Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen.

Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslätt kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen. Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som delas ut varje år.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag. Fritidssektionen som lyder under nämnden beslutar om beviljande av bidrag. Principerna har fastställts i bidragsreglementet.

Kulturväsendets personal hjälper och ger råd i upprättandet av bidragsansökningar.

Förhållanden

Bidrag beviljas som allmänna bidrag för regelbunden verksamhet samt som projektbidrag bl.a. för ordnande av evenemang och utveckling av verksamheten. Organisationsbidrag beviljas inte till privatpersoner.

Anvisning

Ansökningstider 2019

Förskott på verksamhetsavtalsbidrag,  senast 15.1.2019 före kl. 16.00.
Verksamhetsavtalsbidrag 37 600 €, ansökan senast 15.1.2019 kl. 16:00.
Förskott på allmänna bidrag, 31.1.2019 kl. 16.00.
Allmänna bidrag 57 000 €, senast 31.3.2019 kl. 16:00.
Projektbidrag till registrerade organisationer 11 100 €, senast 31.3.2019 kl. 16:00.
Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 4 000 €, senast 31.3.2019 kl. 16:00.
Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2019. 
Projektbidrag till registrerade organisationer 4 000 €, senast 30.9.2019 kl. 16:00.

Vid fördelning av bidrag ges särskilt prioritet åt utveckling av verksamheten och samarbetsprojekt med vårdanstalter, skolor och andra aktörer i fråga om projektbidrag för kulturverksamhet för barn och unga.

Hederspriser 800 €, förslagen ska lämnas in senast 15.5.2019 kl. 16:00.
Som grund för beviljande år 2019 är förtjänstfullt arbete inom ordkonstbranschen i Kyrkslätt. Hederspriset kan beviljas en i Kyrkslätt hemmahörande meriterad förening eller föreningsmedlem.Förslagen ska göras på en blankett för ändamålet.

Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som kommunen anvisat.

Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som kommunen anvisat.


Blanketter 2019

Bidragsreglement
Ansökningsblankett 2019 
Funktionella mätetal
Hederspris blankett 2019

Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat.
Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Bidragsansökningarna ska vara framme inom utsatta tider.

Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt
Gatuadress: Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09-29671 (växel).

Medborgare, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Kultur,Konst
förmåner / understöd (bidrag), understödsslag / verksamhetsbidrag, ömsesidig aktivitet / kulturverksamhet
Maaret Eloranta
040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulturdirektör