Välmående

En välmående gemenskap och elevvård

I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen säkerställs en trygg vardag för varje barn. Inom småbarnspedagogiken verkar man i grupp så att man beaktar varje barn som individ och inte t.ex. som representant för sitt kön. Tillsammans lär vi oss respekterande och hänsynsfullt beteende som förhindrar mobbning och utslagning.

I alla daghem finns en grupp för tidigt stöd (pedagogiskt team) som har till uppdrag att arbeta förebyggande, att upprätthålla välmående i daghemmet och att ingripa i missförhållanden. Samma grupp verkar även som gemensam elevvårdsgrupp för barn i förskoleåldern. I välfärdsarbetet deltar förutom barnen, vårdnadshavarna och daghemmets personal också hälsovårdaren vid rådgivningen, psykolog och kurator.

Att stöda barnets individuella välmående

Om vårdnadshavaren blir orolig över barnets välmående kan hen vara i kontakt med personalen i barnets grupp, psykologen inom småbarnspedagogik, hälsovårdaren vid rådgivningen och i fråga om barn i förskoleåldern även kuratorn inom förskoleundervisningen. Beroende på behovet samlas en grupp där utvalda experter deltar tillsammans med vårdnadshavarna.

Läs mer om utredning av behov av stöd.

Vad gör psykologen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning?

Psykologen inom småbarnspedagogiken handleder, stöder och hjälper barn i förskoleundervisningen och deras familjer samt personalen inom förskoleundervisningen bl.a. i olika utmaningar i anslutning till lärande, känsloliv, beteende och växelverkan. Psykologen kan vid behov kallas till expertgruppsmöte som behandlar barnets ärende.

Vad gör kuratorn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning?

Kuratorn inom förskoleundervisningen stöder och främjar barnets och familjens och hela förskoleundervisningsguppens välmående så tidigt som möjligt tillsammans med vårdnadshavarna och personalen inom förskoleundervisningen. Målet är att förebygga problem och hjälpa i olika sociala problemsituationer. Kuratorn kan vid behov kallas till expertgruppsmöte som behandlar barnets ärende

Vad gör hälsovårdaren vid rådgivningen?

Hälsovårdaren vid rådgivningen ger vårdnadshavarna och personalen inom förskoleundervisningen konsultation utöver rådgivningstjänsterna för olika åldersgrupper. Hälsovårdaren kan även kallas till en expertgrupps möte som behandlar barnets ärende.