West Express Oy:s miljötillståndsansökan: Jorddeponi för grustäktsområde Ristinummivägen 121, Kyrkslätt

13.05.2022 09:00

Kategori: Kungörelse

Ansökan om miljötillstånd för jorddeponi 

West Express Oy ansöker om miljötillstånd för deponering av oförorenad jord på fastigheterna 257-452-2-797 och 257-452-2-379, Ristinummivägen 121. Sökandens liknande ansökan om miljötillstånd förkastades vid Kyrkslätts byggnads- och miljönämnds sammanträde 26.10.2021 § 166. Med den nya ansökan ansöks om tillstånd för en period på sex år från och med att tillståndet vunnit laga kraft. 

Ansökningshandlingarna är framlagda 13.5.-20.6.2022 i elektronisk form på Kyrkslätts kommuns webbplats https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser . Denna kungörelse har publicerats 13.5.2022 på myndighetens webbplats och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar och andra kan uttrycka sin åsikt om ärendet. Anmärkningar och åsikter ska framföras skriftligen och riktas till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 20.6.2022 på adressen Kyrkslätts kommun, byggnads- och miljönämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi. Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid. 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 11.5.2022

Byggnads- och miljönämnden

 Bilaga: Miljötillståndsansökan, West Express 5.4.2022
 Bilaga: Icke-offentliga dokument, West Express
 Bilaga 1: Miljötillståndsansökan, West Express, karta, läge
 Bilaga 4: Miljötillståndsansökan, West Express, fyllning, slutsituation
 Bilaga 4: Miljötillståndsansökan, West Express, fyllning, nuläge
 Bilaga 4: Miljötillståndsansökan, West Express, fyllningsyta, skärningar
 Bilaga 5: Miljötillståndsansökan, West Express, brunnar i områdets omgivning
 Bilaga 5: Miljötillståndsansökan, West Express, brunnar, vattenytor
 Bilaga 6: Miljötillståndansökan, West Express, kontrollplan 23.3.2022
 Bilaga 7: Miljötillståndsansökan, West Express, avlägsnad lerjord 2014
 Bilaga 8: Miljötillståndsansökan, West Express, jordmånsundersökning 2014
 Bilaga 8: Miljötillståndsansökan, West Express, jordmånsundersökning 2014, bilaga, undersökningsintyg
 Bilaga 9: Miljötillståndsansökan, West Express, jordmåns- och vattenundersökning 12.7.2015, 25.10.2015
 Bilaga 9: Miljötillståndsansökan, West Express, jordmåns- och vattenundersökning 12.7.2015, undersökningsintyg, jord
 Bilaga 9: Miljötillståndsansökan, West Express, jordmåns- och vattenundersökning 12.7.2015, undersökningsintyg, vatten
 Bilaga 10: Miljötillståndsansökan, West Express, jordmånsundersökning 25.10.2015, komplettering
 Bilaga 11: Miljötillståndsansökan, West Express, bulleravbildning, jorddeponi, Kyrkslätt 16.12.2020
 Bilaga 12: Miljötillståndsansökan, West Express, bulleravbildning