Bobäck delgeneralplan

Situation: Inledningsskede (8.4.2016)

Bobäck ligger i östra delen av Kyrkslätt och gränsar sig mot kommungränsen i Esbo riktning. Planeringsområdet är ca 9 km2 och där bor ca 660 invånare (år 2018). Området gränsar i nordost och i öster till Esbo stad, i norr till byn Leivosböle, i väster till byn Vitträsk och Aavaranta detaljplaneområde samt även till planeringsområdet för den anhängiga generalplanen för Masaby. Också i söder gränsar området till Masaby delgeneralplaneområde. Planeringsområdet omfattar Bobäcks byaktiga bostadsområden i områdets mellersta del samt anknytande och omkringliggande jord- och skogsbruksmarker.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Inledningsskede:

Kungörelse 8.4 - 22.4.2016 - Bobäcks delgeneralplan anhängig 8.4.2016

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Bobäck godkändes i samhällstekniska nämnden 21.1.2016 (§ 5)


Utredningar:

Utvecklingsbild för Masaby och Bobäck 2040. En stad nära naturen.

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitys (2015) (på finska)
  Bilagor (2015)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587