Anslutning

Fastigheter inom vattenförsörjningsverkets verksamhetsområden bör ansluta till vattenförsörjningsverkets vattenservice enligt förekomst, dvs. vattendistributionen, avlopps- och regnvattenfrånledning. Vid undantag kan miljömyndigheten bevilja undantag för anslutningsplikten.

Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk  (pdf)

1. Beställ utlåtande om anslutningspunkt (på finska)


I anslutningsutlåtande meddelar vattenverket till fastighetsägaren följande uppgifter:

 • Anslutningsställena för vattenledning samt spill- och regnvattenavlopp
 • Rörstorlekarna och höjderna på vattenledning samt spill- och regnvattenavlopp
 • Uppdämningshöjderna för spill- och regnvattenavlopp
 • Trycknivån i vattenledningen

Huvudplaneraren och VVS-planeraren behöver anslutningsutlåtandet i byggprojektet. Därtill bifogas anmälan i bygglovsansökan till bygglovsmyndigheterna.

2. Ansök om byggnadslov (Lupapiste.fi)

3. Ansök om anslutning av fastighet till vattenförsörjnings- och avloppsservice (på finska)

Ansökan, som fyllts i och undertecknats av fastighetsägaren, överlämnas till vattenförsörjningsverket.

4. Beställ vatten-och avloppsplan hos expert och överlämna dem till vattenförsörjningsverket

Två exemplar av följande vatten- och avloppsplaner skall levereras till vattenförsörjningsverket

 • Vvs-situationsplan 1:500 eller 1:200
  • i fråga om existerande fastigheter: En VVS-situationsplan där det redogörs för vatten- och avloppsledningar, brunnar o.dyl. som redan finns på tomten samt för nya vatten- och avloppsledningsanordningar som ska byggas ända till anslutningspunkten. I utmärkningen av nuvarande och nya ledningar bör iakttas att de tydligt skiljer sig från varandra.
 • Planritning 1:50
  • i fråga om existerande fastigheter: Om fastighetsägaren inte känner till hur fastighetens interna vattenledningar och avlopp har installerats, räcker det till att husets planritningar (alla våningar) lämnas till verket. I dem ska stället där vattenmätaren kommer att installeras samt vattenledningens och avloppets inloppsställe anges.Fastighetens avgift för anslutning till vattenförsörjningsverket fastställs enligt fastighetens totala yta, som räknas ut i planritningarna.
 • Arbetsritningar till eventuella pumpenheter


Planerarens namn, telefonnummer och adress skall antecknas i planerna.
Följande skall beaktas i planen:

 • Hur takvattnet och dräneringsvattnet från grundkonstruktionerna leds bifogat samtliga brunnar och avloppshöjder
 • Eventuellt behov av tryckreduceringsventil
 • Vattenmätarutrymmet skall uppfylla föreskrifterna i Finlands byggbestämmelsesamling, del D1.

Den kontrollerade situationsplanen levereras till planeraren, om ingenting annat har antecknats i planerna. De andra ritningarna arkiveras okontrollerade på vattenförsörjningsverket. Planeraren skall ge den kontrollerade situationsplanen till fastighetsägaren eftersom planerna skall vara till förfogande på bygget vid bruktagningstillsyn.

5. Fva-arbetsledare (på finska)

Om det är fråga om en tillståndspliktig nybyggnad ska man innan arbetena inleds ansöka om godkännande av ansvarig fva-arbetsledare hos byggnadstillsynsmyndigheterna (Lupapiste.fi).
Då en existerande fastighet ansluts ansöker man om godkännande av ansvarig fva-arbetsledare hos vattenförsörjningsverket med den bifogade blanketten.

6. Anslutnings- och användningsavtal

Verket upprättar anslutnings- och användningsavtalet och skickar det till klienten för att undertecknas. Förutsättningarna för avtalet är:

 • Bygglov har beviljats
 • Anslutningsansökan och vatten- och avloppsplaner har tillställts verket

7. Fyll i blanketten för beställning av anslutningsarbete och skicka den till vattenförsörjningsverket

Anslutning av fastighet till vattenförsörjningsnätet och installering av vattenmätare:


Installering av vattenmätare och vattenledningsanslutning beställs då det behövs vatten på fastigheten. Vatten kan inte ens under byggtiden användas utan mätare.

Anslutaren är skyldig att skydda mätaren under byggandet. Anslutning av fastigheten till kommunens vattenledning och installering av en vattenmätare utförs på anslutarens bekostnad alltid av verket. Anslutning beställs med blanketten för beställning av anslutningsarbete.

(den beräknade leveranstiden för anslutningsarbete 1–3 veckor)

Grävningsarbeten på gatuområden


Innan grävningsarbeten inleds på ett gatuområde skall man ansöka om grävningstillstånd, som ger rätt att genomföra eller låta genomföra grävningsarbeten på en gata, en väg eller på ett motsvarande allmänt område. Grävningstillstånd söks på tjänsten: Lupapiste.fi.

Myndighetssyner

Syneförrättningen för ibruktagande av en byggnad beställs alltid från kommunens byggnadstillsyn.