Kantvikin päiväkoti

Vårt daghem

Kantvikin päiväkoti är ett daghem i Kantviks centrum. Förskoleundervisningen i Kantvikområdet har koncentrerats till oss. Skiftomsorgen vid Jolkbyn päiväkoti har flyttats till Kantvikin päiväkoti fr.o.m. början av 2019.

Vår verksamhet

Vid planeringen av vår verksamhet fäster vi uppmärksamhet vid att bygga en gynnsam lärmiljö och att stärka gemenskapen och familjernas engagemang.

Inom småbarnspedagogiken utvecklas barnet i växelverkan med de andra barnen och pedagogerna. Vi utgår från att värna om barndomen och att förstå barnets fantasi, lek och kreativitet.

Målet är att erbjuda varje barn möjligheter att utveckla sig enligt sina egna förutsättningar.

Vi skapar grunden för en god vardag för barnen i ett konstruktivt samarbete med familjerna. Vi utnyttjar närmiljön i vår dagliga verksamhet.

I Kantvikin päiväkoti arbetar vi med mediefostran på många sätt utgående från barnens ålder.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Barnens ålder Telefonnummer
Muruset 0-3 040 126 9428
Sirkkuset 2-4 040 126 9429
Hattarat 5.v + förskoleunderv. 050 414 0520
Tikkarit 3-5 040 735 7813
Tuitut skiftomsorg 040 520 5393
Nekut förskoleundervisning 040 126 9548
Fariinit förskoleundervisning 050 577 4780

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de ovan angivna öppettiderna vänligen diskutera det med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sockerstigen 5
02460 Kantvik

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Eija Renvall
040 520 1309

Vice föreståndaren:
Siru Jämsänen
040 126 9380

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Hilkka Tuomivaara
040 829 4043


Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Aino Saarelainen
040 126 9740

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741