Skolpsykolog

Skolpsykologens uppgift är att hjälpa de elever som behöver stöd med inlärning eller utveckling i samarbete med lärare och föräldrar.

Skolpsykologerna strävar efter att i samarbete med vårdnadshavare och lärare hjälpa elever som har problem med motivation, inlärning samt emotionella svårigheter. Vid behov gör psykologerna utredningar över inlärningssvårigheter som stöd för planeringen av stödåtgärder i skolan. Skolpsykologerna konsulterar och rådgör förutom med pedagogisk personal också med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners (ex. specialsjukvård, småbarnspedagogik, tal- och ergoterapi). Vid övergången från förskola till skola gör svenskspråkiga skolpsykologerna vid behov bedömningar av elevernas stödbehov. 

Man kan kontakta skolpsykologen om elevens inlärning eller beteende oroar eller om eleven/vårdnadshavarna önskar samtalsstöd och stöd med att fundera över olika situationer. De samtal och gjorda utredningar som psykologen utfört är konfidentiella. 


Psykologernas områdesindelning:


Chef för stöd för växande och lärande och skolpsykolog inom svenskspråkiga småbarnspedaogiken, förskolor och skolor

Helena Björkqvist: tfn 040 729 0524

Finskspråkiga skolornas områdesindelning:

Ledande skolpsykolog Johanna Lindeman 040 579 1201

Satu Viitala, Porkkalan lukio och Kartanonrannan koulu 040 126 9577

Minna Kivivirta, Veikkolan koulu 040 588 0658

Rikka Holopainen, (vikarie Maria Tuomisto) Masalan koulu och Nissnikun koulu 040 126 9749

Julia Varjola, Kirkkoharjun koulu 040 126 9742

Hannele Viertola (vikarie Marianne Holopainen)  Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu samt Omnia 040 729 0517

Satu Suviolahti (vikarie Roosa Hartikka) Kantvikin koulu, Heikkilän koulu och Vuorenmäen koulu  0400 692 235

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster - Socialtjänster för skol- och studerandevård
hälsovårdstjänster / mentalvårdstjänster, hälso- och sjukvård / skolhälsovård, hälso- och sjukvård / studenthälsovård, yrken / psykologer