Skolresor

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har med vissa villkor rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen.

Elevens rätt till gratis skolskjuts fastställs i lagen om grundläggande utbildning. Rätten till avgiftsfri skolskjuts för elever som ges förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller extra undervisning baserar sig på skolvägens längd (i kilometer eller den tid som skolresan tar) och på om skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig.

Man kan ansöka om gratis skolskjuts när som helst. Huvudregeln är dock att ansökan om skolskjuts för elever som börjar i första klass återsänds till centralen för bildningstjänster inom mars månad innan skolan börjar.

Man ansöker om skolskjuts med en elektronisk blankett. Ansökningarna som inkommer mitt i läsåret behandlas inom två veckor. Den elektroniska ansökningsblanketten som öppnas via länken till höger kan också sändas till kommunen per post.

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar kommunerna att ordna elevens undervisning så att skolresorna är så korta och trygga som möjligt. Om elevens skolväg till den av kommunen anvisade närskolan dock visar sig vara för lång, farlig eller svår/ansträngande, har eleven rätt till gratis skolskjuts.

Bildningsnämnden fastställer kommunens skolskjutsprinciper

Huvudregeln är att kommunen beviljar eleven ett resekort till allmän kollektivtrafik. För den allmänna kollektivtrafiken i Kyrkslätt samt för dess tidtabeller och funktionalitet svarar Helsingforsregionens trafik.

Centralen för bildningstjänster ordnar beställningstransport (taxi) för de elever som är berättigade till avgiftsfri skolskjuts och som inte kan utnyttja allmän kollektivtrafik eller som har ett hälsoskäl som förutsätter taxiskjuts.

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela skolvägen. En del av skolvägen kan utgöras av ett avsnitt där eleven färdas själv. Avsnittet som eleven själv färdas är högst 3 kilometer (elever i årskurs 1-3) eller 5 kilometer (elever i årskurs 4-9). Skolskjutsen som ordnas för elever i förskolan ordnas genom att bevilja vårdnadshavaren bidrag för ledsagande, vilket motsvarar priset för en månadsbiljett för en vuxen inom kollektivtrafiken.

Skolskjuts kan också ordnas så att eleven använder olika former av transportmedel under skolresan. Eleven kan t.ex. färdas en del av sin skolväg med buss och en del med taxi. Det är också möjligt att eleven ett år åker taxi och ett annat år buss eller tvärtom.

Det ordnas ingen eftermiddagsskjuts för en elev som går i eftermiddagsklubb. Gratis skolskjuts som avses i lagen om grundläggande utbildning iakttar klockslagen i skolans läsordning.

Om eleven går i en sådan skola, till vilken han/hon antagits enligt principen för elevupptagning av s.k. andrahandssökande, svarar vårdnadshavaren för ordnandet av elevens skolskjuts samt för dess kostnader.

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
Medborgare,Barn och barnfamiljer
Grundläggande utbildning
257
undervisning / basundervisning, transport / skoltransport, skolor (läroinrättningar) / grundskolan, undervisning / förskoleundervisning

Ytterligare information:
skolskjutsar 
mån-tors kl. 9–14.30
fre kl. 9–13.30
tfn 040 1269 192
koulukuljetukset@kirkkonummi.fi
eller skolornas kanslier

Läsåret 2018–2019:

För elever i förskolan, åk 1 och som flyttar från åk 6 till åk 7 ska vårdnadshavarna ansöka om avgiftsfri skolskjuts senast 31.3.2018.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts, förskola

Vårdnadshavaren ska också kontrollera hur länge elevens avgiftsfria skolskjuts är i kraft. Uppgiften finns på det tidigare beslutet om skolskjuts.