Bidrag till ungdomsföreningar

Ungdomsföreningar kan få bidrag för sin verksamhet på det område där de är verksamma.

Kommunens uppgift är att stöda ungdomsverksamhet i kommunen. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beslutar om beviljande av bidrag.

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut följande bidrag till ungdomsföreningarna:

  • Förskott på verksamhetsbidraget
  • Verksamhetsbidrag
  • Verksamhetsutrymmesbidrag
  • Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten, förebyggande av utslagning, ungas fria verksamhetsgrupper, påbörjande av verksamhet.

Ungdomsföreningar i Kyrkslätt kan söka bidrag.

Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat.

Ansökningsanvisningar och -blanketter fås också på kommunens servicekontor i kommunhuset (Ervastvägen 2, vån. 1).

Bidragsansökningarna ska skickas inom utsatta tider per post till: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller genom att lämna in ansökan på Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

Bidragsreglemente och kungörelse:

Kom ihåg att blanketterna ska undertecknas så som stadgas i föreningens bestämmelser och de ska tillställas kommunens registratur inom utsatt tid. Bidragsblanketterna kan inte återsändas elektroniskt.

Bidragsreglemente och funktionella mätetal
Föreningsbrev 2023
Kungörelse 2023


Ungdomstjänsternas blanketter som kan skrivas ut:

Blankett för verksamhetsbidrags/verksamhetsutrymmesbidrag
Blankett för projektbidrag
Redovisning av projektbidrag
Mätarblankett

Medborgare, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Kultur - Fritidstjänster
förmåner / understöd (bidrag), föreningar / ungdomsorganisationer

Kontaktuppgifter

 
Fritidssekreterare
Risto Rossi
tfn 040 753 8906


Ungdoms- och idrottschef
Päivi Sorvari
tfn 040 126 9625

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi