Underhåll

Du kan ge respons till underhållstjänsterna via responssystemet.

Underhåll av gator

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet av gator, torg och gång- och cykelvägar. (Blåa i kartan)
För underhållet av motor- och ringvägar samt landsvägar svarar NTM-centralen. (Röda i kartan)
För väghållningen av en enskild väg svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna eller väglaget. (Gröna i kartan) Kommunen sköter de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett skilt avtal.

I lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden stadgas om fördelningen av underhålls- och reningsskyldigheterna gällande gator som överlåtits för allmänt bruk och andra allmänna områden mellan kommunen och tomtägaren.

Ansökan om ersättning

Den skadelidande ska tillställa registraturen ett elektroniskt ersättningsanspråk. Skaderegleraren granskar händelseplatsen, förhållandena och  vädret då skadan skedde. Vid behov begärs tilläggsinformation av ersättningssökanden. Ersättningsanspråken behandlas i nämnden.

Ansökan om skadestånd

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/#. Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Du kan ge respons per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi. Under arbetstid svarar vi på numret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli. Responsen som ges registreras och skickas så fort som möjligt till kontaktpersonen på området i fråga.