Undervisning i det egna modersmålet

Undervisning i det egna modersmålet

Undervisning i det egna modersmålet är undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen. Syftet är att väcka elevens intresse för sitt modersmål, att använda det och utveckla kunskaperna i det och att uppskatta sin bakgrund och kultur. God behärskning av eget modersmål skapar förutsättningar även för inlärning av svenska och övrig inlärning som sker på det här språket.

Vi efter att ordna undervisning om minst fem elever har anmält sig till studier i samma språk. Undervisningen i romani eller samiska strävar vi ändå efter att ordna om minst två elever anmält sig till undervisningen. I samma undervisningsgrupp kan det finnas elever från flera skolor och flera årskurser.

Undervisningen är frivillig, men då undervisningen har börjat förutsätts att eleven regelbundet deltar i den. Undervisning ges eftermiddagar efter skoldagen två timmar i veckan. Undervisningen är gratis.

Den här språkundervisningen ordnas i samarbete med den finska grundläggande utbildningen.

Förhållanden

Undervisningen är avsedd för följande elever i grundläggande utbildning och för studerande inom gymnasieutbildningen:
• elever med invandrarbakgrund som flyttat till Finland eller som fötts i Finland
• barn som adopterats från ett annat land och som redan lärt sig språket i fråga
• sådana mångkulturella elever, vars ena förälder talar ett annat språk än finska eller svenska som modersmål
• finländska återflyttare som lärt sig språket i fråga då de bott utomlands, varmed undervisningen är upprätthållande undervisning i ett främmande språk
• elever som talar romani
• elever som talar samiska

Elever i förskoleundervisning som hör till någon av ovannämnda grupper kan delta ifall grupperna grundas och det finns plats i gruppen. Grupperna fungerar i skolorna.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Grundläggande utbildning
Till Finland som invandrare
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, undervisning / undervisning i eget modersmål

Utbildnings planerare Kaisa Ojanen
Tfn 040-5867291
kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Anmälan