Skolpsykolog

Skolpsykologens uppgift är att hjälpa de elever som behöver stöd med inlärning eller utveckling i samarbete med lärare och föräldrar.

Skolpsykologerna strävar efter att i samarbete med vårdnadshavare och lärare hjälpa elever som har problem med motivation, inlärning samt emotionella svårigheter. Vid behov gör psykologerna utredningar över inlärningssvårigheter som stöd för planeringen av stödåtgärder i skolan. Skolpsykologerna konsulterar och rådgör förutom med pedagogisk personal också med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners (ex. specialsjukvård, småbarnspedagogik, tal- och ergoterai). Vid övergången från förskola till skola gör svenskspråkiga skolpsykologerna vid behov bedömningar av elevernas stödbehov. 

Man kan kontakta skolpsykologen om elevens inlärning eller beteende oroar eller om eleven/vårdnadshavarna önskar samtalsstöd och stöd med att fundera över olika situationer. De samtal och gjorda utredningar som psykologen utfört är konfidentiella. 


Psykologernas områdesindelning:


Helena Björkqvist: tfn 040 729 0524: Svenskspråkiga skolorna + förskolorna

Finskspråkiga skolornas områdesindelning:

Ledande skolpsykolog 040 579 1201

Satu Viitala, Porkkalan lukio ja Kartanonrannan koulu 040 126 9577

Minna Kivivirta, Veikkolan koulu 040 588 0658

Rikka Holopainen, (sijainen Maria Tuomisto) Masalan ja Nissnikun koulut 040 126 9749

Julia Varjola, Kirkkoharjun koulu 040 126 9742

Hannele Viertola (sijainen Marianne Holopainen) 040 729 0517

Satu Suiolahti (sijainen Roosa Hartikka) 0400 692 235

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster för skol- och studerandevård
hälsovårdstjänster / mentalvårdstjänster, hälso- och sjukvård / skolhälsovård, hälso- och sjukvård / studenthälsovård, yrken / psykologer