Befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på vissa grunder bevilja en fastighet som byggs befrielse från anslutning till vatten- eller avloppsnät.

Fastigheter ska i huvudsak ansluta sig till kommunens eller samkommunens vattenförsörjningsverks vatten- och avloppsnät. Skyldigheten gäller speciellt fastigheterna på detaljplaneområden. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja en fastighet som byggs en befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- eller avloppsnät.

Den som får befrielse ska ta hand om att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med miljöskyddslagens krav.

Anvisning

Man ansöker om befrielse i tjänsten Lupapiste.

Obligatoriska bilagor till ansökan om befrielse i Lupapiste (se noggrannare anvisningar via länken nedan):

Ansökan om befrielse från anslutning till vattenledning:

- Undersökningsintyg som är under ett år gammalt om kvaliteten på det använda hushållsvattnet. Noggrannare anvisningar från Esboregionens miljö- och hälsoskydd: http://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Miljo_och_halsoskydd


Ansökan om befrielse från anslutning till avlopp:

- Situationsplan av vilken avloppsvattensystemets läge och infiltrerings-/utloppsställen för avloppsvatten ska framgå. Avstånden till brunnar för hushållsvatten, vattendrag och till gränsen eller vägen kan anges i situationsplanen eller i en skriftlig plan.

- Utredning om avloppsvattensystemet (enligt SrF 157/2017 5 §, modellbotten t.ex. på webbplatsen www.miljo.fi) inklusive uppgifter om underhålls- och serviceåtgärder som vidtagits i avloppsvattensystemet

 

Ansökan om befrielse för dagvatten:

- Situationsplan av vilken ledningen/infiltreringen av dagvattnen och dräneringsvattnen från grunderna framgår.

-Hörande av grannar. Grannarna kan höras också via tjänsten Lupapiste.fi (anvisning till Lupapiste). Då ska du känna till din grannes e-postadress samt veta om personen har registrerat sig i tjänsten Lupapiste.

 

 

OBS! Ansökan undertecknas av fastighetens alla ägare eller innehavare eller av en person som av dem har befullmäktigats till det. I det senare fallet ska fullmakten bifogas till ansökan.

Anvisningar för inlämning av ansökan i Lupapiste

Medborgare, Företag och samfund
Vattenförsörjning
skötsel / vattentjänster