Vanliga frågor om avgifter

Vart ska jag skicka inkomstverifikaten?

Skicka dem per post till Kyrkslätts kommun/småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller via elektronisk blankett.

Vilka inkomstuppgifter behövs?

Vi behöver den senaste lönespecifikationen. Av den ska framgå förvärvsinkomst per månad, det intjänade beloppet för pågående och föregående år och semesterpenningens andel. Om arbetsgivaren inte betalar semesterpenning ska du uppvisa arbetsgivarens intyg över det.

Du ska också lämna in verifikat för förmåner som betalas av Fpa. Sådana är t.ex.

 • arbetslöshetsersättning
 • utkomststöd
 • studiepenning (av studerande dessutom studieintyg)
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • hemvårdsstöd
 • flexibel eller partiell vårdpenning
 • sjukdagpenning
 • underhållsstöd
 • rehabiliteringspenning
 • pensioner (även sådana som betalas till ett barn)
 • alterneringsersättning

Du ska också lämna in verifikat för förmåner som andra instanser betalar ut.

Sådana är t.ex.

 • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
 • underhållsbidrag
 • pensioner
 • vuxenutbildningsstöd
 • kapitalinkomster (ränte-, options-, dividend- och hyresinkomster)
 • stöd för närståendevård
 • av förbund betald alteneringsersättning
 • övriga personliga inkomster (t.ex. mötesarvoden, naturaförmåner)
 • ersättningar och dagpenningar som betalas från olycksfallsförsäkring. 

Beaktas hemvårdsstöd/studiestöd/vuxenutbildningsstöd /underhållsstöd/barnbidrag/bostadsbidrag som familjens inkomster?

 • Hemvårdsstöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
 • Studiestöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
 • Vuxenutbildningsstöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
 • Underhållsstöd räknas som inkomst, beslut behövs som bilaga.
 • Barnbidrag räknas inte som inkomst, inga bilagor behövs.
 • Bostadsbidrag räknas inte som inkomst, inga bilagor behövs.

 Vilka inkomstuppgifter ska en privatföretagare lämna in?

 • Av en aktieägare i ett aktiebolag behöver vi en lönespecifikation och en utredning om naturaförmåner och utdelningar.
 • Av en firma resultaträkning och balansräkning.
 • Av ett öppet bolag och ett kommanditbolag resultaträkning och balansräkning och utredning över lön och naturaförmåner. 

Jag har börjat på ett nytt jobb och får mitt första lönekvitto först nästa månad, hur ska jag göra?

Meddela skriftligen en bedömning av din bruttolön till adressen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi och ange samtidigt när du kan skicka lönekvittot.

Används netto- eller bruttoinkomster när avgiften fastställs?

Då klientavgifterna för småbarnspedagogiken fastställs används bruttoinkomster, och vi lägger till 5 procent som semesterpenningens andel. Om arbetsgivaren inte betalar semesterpenning ska du lämna in ett intyg av arbetsgivaren.

Hur räknas inkomsterna om min lön varierar från månad till månad?

I så fall räknar vi ut medelvärdet för en längre tid, t.ex. från början av året eller vid behov från föregående års inkomster.

Måste man returnera inkomstutredningsblanketten?

Om du inte returnerar inkomstutredningsblanketten fastställs avgiften enligt den högsta avgiftsklassen.

Jag lämnade in inkomstuppgifterna genast i början av september, men de har inte beaktats i fakturan för augusti, varför?

Klientavgiften fastställs från början av den månad då inkomstuppgifterna har inkommit till kommunen.

Om mina inkomstuppgifter förändras mitt under året, behöver jag då skicka nya inkomstuppgifter till kommunen?

Det behöver du. Om kunden har uppgett för låga inkomstuppgifter och beslutet om avgiften baserar sig på dem, korrigeras betalningen retroaktivt.

Jag har blivit ombedd att lämna in inkomstuppgifterna på våren för den verksamhetsperiod som börjar i augusti, men jag vet ännu inte vilka mina inkomster är då, vad ska jag göra?

I så fall kan du lämna in inkomstutredningen senast i slutet av augusti till kommunen. Du kan redan före augusti få ett avgiftsbeslut enligt den högsta avgiften, men beslutet rättas om vi har fått inkomstuppgifterna senast den 31 augusti.

Min make är inte barnets pappa/mamma, inte behöver jag väl lämna in hans/hennes inkomstuppgifter?

Det behöver du. Som familjens inkomster beaktas inkomsterna till barnet, hens vårdnadshavare och personer som bor tillsammans med dem i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden. 

Jag har frågor om avgiftsbeslutet. Vem ska jag kontakta?

Kontakta den som har berett avgiftsbeslutet (telefonnumret finns i avgiftsbeslutet) eller skicka e-post till adressen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi.

Betalar vi avgift för hela månaden om vården börjar och slutar mitt i månaden?

Avgiften för småbarnspedagogik uppbärs fr.o.m. den dag som vården börjar i enlighet med beslutet om barnets deltagande i småbarnspedagogik. Om ni inte tar emot en plats som ni har ansökt om och beviljats och ni inte annullerar platsen före den dag då småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar, uppbärs hälften av månadsavgiften.  

Om barnets plats inom småbarnspedagogiken sägs upp upphör faktureringen den dag då vården avslutas. Ett skriftligt meddelande om uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik lämnas in till daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren minst en månad innan vården upphör. 

Vanliga frågor om fakturering för småbarnspedagogik

Kan fakturan delas mellan närföräldern och umgängesföräldern?

Fakturan kan inte delas, och fakturan skickas alltid till närföräldern. Klientavgiften fastställs enligt de inkomstuppgifter som närföräldern har lämnat in.

När skickas fakturorna för småbarnspedagogiken?

Klientavgiften för småbarnspedagogiken uppbärs i efterskott en gång i månaden. Förfallodagen är sista vardagen i den månad som följer på vårdmånaden. Du kan få fakturan som e-faktura genom att godkänna Kyrkslätts kommun, bildning och dagvård som avsändare i din nätbank.

Kan man ändra fakturans förfallodag?

Om vårdnadshavaren inte kan betala fakturan på förfallodagen kan hen be om uppskov innan fakturan förfaller. Begäran skickas till varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi . Av begäran ska framgå barnets namn, fakturans nummer och förfallodag och uppgifter om när man kan betala fakturan.

Hur påverkar frånvaro klientavgifterna?

Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift. Om barnet av annan orsak är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs hälften av månadsavgiften. Annars uppbärs alltid hela månadsavgiften.

Varför minskar en oavbruten 11 dagars frånvaro på grund av sjukdom inte klientavgiften?

Frånvaro på grund av sjukdom ska infalla under samma kalendermånad. Om barnet är sjukt över månadsskiftet och det inte blir sjukfrånvaro på 11 verksamhetsdagar inom någondera kalendermånaden debiteras en hel månadsavgift för vardera kalendermånaden.

Är småbarnspedagogiken avgiftsfri i juli?

Juli är en avgiftsfri månad om barnet har börjat i augusti föregående år eller tidigare.

Varför måste man betala en hel månads klientavgift för en vårddag i juli?

För juli uppbärs en hel månadsavgift om barnets småbarnspedagogik inte har inletts senast i augusti föregående år. Om barnet är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs hälften av den månatliga avgiften. Om barnet är i vård minst en dag inom en kalendermånad uppbärs en hel månadsavgift.

Är juli avgiftsfri månad eller finns det andra ersättningar för frånvaro inom privat småbarnspedagogik?

Praxis för avgiftsfri juli och hur frånvaro inverkar på klientavgiften varierar mellan serviceproducenterna. Ändringar i avgifterna som baserar sig på frånvaro anges i det skriftliga vårdavtalet mellan familjen och serviceproducenten.

Övriga frågor om fakturan

På fakturan finns fakturerarens kontaktuppgifter.

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare: 

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

E-post: 
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi