Skolkurator

Elevvården inom den grundläggande utbildningen omfattar sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Skolkuratorn som skolans socialarbetare.Målet med skolkuratorns arbete är att stöda elevernas välmående, positiva helhetsutveckling och skolgång samt främja skolsamfundets välmående genom socialarbete. Målinriktat arbete förutsätter samarbete och växelverkan med vårdnadshavare, lärare och andra som hör till barnets eller den ungas psykosociala nätverk. Skolkuratorn arbetar med individer eller grupper och ger konsultation till elevens vårdnadshavare, lärare och samarbetsinstanser.

Man kan kontakta skolkuratorn till exempel om eleven har problem med människorelationer eller mobbning eller om han eller hon har problem med uppförandet eller med känslor. Också då det sker förändringar hemma kan man söka stöd av kuratorn. Man kan diskutera med kuratorn och tillsammans försöka hitta lösningar på problem och utreda vilka stödåtgärder som behövs.

Kuratorernas områdesindelning

Clary Corander, tfn 050414 0735. Ansvarig kurator i de svenskspråkiga enheterna. Områdeskurator i alla svenskspråkiga byskolor, Hommas förskola och i Kyrkslätts gymnasium. 

Jessica Hellman, tfn 040 729 0523 Winellska skolan åk. 3 - 9.

Petra Nyman, tfn 050 4143510. Winellska skolan åk. 1 - 2. Daghemmen; Hommas, Prästgårdsbacken och Sjökulla. Förskolorna; Björnen, Sjökulla och Winellska. 

E-post: fornamn.efternamn@luvn.fi

Alla elever har rätt till elevvård..

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster - Socialtjänster för skol- och studerandevård
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, ömsesidig aktivitet / elevvård