Skolresor

Eleverna inom den grundläggande utbildningen har rätt att på vissa villkor få avgiftsfri skolskjuts som ordnas av kommunen.

Avgiftsfri skolskjuts kan sökas på någon av följande grunder:

 • Eleven i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen har en skolväg till närskolan som kommunen anvisat som i ena riktningen är längre än fem kilometer (5 km).
 • Skolvägen eller en del av den är för farlig. Skolvägens farlighet bedöms med hjälp av systemet Koululiitu.
 • Skolvägen är för svår eller ansträngande.

Skolskjuts ordnas i första hand genom att bevilja eleven resekort för kollektivtrafik. Beställningstrafik, dvs. skoltaxi eller abonnerad buss, används alltid i andra hand.

Till vårdnadshavaren kan också betalas transport- eller ledsagarbidrag. För barn i förskolan betalas alltid stöd för ledsagande.

Med skolväg avses vägen från elevens i befolkningsregistret angivna bostad till närskolan. För en elev i delad vårdnad ordnas den lagstadgade skolvägen alltså endast från den adress som anges i befolkningsregistret.

Ansökan och ansökningstid

Man anhåller alltid skilt om rätt till avgiftsfri skolskjuts eller understöd för ledsagande på en elektronisk blankett.

Elever som inleder sin skolgång på hösten, elever som övergår från de lägre årskurserna till de högre årskurserna och de elever vars beslut om skolskjuts går ut, ska ansöka om avgiftsfri skolskjuts senast 31.3.2022. Vårdnadshavaren ska också kontrollera (tidigare beslut) hur länge elevens avgiftsfria skolskjuts är i kraft. Skolskjuts kan i övrigt ansökas kontinuerligt.

Kyrkslätts skolskjutsanvisningar:

Skolskjutsanvisningar

Ansökan om skolskjuts

Skolskjutsprinciperna 

Läs mera om skolskjutsar inom förskoleundervisningen.

Läs mera under Förhollanden och Anvisningar

Principer för skolskjuts

Om eleven är berättigad till skolskjuts, beviljar kommunen eleven i regel ett resekort till kollektivtrafik. Helsingforsregionens trafik, HRT, svarar för kollektivtrafiken på Kyrkslätts kommuns område. Resekortet kan avhämtas på den egna skolans kansli veckan innan skolan börjar.

Kommunen ordnar beställningstransport (taxi) för de elever som inte kan utnyttja allmän kollektivtrafik eller som har ett hälsoskäl som förutsätter taxiskjuts (läkarintyg) eller vars skolväg har klassificerats som för farlig.

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela skolvägen.

 • En del av skolvägen kan utgöras av ett avsnitt där eleven färdas själv.
 • Skolskjuts kan också ordnas så att eleven använder olika former av transportmedel under skolresan.
 • Eleven kan t.ex. färdas en del av sin skolväg till fots, med buss och med taxi.
 • Beställningstrafiken hämtar eleven på avhämtningsstället som i förväg bedömts vara tryggt.

I beställningstrafik (taxi eller abonnerad buss) används beräknade tidtabeller som planerats för rutterna.

 • Eleven ska vara på den överenskomna avhämtningsplatsen 5 minuter före avtalad tid.
 • Beställningstrafiken väntar inte på en elev som försenar sig från en överenskommen tidtabell.
 • Om eleven försenar sig från transporten ordnas ingen separat transport.
 • Vårdnadshavaren meddelas om skjutsen av någon anledning försenas från den överenskomna tidtabellen.
 • Kom ihåg att annullera skjutsen för de dagar som barnet inte behöver den.
 • Beställningstrafikens transporter avgår från skolan så att eleverna har ungefär tio minuter tid att förflytta sig till skolskjutsen.

Skolskjuts beviljas inte om eleven

 • går i en annan skola än i sin närskola
 • är i grundläggande utbildning med prioritering (t.ex. musikklass) i en annan skola än i sin närskola
 • deltar i frivillig eftermiddagsklubb.

 

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, ömsesidig aktivitet / skoltransport, undervisning / förskoleundervisning

Eija Nylund
tfn 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fiCOVID-19 och skolskjutsar

Som alternativ till den lagstadgade avgiftsfria skolskjutsen erbjuder Kyrkslätts kommun på grund av coronavirusepidemin möjlighet till ledsagarbidrag. Närmare anvisningar för sökande av ledsagarbidrag för tiden 28.2. - 3.6.2022 skickas till vårdnadshavarna per e-post.

    

Stark rekommendation om att använda ansiktsskydd i skolvägstrafiken gäller alla elever från och med årskurs 3.

    

Vi följer Utbildnings- och kulturministeriets, THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar om ordnande av hälsosäker undervisning och skolskjutsar.