Hirsala I

Situation: Inledningsskede (10.12.2020)

Syftet med planändringen är att justera byggrätten och tomtfördelningen samt övriga planbestämmelser som styr byggandet i den gällande stranddetaljplanen, så att de bättre motsvarar den nuvarande situationen och markägarnas behov. Man eftersträvar inga ändringar av användningsändamålet, utan meningen är att fastigheterna fortfarande används för fritidsboende.

Inledningsskede: Samhällstekniska nämnden beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömining för Hirsala I stranddetaljplan 10.12.2020 § 143

Anhängiggörande 29.1.2021 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

puh. 040 126 9256

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi