Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2023-2024 är 14.4-2.5.2023.

Ansökningen sker genom att fylla i en ansökningsblankett i Wilma. Ansökningsblanketten öppnas när ansökningstiden börjar. Det går inte att ansöka till verksamheten före ansökningstiden börjar. 

Läsåret 2022-2023

Det är fortfarande möjligt att ansöka om eftermiddagsverksamhet för det pågående läsåret genom att fylla i blanketten för fortlöpande ansökan. Ansökan till morgonverksamhet görs genom fortlöpande ansökan till morgonverksamhet.

De uppdaterade principerna för genomförande av morgon- och eftermiddagsverksamhet tas i bruk från och med höstterminen 2022. Bekanta dig noggrant med principerna. Beakta särskilt tiderna för ikraftträdelse av uppsägning av plats i verksamhet och ändringar i deltagandet. Verksamheten är avgiftsbelagd. Principerna håller på att uppdateras som bäst. Om du kommer att ansöka om plats till nästa läsår, ta och läs igenom principerna först närmare ansökningstiden så att den uppdaterade versionen hinner komma. 

Eftermiddagsverksamheten ordnas i alla skolor endast av Kyrkslätt kommun. (Enligt kommunfullmäktiges beslut 14.12.2020 § 114 ska all eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas i kommunens egen regi.)

Eftermiddagsverksamhet vid Papinmäen koulu

För klienterna inom handikappservicens del ansvarar vård- och omsorgsväsendet för morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Papinmäen koulu. Ansökningstiden är densamma som för skolornas eftermiddagsverksamhet och ansökningsblanketter fås från Papinmäen koulu. Den ifyllda blanketten lämnas in till skolans kansli. Ytterligare uppgifter fås av biträdande rektorn för Papinmäen koulu, tfn 040 508 1602 eller rektor, tfn 050 414 3428.

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamheten är barnets fritid och utgångspunkten är barnets behov och intressen. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda handledd och uppfriskande motvikt och stöd till skolarbetet samt möjligheter till barnets egen verksamhet och vila i sällskap av en trygg vuxen. Inom verksamheten kan vi också reservera tid för läxläsning. Ett allmänt mål för eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets helhetsbetonade välbefinnande och hälsa samt att skapa en grund för god uppväxt. Genomförandet av verksamheten styrs av de riksomfattande grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt av kommunens egen verksamhetsplan. Eftermiddagsklubbarna är öppna skoldagarna kl. 12-17 och morgonklubbarna öppnar kl. 7.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kyrkslätt

Alla principer för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kyrkslätt (från och med höstterminen 2022)

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Morgon- och eftermiddagsverksamhet
undervisning / grundläggande utbildning

Kaisa Ojanen

040-586 7291

Planerare

Jakob West

040 126 9833
jakob.west@kirkkonummi.fi

Kaisa Ojanen sköter den finskspråkiga eftermiddagsverksamheten och Emmi Pekuri (Jabob Wests vikarie - samma telefonnummer) sköter den svenska morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Principerna för avgiftslättnader i eftermiddagsverksamheten i Kyrkslätt och befrielse från den


Blankett för ansökan om nedsatt avgift (pdf)

Elektronisk blankett för ansökan om nedsatt avgift 

Blankett för ändring av morgon- och eftermiddagsverksamheten