Masabys delgeneralplan

Situation: Förslagsskede (25.10.2021)

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Masaby delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL (kst, fge)
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 4

Byggförbud och åtgärdsbegränsning för uppgörande av generalplan (gäller inte detaljplaner som är i kraft). Kommunfullmäktige 4.3.2019 § 15

Masaby ligger ca sju kilometer nordost om Kyrkslätts kommuncentrum och ca 25 kilometer väster om Helsingfors. Planeringsområdet är ca 13 km2 och där bor ca 6200 invånare (år 2018). Den största delen av planeringsområdet är i privat ägo men den mest betydande markägaren på området är ändå Kyrkslätts kommun.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Delgeneralplanen för Masaby, framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF 19 §
Kommunstyrelsen 25.10.2021 § 
Samhällstekniska nämnden 29.09.2021 § 125

Det justerade
Program för deltagande och bedömning 
samhällstekniska nämnden 26.8.2021 § 99

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Masaby delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL (kst, fge)
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 4

Beredningsskede:

Beredningsmaterialet (ritn. nr 3317) framlagt, officiell kungörelse för tiden 13.11 - 15.12.2017

Planutkast (ritn. nr. 3317)

Bestämmelser

Beskrivning

Invånarmöte 21.11.2017

Framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen, kommunaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 52)

Framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen, kommunaltekniska nämnden 31.8.2017 (§ 18)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Masaby godkändes i samhällstekniska nämnden 21.11.2013 (§ 86)


Utredningar:

Masalan osayleiskaavan hulevesiselvitys (2020)

Masalan osayleiskaavan liikenneselvitys (2021)

Jorvaksen alueen luontoselvitys (2014)

Utvecklingsbild för Masaby och Bobäck 2040. En stad nära naturen. (2016)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitys (2015) (på finska)

  Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitysten liitteet (2015) (på finska)

Masalan osayleiskaavan kaavataloudellinen selvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Elina Virtanen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9270