Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2

Situation: Förslagsskede (26.4.2021)

Utveckling av kommuncentrum omfattar förnyad markanvändning för Kyrkslätts affärscentrum och dess omgivning. I planeringen beaktar man tillräckliga områdesreserveringar framför allt beträffande boende, rekreation, handel och arbetsplatser samt utveckling av trafik- och parkeringssystem, beredskap för mångsidigare tjänster samt stegvis framskridande detaljplanering och kommunaltekniskt byggande som genomförs till följd av detta. Området anknyter sig med tanke på markanvändningen till delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 1, som vann laga kraft 2010.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Förslagsskede:

Framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF 19 § 31.5. - 2.7.2021:
Kommunstyrelsen 26.4.2021 § 151 handlingar
Samhällstekniska nämnden 7.4.2021 § 48

En prestentationsvideo på finska u. 22 min.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Karta nr 3424

Beskrivning

Bilagor 1-3

Bilaga 4

Bilagor 5-12

Bilagor 13-18

WMS: https://paikkatieto.kirkkonummi.fi/server/services/kaavoitus/Kuntakeskus_2_osayleiskaava_nahtavilla/MapServer/WmsServer?

Delgeneralplans karttjänst


Beredningsskede:

Beredningssituation för delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, kommunaltekniska nämnden för kännedom. Kommunaltekniska nämnden 13.6.2019 (§ 92)

***

Framläggning av utkastet till delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2 (ritning 3212), samhällstekniska nämnden 19.11.2015 (§ 78)

Kungörelse - planutkastet framlagt 18.1. - 19.2.2016
Planutkast (ritn. nr 3242)
Bestämmelser
Beskrivning av utkast till delgeneralplan


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 86)

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 15.12.2011 (§ 116).


Utredningar:

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaan liittyvä Paikka! -kysely (2013) (på finska)

Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri. Luontoselvitys 2012-2013 (2014) (på finska)
  Bilagor

Ekologisten yhteyksien tarkastelu (2014) (på finska)

Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040: Urban by (2016)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018) (på finska)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen Natura-tarvearvio (2019) (på finska)

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hulevesiselvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256