Närskola och anvisande av närskola

Eleverna inom den grundläggande utbildningen går i regel i sin närskola. Närskolan bestäms enligt den bostadsadress eleven har i befolkningsregistret då han eller hon anmäls till skolan. Om vårdnadshavarna bor på olika adresser, ska de i samförstånd beslut om vilken skola eleven anmäls till. 

Efter att eleverna har anmält sig till skolan fattar rektorerna beslut om antagningen till skolorna och besluten skickas till vårdnadshavarna.

Elevantagningen inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen följer, så långt som möjligt, de storområden som uppgjorts:
• södra Kyrkslätt 
• västra Kyrkslätt 
• östra Kyrkslätt 
• norra Kyrkslätt 

Ansökan till annan skola än närskola

Elever har en möjlighet att ansöka om intagning också till en annan skola än sin närskola. Vårdnadshavaren ska lämna in en ansökan om det till den skola eleven söker till. Skolans rektor svarar på frågor om eleveplatserna i skolan och är också den som fattar beslutet utgående från de principer som Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen har beslutat om.

Om eleven går i en annan skola än i sin närskola, svarar elevens vårdnadshavare för skolskjutsarna.

Tvåspråkiga elever

Om barnet kan finska och svenska lika bra, kan vårdnadshavaren besluta om barnet ska gå i finsk eller svensk skola.

Elevantagningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har delats in i tre områden:

  • Masaby (östra området)
  • Centrum (centrum och södra området)
  • Veikkola (norra området).

Inom varje område finns en enhetsskola med årskurserna 1–9, som samarbetar med de skolor på området som har årskurserna 1–6. Skolorna Jokirinteen koulu, Veikkolan koulu och Nissnikun koulu är enhetsskolor med årskurserna 1–9.

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens beslut 29.11.2017 § 32: Principer för antagning av elever inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen: anvisande av närskola och antagningsförfarandet vid ansökan om plats i sekundärskola

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens beslut 11.4.2018 § 18 Precisering av kriterierna för antagning av elever till sekundär skolplats inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Länk till karttjänst med närskolorna

Ansökan om rätt att gå i annan skola än egen närskola

Ytterligare information: 
Marina Morelli, tfn 040 126 9299

E-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi