Bidrag för enskilda vägar

BIDRAG FÖR ENSKILDA VÄGAR 2020

Kyrkslätts kommun beviljar årligen bidrag till väglagen på kommunens område. År 2020 är 200 000 euro reserverade för bidrag för enskilda vägar. Den största delen av bidragen beviljas för underhåll av vägar.

Ansökningstiden för bidragen utgår 30.4.2020 kl. 16.00

Bilagorna ska ska lämnas senast 14.8.2020 (tidsfristen har förlängts) till kommunens registratur.

Undantagsåtgärdernas inverkan på ansökan om bidrag för enskilda vägar

Flera väglag har blivit tvungna att ställa in sina årsstämmor på grund av coronaviruset. Man har varit särskilt orolig över att man inte kan granska väglagets redovisning innan ansökningstiden för bidrag för enskilda vägar utgår.

Med tanke på bidrag för allmänna vägar är det viktigast att söka bidraget senast 30.4.2020 kl. 16.00. Därefter är det möjligt att komplettera bidragsansökan genom att tillställa kommunens registratur registerutdrag och revisionsberättelsen eller vägstämmans protokoll senast 14.8.2020.

Ansökningsblankett

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar har ändrats

Bekanta dig med reglerna inbnan du fyller i blanketten

Underhållsbidrag för enskilda vägar beviljas för vardera enskild väg på basis av vägens längd och underhållsklass.

Ombyggnadsbidraget är behovsprövat och beviljas normalt till 60-80 % av projektets godkända totalkostnader. För trafiksäkerhetsprojekt kan bidragsprocenten vara högre.

Vägbelysningsbidraget är behovsprövat och beviljas normalt till högst 25 % av projektets godkända totalkostnader.

Läs mera:

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar (.pdf)

ANVISNINGAR

Kontrollera ditt väglags KTJ-beteckning och underhållsklass i kommunens karttjänst

Registerutdrag

Registerutdrag (avgiftsbelagt) kan beställas hos Lantmäteriverkets kundservice https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/kontaktuppgifter/kundservice

Väglagets KTJ-beteckning i fastighetsdatasystemet, som behövs för att beställa registerutdrag, får man på kommunens karttjänst eller genom att fråga yksityistiet(at)kirkkonummi.fi

Granskning av redovisningen

Enligt lagen om enskilda vägar ska väglaget antingen granska räkenskaperna vid sammanträdet eller på förhand välja två personer för att granska redovisningen. Redovisningen kan granskas av lekmän eller av professionella revisorer.

Om granskarna är professionella revisorer, utför de en granskning enligt revisionslagen och ger en berättelse om den. Om granskarna är lekmän, granskar de redovisningen och ger en fritt formulerad redogörelse för den till väglagets stämma.

Redovisningen kan också granskas vid sammanträdet. Om redovisningen har granskats vid sammanträdet, ska man skicka en kopia av det undertecknade mötesprotokollet som bilaga till ansökan om bidrag.

Redovisningen godkänns av väglagets stämma.

Blankett:

Revisionsberättelse (.pdf)