Barnvänlig kommun

Det är viktigt att beakta barnens och familjers olika behov också i undantagssituationer

Ungdomsledarna anträffbara på sociala medier (20.4.2020)

Vi strävar efter att tills vidare fortsätta rådgivningsverksamheten som normalt, och skolhälsovårdarna är i denna undantagssituation anträffbara per telefon och via Wilma.

Föreningar erbjuder nät- och telefonstöd bl.a.:

Sekasin Chat (på finska)

Nuorten netti (på finska) av Mannerheims barnskyddsförbund

Hjälptelefonen för barn och unga

Hur ska jag prata med mitt barn om coronaviruset? Åtta tips UNICEF (på finska)

Mathjälp från Kyrkslätts finska församlings diakoniarbete på tidsbeställning:
- Veikkolaområdet: Pirjo Kuntsi tfn 050 541 8333
- Masabyområdet: Inkeri Saksa tfn 050 325 0627
- Centrumområdet: Helvi Vuolasmaa tfn 050 567 8623 och Emilie Bollström tfn 050 353 0321 

*********

Kyrkslätt är officiellt En barnvänlig kommun. Finlands UNICEF gav utmärkelsen En barnvänlig kommun till Kyrkslätt i december 2017. Som grund för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter

I kommunen har utbildats utbildare inom barnens rättigheter inom varje sektor och i koncernförvaltningen i samarbete med UNICEF.

Avsikten med verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun är att befrämja barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. I praktiken innebär detta t.ex. att

  • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
  • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
  • varje barn tillförsäkras lika möjligheter att delta
  • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
  • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på UNICEF:s webbplats.

Under år 2018 bedömer vi tillsammans med UNICEF på nytt hur barnens rättigheter förverkligas i vår kommun och upprättar en utvecklingsplan för följande år. Koordineringsarbetsgruppen En barnvänlig kommun ansvarar för utvecklingsarbetet i kommunen. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, från koncernförvaltningen och från ungdomsfullmäktige samt förtroendevalda. Vid behov kallar vi också representanter från föreningar och organisationer till sammanträden.

Verksamhet enligt modellen En barnvänlig kommun i Kyrkslätt fr.o.m. 2017:


- Barn och unga engageras i byggande och planering av offentliga lokaler, bl.a. med hjälp av enkäter och workshopar (bl.a. Kantviks näridrottsplats, Veikkolan päiväkoti, Koskentorin esikoulu, huvudbiblioteket och välfärdscentralen)   

- Att skapa jämlika förutsättningar för de ungas hobbymöjligheter 

- I skolornas och daghemmens matsedlar beaktas barnens åsikter 

- Som kommun deltar vi i kampanjerna under veckan för barnets rättigheter: Flagga för barnet och Barn med på jobbet-dagen  

- Ungdomsfullmäktiges representanter närvarar vid organens sammanträden 

- Vuorenmäen koulu och Masalan koulu utvecklar tillsammans med UNICEF skolmodellen enligt programmet En skola som baserar sig på barnets rättigheter  

- Skolornas elevkårers frågestund ordnas årligen i kommunhuset    

- För familjer i behov av särskilt stöd publicerades en handbok på finska Miten kasvatat lapsestasi ja nuorestasi vahvan? Asiantuntijoiden muistilista vanhemmille.
 
- Tjänsten med låg tröskel via Be om hjälp-knappen för barnfamiljer har införts 

- Man planerar att närma sig de unga genom att utveckla användarerfarenheten av webbsidorna 

- 13 utbildare inom barnens rättigheter inom sektorerna och i koncernförvaltningen utbildade sammanlagt 150 personer i 12 olika verkstäder i anslutning till barnets rättigheter.

Medlemmarna i koordineringsarbetsgruppen för verksamhetsmodellen en barnvänlig kommun:

De förtroendevaldas representanter:

arbetsgruppens ordförande Erkki Majanen, ersättare Riikka Purra

vice ordförande Linda Basilier, ersättare Marjut Frantsi-Lankia

Emmi Wehka-Aho, ersättare Rita Holopainen

Johanna Fleming, ersättare Elina Kinnunen och Pekka M. Sinisalo

Ungdomsfullmäktiges representant: Oskari Pikkarainen, ersättare Aaro Salo

Representanter för sektorerna:

Bildnings- och fritidssektorn: Päivi Sorvari, ersättare Johanna Lindeman

Vård- och omsorgsväsendet: Anna-Lotta Aaltonen, ersättare Antonina Carlberg

Koncernförvaltningen: beredare / sekreterare Susanna Järvenpää, ersättare Johanna Andelmin-Inkinen

Kommunaltekniska sektorn: Joakim Åsten, ersättare Merja Puromies

Ytterligare information:

Barnvänlig kommun -koordinatorer
Susanna Järvenpää, närings- och marknadsföringskoordinator, tfn 050 414 3524, fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi
Joakim Åsten, projektchef, tfn 040 126 9762, fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi

Ordförande för koordineringsarbetsgruppen
Erkki Majanen, fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi

Barnvänlig kommun - koordineringsgruppens sammanträdesprotokoll

22.5.2018 (pdf) på finska

9.10.2018 (pdf) på finska

13.3.2019 (pdf) på finska

9.5.2019 (pdf) på finska

5.9.2019 (pdf) på finska

Handlingsplan 2018-2020 (pdf) på finska