Syneförrättningar

Tilläggsanvisningar om syner: Miljöministeriets anvisning om utförande av och tillsyn över byggnadsarbete (kapitel 7, s. 30-)

Anmälan om inledande eller inledande möte

Ett byggnadsarbete anses ha påbörjats när arbetena med betongering och murning inleds. Arbeten med röjning av tomten och jordbyggnadsarbeten anses inte ännu vara egentliga byggnadsarbeten. Bygglovets giltighetstid fastställs i enlighet med anmälan om inledning av byggnadsarbete. Samtidigt granskas tillståndsvillkoren som gäller inledandet.

Man kan skicka anmälan om inledande till byggnadstillsynens e-post (rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi). Man ska meddela lovbeteckningen, byggplatsen och -åtgärden.

Inledande möte fastställs i lovbeslutet vanligtvis så att man början från småhus. I fråga om byggherren som bygger en gång behövs ett inledande möte vanligtvis redan av rådgivningsskäl. Syftet med det inledande mötet är att reda ut om den som inleder ett byggprojekt har tillräckliga förutsättningar att med hjälp av personen som hen valt klara av sitt byggnadsprojekt så att den kravnivå som regler och bestämmelser förutsätter och god byggnadssed uppfylls vid byggandet. Den som inleder byggprojektet ska se till att det inledande mötet hålls innan byggarbetet inleds. Vid ett inledande möte ska närvara åtminstone den som påbörjar byggprojektet eller representant för honom/henne, byggnadens huvudprojekterare samt ansvarig arbetsledare. 

Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge innan byggarbetena påbörjas

Synen utförs i huvudsak av mätningsenheten. Den bästa tidpunkten för synen är efter trädfällningen före grävningsarbetena. Till exempel vid stora projekt kan den emellertid också förrättas efter grävningsarbetena.

Beställningar: av kartläggaren, tfn 040 556 0683. Fältarbete: mätningsarbetsledaren, tfn 040 556 0684.

Lägessyn

Tidpunkten för lägessyn infaller när grundläggningsarbetena eller motsvarande byggskede har utförts och byggnadens hörnpunkter och höjdläge kan mätas på tillförlitligt sätt innan följande arbetsskede inleds. Kan alltså förrättas efter att antingen sockeln eller grundpelarna färdigställts eller efter att väggarna upprests.

Beställningar: av kartläggaren, tfn 040 556 0683. Fältarbete: mätningsarbetsledaren, tfn 040 556 0684.

Grundbottensyn

Om det bestäms så i bygglovsbeslutet förrättas grundbottensyn genast efter grävningsarbetena innan de egentliga grunderna (plintarna) börjar brädfodras. Om det i tillståndsbeslutet inte har bestämts någon myndighetssyn, förrättar den ansvariga arbetsledaren syn och antecknar den i inspektionsprotokollet.

Konstruktionssyn

Konstruktionssyner för par- och egnahemshus förrättas efter att stommen upprests innan konstruktionerna täcks. Inspektioner av grunderna och eventuella mellanbjälklag och jordtrycksvägg förrättas och antecknas i inspektionsprotokollet av den ansvariga arbetsledaren, om inte annat bestäms i tillståndsbeslutet. Konstruktionssyner för fritidshus, sidofritidsbostäder och ekonomibyggnader förrättas i huvudsak och antecknas i inspektionsprotokollet av den ansvariga arbetsledaren.

Tidpunkten för konstruktionssynerna i större projekt i vilka bygglov beviljats av den ledande byggnadsinspektören eller byggnads- och miljönämnden avtalas med byggarbetsövervakaren i samband med den första armeringssynen på grunderna.

Inspektion av vatten- och avloppssystemet, när man ansluter sig till kommunaltekniska nätet

Beställningar: VVS-inspektioner, tfn 0400 611 457

Inspektion av system för behandling av avloppsvatten på glesbygdsområde och områden utan kommunalteknik

Behandling av avloppsvatten på glesbygdsområden

Byggprojektets FVA-arbetsledare granskar behandlingssystemen före täckning och antecknar granskningen i inspektionsprotokollet.

Inspektion av ventilationssystemet

Förrättas i större projekt som bestämts i tillståndsbeslutet. Beträffande egnahemshus och motsvarande inspekterar den ventilationsansvariga arbetsledaren ventilationssystemet och antecknar inspektionen i inspektionsprotokollet.

Särskild brandinspektion, inspektion av skyddsrum och oljeuppvärmningsanläggningar

Beställningar: Västra Nylands räddningsverk/jourhavande brandinspektör, tfn (09) 816 26815, kl. 9.00–11.30

Förrättas närmast i större projekt för vilka bygglov beviljats om så krävs före slutsynen.

I den särskilda brandinspektionen (om en sådan utförs i objektet) ska man ha:

  • intyg över släckningsanläggningens ibruktagningsbesiktning (kontrollanstalt)
  • protokoll över brandalarmets säkerhetsinspektion (brandskyddsinspektör)

Synen i anslutning till befolkningsskyddet utförs oftast i samband med den särskilda brandinspektionen i byggnader som har ett skyddsrum.

Elinspektion

Elentreprenören förrättar inspektionen före slutsynen och för protokoll över den.
Certifieringsbesiktning som förrättas av en godkänd certifieringsinstitution och som krävs i större projekt kan förrättas inom 3 månader från ibruktagandet, men rekommenderas redan före ibruktagandet, om möjligt.

Hissinspektion

Hissinspektionen utförs av en auktoriserad kontrollanstalt.

Slutsyn

Byggnaden får inte tas i bruk förrän den har godkänts för bruk vid en slutsyn. Slutsynen kan anses vara partiell, om byggnaden eller arbetena utanför den och/eller gårdsarbetena ännu är något på hälft. Om utförandet av slutsynen avtalas direkt med den byggnadsinspektör som beviljat lovet.

  • Se byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Tilläggsanvisningar om slutsynen: Miljöministeriets anvisning om utförande av och tillsyn över byggnadsarbete (kapitel 11, s. 49-).