Skolpsykolog

Till skolpsykologens uppgift är att hjälpa de elever som behöver stöd med inlärning eller utveckling i samarbete med pedagoger och vårdnadshavare.

Skolpsykologerna strävar efter att jobba förebyggande och med låg tröskel i samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och övrig personal. Skolpsykoloerna hjälper elever som har problem med motivation, inlärning eller emotionella svårigheter. Vid behov gör psykologerna utredningar över inlärningssvårigheter som stöd för planeringen av stödåtgärder i skolan. Skolpsykologerna konsulterar och rådgör förutom med pedagogisk personal också med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners (ex. specialsjukvård, småbarnspedagogik, tal- och ergoterapi). Vid övergången från förskola till skola gör svenskspråkiga skolpsykologerna vid behov bedömningar av elevernas stödbehov. 

Man kan kontakta skolpsykologen om elevens inlärning eller beteende oroar eller om eleven/vårdnadshavarna önskar samtalsstöd och stöd med att fundera över olika situationer. De samtal och gjorda utredningar som psykologen utfört är konfidentiella.

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster - Socialtjänster för skol- och studerandevård
hälsovårdstjänster / mentalvårdstjänster, hälso- och sjukvård / skolhälsovård, hälso- och sjukvård / studenthälsovård, yrken / psykologer

Psykologernas områdesindelning:

***

Helena Björkqvist: tfn 040 729 0524
Chef för enheten för stöd för växande och lärande

Kan kontaktas gällande barn i behov av psykologservice inom småbarnspedagogik och förskola.

***

Jannika Salonen: tfn.040 126 9876
Skolpsykolog på lågklasserna i följande skolor; Bobäcks skola, Sjökulla skola och Winellska skolan. 

***

Johanna Aloor: tfn. 040 126 9743
Skolpsykolog Winellska skolan åk 7-9 och Kyrkslätt Gymnasium