Delgeneralplan för Kylmälä

Situation: Förslagsskede (22.8.2016)

Kylmälä ligger i kommunens norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. Planeringsområdet är ca 15 km2 och där bor ca 700 invånare (situation år 2018). En avsevärd del av byggnadsbeståndet är fritidsbostäder. Syftet med delgeneralplanen är att förenhetliga bystrukturen, styra boendet till lämpliga platser och anvisa tillräckliga rekreationsområden och enhetliga frilufts- och ridrutter på området. I delgeneralplanen undersöks också möjligheterna och behoven av att förbättra trafiksäkerheten och man förbereder sig på en ökning av områdets servicebehov.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Inledningsskede:

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning av Kylmälä delgeneralplan har behandlats i kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ XX).


Tidigare behandling:

Delgeneralplan för Kylmälä, beslut om principerna för beredningen av det justerade förslaget till delgeneralplan,
  kommunstyrelsen 22.8.2016 (§ 241) och
  samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 54)

Kungörelse - förslaget till Kylmälä delgeneralplan framlagt 22 - 30.6.2015 och 3.8 - 4.9.2015

Kylmälä delgeneralplan, offentlig framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt ritning 3205, kommunstyrelsen 1.6.2015 (§ 195)

Kylmälä delgeneralplan, offentlig framläggning av förslaget till delgeneralplan, kommunstyrelsen 23.4.2015 (§ 24)

Kaavakartat / Planekartor

Ehdotus / Förslag (3215)
Ehdotuksen merkinnät ja määräykset / Förslagets beteckerningar och bestämmels

Selostukset / Beskrivingar

Ehdotus 
Ehdotuksen liitteet
Förslag
Förslagets bilagor
Valmisteluaineisto
Beredningsmaterial 

Päätökset / Beslut

Jatkovalmisteluperiaatteet
Principer för den fortsatta beredningen
Ehdotus
Förslag
Valmisteluaineisto
Beredningsmaterial
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Program för deltagande och bedömning

Selvitykset / Utredningar

Luettelo kaikista selvityksistä
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot Yva Sito 2014
Liikenteellinen tarkastelu Sito 2011
Liito-orava Faunatica 2009
Rakennusinventointi tekstiosa Backman 2009
Arkeologinen inventointi Museovirasto 2009
Luontoselvitykset Faunatica 2008

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (16.6.2008)
Program för deltagande och bedömning (16.6.2008)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587