Övergivna fordon

Kyrkslätts kommun sköter om flyttning av fordon som övergetts eller stör underhållet från gator och allmänna parkeringsområden.

På statens vägar sköts flyttningen av NTM-centralen. På privata områden hör ordnandet av flyttning till markägaren eller områdets innehavare/representant. Fordon som stör trafiken flyttas av polisen

Fordon som stör underhållet flyttas till närmaste plats som är lämplig för ändamålet.

  • Skrotfordonen blir omedelbart kommunens egendom.
  • Andra övergivna fordon förvaras en månad. Inom denna tid kan ägaren avhämta fordonet efter att ha betalat de kostnader som förorsakats kommunen. Efter en månad blir det övergivna fordonet kommunens egendom.
  • Du kan beställa flyttning av övergivet fordon från privat område. Den som beställer flyttningen förbinder sig till att betala en avgift enligt prislistan till Kyrkslätts kommun för flyttningen av fordonet eller fordonen.

Flyttade fordon kungörs på kommunens webbplats och på den officiella anslagstavlan.

Medborgare
Trafik
icke-levande objekt / karosserier, skrot / uttjänta fordon, trafik / fordonstrafik