Inlämning av inkomstuppgifter

Klientavgiften för småbarnspedagogik fastställs enligt familjens inkomster.

En utredning över familjens inkomster ges på en elektronisk inkomstutredningsblankett. Familjen behöver inte lämna in en utredning över sina inkomster om familjen i ansökan om småbarnspedagogik eller på inkomstutredningsblanketten har gett sitt samtycke till att den högsta avgiften för tiden i småbarnspedagogik fastställs tills vidare som barnets vårdavgift.  Om familjen inte lämnar in inkomstutredningsblanketten med bilagor inom utsatt tid uppbärs den högsta avgiften för familjens barn som deltar i småbarnspedagogiken. En avgift som fastställts baserat på bristande inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Som inkomster beaktas barnets, barnets vårdnadshavares samt en med denna i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster. Till den beskattningsbara månadslönen tilläggs semesterpenning 5 procent. Också betalade underhållsbidrag eller erhållna underhållsbidrag eller underhållsstöd tas i beaktande.

Om inkomsterna väsentligen ändrar eller familjens storlek ändrar under verksamhetsåret är familjen skyldig att meddela om de förändrade inkomstuppgifterna (skriftligen med bilagor). Förändringar i inkomsterna träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad då uppgifterna inkommit till kommunen.

Om beslutet om bestämmande av avgift har baserat sig på för låga inkomstuppgifter som kunden har lämnat in, kan avgiften rättas retroaktivt. Beslutsfattaren har rätt att granska inkomstuppgifterna hos olika myndigheter.

Blanketter för utredning av inkomster fås hos daghemmen och på blankettsidan.

Elektronisk inkomstutredningsblankett

Inkomstutredning med bilagor lämnas in på adressen:

Kyrkslätts kommun
Småbarnspedagogik
PB 20
02401 KYRKSLÄTT