Bidrag till hem och skola-föreningar

 Bidrag till Hem och skola-föreningar år 2022

 Svenska nämnden för fostran och utbildning har beslutat att samarbetet mellan hemmen och skolorna kan stärkas genom att även ekonomiskt understödja Hem och skola-föreningarnas verksamhet. I Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens budget 2022 har 3000 euro reserverats för understödjande av olika föreningar. Ansökningstid 16.5.-6.6.2022 kl. 12.00.

 Medlen delas ut så att varje Hem och skola-förening får ett grundbelopp på 250 euro och det återstående beloppet delas ut enligt skolans elevantal.

Bidrag beviljas till registrerade Hem och skola-föreningar. Om föreningen representerar vårdnadshavare till elever i flera skolor ska detta nämnas i föreningens stadgar. I detta fall beviljas bidraget skolvis. Om skolan inte har en registrerad Hem och skola-förening uppmuntras vårdnadshavarna att grunda en sådan.

Hem och skola-föreningarna söker bidrag med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningarna tillställs kommunen senast 6.6.2022 kl. 12.00. Försenade ansökningar beaktas inte.

 Förfrågningar riktas till vikarierande direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning Katri Vepsä tfn 050 414 3464 eller per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Förfrågningar riktas till chefen för svensk dagvård och utbildning Katri Vepsä tfn 050 414 3464 eller per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi