Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen.

Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som delas ut varje år.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag. Fritidssektionen som lyder under nämnden beslutar om beviljande av bidrag.

Principerna har fastställts i bidragsreglementet.

Kulturväsendets personal hjälper och ger råd i upprättandet av bidragsansökningar.

Förhållanden

Bidrag beviljas som allmänna bidrag för regelbunden verksamhet samt som projektbidrag bl.a. för ordnande av evenemang och utveckling av verksamheten.

Organisationsbidrag beviljas inte privatpersoner.

Anvisning

Ansökningstider årligen

Verksamhetsavtalsbidrag och förskott på dem: senast 15.1 före kl. 16.00.

Förskott på allmänna bidrag: ansökningstiden går ut varje år 31.1 kl. 16.00.

Allmänna bidrag: ansökningstiden går ut varje år 31.3 kl. 16.00.

Projektbidrag: ansökningstiderna för projektbidrag går ut varje år 31.3 kl. 16.00 och 31.9 kl. 16.00.

Hederspris: om ansökningstiden och allokeringen beslutas separat varje år. År 2018 var grunden för beviljande förbättring av åtkomligheten av kulturutbudet i Kyrkslätt.

Förslagen ska lämnades in senast 31.5.2018 före kl. 16.00. Hederspriset kan beviljas en i Kyrkslätt hemmahörande meriterad förening eller föreningsmedlem.

Förslagen ska göras på en blankett för ändamålet. Försenade ansökningar beaktas inte.


Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som kommunen anvisat.
Blanketter 2018

Bidragsreglement

Bidragsansökan

Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat.

Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Bidragsansökningarna ska vara framme inom utsatta tider.

Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Gatuadress: Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.


e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09-29671 (växel).

Aktuellt: projektbidrag, ansökningstiden för projektbidrag går ut 30.9 kl.16.00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Medborgare,Företag och samfund,Föreningar och organisationer
Kultur,Konst
257
ömsesidig aktivitet / kulturverksamhet, förmåner / understöd (bidrag), understödsslag / verksamhetsbidrag
Maaret Eloranta
040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulturdirektör

Annika Eklund
040 865 2034
annika.eklund@kirkkonummi.fi

Kultursekreterare