Bildnings- och fritidsnämnden

Nämnden ska svara för ärenden som gäller båda språkgrupperna inom småbarnspedagogik och undervisning och om vilka föreskrivs i lagstiftningen och om vars befogenheter inte har beslutats med den förvaltningsstadgan eller andra beslut. Utöver detta ska nämnden svara för kulturverksamhet och kommunens museiverksamhet, ordnande av biblioteksverksamhet, ordnande av fritt bildningsarbete vid medborgarinstitutet, grundläggande konstundervisning, ordnande av verksamhet vid musikläroanstalten och bildkonstskolan, idrottsväsendet, ungdomsväsendet, handhavande av uppgifter enligt lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet till den del som gäller bildnings- , idrotts- och ungdomsväsendet, om vilka föreskrivs i lagstiftningen.

Ledamot Ersättare
Ordf Linda Basilier SFP/KD Niklas Lindholm SFP/KD
Vice Ordf Anni-Mari Syväniemi Saml Leena Riipinen Saml
Antti Kilappa Gröna Jaakko Kallio Gröna
Anna-Mari Toikka Gröna Ekhart Georgi Gröna
Krista Petäjäjärvi Gröna Maarit Orko Gröna
Jarmo Siivari C Jannika Ranta C
Erkki Majanen Saml Vili Herrala Saml
Markus Myllyniemi SDP Pekka Arvola SDP
Tuomo Tiitinen VF Irja Bergholm VF
Maj-Britt Hellström SFP/KD Dick Lindertz SFP/KD
Tony Björk SFP/KD Maj Åberg-Hildén SFP/KD

Föredragande: direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala
Sekreterare: administrativ sekreterare Tarja Tallgren