Revisionsnämnden

Enligt 121 § i kommunallagen har revisionsnämnden i uppgift att:

  1. bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om,
  2. bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
  3. bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
  4. se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
  5. övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
  6. för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen.
Ledamot Ersättare
Ordf Ulla Seppälä Saml Susan Honka Saml
Vice ordf Petri Ronkainen SFP/KD Gun-Maj Beck SFP/KD
Maija Lounamaa ProK Ramon Dibbets Gröna
Eero Lankia C Heli Kauhanen C
Mikko Kara Saml Janne Leimi Saml
Teppo Suontakanen SDP Tero Koivuranta SDP
Siv Ahlberg SFP/KD

Maria Borg-Karlsson

SFP/KD
Teija Virtamo-Tiiska VF Riki Saarimaa VF
Matti Tanskanen Sannf Timo Kallioinen Sannf


Sekreterare: Outi Koskinen