Underhåll

Du kan ge respons till underhållstjänsterna via responssystemet.

I lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden stadgas om fördelningen av underhålls- och reningsskyldigheterna gällande gator som överlåtits för allmänt bruk och andra allmänna områden mellan kommunen och tomtägaren.

Tomtägarens och -innehavarens skyldigheter

Strukturellt underhåll

 • Underhåll av körförbindelse till tomten
 • Anmälan till kommunen eller polisen om beläggningar som skadats, gropar eller andra motsvarande brister som orsakar faror i trafiken
 • Vid behov vidtagande av tillfälliga åtgärder för att varna trafiken

Renhållning

 • Avlägsnande av snö och is som plogats vid körförbindelsen till tomten
 • Renhållning av förbindelser genom planterade områden till tomten
 • Avlägsnande av smuts, skräp, snö och is från dagvattenbrunnarnas gallerlock
 • Förhindrande att dikestrummorna stockas genom att avlägsna skräp och dylikt
 • Skötsel av växtligheten på tomten

Kommunens skyldigheter

Strukturellt underhåll

 • Reparationer och underhåll av beläggningen på körbanor och trottoarer
 • Underhåll av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräcken, vägmärken och andra anordningar
 • Utjämnande av grusbelagda gator och bindande av dammet på grusbelagda körbanor

Renhållning

 • Renhållning av gatuområdena till övriga delar
 • Renhållning av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräcken, vägmärken och andra anordningar

Ytterligare information om gatuunderhållet finns i skötselanvisningarna för gatuområdena.

Ansökan om ersättning

Den skadelidande ska tillställa registraturen ett elektroniskt ersättningsanspråk. Skaderegleraren granskar händelseplatsen, förhållandena och  vädret då skadan skedde. Vid behov begärs tilläggsinformation av ersättningssökanden. Ersättningsanspråken behandlas i nämnden.

Ansökan om skadestånd

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.