Bidrag för enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar 2020

Kyrkslätts kommun beviljar årligen bidrag till väglagen på kommunens område. År 2020 är 200 000 euro reserverade för bidrag för enskilda vägar. Den största delen av bidragen beviljas för underhåll av vägar.

Ansökning ska börja i februari 2020.

ANVISNINGAR

Bokslut

Man rekommenderar att väglagen har dubbel bokföring. Av bokslutet ska framgå resultatet av väglagets verksamhet samt väglagets förmögenhet: egendom, egna medel och lån som tagits.

Granskning av redovisningen

Enligt lagen om enskilda vägar ska väglaget antingen granska räkenskaperna vid sammanträdet eller på förhand välja två personer för att granska redovisningen. Redovisningen kan granskas av lekmän eller av professionella revisorer.

Om granskarna är professionella revisorer, utför de en granskning enligt revisionslagen och ger en berättelse om den. Om granskarna är lekmän, granskar de redovisningen och ger en fritt formulerad redogörelse för den till väglagets stämma.

Redovisningen kan också granskas vid sammanträdet. Om redovisningen har granskats vid sammanträdet, ska man skicka en kopia av det undertecknade mötesprotokollet som bilaga till ansökan om bidrag.

Redovisningen godkänns av väglagets stämma.

Blankett:

Revisionsberättelse (.pdf)