Gesterby

Situation: Beredningsskede (15.6.2018)

Området ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum, och det omfattar Gesterbys flervåningshus- och radhusområde, småhusområdet väster om Gesterbyvägen och Gesterbyvägens nya linje på bostadsområdets norra sida. Målet med planen är att förenhetliga samhällsstrukturen och tätortsbilden för området, förbättra trafikregleringarna, främja användningen av kollektivtrafik och möjliggöra kompletterande byggande av bostadsområdet genom att där anvisa nytt bostadsbyggande bl.a. längs Gesterbyvägen.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Förslagsskede:

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. - 26.2.2016. (ritn.3237,3238), Samhällstekniska nämnden 18.12.2015 (§ 84)
Karta alternativ 1
Karta alternativ 2


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom 17.5.2018 (§ 71)

Anhängiggörande 13.11.2015 kungörelse


Utredningar:

Gesterby idéplan 2008

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256