Kyrkslätt har beviljats utmärkelsen En barnvänlig kommun

23.11.2017 12:45

Kategori: Småbarnspedagogik Barn Fritid Unga Barnvänlig kommun

Finlands UNICEF har beviljat Kyrkslätts kommun utmärkelsen En barnvänlig kommun. Erkännandet är i kraft två år i sänder, och förnyande förutsätter fortsatt utvecklingsarbete för verksamhetsmodellen. Erkännandet ger kommunen rätt att använda UNICEFs logo för en barnvänlig kommun.

Finlands UNICEF tackar i sin slutbedömning för det omfattande bedömningsskedet som kommunen utfört och för förankrandet av det inom olika sektorer och bland de förtroendevalda. På basis av den inledande utvärderingen har man som ett utvecklingsobjekt för år 2017 valt att göra barnens rättigheter kända.

Kommunen har i samarbete med UNICEF låtit utbilda utbildare i barnens rättigheter för varje sektor. Utbil-darna har under år 2017 hållit tio utbildningar, och under år 2018 ordnas ännu flera. Utbildningarna i form av workshoppar har tagits väl emot och under dem har man samlat in utmärkta sektorövergripande ut-vecklingsåtgärder för de följande åren.

Under utvecklingsarbetet de senaste två åren har man också identifierat att det redan utförs mycket gott arbete bland barnen i Kyrkslätt, och t.ex. barnens delaktighet är vardag på sådana ställen där barnen är när-varande dagligen. Ansvarspersonerna för verksamhetsmodellen vill påminna att arbetet för barnens rättig-heter inom ramen för verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun bara börjat och att vår kommun har förbundit sig att även i fortsättningen utveckla barnens rättigheter.

Det här arbetet blir aldrig färdigt. Vi ska vara stolta över att det i vår kommun finns kunnig, utbildad och innovativ personal, och att det på kommunens område inom olika sektorer fungerar flera serviceproducen-ter samt frivilliga som gör ett utmärkt arbete med barnen. Vi tackar er alla och fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans! Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun: www.kyrkslatt.fi/barnvanlig-kommun

En familj på promenad

Foto: Jani Kuosmanen

Ytterligare information:

Emmi Wehka-aho, ordförande för koordineringsarbetsgruppen för verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun, tfn 045-197 5050

Ansvarspersoner för verksamhetsmodellen: Päivi Sorvari tfn040-126 9625 och Johanna Lindeman tfn 040-579 1201

e-post: fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

unicef kirkkonummi