds i skolorna tills vidare som normalt med beaktande av epidemiläget i kommunen, omständigheterna och personalresurserna. Man kan komma till mottagningen hos skol- och studerandehälsovården endast om man är helt frisk. Mottagningarna kan också hållas på distans. Skolläkarens mottagningar hålls i skolan, på överenskommen tidpunkt.

Alla som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder tjänster för familjer som har barn/unga under 16 år eller familjer som väntar barn.

Familjerådgivningens verksamhet fortsätter med specialarrangemang under undantagsförhållandena orsakade av coronapandemin. Vi utför arbetet huvudsakligen via distansförbindelse (t.ex. per telefon, videosamtal, krypterad e-post), men de träffar som bedöms vara nödvändiga ordnas vid behov ansikte mot ansikte, antingen i familjerådgivningens lokaler eller t.ex. utomhus. Då man träffas ska alla över 12 år använda munskydd, och man ska se till att hålla säkerhetsavstånden. Då det råder en epidemisituation är det särskilt viktigt att man kommer till familjerådgivningen endast om man är helt frisk.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig som kund till familjerådgivningen genom att ringa familjerådgivningens rådgivningsnummer. Där får man också handledning och stöd t.ex. för familjesituationen. Familjerådgivningens telefontid är må–to kl. 12–13, fr kl. 9–10, tfn 040 1269 249.

Talterapi

Talterapiverksamheten fortsätter så normalt som möjligt trots undantagssituationen som coronaepidemin har orsakat. Vid behov möts man ansikte mot ansikte, men det är också möjligt att jobba via distansförbindelse (t.ex. per telefon, videosamtal, krypterad e-post). Då det råder en epidemisituation är det särskilt viktigt att man kommer till talterapin endast om man är helt frisk. Vi önskar att barnet kommer till mottagningen med endast en förälder och utan syskon, om möjligt.

Hemservice för barnfamiljer

 Hemservicen för barnfamiljer fungerar normalt med beaktande av anvisningarna gällande coronapandemin. På hembesöken och kundträffar fordras munskydd av alla som fyllt 12 år.

Tidsbeställning och förfrågningar måndagar och torsdagar kl. 9-11, tfn 0405128140.

 

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

Telefonrådgivning må, on och fr kl. 9.00–11.00 och ti, to kl. 12.00–14.00, tfn 040 126 9563.

Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18–64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor om vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Personalens telefontider vardagar kl. 12–13

Arbetsföra (18-64 år)

18–34-åringar socialarbetare tfn 040 126 9560

35–64-åringar socialarbetare tfn 040 126 9569

Teamet för äldre (65 år fyllda)  

socialarbetare tfn 040 126 9676, socialarbetare tfn 040 126 9509

Kunder hos integrationstjänsterna för invandrare:

Integrationsteamets kontaktuppgifter och telefontider:

socialarbetare 040 126 9571, må–fr 12–13

socialhandledare 040 126 9803, må–fr 9–15

socialhandledare 040 126 9698, må–fr 9–15

socialhandledare 040 126 9814, må–fr 9–15

Mental- och missbrukarvårdstjänster

Vi betjänar normalt med iakttagande av säkerhetsfaktorerna. Du kan gå till en reserverad mottagningstid, men i arbetet med kunder använder vi också distansförbindelser om det är möjligt med beaktande av kundens situation. Vi kommer alltid överens om detta i förväg tillsammans med kunden.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten, arbetscentralen för utvecklingsstörda, dagcentret har inlett sin verksamhet fr.o.m. 1.6.2020.

Gruppverksamheterna inom de olika tjänsterna startar under hösten ganska begränsade.

Aktuella uppgifter om de olika verksamheterna finns på webbsidan för varje ifrågavarande tjänst på kommunens webbplats.

För kunderna hos mentalvårdstjänsterna för vuxna och missbrukarvårdstjänsterna finns en ”Ta kontakt”-knapp på kommunens webbplats.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen må–on och fr–sö kl. 12–15, Tjänstevägen 1, dörr B, tfn 050 414 0979.  Dagrehabiliteringen Luotsi inleder sin verksamhet 7.9 med begränsningar och med iakttagande av säkerhetsföreskrifterna.

Mentalvårdstjänsternas telefontider är må–fr kl. 12–14, tfn 040 535 4919. Dagcentret Ankkuri har inlett sin verksamhet med iakttagande av säkerhetsföreskrifterna.

 

Handikappservice

Handikappservicens telefontid är må och to kl. 10–11 tfn 09 29671 (växeln). Du kan gå till en reserverad mottagningstid, men i arbetet med kunder använder vi också distansförbindelser om det är möjligt med beaktande av kundens situation. Vi kommer alltid överens om detta i förväg tillsammans med kunden.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten, arbetscentralen för utvecklingsstörda, dagcentret har inlett sin verksamhet fr.o.m. 1.6.2020.

 

Service för äldre personer

Enheterna för dygnetruntvård fungerar normalt, men besöken är begränsade. Vi iakttar inom vår enhet infektionsläkarens föreskrifter.

Hemvården betjänar sina nuvarande kunder såsom hittills och nya kunder antas till tjänsten enligt de ikraftvarande kriterierna för hemvård.

Seniorlinjen betjänar per telefon på numret 040 040 126 9900.

Dagverksamheten är avbruten.

Fredags- och onsdagscaféerna har paus.

Intervallvårdsperioderna fungerar normalt.

Minnespolikliniken fungerar normalt.