Bildnings- och fritidsnämnden

Nämnden ska svara för ärenden som gäller båda språkgrupperna inom småbarnspedagogik och undervisning och om vilka föreskrivs i lagstiftningen och om vars befogenheter inte har beslutats i förvaltningsstadgan eller andra beslut.

Utöver detta ska nämnden svara för kulturverksamhet och kommunens museiverksamhet, ordnande av biblioteksverksamhet, ordnande av fritt bildningsarbete vid medborgarinstitutet, grundläggande konstundervisning vid musikläroanstalten och bildkonstskolan, idrottsväsendet, ungdomsväsendet, handhavande av uppgifter enligt lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet till den del som gäller bildnings- och fritidstjänster, om vilka föreskrivs i lagstiftningen.

Ledamot Ersättare
Ordf Antti Kilappa ProK Outi Saloranta-Eriksson ProK
Vice Ordf Anni-Mari Syväniemi ProK Leena Riipinen Saml
Maj-Britt Hellström SFP/KD Ari Lahtinen E217
Patrik Lundell  SFP/KD Simon Lindberg SFP/KD
Maj Åberg Hilden SFP/KD Björn Elfström SFP/KD
Erkki Majanen Saml Vili Herrala Saml
Maarit Orko Gröna Eckhart Georgi Gröna
Krista Petäjäjärvi Gröna Anna-Mari Toikka Gröna
Jarmo Siivari C Ilona Tiainen
Tero Suominen  SDP Esa Illén SDP
Tuomo Tiitinen VF Irja Bergholm VF

Föredragande: tf. direktör för bildningsväsendet Mikael Flemmich
Sekreterare: kanslisekreterare Johanna Wendelin