Svenska nämnden för fostran och utbildning

Till uppgifterna för nämnderna för fostran och utbildning hör ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga.

Underställda nämnderna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nämnderna beslutar för sin språkgrupps del också om de uppgifter som i lagstiftningen gällande småbarnspedagogik och utbildningsväsendet har anförtrotts kommunen och som i förvaltningsstadgan inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Linda Basilier SFP Rea-Susan Isotupa SFP
Vice ordf Niklas Kumpulainen Saml Sessi Skutnabb Saml
Stig-Johan Nyberg SDP Johanna Fleming SDP
Outi Saloranta-Eriksson ProK Michaela Kartano ProK
Paula Oittinen Gröna Jens Gellin Gröna
Mikael Korkman Rörelse Nu Jukka Hyvönen Rörelse Nu
Magnus Hagelstam Sannf Antti Reiman Sannf
Stefan Gustafsson SFP Sören Petersen SFP
Petra Ekberg-Kontula SFP Marcus Söderström SFP

Kommunstyrelsens represetant Ari Harinen, i reserv Kim Åström

Föredragande: bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
Sekreterare: förvaltningssekreterare Monica Smeds