Bidrag för enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar 2019

Kyrkslätts kommun beviljar årligen bidrag till väglagen på kommunens område. År 2019 är 250 000 euro reserverade för bidrag för enskilda vägar. Den största delen av bidragen beviljas för underhåll av vägar.

Ansökningstiden är slut.

Obligatoriska bilagor till ansökan om bidrag är bokslutsuppgifter och berättelse om granskning av redovisningen.

Bilagor ska lämnas in till kommunens registratur senast 30.6.2019.

Bidragsbeslutet förfaller om bilagorna inte har lämnats in inom utsatt tid.

Villkoren (.pdf)

ANVISNINGAR

Bokslut

Man rekommenderar att väglagen har dubbel bokföring. Av bokslutet ska framgå resultatet av väglagets verksamhet samt väglagets förmögenhet: egendom, egna medel och lån som tagits.

Granskning av redovisningen

Enligt lagen om enskilda vägar ska väglaget antingen granska räkenskaperna vid sammanträdet eller på förhand välja två personer för att granska redovisningen. Redovisningen kan granskas av lekmän eller av professionella revisorer.

Om granskarna är professionella revisorer, utför de en granskning enligt revisionslagen och ger en berättelse om den. Om granskarna är lekmän, granskar de redovisningen och ger en fritt formulerad redogörelse för den till väglagets stämma.

Redovisningen kan också granskas vid sammanträdet. Om redovisningen har granskats vid sammanträdet, ska man skicka en kopia av det undertecknade mötesprotokollet som bilaga till ansökan om bidrag.

Redovisningen godkänns av väglagets stämma.

Blankett:

Revisionsberättelse (.pdf)

Anmälning av information om enskilda vägar till Digidoad-operatören

Ytterligare information (endast på finska) på Trafikledsverkets webbplats

Talkoarbete

Talkoarbete som utförs av väglagets delägare, dvs. arbete som utförs utan ersättning kan räknas med i underhållsutgifterna. Talkoarbetets mängd och kvalitet ska framkomma i väglagets årsberättelse eller annat motsvarande dokument.

Talkoarbetets mängd och utförda arbetsuppgifter kan anmälas med bifogade blankett:

Timbokföring över talkoarbete (.pdf)

Utredning om talkoarbetet fogas som bilaga till bidragsansökan

Tillställande av bilagor

Bilagorna ska märkas ”Bidrag för enskild väg” samt märkas ut med årtal och vilket väglag ansökan gäller.

Bilagorna kan lämnas in på följande sätt:

  • Elektroniskt som bifogade filer i samband med ansökan om bidrag senast tisdag 30.4.2019 kl. 16.00 ELLER
  • Per e-post till kommunens registratur så att de är framme senast söndag 30.6.2019 23.00 ELLER
  • I pappersform till kommunens registratur så att de är framme i registraturen senast fredag 28.6.2018 kl. 12.00.

Skickande av bilagor sker alltid på avsändarens ansvar.

Ansökningar som inkommit efter utsatt tid beaktas inte.

Mer information: yksityistiet@kirkkonummi.fi