Utvidgad läroplikt

Läroplikten utvidgas i hela landet i augusti 2021. Andra stadiets utbildning blir avgiftsfri och läropliktsåldern stiger till 18 år eller tills den unga avlagt en examen på andra stadiet. I fortsättningen har den unga rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.  

De elever som går ut grundläggande utbildningen våren 2021 är den första årskullen som berörs av reformen. Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet påverkar dem.

Ansökningsskyldighet

Vad betyder det här för eleverna i årskurs 9?

Ansökningsskyldigheten betyder, att en läropliktig ungdom måste söka till:

 • utbildning på andra stadiet
 • till utbildning i övergångsskedet
 • eller annan utbildning som omfattas av läroplikten

I den gemensamma ansökan ingår tre olika ansökningar:

 • ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Läroplikten efter den grundläggande utbildningen fullgörs i regel genom:

 • avläggandet av yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen
 • avläggandet av gymnasiets lärokurs för unga eller för vuxna, eller studentexamen
 • påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen (tionde klass),
 • utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som
 • handleder för yrkesutbildning (VALMA).
 • folkhögskoleutbildning för läropliktiga

Eleverna söker på våren under nian till utbildning genom gemensamma ansökan (GEA) eller på något annat sätt.

Den gemensamma ansökan inföll i år 23.2-7.4.2021
(Ansökan görs på www.studieinfo.fi.)

Samtidigt pågick även ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd och ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning.

Om eleven inte får en studieplats vid gemensam ansökan, fortsätter skyldigheten att söka till utbildning tills den unga får en studieplats.

Vad betyder utvidgande av läroplikten för vårdnadshavare?

Den läropliktiges vårdnadshavare ska se till att den läropliktige fullgör läroplikten.

Vad betyder den utvidgade läroplikten för utbildningsanordnaren?

Grundskolan är skyldig att handleda och övervaka fullgörandet av läroplikten tills den eleven som går ut nian inleder sina studier i utbildning efter grundläggande utbildningen. När en elev inleder utbildning som leder till fullgörandet av läroplikten övergår ansvaret för handledningen och stödet till den som anordnar utbildningen.

Om eleven inte får en studieplats vid den gemensamma ansökan handleds eleven att söka i den kontinuerliga ansökan.

Om eleven fortfarande är utan studieplats efter sommaren eller om en läropliktig avbryter påbörjade studier ansvarar hemkommunen för fortsatt handledning.

 

Studiernas avgiftsfrihet 

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet för utbildning som inleds hösten 2021 träder i kraft för samma målgrupp som läroplikten. Utvidgningen av läroplikten gäller unga som slutför den grundläggande utbildningens lärokurs som läropliktiga 1.1.2021 eller därefter. Personer för vilka läroplikten enligt gällande lag om grundläggande utbildning har upphört före den 1 januari 2021 omfattas inte av utvidgningen av läroplikten. Avgiftsfriheten gäller inte unga som inleder studierna hösten 2021 och som inte omfattas av tillämpningsområdet för läropliktslagen.

Förutom bespisning och undervisning blir följande avgiftsfritt:

 • läromedel och annat studiematerial
 • arbetsredskap, -kläder och –material
 • avläggandet av studentexamen

Dessutom är skolresor, vilka är minst 7 km i en riktning, avgiftsfria på andra stadiet. De avgiftsfria skolresorna på andra stadiet betalas med understöd från Folkpensionsanstalten (FPA).

Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller sportutrustning som den studerande använder också på annat sätt än i samband med undervisningen, ska fortfarande betalas av den studerande själv.

Avgiftsfriheten pågår till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Läs mer om den utvidgade läroplikten på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats. 

Läs även: I Kyrkslätt bereder man sig på utvidgningen av läroplikten - andra stadiets utbildning blir avgiftsfri och läropliktsåldern stiger till 18 år (publicerad 19.1.2021)

Sidan uppdateras med information när arbetet kring den utvidgade läroplikten framskrider.

Uppdaterad 8.6.2021
Uppdaterad 3.3.2021: Den gemensamma ansökans ansökningstid har förlängts till 7.4.2021.

Tilläggsuppgifter:

Ann-Marie Rosenqvist-Berg
planerare inom undervisning 
tfn 040 1269 793

e-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi