Enskilda vägar

Aktuellt

Bidrag för enskilda vägar

Väglagets bakkonto

Läs mera:

https://uutiset.taloushallintoliitto.fi/news/tiekuntien-pankkitilit-nyt-liipaisimella-419970

Undantagsåtgärdernas inverkan på väglagens verksamhet

Vägföreningen i Finland rf rekommenderar att årsstämmorna senareläggs men att vägavgifterna ändå kan faktureras.

Vägföreningen rekommenderar att man följer myndigheternas anvisningar beträffande årsstämmorna. Väglagets stämma kan ordnas på distans om så bestäms i väglagets stadgar eller om väglagets stämma så beslutat.

Vägföreningen anser att det i den rådande situationen är förnuftigt att skicka vägavgiftsfakturorna enligt de föregående enheterna och bifoga en kort redogörelse om varför man bestämt sig för denna exceptionella lösning.

Länk till meddelandet (endast på finska):

https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/v/

Allmänt

Med enskild väg avses en väg som beviljats vägrätter vid en förrättning, som hållits av antingen kommunen eller lantmäteriverket. För väghållningen och sommar- och vinterunderhållet av en enskild väg svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna. Vägdelägarna har kunnat bilda ett väglag, varmed ärenden som gäller väghållning avgörs vid väglagets möten. Om ett väglag inte grundats, avtalar delägarna om väghållningen med interna avtal.

Enskilda vägar i Kyrkslätt

Enskilda vägar har en betydande roll i Kyrkslätts kommun. De kompletterar trafikeringsnätet som utgörs av planvägar och statens landsvägar. En del av de enskilda vägarna leder till viktiga rekreations- och friluftsområden, såsom Meiko naturskyddsområde och Linlo friluftsområde. Också flera andra närrekreationsområden och badstränder ligger längs enskilda vägar.

I Kyrkslätts kommun fanns i början av år 2020 266 väglag som upprätthåller ca 344 km väg. Privatväglag finns på kartan nedanför.

You must approve to our use of cookies to view this content.