Bidrag för enskilda vägar

BIDRAG FÖR ENSKILDA VÄGAR 2020

Kyrkslätts kommun beviljar årligen bidrag till väglagen på kommunens område. År 2020 är 200 000 euro reserverade för bidrag för enskilda vägar. Den största delen av bidragen beviljas för underhåll av vägar.

Ansökningstiden för bidragen har utgått.

Bilagorna ska ska lämnas senast 14.8.2020 (tidsfristen har förlängts) till kommunens registratur.

Kontrollera ditt väglags KTJ-beteckning och underhållsklass i kommunens karttjänst

Obligatoriska bilagor

Registerutdrag (registerutdrag över nyttjanderättsenhet)

Registerutdrag (avgiftsbelagt) kan beställas hos Lantmäteriverkets kundservice https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/kontaktuppgifter/kundservice

eller https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/otetilaus-kiinteistot

Väglagets KTJ-beteckning i fastighetsdatasystemet, som behövs för att beställa registerutdrag, får man på kommunens karttjänst eller genom att fråga yksityistiet(at)kirkkonummi.fi

Granskning av redovisningen

Enligt lagen om enskilda vägar ska väglaget antingen granska räkenskaperna vid sammanträdet eller på förhand välja två personer för att granska redovisningen. Redovisningen kan granskas av lekmän eller av professionella revisorer.

Om granskarna är professionella revisorer, utför de en granskning enligt revisionslagen och ger en berättelse om den. Om granskarna är lekmän, granskar de redovisningen och ger en fritt formulerad redogörelse för den till väglagets stämma.

Redovisningen kan också granskas vid sammanträdet. Om redovisningen har granskats vid sammanträdet, ska man skicka en kopia av det undertecknade mötesprotokollet som bilaga till ansökan om bidrag.

Redovisningen godkänns av väglagets stämma.

Blankett:

Revisionsberättelse (.pdf)

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar har ändrats

Underhållsbidrag för enskilda vägar beviljas för vardera enskild väg på basis av vägens längd och underhållsklass.

Ombyggnadsbidraget är behovsprövat och beviljas normalt till 60-80 % av projektets godkända totalkostnader. För trafiksäkerhetsprojekt kan bidragsprocenten vara högre.

Vägbelysningsbidraget är behovsprövat och beviljas normalt till högst 25 % av projektets godkända totalkostnader.

Läs mera:

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar (.pdf)