Vinterunderhåll

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet på gator och torg samt gång- och cykelleder på allmänna områden. Kommunen ansvarar dessutom för vinterunderhållet på de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett avtal. För vinterunderhållet på enskilda vägar svarar väglagen eller vägdelägarna. För skötseln av allmänna vägar svarar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen.Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun –vinterunderhållsarbeten Samhällstekniska nämndens beslut 24.10.2019 § 41

Underhållsklass 1:  (röd på kartan)

  • Huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem.
  • Torr lössnö högst 5 cm. Plogningen ska påbörjas så fort som möjligt då kvalitetsstandarden underskrids eller så att gatan är plogad före maximitimmarna i trafiken. Under ymnigt och ihållande snöfall ska gatorna hållas i trafikerbart skick.

  • Med avlägsnande av snösörja avses avlägsnande av våt snö och snö- och isvallar som samlats på körbanan. Den ska avlägsnas då den mjuknar när vädret blir varmare.

  • Snösörja högst 4 cm så fort som möjligt efter att målnivån underskrids.

Underhållsklass 2:  (blå på kartan)

  • Matargator och regionala gång- och cykelrutter
  • Torr lössnö högst 7 cm. Plogningen ska påbörjas då kvalitetsstandarden underskrids, i allmänhet då snöfallet upphör. Under långvarigt snöfall ska plogningen påbörjas redan under snöfallet då kvalitetsstandarden underskrids.

  • Snösörja högst 6 cm inom 7 timmar efter att målnivån underskrids.

Underhållsklass 3:  (grön på kartan)

  • Bostadsgator och andra vägar och områden av mindre vikt för trafiken.
  • Torr lössnö högst 10 cm. Plogningen ska påbörjas då kvalitetsstandarden underskrids, senast 10 timmar efter att snöfallet upphört.

  • Snösörja högst 8 cm inom 10 timmar efter att målnivån underskrids.

Det är viktigt för kommuninvånarna att lägga märke till att kommunen inte ansvarar för underhållet på gång- och cykellederna och parkeringsområdena på tomterna. Ansvaret för skötseln av dessa hör i sin helhet till bostadsaktiebolagen och fastighetsägarna.

Tomtens ägare eller besittare är skyldig att bl.a. se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas t.ex. från taket över postlådorna och från staketen. Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden.

Kyrkslätts kommuns mottagningsplats för snö ligger i Strömsby. Man får en identifikationsanordning till mottagningsställena på Kyrkslätts kommuns servicekontor. Avgifter för mottagning av snö

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/#. Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Du kan ge respons per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi. Under arbetstid svarar vi på numret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli. Responsen som ges registreras och skickas så fort som möjligt till kontaktpersonen på området i fråga.