Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter


Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar i första hand via tjänsten Lupapiste.fi.

Telefontiderna har uppdaterats. Tyvärr kan vi inte behandla meddelanden som lämnats i svararen. Kontakter utanför telefontider i första hand per e-post eller via e-tjänsten www.lupapiste.fi.

Daniel Grönroos, ledande byggnadsinspektör, tfn 040 5256 690, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden på detaljplaneområden som omfattas av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt (över 1500 v-m2)
 • byggnadstillsynsärenden i Kommuncentrum, Masaby centrum och Äspingsbrinkens område och ändringstillstånd i anslutning till dem.

Arja Sihvola, tillståndsarkitekt, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, tfn 09 2967 2673, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • undantagsärenden och avgöranden som gäller planeringsbehov
 • byggnadstillsynsärenden som gäller hästhållning
 • tillståndsärenden som gäller skyddsobjekt

Laila Kankaala, byggnadsinspektör, tfn 09 2967 2318, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden (under 1500 v-m2) söder om stamväg 51 (motorvägen) och ändringstillstånd i anslutning till dem med undantag av Äspingsbrinkens område
 • byggnadsservitut

Samuli Panttila, byggnadsinspektör, tfn 040 7258 822, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden (under 1500 v-m2) norr om stamväg 51 (motorvägen) och ändringstillstånd i anslutning till dem med undantag av Kommuncentrum och Masaby centrum


Thomas Sjöholm, VVS-inspektör, tfn 0400 611 457

 • VVS-inspektioner, ansökningar om arbetsledare, rör- och linjesaneringar samt granskning av VVS-planer
 • åtgärdstillstånd för ändring av fastighetsspecifikt avloppsvattensystem och för byggande av jordvärmesystem 


Mohamad Abdul-Sattar, rådgivningsingenjör, tfn 040 6639 927

 • arbetsledaruppgifter och anmälningar
 • slutsyner av ekonomibyggnader och åtgärdstillstånd
 • konstruktionssyner (hela kommunen)
 • ansökningar om förlängning av tillstånd


Mikael Ojansuu, tillståndsberedare, tfn 0400 611 460

 • åtgärdstillstånd och anmälningar
 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.) på byggplatsen (på gårdsområdet)
 • förhandspresentationer av planer och rådgivning

Merja Puromies, miljöplanerare, tfn 0400 772 194

 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.), då åtgärden inte gäller byggplatsen (särskilda skogsområden)

Siv Strömberg, kanslisekreterare, tfn 040 1269 259

 • behandlingsskeden i ärenden i anslutning till tillstånd och förlängning av tillstånd vilka behandlas av byggnadsinspektörer och information om tillståndsbeslut
 • anmälningar om inledande av byggande

Mirva Sapila, förvaltningssekreterare, tfn. 040 1269 261

 • byggnads- och miljönämndens sekreterare
 • behandlingsskeden i ärenden som behandlas i byggnads- och miljönämnden och information om beslut

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

 • kommunens höranden och informerande av grannar 
 • behandlingsskeden i miljövårdens tillståndsärenden och information om beslut

E-postadresserna är i allmänhet i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Kontaktuppgifter

email: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

E-postadresser är vanligtvis i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Mottagning med tidsbokning 

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT

tfn 09 29671