Munkullaparken

Situation: Färdigställande av idéplanerna för Munkullaparken (12.12.2019)

Programmet ligger i kommuncentrum, i Munkkulla, söder om kustbanan i resecentrets omedelbara närhet på en med tanke på stadsbilden synlig och viktig plats. Planändringen omfattar tre kvarter samt gamla Munkkulla gårds område, som är kulturhistoriskt betydande. Det är för närvarande obebyggt med undantag av grunderna till några gamla byggnader. I kvarteret söder om resecentret fi nns en market (Lidl) och där har man byggt ett område för infartsparkering.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Inledningsskede:

Färdigställande av idéplanerna för Munkullaparken, samhällstekniska nämnden 12.12.2019 § 60.


Idéplanerna (på finska):

Munkinmäenpuiston ideasuunnitelmavaihtoehdot (2019).


Utredningar:

Munkinmäenpuiston arkeologinen inventointi (2018) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Elina Virtanen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 1269 270