Verksamhetsstöd för ensamföretagare

(s.k. coronastöd för ensamföretagare)

ANSÖKNINGSPERIODEN HAR AVSLUTAT 30.9.2020

Statsrådets förordning om statsunderstöd för ensamföretagare trädde i kraft 9.4.2020. Av regeringens tilläggsbudget allokeras 250 miljoner euro för stödjande av ensamföretagare genom kommunerna.

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna i coronavirusläget. Ansökan sker hos företagets hemkommun. Stödbeloppet är 2000 euro och är en engångsersättning. Stödet beviljas för att täcka utgifterna för ensamföretagarens verksamhet.

Stödet kan sökas av en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, oberoende av verksamhetens juridiska form och finansieringssätt. Med ensamföretagare avses en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive frilansföretagare.

Kyrkslätts kommun genomför omgången för ansökan om stöd för ensamföretagare elektroniskt och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Vid behov begär vi tilläggsuppgifter per e-post för att behandla ansökan. Du får information om beslutet per e-post på den adress som du uppgett i din ansökan.

Kyrkslätt har cirka 1 500 ensamföretagare, så ställ helst inga frågor om i vilken fas behandlingen av ansökan är för att undvika överbelastning!

Vem kan ansöka om understöd? Hur definieras ensamföretagare?

Understödet kan sökas av en ensamföretagare som ensam och på heltid som oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringssätt bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företagets verksamhet har inletts för mindre än 6 månader sedan måste man kunna påvisa att den inkomstström som redan genererats skulle, om den hade fått fortsätta, ha lett till en fakturering på 20 000 € under en tidsperiod på 12 månader.

Villkor för stödet
Villkor för beviljandet av bidraget är att ensamföretagaren har påvisat att det ekonomiska läget har försämrats och omsättningen minskat på grund av coronaviruset efter 31.12.2019. Stödet är behovsprövat. Stödet kan inte beviljas om företaget varit i ekonomiska svårigheter före coronakrisen och inte heller om företaget har skatteskulder.

Förutsättningen för beviljande av stödet är att ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam verksamhet.

Stödet kan utbetalas för kostnaderna under perioden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbundet och kan sökas en gång senast 30.9.2020.

Överlappning mellan stödet och Business Finlands och NTM-centralernas finansiering
De stöd som är avsedda för att företag ska klara av coronasituationen är inte avsedda att användas samtidigt. Om en ensamföretagare redan har fått stöd från NTM-centralen eller Business Finland för coronasituationen kan verksamhetsstödet för ensamföretagare inte beviljas. Om ensamföretagaren tidigare har fått stöd som är avsett för annat än coronasituationen prövas stödet som normalt med beaktande av bl.a. de minimis-bestämmelserna.

Vilka kostnader ersätts?
Stödet beviljas för att täcka utgifterna för ensamföretagarens verksamhet.

Stödet för ensamföretagare är en engångsersättning på 2000 euro för kostnaderna för ensamföretagarens verksamhet. Sådana är till exempel kostnaderna för lokaler och apparatur som upphandlats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifterna. Den lön som företagaren lyfter till sig själv räknas inte bland kostnaderna, men stödet kan användas för alla övriga kostnader.

Hur påvisar jag att mitt företags ekonomiska läge har försämrats?

 • Villkor för understödet är att ensamföretagarens ekonomiska läge och omsättning har försämrats på grund av coronavirusepidemin efter 16.3.2020 och att ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.
 • Det ekonomiska läget anses ha försvagats om företagets försäljningsintäkter har minskat med över 30 procent efter att kostnaderna hållits på nästan samma nivå. Intäkterna jämförs med bokslutet för år 2019 och med utvecklingen av de månatliga försäljningsintäkterna och kostnaderna år 2020.
 • Ensamföretagaren får inte vara i ekonomiska svårigheter. Om ensamföretagaren har en skatteskuld måste hen ha en av Skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden. Skatteskuldsplanen ska vara uppgjord innan ansökan lämnas in.

Hur bedöms mitt företags lönsamhet?

 • Det anses finnas förutsättningar för lönsam verksamhet om företagsverksamheten enligt bokslutet eller skattedeklarationen 2019 har varit lönsam. Om företagsverksamheten har inletts efter 31.12.2019, ska man lämna in en annan pålitlig redogörelse (kopia av bokföringen och kontoutdrag).

Innan du ansöker – förbered dig för att fylla i ansökan

 • OBS. Bekanta dig med de ofta ställda frågorna på ANMs webbplats innan du börjar fylla i ansökan!

 • Utred ditt företags hemkommun enligt företags- och organisationsregistret. Ditt företags hemkommun är inte nödvändigtvis densamma som din hemkommun eller den kommun där ditt företag idkar affärsverksamhet. Om ditt företags hemkommun är någon annan är Kyrkslätt kan du inte ansöka om stöd hos oss.
 • Utred ditt företags huvudbransch (Statistikcentralens näringsgrensindelning)
 • Du kan kontrollera ditt företags hemkommun och andra uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet www.ytj.fi
 • Utred de minimis-stöden till ditt företag De minimis-stöd är ett offentligt företagsstöd, vars belopp Europeiska unionen har tolkat vara så litet att det inte förvränger konkurrensen eller inverkar på handeln mellan EU-medlemsländerna. Ett företag kan beviljas maximalt 200 000 euro i de minimis-stöd under tre på varandra följande beskattningsår. Det maximala stödet till företag inom vägtransportbranschen kan vara högst 100 000 euro. I beslutet om stöd meddelas om det är fråga om de minimis-stöd. Företaget ska se till att det sammanlagda beloppet de minimis-stöd som beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåtna maximibeloppet., läs mer om de minimis-stöd på ANM:s webbplats
 • Bered bilagor för elektronisk ansökan (t.ex. som pdf-filer):
  • Bokslut 2019 eller skattedeklaration 2019.
  • Kopior av bokföringen och/eller kontoutdragen (de månatliga kostnaderna och försäljningsintäkterna år 2020).
  • Skatteförvaltningens intyg över skatteskulder och, om företaget har skatteskulder, en av Skatteförvaltningen godkänd plan för betalning av skatteskulden.

o    Till ansökan behöver du dessutom en kort skriftlig beskrivning av förändringen av ditt företags försäljningsintäkter 2019–2020 (en betydande försvagning kan anses vara att försäljningsintäkterna har sjunkit 30 % eller mer) och en plan för användningen av stödet.

 

Ansökningsanvisningar

Verksamhetsstödet för ensamföretagare i Kyrkslätts kommun söks på den elektroniska blanketten. OBS. Blanketten ska fyllas i på en gång (man kan inte spara blanketten och fortsätta senare). Du kan ögna igenom blanketten efter inloggningen.

1. Börja fylla i blanketten genom att klicka på länken: (på finska, vi lägger till den svenska blanketten så snart som möjligt)
2. Identifiera dig på tjänsten med nätbankskoder eller med ID-kort med chip.
3. Välj identifikationssätt och fortsätt identifikationen.
4. Bekanta dig med blanketten och anvisningarna om blanketten samt villkoren (du kan ögna igenom blanketten innan och medan du fyller i)
5. Börja fylla i blanketten
6. Fyll i blanketten (basuppgifter om den sökande, beskrivning av verksamheten, de minimis-stöd, plan för stabilisering av verksamheten)
7. Lägg till bilagorna (bokslut 2019 eller skattedeklaration 2019, de månatliga kostnaderna och försäljningsintäkterna år 2020, Skatteförvaltningens intyg över skatteskulder)
8. Klicka på Sänd och bekräfta uppgifterna på blanketten genom att underteckna blanketten genom att identifiera dig elektroniskt
9. Efter avsändningen syns meddelandet Färdig (ansökan har skickats), varefter
10. du kan om du vill spara och kontrollera uppgifterna på den blankett som du skickat genom att klicka på Öppna. Då öppnas ett pop up-fönster där du ser din ansökan i pdf-format och du kan öppna eller spara din ansökningsblankett på datorn.

OBS. Kontrollera innan du skickar blanketten att kontonumret och e-postadressen är rätt!

 

Kyrkslätts kommun behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in och du får information om beslutet per e-post på den adress som du uppgett i din ansökan. Vid behov begär vi tilläggsuppgifter per e-post för att behandla ansökan. Kyrkslätt har cirka 1 500 ensamföretagare, så ställ helst inga frågor om i vilken fas behandlingen av ansökan är för att undvika överbelastning!