Växthusgasutsläppen i kommunen

De totala utsläppen i Kyrkslätt var 139,5 kt CO2-ekv. år 2020. Utsläppen per invånare i Kyrkslätt var 3,5 t CO2-ekv. Utsläppen har minskat jämfört med jämförelseåret 2007, då de totala utsläppen var 191,2 kt CO2-ekv. Som Hinku-kommun har Kyrkslätt förbundit sig till målet att minska utsläppen med 80 procent senast 2030.

I utsläppsberäkningarna för kommunerna beaktas inte industrins utsläpp eftersom de hör till den så kallade utsläppshandelssektorn. Det finns flera sätt att beräkna utsläppen och de avviker lite från varandra. Uppgifterna på denna sida baserar sig på den senaste CO2-rapporten. Läs också: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

Vägtrafiken

Vägtrafiken orsakar nästan hälften av Kyrkslätts utsläpp. År 2020 var utsläppen från vägtrafiken i Kyrkslätt 75,7 kt CO2-ekv. Majoriteten av utsläppen från trafiken i kommunen orsakas av genomfartstrafik. Trots att de kommunala, nationella och internationella klimatmålen sätter upp utsläppsminskningsmål för trafiksektorn har utsläppen från bilismen inte minskat under de senaste åren.

Kommunens mest centrala verktyg för att minska utsläppen från trafiken är förbättring av förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik genom hållbar planering av samhällsstrukturen. Genom att komplettera stationsområdena minskar man kommuninvånarnas beroende av privatbilism.  

I Kyrkslätt främjas dessutom övergång till bussar och bilar med koldioxidsnål drivkraft, till exempel el och biogas. Kommunens egna fordon och transporter kommer att övergå till drivkrafter med låga utsläpp eller utan utsläpp. Dessutom uppmuntrar kommunen kommuninvånarna att skaffa el- eller gasbil genom att utveckla laddningsnätverket och distributionsstationer på kommunens område.

Läs mer om koldioxidsnål rörlighet för kommuninvånarna

 

Uppvärmning och elproduktion

I Kyrkslätt orsakar uppvärmningen av byggnader lite över en tredjedel av utsläppen. Av uppvärmningsformerna orsakas den största utsläppsbördan av  separat uppvärmning (olja, ved och naturgas, 19,3 kt CO2-ekv).  Av uppvärmningsformerna orsakas näst mest utsläpp av fjärrvärmeproduktionen (15,2 kt CO2-ekv) och därefter eluppvärmning (7,2 kt CO2-ekv).

Fördelning av utsläppen från uppvärmningen av byggnaderna i Kyrkslätt år 2020. Källa: CO2-rapporten.

Produktionen av konsumtionsel orsakar drygt 10 procent av de totala utsläppen i kommunen. Utsläppskonsekvenserna av elförbrukningen varierar från år till år beroende på bränslen för elproduktion – ju mera el som producerats med förnybar energi, så som vindkraft, finns tillgänglig, desto mindre är utsläppskonsekvenserna av den el som kommuninvånarna förbrukar.

De mest centrala åtgärderna i Kyrkslätts klimatarbete är att förbättra energieffektiviteten och att öka den förnybara energins andel av energiförbrukningen i kommunen. I kommunens egna fastigheter ökar man produktionen av förnybar energi, så som solenergi, avstår från olje- och naturgasuppvärmning och förbättrar energieffektiviteten. Den el som kommunen köper är förnybar energi.

I Kyrkslätt uppmuntras dessutom invånarna och de lokala företagen att övergå till hållbara uppvärmningsformer i sina egnahemshus och husbolag och att öka produktionen av förnybar energi.

Uppföljning av utsläpp varje vecka

I veckofönstret i CO2-rapporten kan du följa upp växthusgasutsläppssituationen i kommunen på varje vecka. Utsläppen har i veckofönstret uppgetts i CO2-ekvivalentton. Ett ekvivalentton anger växthusgasutsläppen som kommensurabla med koldioxidton. Tabellen har producerats av en extern aktör och för närvarande uppfyller inte tillgängligshetskraven. 

You must approve to our use of cookies to view this content.

Ytterligare information

5.4.2022 Kyrkslätts CO2-rapport 2020 (bara på finska)

SYKE VHG-utsläpp i kommuner