Namnplanering

Nimistötoimikunnan loppuraportti 2021 Nimistötoimikunta Pöytäkirja 24.08.2021 § 29

Länk till namnkartan

Namnplaneringen i Kyrkslätt är en del av den lokala särprägeln. Ett bra namn beaktar de kulturella värdena och människornas behov, stärker hemkänslan och ökar trivseln. Idealiskt är också att namnet är lätt att minnas, uttala och skriva. Kommunstyrelsen har fastställt principerna för namnplaneringen i Kyrkslätt.

Beslutsfattande

Kommunfullmäktige beslutar om namn som anknyter till planläggningen i samband med godkännandet av planerna. Kommunarkitekten godkänner namn och ändringar av namn på vägar utanför detaljplaneområden och beslutar om ändringar som gäller namn på gator och andra allmänna områden i detaljplaner.

Beredning (handlingssätt ända till 30.8.2021)

Kommunstyrelsen tillsätter en namnkommitté, vars uppgift är att bereda ärenden som gäller namnskicket på detaljplanlagda och andra områden. Kommittén följer också med och övervakar att principerna för namnplaneringen följs. Komplettering av adressystemet är inte möjlig utan namnplanering, med vilken man försäkrar sig om att de nya namnen stämmer överens med godkända principer och passar ihop med de tidigare adressnamnen.

Ge repons om namnplanering

Du kan ge respons om namnplanering, ge nya namnförslag, anmäla felaktiga namn eller ge historia om platsnamn via respons blankett.

Information om namnplanering:

Namnkommitténs verksamhetsstadga och Principerna för namnplanering i Kyrkslätt
Kyrkslätt, Fastställda vägnamn 2017
Teman för namnen på plan- och glesbygdsområden i Kyrkslätt
Finlands kommunförbund, Kommunens adressystem
Forskningscentralen för de inhemska språken, Namnvård

Ytterligare information ger:

Om namn som är i bruk och planområdenas namn:

detaljplanechef Simon Store

Lokalhistoria och gammalt namnbestånd:

kulturdirektör Maaret Eloranta
tfn 040 0012 872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi