Vi fick mängder av svar på enkäten om gång och cykling

21.02.2017 12:40

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Gator och vägar

Kyrkslätts enkät om gång och cykling 9.1-3.2.2017 väckte intresse hos kommuninvånarna. Vi fick totalt 832 svar och av dem kom 203 svar från skolelevsenkäten. Med enkäten utreddes Kyrkslättsbornas trafikvanor, orsaker till val av olika färdmedel och belåtenhet i fråga om nuvarande förhållanden och trafiksäkerhet när det gäller gång och cykling.

Bilkörningens lätthet lockar, vansinneskörning skrämmer

70 % av dem som besvarade enkäten meddelade att de i huvudsak använder personbil till sina dagliga resor. Orsaken till valet av personbil är vanligen lättheten, men också på vissa områden avsaknad av gång- och cykelvägar och för glesa turintervaller inom kollektivtrafiken. Flera av dem som svarade berättade att de skulle gå och cykla mer, om det skulle finnas trygga förbindelser. Ändå berättade drygt 10 % av dem som svarade att de cyklar året om.

Som brister när det gäller gång och cykling framhävdes otrygga skyddsvägar och fordonens likgiltighet vid skyddsvägarna. Flera av dem som svarade upplevde att bilisterna i Kyrkslätt kört för fort i förhållande till hastighetsbegränsningarna. Också i skolelevernas svar var vansinneskörning den största orsaken till rädsla i trafiken. Väg- och gatubelysningen, framför allt vid skyddsvägar, upplevs bristfällig på flera platser i Kyrkslätt. Det gör det svårare att observera fotgängare och cyklister. I mörker borde fotgängare och cyklister alltid komma ihåg att använda lyktor och reflexer, så att bilisterna bättre kan observera dem som rör sig nära skyddsvägarna!

Satsning på trafikupplysning och säkerhet

I framtiden önskas satsning främst på antalet gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar i hela kommunen. Man önskade också satsning på att förbindelserna är löpande och hinderfria. Dessutom lyfte man fram ett behov av tydlig guidning och tryggare övergångar, till exempel som höjda skyddsvägar.

Kyrkslättsborna ombads dessutom tänka över sina egna trafikvanor och avlägga ett löfte om förståndig trafik för de kommande åren. I svaren lovades särskilt att bilen lämnas oftare hemma och att cykeln används mer samt att man promenerar mer speciellt korta sträckor. Dessutom lovade man i fortsättningen alltid använda reflex i mörker och ge barnen råd när det gäller att röra sig tryggt.

Kyrkslätts kommun tackar alla som svarade!

Enkätresultaten kommer att användas i uppgörandet av åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt. Svaren som anknyter till trafiksäkerhet kommer att utnyttjas i planen för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt som påbörjas i vår. I planen beaktas framför allt trafikupplysning, hinderfrihet och säkerhet vid skyddsvägarna.