Vinterunderhåll

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet på gator och torg samt gång- och cykelleder på allmänna områden. Kommunen ansvarar dessutom för vinterunderhållet på de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett avtal. För vinterunderhållet på enskilda vägar svarar väglagen eller vägdelägarna. För skötseln av allmänna vägar svarar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen. Närmare beskrivningar finns här: Gatornas underhållsklassificering.

Underhållsklass 1:  (röd på kartan)

  • Huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem.
    • Plogningen inleds då det har kommit 4 cm snö. Under rikligt och ihållande snöfall hålls gatorna i trafikerbart skick.

Underhållsklass 2:  (blå på kartan)

  • Matargator och regionala gång- och cykelrutter
    • Plogningen inleds då det har kommit 6 cm snö. Plogningen inleds i allmänhet först då snöfallet upphört, men tidigare ifall snöfallet pågår länge.

Underhållsklass 3:  (grön på kartan)

  • Bostadsgator och andra vägar och områden av mindre vikt för trafiken.
    • Plogningen inleds då det har kommit 8 cm snö. Plogningen inleds senast 8 timmar efter att snöfallet upphört.

Det är viktigt för kommuninvånarna att lägga märke till att kommunen inte ansvarar för underhållet på gång- och cykellederna och parkeringsområdena på tomterna. Ansvaret för skötseln av dessa hör i sin helhet till bostadsaktiebolagen och fastighetsägarna.

Tomtens ägare eller besittare är skyldig att bl.a. se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas t.ex. från taket över postlådorna och från staketen. Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden.

Kyrkslätts kommuns mottagningsplats för snö ligger i Strömsby. Man får en identifikationsanordning till mottagningsställena på Kyrkslätts kommuns servicekontor. Avgifter för mottagning av snö

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/#. Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Du kan ge respons per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi. Under arbetstid svarar vi på numret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli. Responsen som ges registreras och skickas så fort som möjligt till kontaktpersonen på området i fråga.