Kantviks delgeneralplan

Situation: Beredningsskede (28.10.2021)

Området ligger i sydvästra Kyrkslätt på södra sidan av Västerleden och kustbanan. Planområdets areal är ca 17 kvadratkilometer, varav ca 2 km² är vattenområden. Till planeringsområdet hör tätorterna Kantvik och Smedsede, Strömsby industriområde och glesbygdsområdena Molnträsk och Pippurn. Dessutom hör strandområden och jord- och skogsbruksområden till planeringsområdet. Obbnäsvägen löper genom området. Cirka 3000 personer bor permanent på området (2018). Området hörde till det s.k. Porkala arrendeområde, som var i Sovjetunionens besittning 1945–1956.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Det justerade programmet för deltagande och bedömning och framläggandet av beredningsmaterialet
Samhällstekniska nämnden 28.10.2021 §

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL (kst, fge)

Kommunfullmäktige 31.5.2021: Kommunfullmäktige beslutade att byggförbudet (åtgärdsbegränsningen) för Kantviks delgeneralplan inte förlängs på de grunder som nämns i kommunstyrelsens beslut 1.3.2021 § 60. 
Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 40
Kommunstyrelsen 1.3.2021 § 60
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 5

Byggförbud och åtgärdsbegränsning för uppgörande av generalplan (gäller inte detaljplaner som är i kraft). Kommunfullmäktige 4.3.2019 § 14

Beredningsskede:

Ny avgränsning för Kantviks delgeneralplaneområde Samhällstekniksa nämnden 19.3.2020 § 35

Kommunaltekniska nämnden remitterade beredningsmaterialet för delgeneralplanen för ny beredning
Framläggning av beredningsmaterialet, kommunaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 53)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen godkändes i samhällstekniska nämnden 24.10.2013 (§ 78)


Utredningar:

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282