Undervisning i det egna modersmålet

Undervisning i det egna modersmålet och upprätthållande av ett främmande språk

Anmälan 

De förstaklassare som börjar skolan läsåret 2023–2024 anmäls till undervisningen i det egna modersmålet eller undervisningen för upprätthållande av främmande språk i samband med skolanmälan på Wilma.

Övriga nya som anmäler sig till läsåret 2023-2024 anmäls genom att fylla i en anmälningsblankett under perioden 1.2–2.4.2023.

Anmälningen gäller ända till slutet av grundskolan. Eleven anmäls således inte längre varje gång på nytt. Detta gäller även sådana fall där antalet anmälda inte har varit tillräckligt för att gruppen skulle ha kunnat bildas och sådana fall där man inte har lyckats rekrytera någon lärare. 

Undervisningen är frivillig, men då undervisningen har börjat förutsätts att eleven regelbundet deltar i den.

För de elever som anmält sig kommer lektionerna läsåret 2023–2024 att synas i elevens läsordning på Wilma. Till vårdnadshavare skickas inget separat meddelande om undervisningstiden och -platsen. Om undervisning i något visst språk inte kan ordnas meddelar vi dem som anmält sig till undervisningen om detta.

Om eleven avbryter deltagandet ska han eller hon anmälas på nytt till nästa läsårs undervisning under anmälningstiden.

Undervisningen i det egna modersmålet och undervisningen för upprätthållande av främmande språk

Undervisning i det egna modersmålet är undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen och vars syfte är att väcka elevens intresse för sitt modersmål, att använda det och utveckla kunskaperna i det samt uppskatta sin bakgrund och kultur. God behärskning av eget modersmål skapar förutsättningar även för inlärning av finska och övrig inlärning som sker på det här språket.

Undervisningsgrupperna bildas varje år på basis av anmälan, så undervisningstiden och -platsen kan variera från år till år. Man strävar efter att ordna undervisning om minst fem elever har anmält sig till studier i samma språk. Undervisningen i romani eller samiska strävar man ändå efter att ordna om minst två elever anmält sig till undervisningen. I samma undervisningsgrupp kan det finnas elever från flera skolor och flera årskurser.

Eleven ska kunna det språk som undervisas. Undervisning ges eftermiddagar efter skollektioner två timmar i veckan. Undervisningsgruppen kan också vara i någon annan skola en den egna. Undervisningen är gratis för eleven, men vårdnadshavaren svarar för skjutsarna och eventuella skjutskostnader.

Läs mera under Förhollanden

Undervisningen är avsedd för följande elever i grundläggande utbildning samt för studeranden inom gymnasieutbildningen:
• elever med invandrarbakgrund som flyttat till Finland eller som fötts i Finland
• barn som adopterats från ett annat land och som redan lärt sig språket ifråga
• sådana mångkulturella elever, vars ena förälder talar ett annat språk än finska eller svenska som modersmål
• finländska återflyttare som lärt sig språket ifråga då de bott utomlands, varmed undervisningen är upprätthållande undervisning i ett främmande språk
• elever som talar romani
• elever som talar samiska.

Elever som hör till de ovan nämnda målgrupperna inom förskoleundervisningen kan delta i undervisningen om grupperna bildas och det finns plats i dem. Undervisningsgrupperna har alltid verksamhet i skolorna.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
Till Finland som invandrare
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, undervisning / undervisning i eget modersmål

Utbildnings planerare Aleksiina Raja
Tfn 040 1269 793
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi