Skolresor

Eleverna inom den grundläggande utbildningen har rätt att på vissa villkor få avgiftsfri skolskjuts som ordnas av kommunen.

Rätten till avgiftsfri skolskjuts baserar sig på skolvägens längd (i kilometer eller den tid som skolresan tar) och på om skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig. Skolvägens farlighet bedöms med hjälp av systemet Koululiitu. 

Man ska ansöka om skolskjuts senast 31.3. Det gäller både elever som börjar i första klass och äldre elever vars skolskjutsbeslut kommer att upphöra.

Läs mera om skolskjutsar inom förskoleundervisningen.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om samtliga skolskjutsprinciper i kommunen.

Skolskjutsprinciperna:

Om eleven är berättigad till skolskjuts, beviljar kommunen eleven i regel ett resekort till kollektivtrafik. Helsingforsregionens trafik, HRT, svarar för kollektivtrafiken på Kyrkslätts kommuns område. Resekortet kan avhämtas på den egna skolans kansli veckan innan skolan börjar. 

Kommunen ordnar beställningstransport (taxi) för de elever som är berättigade till avgiftsfri skolskjuts och som inte kan utnyttja allmän kollektivtrafik eller som av hälsoskäl behöver taxiskjuts (läkarintyg) eller vars skolväg har klassificerats som för farlig. 

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela skolvägen. En del av skolvägen kan utgöras av ett avsnitt där eleven färdas själv. Det avsnitt som eleven själv färdas är högst 3 kilometer (elever i årskurs 1–3) eller 5 kilometer (elever i årskurs 4–9). 

Skolskjuts kan också ordnas så att eleven använder olika former av transportmedel under skolresan. Eleven kan t.ex. färdas en del av sin skolväg till fots, med buss och med taxi. 

De beställda skolskjutsarna startar från skolan så att elverna har cirka tio minuter tid på sig att gå från skolan till transporten. 

Skolskjuts beviljas inte om eleven

  • går i en annan skola än i sin närskola
  • är i grundläggande utbildning med prioritering (t.ex. musikklass) i en annan skola än i sin närskola
  • deltar i frivillig eftermiddagsklubb.

Om eleven bor på två olika adresser, ordnas skjuts endast från den adress som finns i befolkningsregistret. 

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, ömsesidig aktivitet / skoltransport, undervisning / förskoleundervisning

Eija Nylund

040 126 9192

kanslisekreterare

tfn 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fi


På grund av coronavirusepidemin erbjuder Kyrkslätts kommun ledsagarbidrag som ett alternativ för den avgiftsfria skolskjutsen. Noggrannare instruktioner gällande ansökan om ledsagarbidrag för perioden 1.10 – 18.12.2020 har skickats till vårdnadshavarna per e-post.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar användningen av ansiktsmask bl.a. i kollektivtrafiken, där det är svårt att undvika närkontakt. Ansiktsmasker lämpar sig inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder. Vi följer med läget.


För de elever som flyttar från åk 6 till åk 7 och för andra elever vars skolskjutsbeslut upphör ska vårdnadshavarna ansöka om avgiftsfri skolskjuts senast 31.3.2020.

Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavaren ska också kontrollera hur länge elevens avgiftsfria skolskjuts är i kraft. Uppgiften finns på det tidigare beslutet om skolskjuts.


Kyrkslätts kommuns principer för ordnande av skolskjuts

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 29.6.2020 (§ 51) beslutat godkänna organens anpassningsåtgärder på grund av kommunens svåra ekonomiska läge. En av bildnings- och fritidssektorns anpassningsåtgärder är höjning av gränsen på 3 km för skolskjutsar för årskurserna 1–3 till den lagstadgade gränsen på 5 km.