Enskilda vägar

Aktuellt

Bidrag för enskilda vägar

Adressärenden på glesbygdsområden (.pdf)

Bidrag till enskilda vägar och ny lag om enskilda vägar (.pdf)

Allmänt

Med enskild väg avses en väg som beviljats vägrätter vid en förrättning, som hållits av antingen kommunen eller lantmäteriverket. För väghållningen och sommar- och vinterunderhållet av en enskild väg svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna. Vägdelägarna har kunnat bilda ett väglag, varmed ärenden som gäller väghållning avgörs vid väglagets möten. Om ett väglag inte grundats, avtalar delägarna om väghållningen med interna avtal.

Riksdagen har godkänt en ny lag för enskilda vägar som träder i kraft 1.1.2019. I och med den nya lagen för enskilda vägar kan vägdelägarna själva bl.a. grunda ett väglag. Väglagen kan likaså sinsemellan komma överens om att slå samman väglag, utesluta väglag eller ansluta ett nytt vägavsnitt till väglagets väg.

Tidigare kunde man framställa ett rättelseyrkande över väglagsstämmans beslut hos kommunen, varvid kommunens vägnämnd eller motsvarande gav ett beslut i ärendet. Då den nya lagen träder i kraft kan rättelseyrkande framställas över väglagsstämman endera genom att väcka talan i tingsrätten eller så kan vägdelägaren kräva att väglaget själv rättar sitt beslut.

Enskilda vägar i Kyrkslätt

Enskilda vägar har en betydande roll i Kyrkslätts kommun. De kompletterar trafikeringsnätet som utgörs av planvägar och statens landsvägar. En del av de enskilda vägarna leder till viktiga rekreations- och friluftsområden, såsom Meiko naturskyddsområde och Linlo friluftsområde. Också flera andra närrekreationsområden och badstränder ligger längs enskilda vägar.

I Kyrkslätts kommun fanns i början av år 2017 270 väglag som upprätthåller ca 340 km väg. Privatväglag finns på kartan nedanför.