Veckan för barnets rättigheter: Elevkårernas och de förtroendevaldas frågestund

16.11.2021 15:07

Kategori: Utbildning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga Barnvänlig kommun

Idag hölls elevkårernas och de förtroendevaldas frågestund med temat jämlikhet och jämställdhet på skolvägen

I frågestunden deltog elever från elva skolor och elevkårerna från båda våra gymnasier. I mötet deltog representanterna för SFP:s, De Grönas, Samlingspartiets, Pro Kyrkslätts och SDP:s fullmäktigegrupper.

Mötet öppnades av Kyrkslätts bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen med att önska barnen och ungdomarna och de andra deltagarna välkomna och konstaterade dagens tema vara en mycket viktig sak – inte bara i Kyrkslätt, utan också nationellt och till och med globalt. Dagens möte anknyter till arbetet enligt verksamhetsmodellen för En barnvänlig kommun i Kyrkslätt, och frågestunden ordnas varje år för att möjliggöra denna viktiga dialog mellan beslutsfattare samt barn och ungdomar.

Ordföranden för koordineringsgruppen för En barnvänlig kommun Linda Basilier, som fungerade som ordförande för mötet, började med att hälsa från jämställdhetsminister Thomas Blomqvist med anledning av en fråga som en elev ställt om uppgivande av könstillhörighet till exempel när man svarar på en enkät – skulle det också kunna finnas ett tredje alternativ, annat kön. Enligt en diskussion med ministern skulle man på lokal nivå kunna använda alternativet annat kön, men på riksnivå finns det ingen sådan riktlinje – eventuellt kan situationen förändras i framtiden.

Kyrkslätts direktör för finsk utbildning Leila Kurki förklarade dagens tema för deltagarna med tanke på undervisningen och berättade hur man agerar i skolorna för att till exempel förebygga mobbning och för att skapa en trygg inlärningsmiljö. Kapitlet om bedömningen av lärande i läroplanen har nyss uppdaterats som grund för jämlik bedömning av eleverna.

Jämställdhet och jämlikhet en viktig del av elevernas vardag

Varje elevkår som deltog i frågestunden utnyttjade ett på förhand förberett anförande och framförde bl.a. förslag om hur man kan främja jämlikheten i skolorna. Bl.a. betydelsen av ordningsreglerna och rasterna lyftes fram, man önskade mera kultur till skolorna, mera redskap till skolorna för att förbättra miljöns användbarhet och trivsel, man önskade att skyltarna till wc-utrymmena uppdateras till könsneutrala, och också inom undervisningen ville man ha mer jämställd behandling av flickor och pojkar och provbedömningar av läroämnen som ska göras mer jämlika. Många högstadieskolor önskade också gemensamma gymnastiklektioner för flickor och pojkar.

Av presentationerna framgick flera exempel på god praxis som redan är i bruk, så som agentverksamhet, kamratmedling, elevkårsverksamhet samt hänsyn till andra elever och gott uppförande. Efter presentationerna var det dags för en diskussion med de förtroendevalda, som inspirerade till ömsesidig kommentering och ömsesidiga frågor.

Efter detta möte lägger elevkårerna sina idéer på ungasideer.fi, och en liten budget har reserverats för den idé som vunnit mest understöd – röstningstiden pågår till 30.11.2021. Till sist konstaterade de förtroendevalda att genomförandet av idéerna inte stannar vid den här omröstningen, utan förslagen beaktas i mån av möjlighet också på organnivå, när man planerar framtiden.

Skolorna som deltog:

Vuorenmäen koulu, Bobäcks skola, Winellska skolan, Gesterbyn koulu, Laajakallion koulu,  Kartanonrannan koulu, Nissnikun koulu, Kantvikin koulu, Heikkilän koulu, Jokirinteen koulu, Veikkolan koulu, Porkkalan lukio och Kyrkslätts gymnasium

Varmt tack till alla deltagare!

Kyrkslätt