Eriksgård

Situation: Inledningsskede (16.12.2021)

Projektet ligger söder om Veikkola affärscentrum, på området mellan Eriksgårdsvägen och Lappbölevägen, norr om Haapajärvi. Planeringsområdets areal är ca 130 ha och är huvudsakligen område som hör till Eriksgårds familjegods, vilket ägs av kommunen, samt områden som ägs av flera privata markägare. För närvarande är planeringsområdet glesbygdsområde vid Veikkola tätort. I områdets södra del ligger de historiska Navala gård och Eriksgård. På området finns småskalig jordbruks- och häststallsverksamhet och Navala sommarteater. Planeringsområdet stöder sig på de mångsidiga tjänsterna i Veikkola centrum, inkl. skola, daghem och livsmedelsaffärer, som ligger i omedelbar närhet till området.

Målet med detaljplanen för Eriksgård är att främst på obebyggt område möjliggöra etappvist byggande av ett tämligen vidsträckt småhusområde som ansluter naturligt till Veikkolas tätortsområde. Landskapsmässigt betydande åkerfält och utsikter samt naturskyddsområden bevaras liksom också de betydande gårdarna Eriksgård och Navala med närområden. De kulturhistoriskt betydande byggnaderna skyddas, och sommarteaterns verksamhetsförutsättningar tryggas. Målet är att från affärscentrum och idrottsparken bilda en rekreationszon med trafikförbindelser till bostadsområdet och vidare i riktning mot Haapajärvi och andra bebyggda områden. Rekreationszonerna fungerar samtidigt som skydd för den befintliga bosättningen. På det nya bostadsområdet är det möjligt att bygga en betydande mängd egnahemshus, men i bostadsproduktionen möjliggör man också andra lösningar. I områdets norra del, i riktning mot affärscentrum ska byggnadseffektiviteten vara naturlig men högre än på det övriga området.

Detaljplanen för Eriksgård (projekt 41110), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 16.12.2021 § 169

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 4.2.2022

Planläggarens kontaktinformation:

Cecilia Aintila

tel. 040 126 9253

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi