Mot en mera hållbar livsstil med motion inom Kyrkslätts småbarnspedagogik

10.03.2021 15:06

Kategori: Idrott och friluftsliv Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Motion är ett utvecklingsobjekt som valts ur Kyrkslätts plan för småbarnsfostran. I april 2020 startade projektet Rör på dig med mig! inom Kyrkslätts småbarnspedagogik. Projektets syfte är att införa en motionsinriktad verksamhetskultur i Kyrkslätts småbarnspedagogik och öka vårdnadshavarnas medvetenhet om betydelsen av motion för barnets tillväxt och utveckling. Projektet finansieras med undervisnings- och kulturministeriets lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil. I projektet deltar alla kommunala och privata daghem samt familjedagvården och invånarparkerna.

Projektet Rör på dig med mig! har kunnat genomföras trots undantagstider, trots att åtgärderna har varit mycket annorlunda än de hade varit utan pandemi. Med hjälp av projektet har man ordnat distansutbildningar och sparrningar för personalen inom småbarnspedagogiken och skaffat nya och intressanta motionsredskap för barnens bruk.

– Höjdpunkterna har varit simningarna för förskoleelever som ordnades i höstas och Muksubussi som hyrts till familjedagvården, gläder Essi Kaipainen, koordinator för projektet Rör på dig med mig!

Motion har en stor betydelse för barnets övergripande uppväxt, utveckling, välmående och lärande. Den rekommenderade mängden fysisk aktivitet under småbarnsåren är tre timmar motion varje dag med varierande belastningsnivå. Rekommendationen består av motion som utförs under dagens lopp och där man rör sig lätt, hurtigt och fartfyllt. Av rekommendationen rekommenderas att två timmar sker under dagen i småbarnspedagogik och en timme hemma. I barnens motion spelar vardagens val och motion på eget initiativ en viktig roll, för de vanor man lärt sig i barndomen ofta fortsätter i vuxenåldern. Påklädning, övergångssituationer och nyttomotion i vardagen är utöver lek viktiga stunder med tanke på barnets motion.

Högklassig simundervisning för förskoleelever

Under hösten 2020 ordnades två gånger simundervisning för förskoleundervisningsgrupperna i kommunens småbarnspedagogik. De strikta coronabegränsningarna stängde simhallen, så för några grupper kunde man inte ordna simningarna så som man hade överenskommit. Tack vare högklassig simundervisning vågade barnen hoppa i vattnet och fick fantastiska erfarenheter med en bekant grupp.

Simningarna för förskoleeleverna gjorde det också möjligt för de barn som inte tidigare besökt simhallen att vänja sig vid vattenelementet. Det kom massor av positiv respons på simningarna av både personalen inom småbarnspedagogiken och barnens vårdnadshavare. I responsenkäten fick också barnen framföra sin åsikt. I barnens respons framträdde hela utflykten från bussresan till simningen och bastusånger.

Erövring av näromgivningen med Muksubussi "Knattebussar"

Familjedagvården har hyrt tre eldrivna lådcyklar, dvs. Muksubussi-bussar. Muksubussi utvidgar familjedagvårdens inlärningsmiljö och öppnar nya möjligheter. Tack vare snabbare övergång blir det i bästa fall mera tid för aktiviteter i målet. Den vuxnas modell för aktiv motion lär barnet också motionsinriktad livsstil. Muksubussi-bussarna har ”hembon” i Veikkola, Kolsarby och Jorvas. Alla familjedagvårdare kan utnyttja cyklarna året runt. Cyklarna har möjliggjort många nya äventyr, till exempel utnyttjande av småbarnspedagogikens kåta och utflykter till havsstranden, till idrottsparken och för att titta på tåg. Familjedagvårdarna planerar nya äventyr för våren, till exempel skridskoutflykter och picknickar och en längre dag för lärande utomhus vid Haukkalampi i Noux.

Familjedagvårdare Minna Pohjasmäkis hem fungerar som hembo för cykeln i Veikkola.

– Man har redan kört flera tiotals kilometrar med cykeln. På äventyr har man gått och beundrat hästar, erövrat nya skogsutflyktsområden och gått längs Hasselstigen. Barnen tycker att Muksubussi är jättekul och man åker fort med den, berättar Pohjasmäki.

Personalen som guider för motionsinriktad livsstil

Med hjälp av projektet Rör på dig med mig! får personalen inom småbarnspedagogiken mer information om motionens betydelse, olika idé- och metodutbildningar, Liikkuva varhaiskasvatus-sparrningar och stöd för utveckling av goda möjligheter till motion. Verksamhet som stöder barnets motion anknyter i vardagen också till andra tyngdpunktsområden för utveckling av småbarnspedagogiken, till exempel lärande utomhus och utveckling av läskulturen. I verksamheten utnyttjas digitala metoder. Kyrkslätts småbarnspedagogik utbildar också personalen med läroavtal till yrkesexamen i idrott och specialyrkesexamen i miljöfostran.

I det dagliga arbetet fäster man allt mer uppmärksamhet vid mängden och intensiteten av barnens motion. Utflykter, friluftsliv och ledda motionsstunder är en del av småbarnspedagogikens vardag. Ämnesområdena inom småbarnspedagogiken, så som musik och bildkonstfostran, språk och matematiska färdigheter och många andra mål som nämns i planen för småbarnspedagogik uppnås när barn rör sig och utforskar sin näromgivning. Man fäster också uppmärksamhet vid aktivering av övergångssituationer, minskning av sittande och barnens motion på eget initiativ.

Mera forskningsdata om mängden och typen av barnens motion genom PIILO-undersökningen

Kyrkslätt har bjudits in i PIILO-undersökningen, som är ett gemensamt projekt mellan Likes och Jyväskylän yliopisto. I undersökningen studeras 4–6-åriga barns motion, sömn, motoriska färdigheter och utreds också barnens egna synpunkter på sin motion. I projektet utvecklas den riksomfattande uppföljningen och främjandet av småbarns välmående. Vårdnadshavarna beslutar om barnens deltagande i undersökningen.

Mätningarna utförs på daghemmen i mars 2021. Alla familjer som deltar i undersökningen får omfattande, skriftlig respons på sina resultat. Dessutom ger sammandraget av barnens resultat daghemmen viktig information för utveckling av situationen gällande motion och barnens motoriska färdigheter som en del av barnens välmående.  

– De metoder som används i undersökningen är noggrant utvalda med beaktande av barnens egen åsikt. Armbandsmätaren som varit i barnens bruk har enligt barnen varit lite som ett armbandsur och har inte stört barnens sysslor. Motoriska färdigheter utreds med uppgifter som är bekanta för barnen och där man balanserar, hoppar och kastar boll. Forskarna kan arbeta med barnen och skapar en lekfull stund i mätningssituationer där man rör sig leende, berättar Tuija Tammelin från Likes. 

Hemmet uppmuntrar och skapar möjligheter till motionsvanor för barn livet ut

– Planen för småbarnspedagogik förpliktar oss att se till att barnen har tillräckligt med möjligheter till daglig motion på eget initiativ både inomhus och utomhus under en dag inom småbarnspedagogik. Den fysiska fostran ska vara regelbunden och barnorienterad, mångsidig och målinriktad – utan att glömma rörelseglädjen, berättar direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma.

Motionsinriktningen under småbarnsåren skapar grunden för motionsvanor och inlärningsfärdigheter för hela livet – det är ju viktigt att familjerna stöder och uppmuntrar barnen att motionera och möjliggör mångsidiga möjligheter för barnen att motionera. Föräldrarnas exempel och egen inspiration till motion får barnen att bli inspirerade av motion.

– Förälderns egna färdigheter har inte så stor betydelse, det viktigaste är närvaro och gemensam aktivitet, påminner Vesiluoma.

Gympastenar på dagis