Talkobidrag

Kyrkslätts kommun har reserverat talkobidrag att användas av invånarföreningar, fiskelag, ungdomsföreningar m.m. i kommunen. En del av bidragen (A) är avsedda för förbättring av miljön, en del (B) för vattenskydd och en del (C) för renovering av ungdomsföreningars hus.

Talkobidragen kungörs för ansökan senast 15.3.2021 före kl. 12.00. Försenade ansökningar handläggs inte.

TALKOVERKSAMHET BIDRAGSANSÖKAN 2021

Villkor för beviljande av talkobidrag

Allmänna villkor

 1. Bidrag kan sökas av föreningar, samfund och invånargrupper i Kyrkslätt. Ansökningstiden för talkobidrag är i början av året.

 2. När behovet av bidrag prövas, fäster kommunen uppmärksamhet vid vikten av den verksamhet för vilken bidrag söks och dess betydelse som komplement till kommunens verksamhet samt bidragstagarens egen andel i proportion till kostnaderna för verksamheten, systematiska verksamhet, ekonomi och effektiva användning av medel.

 3. Ur ansökan ska framgå principerna för verksamheten och en finansieringsplan. De ska vara sådana att kommunen kan godkänna dem.

 4. Verksamheten som stöds ska rikta sig till invånarna i Kyrkslätts kommun.
 5. Bidrag beviljas inte organisationer för det ändamål att de skulle dela ut dessa medel vidare som personliga bidrag till sina medlemmar.Bidrag beviljas inte heller för utbetalande av löner, men en del av bidraget kan användas till köpta tjänster då det gäller krävande yrkesarbete.                   

  En del av bidraget kan användas till traktering för talkodeltagarna, dock högst 80 €.

 6. Om bidraget söks av en centralorganisation med lokala underorganisationer i kommunen, beviljas bidraget direkt till underorganisationerna. Om centralorganisationen emellertid enkom för Kyrkslättsbornas bästa upprätthåller en sådan verksamhetsform som kommunen anser vara värd att stöda, kan kommunens bidrag till den delen beviljas centralorganisationen.

 7. Man kan kräva att bidragsmedlen återbetalas om de används till något annat än ändamålet de beviljats för eller om de särskilda villkor som eventuellt ställts för användningen inte iakttas eller om bidragserhållaren har gett kommunens myndigheter felaktiga uppgifter eller på annat sätt uppsåtligen vilselett dem i frågor som gäller bidraget.
 8. Den som ansöker om bidrag ska ge kommunens myndighet de uppgifter som myndigheten anser vara nödvändiga för behandlingen av bidragsansökningarna, beviljandet av bidrag och övervakningen av användningen samt tillåta personer som kommunen befullmäktigat att granska samfundets bokföring och administration samt samtycka till de bokföringsmässiga arrangemang som kommunens myndighet anser nödvändiga.

Bidragsvisa villkor

 1. Objekten i anslutning till förbättring av miljön och iståndsättning av sjöar ska i första hand ligga på mark som ägs av Kyrkslätts kommun eller på andra gemensamma områdens mark, vars iståndsättning kan anses vara till nytta och ha betydelse för invånarnas trivsel och förbättring av kommunbilden. Objekt som beviljas bidrag är också renovering av ungdomsföreningarnas hus i Kyrkslätts kommun.

 2. Talkobidraget beviljas inte för iståndsättande eller renhållning av fastigheternas egna tomter och gårdsplaner och inte heller för fastighetsbestämd avfallshantering.

 3. Kommunen ansvarar inte för anskaffning av arbetstillstånd. Bidragstagaren ansvarar för alla arrangemang, tillstånd, försäkringar och eventuella skador i anknytning till talkoverksamheten. Talkodeltagarna ska ha kompetensen som behövs och ändamålsenlig utrustning då man arbetar t.ex. på gatu- eller vägområde, utför heta arbeten eller växtskyddsarbeten.

 4. Betalning av bidrag:
  • bidraget betalas på det konto som sökande angivit i ansökan då talkoarbetet har utförts och den ekonomiska slututredningen jämte kopior på kvittona tillställts Kyrkslätts kommun.

  • bidragstagaren kan beviljas 50 % av det beviljade bidraget som förskottsbetalning ifall bidragstagaren anmäler saken skriftligt till Kyrkslätts kommun.

  • Begäran om förskottsbetalning och den ekonomiska slututredningen tillställs kommunens registratur på adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi eller
   Kyrkslätts kommun, Registraturen/Talkobidrag, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

  • bidragstagaren ska senast 30.11 samma år framställa den ekonomiska slututredningen om anslaget. Om bidragstagaren inte tillställer slututredningen inom utsatt tid, förfaller bidraget.